Provincie Zeeland Zorgvisie Zeeland AANBIEDING AUGUSTUS Voor de thuisblijvers i 1 Langs fietspaden naar leerwegen 2004 0OEUND V. MARIS i!0,93 3 4 Klachten nummer vlieg veld Verdronken dorpen I t^J 3,45^ E Ruiterbosch Entre-deux-Mers ■■■Officiële Mededelingen desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen geduren de openingstijden en in de avon duren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). i 13,95 9,95 6,95 Reces staten Milieu 3.°°/m' h—J ■c Diversen Bodemverontreiniging Biezelingseweg ong. te Kapelle Saneringsplan Voorstad 1-5, Blanckstraat 1-11 en J. Valckestraat 17 te Goes Ontwerp-beschikking ontgronding Bathse Schor Uitbreiding EU probleemgebieden In overleg met scholen, het regionale bedrijfsleven en branches en de Provinciale Onderwijs Raad wordt in het rapport een aanzet gegeven tot de regiovisie onderwijs 2004. Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 34/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl ra ra ra I 1 i»7 PASSOA 15 De Bevelander Woensdag 18 augustus 2004 Nieuws Foto: Anda van Riet. 1,8 cm U’/m' v.a. 4.,0/stuk l.50/m' jj EuroSI i jter werking, voordat op dat verzoek is beslist. Met de kadernota Zorgvisie Zee land 2004-2008 hoopt het pro vinciaal bestuur een aanzet te geven om, met organisaties en instanties op het gebied van zorg, tot een gezamenlijke aan pak te komen. Goede zorg is geen vanzelfspre kendheid. Er zijn ontwikkelingen gaande die een bedreiging vor men voor de beschikbaarheid van zorg op het gewenste niveau. Dit komt onder meer doordat Zee land als "te klein” wordt gezien voor bepaalde voorzieningen. Het werken aan goede zorg is de verantwoordelijkheid van verschil lende partijen. Behalve zorgvra gers en -aanbieders, zijn dat zorgfinanciers en overheden, maar ook woningcorporaties die in toenemende mate te maken krijgen met een zorgtaak. De provincie heeft een stuur groep ingesteld die tot taak heeft Gedeputeerde Staten te advise ren namens alle bij de Zeeuwse zorg betrokken partijen. Deze stuurgroep heeft tien centrale onderwerpen en thema’s geselec teerd, die mogelijk geschikt zijn om in zorgvisieverband aange pakt te worden. Thema's en onderwerpen De thema’s die geschikt zijn voor een gezamenlijk aanpak moeten aan de volgende criteria voldoen: het onderwerp is van voldoende Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op een per ceel aan de Biezelingseweg ong. te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie O, num mer 336, ernstig is (artikel 29 Wet bodembescherming). In ver band met het ontbreken van actu ele risico's is bij het huidig en toekomstig gebruik van het per ceel geen sanering noodzakelijk. De beschikking ligt van 19 augus tus tot en met 30 september 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en gewicht; het overstijgt de verant woordelijkheid van een partij; er is voldoende draagvlak; er is een duidelijke probleemstelling en het is te verwachten dat partijen resultaat behalen. Op grond daarvan is voor vijf thema’s gekozen: instandhouding voorzieningenniveau; arbeids markt; wonen, zorg en welzijn; maatschappelijke toegankelijk heid; preventie. Voor elk van deze thema’s wordt een werkgroep ingesteld die een opdracht nader zal uitwerken en zal rapporteren aan de stuur groep. Daarnaast zijn er vijf onderwer pen geselecteerd, waarbij de pro vincie en stimulerende rol zou kunnen vervullen, bijvoorbeeld door het verlenen van subsidie. Deze vijf onderwerpen zijn: man telzorg; zorgvraagontwikkeling; ketenvorming; (medisch) techno logische ontwikkelingen; informa tievoorziening. Alle thema’s en onderwerpen zijn in de kadernota verder uitge werkt. Nadat Provinciale Staten de kadernota vastgesteld hebben, zullen de verschillende werkgroe pen de thema's uitwerken aan de hand van voorstellen en opdrach ten die door de stuurgroep zijn bepaald. De onderwerpen, waarvoor geen De kadernota Zorgvisie Zeeland 2004-2008 is te bestellen bij het provinciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. Wie klachten heeft over het vlieg verkeer van vliegveld Midden- Zeeland kan hiervoor terecht bij de havendienst van het vliegveld. Daar wordt gezorgd voor re gistratie en beantwoording en de klachten worden doorgegeven aan de “Commissie 28 luchtvaart wet”. Deze commissie zorgt er onder andere voor dat vragen en klach ten over geluid naar behoren wor den afgehandeld. In een folder staat uitgebreid beschreven wie er in de commis sie zitten en wat de werkzaam heden zijn. Telefonische klachten kunnen worden doorgegeven op nummer 0113-670018, schriftelijke klach ten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de commis sie Postbus 165, 4330 AD Mid delburg. Het is belangrijk dat daarbij de volgende zaken vermeld worden: het registratienummer en de kleu ren van het vliegtuig en het exac te tijdstip waarop de overlast plaats heeft gevonden. Zonder deze gegevens kan niet achter haald worden welk vliegtuig de klachten veroorzaakt heeft en kan geen actie ondernomen wor den. De folder kan aangevraagd wor den bij de gemeenten die bij het vliegveld betrokken zijn: Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere en het informatiecentrum van de provincie. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een saneringsonder- zoeksrapport en een sanerings plan ontvangen van de gemeente Goes met betrekking tot de bodemverontreinigingen op de locatie saneringsplan Voorstad 1- 5, Blanckstraat 1-11 en J. Valcke straat 17 te Goes. Gedeputeerde Staten zijn van plan met het saneringsplan in te De provincie probeert samen met onderwijs en arbeidsmarkt te komen tot maatwerk op onder wijsgebied. Behalve het zwaarwegende ad vies aan de staatssecretaris wordt ook de eigen rol en verant woordelijkheid verder vormgege ven. De huidige landelijke ontwikkelin gen met betrekking tot de plan- ningsvrijheid in het VMBO en de onderwijskundige veranderingen, zoals competentiegericht leren zijn onderwerpen, waar de provin cie een bijdrage kan leveren. Competentiegericht leren Onder competentie wordt ver staan een samenhangend geheel van kennis, inzichten, vaardighe den, houdingen en persoonlijke eigenschappen. Deze kunnen betrekking hebben op allerlei situaties en levenspro blemen waar mensen mee te maken hebben. Een competent individu heeft de capaciteit om in verschillende situaties op de juis- De ontwerp-beschikking ligt van 19 augustus tot en met 16 sep tember 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. stemmen (artikel 39 Wet bodem bescherming). te manier te handelen. Er worden verschillende compe tenties onderscheiden, te weten: beroepscompetenties, burger- schapscompetenties, leercompe- tenties en loopbaancompeten- ties. Voor de beroepscompetenties is het nodig de leeromgeving te veranderen, zodat deze de vorm aan kan nemen van de latere werkplek. Hier is overleg met het bedrijfsleven nodig voor het ont wikkelen van realistische praktijk opdrachten en ook het beoorde len en leren in de praktijk moet aangepast worden. Door de nodige aanpassingen zal het onderwijs moeten veranderen van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte structuur. Rol en visie De provincie zal vooral een rol kunnen spelen als procesbegelei der, katalysator en/of voortrek ker bij de veranderingsprocessen. Daarbij valt te denken aan het voorkomen van uitval, het opstar- Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door de Dienst Landelijk Gebied te Goes aangevraagde vergunning ingevolge de Ont grondingenwet voor het uitvoe ren van ontgrondingswerkzaam- heden ten behoeve van de natuurtechnische inrichting van een deel van het Bathse Schor, gelegen ten noordoosten van Bath, verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen. De aanvraag, de ontwerp-beschik king en de overige stukken liggen van 19 augustus tot en met 16 september 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, alsmede in het gemeentehuis van Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak Overige onderwerpen In het rapport is behalve aan dacht voor de bevolkingsontwik keling en de sociaal-economische ontwikkelingen ook een overzicht opgenomen van besta.ande en te ontwikkelen projecten, waar de provincie deels in participeert. De stand van zaken in het VMBO/ SVO, de samenwerkingsverban den en een aantal adviezen van het college van Gedeputeerde Staten completeren het rapport. Tot en met 16 september 2004 kan een ieder gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp beschikking indienen bij gedepu teerde staten van Zeeland, post bus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van bedenkingen kun nen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ontwerp-beschikking van ge dachten wil wisselen of mondeling bedenkingen wil inbrengen, kan een telefonische afspraak maken (0118-631786). De aanvrager wordt in de gele genheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu 0113-395395) op donderdag avond van 17.30-20.30 uur. Na 16 september 2004 tot einde beroepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tijdens kantooru ren. Onderzoek In het project Verdronken dorpen wordt allereerst onderzoek gedaan. Bronnen worden bestu deerd en informatie wordt ver gaard. Aan de hand van die gege vens worden publicaties verzorgd in onder meer Zeeuws Erfgoed en Archeologie Magazine. Aan de hand van de onderzoeken is de lijst van verdronken dorpen al lan ger geworden. Op locatie wordt de situatie van de verdronken dorpen Valkenisse en Rilland in kaart gebracht. Samen met de Belgische provincie West- Vlaanderen wordt onderzocht waar in Zeeuwsch-Vlaanderen ver dronken dorpen liggen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een boek over de dorpen, dat begin november moet verschij nen. De titel is Sluimerend in slik. Monument Om in de vrije ruimte aandacht voor de verdronken dorpen te De minister van Landbouw, Natuur eri Voedselkwaliteit heeft de Provincie-Zeeland verzocht extra EU probleemgebieden te begrenzen. Het betreft een aan vulling op de reeds eerder be grensde probleemgebieden van de zogenaamde EU-bergboeren- regeling. EU probleemgebieden zijn landbouwgebieden met natuurlijke handicaps zoals reliëf, hoge waterstand of slechte ver kaveling. De Europese Commis sie wil het concurrentienadeel in deze gebieden met subsidie com penseren. Op 20 juli 2004 heb- ln verband met de zomervakantie van Provinciale Staten, het zogeheten zomerreces, is er deze en volgende week geen nieuws uit de Staten. vragen, is besloten een monu ment op te richten. Vijf ideeën uit twintig inzendingen op een wedstrijd zijn uitverkoren om nader uitgewerkt te worden: Een rond glazen, driedimensio naal monument met een wisse lend waterpeil van R. Douw; een reliëf met een golvend oppervlak waarin een gezicht is verwerkt van L. Houtekamer; een oude, eiken ton, ommuurd met stenen uit het verdronken dorp Tolseinde van D.D. Bom; bodemprofielen van rechtopstaande platen van Buro Odinot Art Déco; afgeronde, op het strand gevonden, rode bakstenen met transparant plexi glas van L. Korstanje. Nog dit jaar wordt als vervolg een ontwerpwedstrijd uitgeschre ven. Als alles volgens plan verloopt moet het uiteindelijke monument in het najaar van 2005 onthuld worden. De musea in Zeeland is gevraagd naar belangstelling voor een (semi)permanente expositie over de dorpen. Dit jaar begint geza menlijk overleg van SCEZ met de musea om dat verder uit te wer ken. Ook digitaal komt er aandacht voor het project. De stichting werkt aan de ontwikkeling van een site, waarin de verdronken dorpen een eigen plekje krijgen. Een projectgroep, ondersteund door een werkgroep, is doende met alle activiteiten. In de project groep zijn vertegenwoordigd de stichting Cultureel Erfgoed, de Zeeuwse Bibliotheek, het Zeeuws Museum, de stichting Kunst uitleen Zeeland, het Zeeuwse Landschap, Scoop, het Zeeuws Archief en het Bureau voor Toe risme Zeeland. ben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten de bestaande probleemgebieden uit te breiden met de reeds eerder 1:1 be grensde agrarische beheersge bieden uit het Natuurgebiedsplan Zeeland. Hierdoor nemen de EU probleemgebieden in Zeeland toe van 2733 naar 5037 ha. Het ontwerp begrenzingenplan staat open voor mondelinge en schriftelijke inspraak van 9 augus tus tot 13 september. Gedurende deze periode ligt het ontwerp plan ter inzage bij het informatie centrum van de provincie Zee land, Nieuwe Burg 42 Middel burg, en bij de directie RMW, Het Groene Woud 1 Middelburg. Voor vragen kan men contact opne men met dhr. P.J. van der Reest (tel. 0118-631730; e-mail: pvr@zeeland.nl). Schriftelijke reacties kunnen tot 13 septem ber worden ingediend bij de pro vincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. WIJ MAKEN TUINSCHERMEN OP MAAT EN/OF NAAR EIGEN ONTWERP Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Het rapport kan opgevraagd wor den bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg, telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. Op initiatief van journalist Kees Slager is de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) doende met de voorbereidingen voor een monument ter herinnering aan de in de loop der eeuwen door stormvloeden verdronken dorpen in de provincie. Het idee werd in Vlissingen geboren tijdens een symposium over waterbeheer. Provinciale Staten stelden ruim 88.000 euro voor het initiatief beschikbaar. SCEZ meldt dat zij hiermee kan rondkomen. De statencommissie sociale en bestuurlijke zaken bespreekt de stand van zaken in haar vergade ring van 10 september. en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). ten van pilots om hardnekkig schoolverzuim aan te pakken, het stimuleren van samenwerking met het bedrijfsleven en het opzetten van projecten voor kansrijke groepen in zowel het VMBO, MBO als het HBO. Het is de bedoeling dat een regiovisie de benodigde bouwste nen biedt voor de regionale arrangementen, waar de partners in een bepaald gebied afspraken over maken. Voor Zeeland is er naar alle waar schijnlijkheid sprake van regio visies, aangezien de scholen uit eindelijk bepalen waar de gren zen liggen van de regio die mede bepaald worden door de geogra fische indeling van de provincie. CD E Pinotage Rosé - 75 cl Wijn van Oorsprong Weskaap Verleidelijk lekkere rosé van de Kaapse pinotagedruif. Zomerse impressies van vers fruit en een vleugje kruiden maken hem tot een prima drink- en maaltijdwijn. Serveer gekoeld. 5 l.75/m' 2.20/m' 3.7m' 5 CH _g VERDER LAAG IN PRIJS: Ronde palen, rolborders, pergola’s, tuintegels, tuinschermen in diverse uitvoeringen, hardhouten tuinmeubelen, parasols, partytenten Abdij werkgroep wordt ingesteld, wor den opgenomen in het beleids programma van Gedeputeerde Staten. VOORSTRAAT 35 4491 EV WISSENKERKE TEL.: 0113 373862 Belanghebbenden kunnen tot en met 30 september 2004 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. De beschikking treedt 1 oktober 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in RL' Ir Dijkwelsestraat 36, Kapelle, tel. 0113-341540 fax 0113-344658 (maandag t/m zaterdag geopend) Zware kwaliteit TUINSCHERMEN, eigen fabrikaat, planken 1,8 x 14 cm. 1 80 x 180 cm. RVS geschroefd v.a. 49.’5 TUINHUISJES, alle modellen 5% korting Geïmpregneerd Grenen tuinplanken 14 x lengtes 1,80 3.00 4.00 M' Geïmpregneerd Grenen palen 7 x 7 cm lengtes 1,80 2.10 2.40/ 2.70 3.00 M' Geïmpregneerd Grenen balken 4,5 x 7 cm. lengtes 3.60 4.00 4,5 x 9 cm. lengtes 3.60 4.00 6,0 x 12 cm. lengtes 4.00 Geïmpregneerd Rabatdelen 1,8 x 13 cm. WERKEND diverse lengtes Geïmpregneerd Vlotdelen 2,2 x 27 cm. lengtes 4.20 5.10 few*,,. 75 cl 100 cl 100 cl 70 cl 70 cl 100 cl 100 cl jl m. Ü--S Bok ma ofW2^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15