Provincie Zeeland milieureeks nummer 27 PELMA UW VAKANTIEFOTO'S VERSCHOORE n Rolluiken i w I Jezelf optutten rJ ïraTSL mn *"^2140,- 5090,- de voordelige s ^Ken^ciah^ 4170,- 0:5? “Terug van weggeweest” 3 Bediening bruggen <1 OP CD VO I keukens en inbouwapparatuur van hoge kwaliteit. 1 1' Massaal ingekocht! Delta InZicht I iffl ■■■■■■I KEUKENS b.v. w Reumafonds e Provinciale Staten mu ■■■Officiële Mededelingen 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 16 september 2004 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. ','A Sl R 4, L JU F T o 7 4 ,,A, - Diversen 1 t Goed advies 1 Diverse stijlen Accurate planning Levering volgens planning L Eigen montage team Garantie Giro 324 Goede service CBW erkend Hit MAANDAG GESLOTEN Geef tegen reuma is vaak een heel gedoe als je reuma hebt Ontheffing Flora- en faunawet De nieuwste uitgave in de milieureeks is een brochure over natuurbeleid in Zeeland en ontwikkeling van natuurgebieden. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 32/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl bekijk uw VAKANTIE, FOTO'S OP UW PC D V Z Zonwering Zeeuwse Milieuprijs 2003-2004 Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 I’ B/f ontwikkelen en of drukken van uw kleurenfilm, de negatieven op CD voor maar I,- of bij afdrukken van uw digitale fotobestanden, uw bestanden op CD voor maar I,- Woensdag 4 augustus 2004 de Bevelander 11 Nieuws - 77T BEVELANDEN J IHDSI I I I DEALER I I SUPPORT I Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage. üJL <1 I compleet gemonteerd Bv. 100 x 100 cm vanaf 154,- zelf doen: 115,- Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend aan J.H. Noteboom te ’s-Heer Arendskerke voor het doden van grauwe gans met gebruik van het geweer van heden t/m 01-09- 2004. De ontheffing heeft betrek king op een perceel wintertarwe gelegen aan de Meerkoetweg, gemeente Goes, zoals op de bij het besluit behorende kaart aan gegeven. Bezwaar De ontheffing ligt van 6 augustus 2004 tot en met 16 september De recreatievaart kan om ca. .22 uur de Keersluisbrug passeren als er aanbod is van vijf of meer jachten, bij de Schroebrug is dat om .56 uur het geval en de sta- tionsbrug opent voor de recre atievaart vooruitlopend en aan sluitend op de opening van de Schroebrug. Voor de beroepsvaart bestaat de mogelijkheid om buiten deze tij den per marifoon te vragen om extra bediening van de bruggen. Als hieraan medewerking wordt verleend kan de recreatievaart meeliften. ongeveer .22 uur. De Schroebrug in Middelburg kent maar één bloktijd van 7.51 tot 8.22 uur, eveneens met uit zondering van de zomervakantie- periode voor scholen. Op de Schroebrug en de stations- brug gelden alleen voor de recre atievaart bloktijden tijdens spits uren in de ochtend, tussen de middag en ’s avonds. De bedieningstijden voor de scheepvaart zijn van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur. Op zondagen. Ie en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag van 10.00 tot 19.00 uur. In de periode van 15 juni tot en met 15 september, 2e Paasdag, de zondag na Hemelvaart en 2e Pinksterdag van 9.00 tot 21.00 uur. De nieuwsbrief Delta InZicht, de brochure "Terug van wegge weest” en de brochure “Zeeuwse Milieuprijs” kunnen aangevraagd worden bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. De provincie Zeeland heeft samen met de provincies Noord- Brabant en Zuid-Holland de inte grale visie Deltawateren opge steld. Met de nieuwsbrief Delta inZicht wordt informatie gegeven over de voortgang van het pro ject. In de negende nieuwsbrief een interview met de heer Zandbrink van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij over het nut van het gezamenlijk zoeken naar nieuwe slimme oplossingen. De heer Adriaanse van Rijkswater staat, directie Zeeland geeft een toelichting op het “Leven met water project Delta”. De heer Zonderland van de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland doet verslag van de ingebruikname van het doorlaatmiddel in de Zandkreek- dam en duurzame zoetwatervoor- ziening voor de landbouw in het Deltagebied. In de nieuwsbrief verder aandacht voor lopende zaken, zoals over de start van het Interregproject COMCOAST dat, met financiële steun van Europa, inspeelt op kli matologische en maatschappelij ke ontwikkelingen in de kustzone. Het blad eindigt met een nieuws flits, waar onder andere de aan dacht wordt gevestigd op het Deltaspel. Via www.zeeland.nl/omgevings- plan kan door middel van een spel de Delta ingericht worden, waarbij de consequenties van keuzes zichtbaar worden ge maakt. Met reuma willen Je gewrichten vaak niet wat jij wilt, i op de io mensen heeft daar last van, van kleuter tot oudere. Voor hen Is er het Reumafonds. Het Zeeuwse landschap is na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Het afsluiten van zee armen, de ontwikkeling van indus triegebieden, ruilverkavelingen en uitbreiding van dorpen en steden zijn er mede oorzaak van dat een groot deel van de oorspronkelijke Zeeuwse natuurwaarden verloren zijn gegaan. Natuur was alleen nog te vinden in natuurgebieden (duinen, bosge bieden, graslanden) die ook nog eens kampen met problemen als verdroging, verzuring, vermes ting, verontreiniging en versnippe ring. Met de achteruitgang van de natuur groeide ook het besef dat de verworven welvaart een keerzijde heeft en dat er ingegre pen moest worden om te voorko men dat er nog meer verloren zou gaan. Dit heeft geleid tot een ambitieus natuurbeleid, zowel landelijk als provinciaal. Aan de ene kant is dat beleid erop gericht nog be- Beleidskader In Zeeland is het beleidskader voor natuurontwikkeling vanaf 1990 vastgelegd in een aantal beleidsstukken, met als laatste het Natuurgebiedsplan Zeeland van 2001. Het landelijk natuurbeleid is vast gelegd in het Natuurbeleidsplan staande natuur te behouden, aan de andere kant om nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen. De brochure “Terug van wegge weest” gaat over natuurontwikke ling en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het beleid, waar de natuurontwikke ling plaatsvindt en wie erbij betrokken zijn. Het tweede deel behandelt voorbeelden uit de praktijk: van natuurontwikkeling in Schouwen-Duiveland tot de plan nen in Zeeuwsch-Vlaanderen, van brak kleimoeras, bloemrijke gras landen tot hoger gelegen bosge bieden. Natuurgebieden In het tweede deel aandacht voor gebieden waar natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of plaats gaat vinden, zoals de zuidkust van Schouwen (Plan Tureluur) en de Scherpenisse- polder in Tholen. Op Walcheren de Beekhoeksepolder, Oranje- bosch en de Zandvoortseweg. In Zeeuwsch-Vlaanderen de Willem- Leopold- en de Sophiapolder, de inlaag Hoofdplaat en de Braak- manpolder-Noord, evenals West- dorpe-Noord, het Eiland van De Meijer en de Dries Arendskreek. van 1990. De kern wordt ge vormd door de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een groen/blauw netwerk van natuurgebieden en verbin- dingszones van oost naar west en van noord naar zuid, waardoor de Nederlandse natuur versterkt en versnippering tegengegaan wordt. Hiervoor stelt het rijk tot 2018 zo’n vijf miljard Euro beschikbaar. De aanleg van de EHS houdt in dat er landelijk 150.000 hectare aan nieuwe natuur bijkomt. De precieze invul ling van het aantal hectares nieu we natuur per provincie wordt overgelaten aan de provinciale overheden. Voor Zeeland komt dit neer op 5500 hectare, waar bij natuurcompensatie niet is meegerekend. Hoe de natuurontwikkeling, de verwerving van gronden en de inrichting en beheer van de ge bieden gestalte krijgt is in de bro chure te lezen, evenals de huidi ge stand van zaken. Doel Het doel is het stimuleren van: - initiatieven en activiteiten met als doel het milieubewustzijn te vergroten of het maatschappe lijk draagvlak voor de uitvoering van het milieubeleid te verbre den; - vernieuwende ontwikkelingen of werkwijzen die bedoeld zijn om de kwaliteit van het milieu duur zaam te verbeteren; - activiteiten op het gebied van natuur- en milieu educatie; - duurzame landbouw. Een maal per twee jaar wordt door de provincie Zeeland de Milieuprijs uitgereikt. Deze Milieuprijs is in 1997 ingesteld op initiatief van de statencommissie Ecologie en Water (voorheen Milieu). Prijs De eerste prijs is een kunstwerk, speciaal ontworpen door een Zeeuws kunstenaar en een geld bedrag van 4.000 euro. De tweede prijs is een geld bedrag van 2.500 euro en de derde prijs van 1.000 euro. Hoofdstraat 51 Kruiningen tel. 0113-23 30 87 LUXE INBOUW- VAATWASSER Volledig geïntegreerd, A-klasse Criteria De jury beoordeelt de inzendin gen en baseert zich op vier crite ria: - het innovatieve karakter; - de mate van milieubesparing; - het uitstralingseffect; en - de samenwerkingsvorm. Voordragen van genomineerden Voordrachten voor een project dat voor de Zeeuwse Milieuprijs 2003-2004 in aanmerking komt, kunnen vóór 15 november 2004 gericht worden aan: Statengriffie t.a.v. de voorzitter van de commissie Ecologie en Water Postbus 6001 4330 LA Middelburg Tevens bestaat op grond van arti kel’8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Daarnaast moet het project in zijn geheel of grotendeels zijn af gerond in de periode 2003/ 2004. Het aanmeldingsformulier en een brochure zijn aan te vragen bij de commissiegriffier mevrouw M. Trimpe, tel. 0118-631437 of e-mail: statencommissie@zeeland.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Vanaf heden ook 's maandags geopend! Zeeland Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg www.zeepoort.nl .fit T DE MEEST COMPLETE DIGITALE FOTOWINKEL Een andere voorwaarde is dat deelnemers aan een project of anderen die betrokken worden bij een project zich bewust worden van de gevolgen voor het milieu van hun gedrag. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet een project aan meer dan één van de genoemde criteria voldoen. OOSTBURG Burchtstr. 4 (0117)452867 OOST-SOUBURG Kanaalstr. 67 (0118)461762 GOES Klokstr. 7 (0113)216159 VLISSINGEN Scheldeplein (0118)414081 MIDDELBURG Lange Delft 115 (0118)634225 TERNEUZEN Noordstr. 6 (0115)621575 HULST Gentsestr. 25 (0114)316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 (0111)450091 ETTEN-LEUR Oude Bredaseweg 26 076-5012670 WWW.fOtOSOnline.nl Abdij Compacte keuken met geprofileerd deurfront. Compleet met koelkast, integrale afzuigkap, kookplaat, oven, werkblad en spoelbak. V MAXI-line keuken waarin u naar hartelust kunt kokkerellen. Overzichtelijke bergruimte in de brede korvenkast. Compleet met glaskast, combimagne tron, keramische kookplaat, koelkast, 90 cm schouw, afwasautomaat en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Sfeervolle en uiterst praktische hoekkeuken voor zien van hoge hangkasten, korven- en glaskasten. Compleet met afwasautomaat, koelkast, oven, kookplaat, schouw, multiplex werkblad met spoel bak en kraan. Or7 *- Digitale fotobestanden moeten aaneengesloten drager zijn, actie niet geldig i.c.m. andere actie 's, geldt alleen voor Kodak Express 1 uur/24 uurs service, tot 30-08-2004 In verband met de aanpassingen in het openbaar vervoer is de bedieningsregeling van de brug gen over het Kanaal door Walche ren aangepast. Met name de Keersluisbrug in Vlissingen de draaibrug in Souburg en de Stationsbrug in Middelburg krij gen te maken met andere blok tijden. Tijdens de bloktijden is de brug alleen beschikbaar voor wegver keer, zodat een trein gehaald kan worden, bussen kunnen passeren en het spitsverkeer verwerkt kan worden. In Vlissingen wordt elk uur de Keersluisbrug toegankelijk gehou den voor het wegverkeer van .14 tot .22 en van .44 tot .52. Voor de draaibrug in Souburg geldt dit van 6.24 tot 6.29, van 6.45 tot 6.50 en van 7.24 tot 7.29 en daarna elk uur van .49 tot .56 en van .24 tot .30. Over de stations brug in Middelburg kan verkeer passeren van 6.28 tot 6.37, van 6.49 tot 6.59, van 7.27 tot 7.35, van 7.53 tot 8.05 en van 8.05 tot 8.28 (met uitzondering van de zomervakantie voor scho len) en van 8.28 tot 8.36 uur. Vervolgens elk uur van .53 tot .05 en van .28 tot .36. De Sloebrug in Vlissingen kent geen bloktijden, maar de brug wordt alleen geopend vooruitlo pend of aansluitend op de ope ning van de Keersluisbrug om

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11