3 2.99 fci^kaKELVËRSE KUIKENFILET1/2 kilo W] R Al A ih W/ F z 30 gemeente^3 O6S C?'^peny Blom r Binnenstad vernieuwt s o YERSEKE SPARE-RIBS TARTAAR KARBONADE 1/2 kilo 1.99 fl C Openbare kennisgevingen ^Wijkelijkse Berichten BUIKLAPPEN 1KILO 2.99 2I juli 2004 Uit de gemeenteraad van 15 juli 2004 1/2 KILO 3 KILO Bedrijven moeten constructie platte daken onderzoeken Verspreiding Samenspel in de buitengebieden van Goes J j Pagina 19 de Bevelander Woensdag 21 juli 2004 Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk 16-07 van der Baanstraat 33 www.versvlees.nl "^Voegwerken 1 KILO B Voor al uw Sloopwerken Steen-betonzagen Tegelwerken Grondwerken Overige klussen Al 140 jaar dé perfecte locatie voor uw: ORIGINELE VARKENS FIJNE RUNDER L gQ groothandelskorting bij afname van 5 kg. ^^8 Ss/ MAGERE SPEK-OF Kreeft 27 4401 NZ Yerseke 0653874313 - 0610910274 Fax 0113-382448 1/2 KILO 1.99 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 15-07 Trumanstede 9144 15-07 Trumanstede 9233 06-07 Mosselbank 11 06-07 Oostsingel 80 16-07 Kennedylaan 56 12-07 Stikkerstraat 42 30 augustus 13-07 Vermetstraat 35 burgemeester en wethouders van Goes 13-07 Westeinde 5 I magere runder riblappen I l Vier weken geen werkzaamheden In verband met de bouwvakantie wordt er vanaf maandag 26 juli vier weken niet gewerkt aan de herinrichting van het winkelge bied. Vanaf deze datum zijn de opengebroken straten dichtge maakt en is het bouwmateriaal opgeslagen. Maandag 23 augustus gaat de aannemer weer verder met het herbestraten van de win kelstraten. In september wordt Vrijstellingsprocedure voor serre Ada van Hollandstraat 2 te 's-Heer Hendrikskinderen. Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de woning Ada van Hollandstraat 2 te 's-Heer Hendrikskinderen met een serre aan de linkerzijgevel en een veranda aan de achtergevel. De serre is niet geheel in overeenstemming met geldend bestemmingsplan, maar gelet op de locatie wel planologisch acceptabel. Daarom willen burge meester en wethouders medewerking verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daar toe ligt de aanvraag vanaf 22 juli 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schrifte lijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethou ders. Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding Stationspark 29 te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor het ophogen van het kan toorpand aan het Statoinspark 39 te Goes met een extra bouwlaag. Het bouwplan is gelegen in het bestemmingsplan Stationspark. Hierin is de mogelijheid opgenomen vrijstelling te verlenen voor het toevoe gen van een extra bouwlaag. Bovendien sluit het bouwplan aan op het nieuwe bestemmingsplan Stationspark wat voorziet in een intensiever grondgebruik. Burgemeester en wethouders zijn dan ook van plan medewerking te verlenen via de vrijstellingsprocedure uit het bestemmingsplan. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 22 juli 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen; Jacoba van Beierenstraat 16 te 's Heer Hendrikskinderen; I Blauwspar en I Conifeer; Van de Baanstraat 16 te Wolphaartsdijk: I Kastanje; Oude Rijksweg 93 te 's Heer Arendskerke: I Es; Robert Schumanlaan 73 te Goes: I Kastanje. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 20 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. 12-07 Klein Frankrijk I 12-07 M.A.de Ruijterlaan 35 12- 07 Westhavendijk 86 t/m 94 13- 07 Blaaubeenstraat 61 14- 07 Monnikendijk 53 15- 07 Oostmolenweg 101 al volop gebruikt. Met regen blij ven er nog plassen staan.Voor het einde van dit jaar zal deze pias vorming opgelost worden. Voor verdere informatie over de skee- lerbaan kunt u dhr. A. Potter van het Ingenieursbureau tel. 0113- 249 756 benaderen. het bouwen van een serre en veranda het bouwen van een aanlegsteiger het verbouwen van de woning en bouwen garage het uitbreiden van het kantoor het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding het vervangen van kozijnen en plaatsen tuindeuren het bouwen van 5 woningen het uitbreiden van de woning en plaatsen dakkapel het plaatsen van een dakkapel het tijdelijk plaatsen van 3 portocabines het aanbouwen van een serre het uitbreiden van het clubgebouw/kantine het uitbreiden van de garage/berging het bouwen van een garage met carport het samenvoegen van twee woningen het uitbreiden van de woning het plaatsen van een dakkapel Reclames geldig t/m zaterdag. 15- 07 's-Heer Elsdorpweg 18 16- 07 Bredeweg 9 16-07 Frambozestraat 29 16-07 Stikkerstraat 42 13- 07 Westsingel 86 14- 07 Blokjesplaat 3 dinsdag alsnog Samenspel verspreid in de buitengebieden van Goes en Kattendijke. Woont u in dit gebied en u heeft Samenspel niet heeft ontvan gen, bel dan met afdeling communica tie, bereikbaar via 249870. Betaalbare logies (Zaken)Lunches Diners Personeelsfeesten Productpresentaties I Recepties vergaderingen I Elke dag stadshap voor slechts 9,50 incl. kop koffie I Heerlijk terras aan het water Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Monumentencommissie 2 augustus 'kavel Pik' aan de Piet Heinstraat wordt na de zomer ingericht als par keerterrein voor ruim 150 auto's. Daarmee ontstaat er vervangende parkeerruimte voor de Markt, die in het kader van het masterplan binnen stad opnieuw en autovrij zal worden ingericht Het nieuwe parkeerterrein zal vermoedelijk vier jaar dienst doen, omdat daarna op andere plaatsen inmiddels voldoende parkeermogelijk- heden zijn. De plantekening van dit parkeerterrein, waarvan de ingang aan de Lijnbaan is gesitueerd, ligt momen teel ter inzage. Extra geld voor Museum In 2003 heeft de gemeenteraad geld 350.000,00) beschikbaar gesteld voor de verbouw en herinrichting van het Museum aan de Singelstraat geba seerd op de toenmalige gegevens. Het ontwerp was toen nog volop in ont wikkeling en nauwkeurige berekenin gen waren nog niet mogelijk Inmiddels is duidelijk dat het bedrage niet toerei kend is en de gemeenteraad heeft donderdag dan ook nog 292.000,00 extra beschikbaar gesteld. Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl ROOSENDAAL-OOST voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 n het doel om verstandig gebruik te bevorderen, kwalijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, de drempel naar hulpverlening te verlagen en advies en informatie te geven, wordt goed invul ling gegeven. Ook de verschillende activiteiten op het gebied van drug- spreventie, bijvoorbeeld gericht op brugklassers, zijn positief geëvalueerd. Het Goese gedoog- en preventiebe leid wordt door een aantal andere gemeenten als inspirerend voorbeeld gezien. De gemeenteraad heeft inge stemd met de evaluatie. Wonen boven winkels De raad vindt het een goed idee om te onderzoeken in hoeverre boven winkels in de binnenstad gewoond kan worden. Daarmee wordt de leef baarheid, de levendigheid en de beeld kwaliteit van de binnenstad verhoogd. De raad heeft geld beschikbaar gesteld om per pand te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn om de bovenverdieping (opnieuw) bewoonbaar te maken. Parkeren langs de Piet Heinstraat Het al enige tijd braakliggende terrein Gespecialiseerd in voegwerk renovatie. Gevelreiniging, Impregneren. Nieuwbouw voegwerk. Metselwerk reparaties. Vraag om een vrijblijvende offerte. 10 jaar garantie. 20 jaar ervaring. Prof. H. v/d Hoevenstraat 9a, 4882 je Zondert Tel 076 5971879, Fax 076 5976023, Gsm 06 29161053 Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Vrijstellingsprocedure voor functiewijziging Filips de Goedestraat 4 te 's-Heer Hendrikskinderen. Er is een aanvraag ingediend voor het vestigen van een kapsalon in de garage van het pand Filips de Goedestraat 4 te 's-Heer Hendrikskin deren.Het verzoek is niet in overeenstemming met de bestemming uit geldend bestemmingsplan “'s-Heer Hendrikskinderen ZuidWest” maar is planologisch wel acceptabel. Daarom zijn burgemeester en Wethouders van plan medewerking te verlenen van de gebruiksbepa- iingen via de vrijstellingsmogelijkheid in de Wet Ruimtelijke Ordening. Alvorens daartoe te besluiten ligt de aanvraag vanaf 22 juli 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie.Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Bel voor meer informatie naar onze salesafdeling tel.nr.: 01 18 - 636051 Grand hotel Du Commerce Loskade 1 Middelburg Begeleid(st)er bij het winkelen (duwrolstoel) (160) Begeleider bij houtbewerkingactiviteit (159) Assistent(e) verkoopkraam Wereldnatuurfonds (165) Voorzitter 128) Begeleid(st)er computeren (116) Medewerker Astmafonds (97) Begeleidster jonge vrouw met verstandelijke beperking (101) Coördinator, Coach Technische Dienst Wielerstichting (164) Schilder Klusjesman (155) Bibliotheekmedewerk(st)er op een school (171) Voor meer informatie of meer vacatures kunt u bellen op werkdagen tus sen 9.00 en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen hebben wij elke dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur anders op afspraak. Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes, tel. 0113 253171/ 253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl. de voorstellen van de fracties. De meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van PvdA, CDA en SGP/ChristenUnie om geld beschik baar te stellen voor de renovatie van het dorpshuis in Wilhelminadorp. In oktober praat de gemeenteraad ver der over de begroting voor 2005. In het najaarsnummer van Samenspel leest u meer over de bezuinigingen. Na het vaststellen van de voorjaars nota volgde nog een gewone raads vergadering. Daarin werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: Evaluatie gedoog- en preventiebe leid softdrugs Samen met de andere gemeenten rond de Oosterschelde is er de laat ste zes jaren een weloverwogen beleid gevoerd wat betreft softdrugs. Het doel van dit beleid was en is de consumentenmarkten van soft - en harddrugs gescheiden te houden door een relatief laagdrempelig aan bod van softdrugs te gedogen. In Goes zijn nu twee (gedoogde) coffee shops. Uit de evaluatie blijkt dat er constructief samengewerkt wordt door de betrokken partijen. Er zijn nagenoeg geen overtredingen gecon stateerd en er is geen sprake van overlast in en om de coffeeshops.Aan Echter in de stukken behorende bij de meldingen is naar ons oordeel voldoende aangetoond dat de veranderingen geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat de resp. milieuver gunningen naar ons oordeel ook niet gewijzigd hoeft te worden. Inzage De stukken liggen tijdens de bezwaar/beroepstermijn ter inzage.: Bezwaar! beroep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes onder vermelding van “bezwaarschrift". Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verslagen bewonersavonden Kloetinge en Goes-West De verslagen van de praatavond in Kloetinge (2 juni) en de thema- avond voor de wijk Goes-West (16 juni) zijn te lezen op de web site van de gemeente: www.goes.nl/leefbaarheid. U kunt ook bellen met 249870, dan wordt een exemplaar aan u toe gestuurd. In het weekend van 26 en 27 juni is het zomernummer van Samenspel verspreid in de gemeente Goes. In de buitengebieden en Kattendijke is iets misgegaan met deze verspreiding. Daarom is afgelopen maandag en 13-07 Boudewijnstraat 4 en 6 13-07 Dr.W.Dreeslaan 33 13-07 IGJ van den Boschstraat 40 het bouwen van een woning 13-07 Nieuwe Rijksweg I IA Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie 2 augustus I6 augustus 30 augustus De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. het nieuwe meubilair geplaatst. Bent u benieuwd naar de herin richting van het winkelgebied en hoe het straatmeubilair eruit komt te zien? In de laatste nieuwsbrief leest u hier meer over. De nieuwsbrief is af te halen bij de publieksbalie in het stads kantoor, telefonisch te bestellen via telefoonnummer 249870 of te bekijken via de website www.masterplanbinnenstad- goes.nl. Elke maand vindt u op deze pagina een korte toelichting op de besluit vorming van de gemeenteraad. Vaststellen van de Voorjaarsnota 2004 De gemeenteraad heeft donderdag na uitvoerige discussie de voorjaarsnota 2004 vastgesteld. In de voorjaarsnota doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor de meerjarenbegroting 2005-2008. Ook de gemeente Goes ontkomt niet aan vrije inloop, of bezuinigingen. In 2005 moet er ruim 2 miljoen bezuinigd worden. Het college deed de raad een aantal voor stellen om die bezuinigingen te reali seren. Zo wilde het college de OZB volgend jaar extra verhogen De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord. De afvalstoffenheffing zou volgens burgemeester en wethouders met 31% verhoogd moeten worden. De meerderheid van de raad stak daar een stokje voor en wilde een verhoging van slechts 15% omdat zij de lasten voor de Goese burger niet te veel wil verzwaren. De lijst met verdere bezuinigingen werd met hier en daar wat aanpassingen overgeno men door de raad. Ook verschillende fracties kwamen met alternatieve bezuinigingen. Het college zal waar het mogelijk is rekening houden met verantwoordelijkheid en aansprake lijkheid bij een calamiteit. Gemeen tes hebben op grond van de Woningwet de taak dit te controle ren. Inspecteurs van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeen te Goes hebben een inventarisatie gemaakt van bedrijven die behoren tot de risicogroep. Aan deze bedrij ven wordt een inspectie van de con structie gevraagd op grond van de eisen van het Bouwbesluit 2003 op wateraccumulatie. Als zij hieraan geen gevolg geven, kan de gemeente bestuursdwang toepassen. De gemeente laat dan op kosten van het bedrijf een rapport maken. De kosten hiervan zijn aanzienlijk hoger. Voor nadere inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woning toezicht, telefoon 249692. De gemeente heeft 130 eigenaren van bedrijfspanden met platte daken gevraagd de dakconstructie op wateraccumulatie te toetsen. De laatste jaren bezweek in Nederland een aantal platte daken tijdens hevi ge regenval door wateraccumulatie. Dit kan optreden door het doorbui gen van de daken waardoor extra water toestroomt met als gevolg een nog grotere doorbuiging en nog meer toestromend water. Uit onderzoek van het ministerie van VROM is gebleken dat hieraan ont werp- en/of uitvoeringsfouten ten grondslag liggen. Het ministerie heeft alle eigena- ren/beheerders van bedrijven met meer dan tien werknemers gewe zen op het risico van wateraccumu latie bij lichte platte daken en daar bij gewezen op de eigen Over leefbaarheid in wijken en dorpen Skeelerbaan en Skatevoorziening In verband met een technisch probleem kunnen de skatetoe- stellen bij de skatevoorziening Ouverture/ Goes Zuid niet voor de zomervakantie worden geplaatst. Uiteraard proberen wij dit op te lossen zodat de skatevoorziening zo snel mogelijk optimaal in gebruik genomen kan worden.Via deze rubriek houden wij u daaro ver op de hoogte. Indien u vragen heeft over het skaten kunt u terecht bij het Inge nieursbureau Goes, mw.J. van der Kaaij.tel.OI I3- 249 761 of bij de afd. Welzijn, mw. D.Osté, tel 0II3 - 249 746. De skeelerbaan wordt 4? Aanwijzen gedeelte Rooseveltlaan als erf Burgemeester en wethouders van Goes hebben op I3 juli 2004 besloten om: I. door plaatsing van borden het gedeelte van de Rooseveltlaan vanaf de achterzijde van de garageboxen met het huisnummers 49 t/m 55 tot en met de achterzijde van de garageboxen met de huisnummers I0 en 12, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, aan te wijzen als erf; II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt nadat de bij de erfstatus behorende straatinrichting is voltooid. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b.de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt zes weken na deze publicatie ter inzage. BREDA-TUINZIGT Cypresstr 7 «centrum Tuinzigt WAALWIJK Grotestr. 309 MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNDEL Hoofdstr.166 het metselen van een tuinmuur het uitbr. woning en bouwen carport en berging 14- 07 Koningstraat 5 het wijzigen van de voorgevel 15- 07 Burgemeester Hackstraat 8 het herbouwen van de schuur I5-07 Fruitlaan 3 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 12-07 t/m 16-07-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en,gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) 12-07 Jacoba van Beierenstraat 51 het uitbreiden van de woning 12-07 Oudelandseweg 8 9.» Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). 05-07 Ada van Hollandstraat 2 het tijdelijk plaatsen van nood lokalen het uitbreiden van de berging het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking het bouwen van een serre het vervangen van de dakpannen op de schuur het verbouwen van de carport tot garage het bouwen van een carport en fietsenberging het plaatsen van een schutting het bouwen van een hofstede het uitbreiden van de school het vervangen van kozijnen en plaatsen tuindeuren het uitbreiden van de berging tot garage Melding verandering inrichting (art. 8.I9 Wet milieubeheer). Op 12 juli 2004 ontvingen wij van Sloopbedrijf P PV.O.F., Albert Plesmanweg 8 te Goes een melding voor het veranderen van hun bedrijf (handel in oude metalen en 2e hands auto's). De verandering houdt in dat: de loods en een deel van het buitenterrein wordt verhuurd en geen onderdeel meer uitmaakt van de inrichting; de activiteiten binnen de inrichting zijn gewijzigd in sloopactiviteiten (niet zijnde autosloop) en handel in oude metalen, hout en 2e hands auto's. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunning d.d. 2I-II-1996. 2. De Brandweer Goes, Oranjeweg 100 te Goes een melding voor het veranderen van de brandweerkazerne. De verandering houdt in dat: de kazerne wordt uitgebreid met een kantoor en leslokaal; de remise wordt uitgebreid met 6 stallingsplaatsen. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de kazerne verleende milieuvergunning d.d. 22-03-1996. 3. Janus van Waarde Verkoopwagens.Volkerstraat 4 te Goes een melding voor het veranderen van hun productiebedrijf van verkoopwagens. De verandering houdt in dat: het braakliggend deel van het terrein is verhuurd, dus geen onder deel meer uitmaakt van de inrichting; de opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen en de opslag van organische peroxiden daardoor verplaatst is. De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor het bedrijf verleende milieuvergunning d.d. 22-08-2001 15-07 Kattendijksedijk 23A 15-07 Perzikstraat 15 15-07 Slotstraat 57 15-07 Tervatenseweg I l RANO***HOT BL MIDDELBURG o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19