Zeeuwse historie op tapijten Bijzonder concert met reggae en ska Zomerexposities bij G achttien 88 Organist Kees van Eersel herdenkt Bach A i Exposities in de Schotse Huizen VEERE - Museum De Schotse Huizen in Veere biedt bezoe kers in de zomermaanden drie zeer verschillende tentoonstel lingen Zomerconcert Vrouwenpolder Canadees jongenskoor ‘Vechten en varen in de 17e eeuw’ CINE CITY VLISSINGEN PODIUM SCHUTTERSHOF MIDDELBURG Optreden befaamd Open dag tuin Buttinge Samenspel orgel en fluit 16 De Bevelander 17 Woensdag 21 juli 2004 s r ‘Brandende boten’ is een deel van het wandtapijt ‘De slag bij Rammekens’. Troy 1 r 9 Donderdag, vrijdag, zater dag, zondag, dinsdag, woens dag 19.00, 21.45 uur. Maan dag 19.00 uur. Harry en zijn maatjes Ron en Hermelien gaan terug naar Zweinsteins Hogeschool voor hun derde studiejaar. De tie ners worden gedwongen om hun ergste angsten onder ogen te zien als ze op een ge vaarlijke ontsnapte gevange ne stuiten. Een film als een beeldschoon schilderij over Vermeer en het Meisje met de Parel. Han van den Broeke, beeldend kunstenaar en illustrator in Vee- re, exposeert aquarellen in com binatie met de sieraden van goud- en zilversmid Marga Plas- se-van Dijk. Deze tentoonstel ling heet ‘Zeeuwse Juwelen' en is van 24 juli tot en met 29 au gustus te zien. De tweede expositie heet ‘Kleur rijk gekleed’. Tot en met 7 no vember zijn de kleuren en rijk dom van de Walcherse streek- dracht tussen 1800 en 1900 te bekijken. De derde tentoonstelling ‘Sfeer in Veere’ toont foto’s van Veere gefotografeerd door onder ande re Martin van Thiel, Ank Zwolle en Anita Edridge. De fotografen zijn van Stichting Statief, de op leiding voor fotografie. Deze ex positie is te bekijken van 24 juli tot en met 29 augustus. VLISSINGEN - Een avond vol reggae en ska muziek staat zaterdag 24 juli in het Arsenaal Theater in Vlissin- gen op het programma. The Skabadivers en Kendread The Maroons zorgen voor een bijzonder dubbelcon cert. The Skabadivers openen de avond om 22.00 uur. De Bre dase skaband werd in 1998 op gericht en is uitgegroeid van twee leden naar een achtmans- formatie. De band speelt ska- muziek met afwisselend rock steady en reggae invloeden. Er worden uitsluitend eigen num mers gespeeld. GOES - Organist Kees van Eersel neemt zaterdag 24 juli de traditionele Bach-herden- king op het Marcussen-orgel voor zijn rekening. Het con cert begint om 20.00 uur in de Grote of Maria Magdalena- kerk in Goes. Uit het omvangrijke oeuvre van de geniale componist Bach koos Van Eersel deze keer het grote Preludium en fuga openings- werk en het Preldudium en fuga als afsluiting. Diverse koraal- voorspelen in verschillende vor men, de partita over ‘Ach, was soil ich Sünder machen?’ en een aantal kleinere werken vormen de gevarieerde middenmoot van het programma. Dinsdag 27 juli verzorgt Jasper ■r podium. Kendread is geen on bekende meer in de Vlissing- se, landelijke en zelfs interna tionale muziekscène. Vanaf het formeren van zijn eerste band in 1985 en het begin van zijn solocarrière in 1991 is hij zich muzikaal blijven ontwik kelen. van Eersel uit Santpoort het Marktconcert. Hij speelt werken van onder andere Clara Schu mann, Felix Mendelssohn en Alfred Hollins. De toegang hier voor is vrij. Deze band. The Maroons, pre senteert zich voor het eerst met de cd ‘New World’. Op dit album staan nieuwe nummers De grote, kleurrijke tapijten tonen in detail de oorlogshandelingen op open water, schermutselingen in de havens en silhouetten van de steden Bergen op Zoom, Zierikzee, Veere, Vlissingen en Middel burg. Het Zeeuws Museum vervaardigt bij de tentoonstelling (‘Ge weven geschiedenis, Zeeuws wandtapijten 1593-1604’) een pro- MIDDELBURG - Het Zeeuws Museum in Middelburg toont tot en met 12 september drie van zijn beroemde wandtapijten. De tapijten, die vertellen over de strijd van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige Oorlog, zijn onderdeel van een unieke serie die in opdracht van de Staten van Zeeland tus sen 1593 en 1604 vervaardigd zijn. afgewisseld met oude songs in een nieuw jasje. Over het ge luid en de sfeer van de cd is Kendread duidelijk. “Ik creëer mijn eigen geluid. Geen cross overs naar hiphop of rap, maar alleen pure Roots Reggae waarin RastaFari een duidelij- BAARLAND - Met tekenin gen in gemengde technieken van Tineke den Duik en oli- verfschilderijen en beschil derde kleding van Ineke van der Burg vervolgt G achttien 88 in Baarland de zomerten- toonstellingen. De exposities zijn op zater- en zondagen van 11.00 uur tot 17.00 uur in de periode van 24 juli tot en met 15 augustus te zien. Den Duik en Van der Burg ge noten beiden hun opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Samen of in combinaties met anderen volgden er ten toonstellingen in Den Haag, gramma dat de bezoeker in stat stelt de historische stripverhalen te lezen en naar eigenaardige details te zoeken. Ook beide de exposi tie een reeks activiteiten die inzicht geen in het restauratieproces dat bij a een halve eeuw in beslag heeft genomen. Pronkstukken van de Collectie Zeeland zijn de wandtapijten ‘De slag bij Rammekens’, ‘Het beleg van Zierikzee’ en ‘De slag bij Bergen op Zoom’. Dit laatste tapijt werd geweven met wollen en zijden draden in het atelier van Francois Spierincx in Delft. Na af- elevring werd in 1595 besloten door de Staten van Zeeland beslo ten tot het weven van andere wandtapijten. Dit gebeurde in het ate lier van de Middelburgse familie De Maeght. Hierbij waren Hend rick Vroom en Carel van Mander de ontwerpers. ke taal spreekt.” Tussen de concerten wordt de muziek verzorgd door de DJ's MR. DJD en Addis Soundsysteem. Het Arsenaal Theater is vanaf 21.00 uur open. Kaarten kos ten 10 euro. Amsterdam, Delft, Sittard en Naarden. Van der Burg expo seert sinds 1971 succesvol in binnen- en buitenland. Van der Burg legde zich aanvan kelijk toe op tekenen en etsen, maar in 1970 maakt ze haar eer ste olieverfschilderijen. Hierbij toont ze een eigen, herkenbare wereld. Verder werkt ze van bin nenuit waardoor ze moeilijk bij een stroming is in te delen. Den Duik wilde, zoals ze zelf aan geeft, al vanaf haar geboorte te kenen. Het onderwerp van haar is steeds hetzelfde: mensen. De materialen die deze kunstenares gebruikt, zijn voornamelijk acrylverf met pastel. BUTTINGE - Wie een Middel landse zeetuin wil bezichtigen, kan in juli en augustus terecht bij Wim Uilenbroek in Buttinge. In zijn modeltuin, die tweeduizend vierkante meter groot is, staan palmen, cypressen,, lavendelvel- den en bamboes. Ook ligt er een kerkruïne uit 1400. De toegang is drie euro. De Middellandse zeetuin is elke zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur te be zoeken en ligt aan de Middel- burgseweg 17. De ROC-studenten bestudeer den de afgelopen weken de ta pijten en hebben daarna in kleine groepjes een eigen ten- toonstellingsconcept bedacht en gepresenteerd. De beste en meest haalbare ideeën zijn door hen verder uitgewerkt. De expositie wordt donderdag (morgen) geopend met een virtuele explosie door de di recteur van het Zeeuws Muse um, Valentijn Byvanck, en clusterdirecteur ICT E ROC Zeeland, Leen Maas. Two Brothers O Nederlands gespro ken Dagelijks 16.15 uur. Twee tijgerwelpjes worden geboren tussen de ruines van een oude tempel midden in de jungle. Een vreselijke speling van het lot maakt dat ze van elkaar worden gescheiden. Mindhunters Dagelijks 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Een groep FBI agenten wor den voor een laatste training verscheept naar een afgele gen eiland om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Daar eenmaal aan gekomen worden ze zelf het doelwit van moordaanslagen. Een moeilijk zaak om op te lossen, zeker als blijkt dat de moordenaar deel uit maakt van hun groep. Ladykillers Dagelijks 19.00 uur. Professor Dorr (Tom Hanks) huurt een kamer bij een gelo vige oude dame. Hij is van plan een casinoboot te bero ven door een tunnel te graven naar de ondergrondse kluis. Haar kelder is een perfecte plek om de graafwerkzaam heden uit te voeren. Shrek 2 Nederlandse versie O Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Shrek en zijn prinses Fiona reizen na hun huwelijksreis naar Fion’s ouders, de koning en koningin van het Konink rijk Ver, Heel Ver Van Hier. De koning had heel iets an ders in gedachten voor zijn dochter en probeert alsnog zijn eigen Harry Potter 3 Nederlands gespro ken Dagelijks 13.30, 16.15 uur. Harry en zijn maatjes Ron en Hermelien gaan terug naar Zweinsteins Hogeschool voor hun derde studiejaar. De tie ners worden gedwongen om hun ergste angsten onder ogen te zien als ze op een ge vaarlijke ontsnapte gevange ne stuiten. Kill Bill Marathon Vrijdag en zaterdag 19.30, 22.00 uur. Flitsende, wervelende, fantasti sche en gewelddadige film in twee delen met vele verwijzin gen naar klassieke B-films. Met Uma Thurman in de hoofdrol. De artistiek leider van het koor is Tony Araujo. Verder is hij belast met de leiding van alle kooractiviteiten op de St. Patrick Regional Se condary School en in is artis tiek leider van het kamerkoor van het Corpus Christi Colle ge- In 1998 ontving hij de zeer eervolle onderscheiding ‘Pri me Minister’s Award for Te aching Excellence’. In 1999 trad hij met zijn St. Patrick’s Choir op in het Kennedy Center in Washington DC en onlangs is hij succesvol ge weest met zijn koor tijdens tijdens een koorfestival in de Engelse Canterbury Cathedr al. Première Chaising Liberty O Dagelijks 16.15 uur. Zater dagnacht 24.15 uur. Anne Foster, enig kind van de Amerikaanse President wil de vrijheid hebben om te leven zoals menig andere tiener. In haar vlucht naar de vrijheid ontmoet ze Ben Calder met wie ze samen het Europese avontuur aangaat. Spiderman 2 Dagelijks 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Tobey Maguire keert terug als de onopvallende Peter Parker, die continue op zoek is naar de balans tussen zijn dubbel leven als student en boven menselijke misdaadbestrijder. Mean Girls Dagelijks 13.45, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Na twaalf jaar in Afrika te hebben gewoond gaat Cady Heron voor het eerst naar North Shore High School in Illinois. Ze heeft er geen idee van hoe het er toe kan gaan in de beschaafde wereld tot ze het pad kruist van de bereke nende Regina George. Girl with the Paerl Ear ring Donderdag, zondag, dinsdag 20.00 uur. Sneak Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. VROUWENPOLDER - De be kende organist Charles de Wolff en de altviolist Hans Dusowa ge ven maandag 26 juli om 20.00 uur een zomeravondconcert in de Gereformeerde Kerk in Vrou wenpolder. Tijdens het optreden zijn werken van Bach, Vivaldi en Biber te horen. De Wolff geeft jaarlijks veel concerten en verwierf als diri gent van het Noordelijk Philhar- monisch Orkest en van het Bachkoor Holland grote bekend heid. Duwosa maakt na zijn stu die deel uit van het Nederlands Kamerorkest en het Roterdams Philharmonisch Orkest. Met De Wolff heeft hij al meerdere keren samen opgetreden. MIDDELBURG - Van 23 juli tot en met 28 augustus toont de Drvkkery in Middelburg de tentoonstelling ‘Vechten en varen in de 17e eeuw’. ZONDAG Middelburg, Nieuwe Kerk, The Glory Gospel Singers, 20.00 uur. WOENSDAG Vlissingen, tafé Popeye, Co pycat, 22.30 uur. Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur. Shrek en zijn prinses Fiona reizen na hun huwelijksreis naar Fion’s ouders, de koning en koningin van het Konink rijk Ver, Heel Ver Van Hier. De koning had heel iets an ders in gedachten voor zijn dochter en probeert alsnog zijn eigen versie te creëren van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. ZOUTELANDE - De bekende organist Sander van Marion verzorgt op donderdag (mor gen) een concert in de Cathari- nakerk in Zouteland. Hij doet dat samen met dwarsfluitiste Marieke Lindeman. Het pro gramma brengt speelse en vro lijke klanken van klassieke or gelwerken en werken voor or gel en fluit. Bovendien komt het niet vaak voor dat deze twee instrumenten samen in een ruimte te horen zijn. Het con cert begint om 20.30 uur en de entree is vijf euro. VRIJDAG Vlissingen, Sint Jacobskerk, Matteo Imbruno, orgelbespe ling, 12.00 uur. Westkapelle, Markt, brassband OKK en ONDA, concert, 20.00 uur. Veere, Grote Kerk, muziekver eniging Veere’s Genoegen, concert, 19.30 uur. Hij is aangesloten geweest bij ArtCon Music van wijlen soullegende Arthur Conley en haalde in 1991 de halve finale van ‘De Grote Prijs van Ne derland’. Dit alles resulteerde in vele optredens bij verschil lende landelijke radio-omroe- pen. In 1992 behaalde hij, sa men met de Arnhemse reggae- band The Creators een grote hit in zijn geboorteland Suri name. Het nummer, ‘Sranang lobie foe mie hatie’, werd er zelfs tot nationale song verko zen. Sinds 2002 legt Kendread zich toe op het begeleiden van jongeren in muziek en cultuur. Ondanks de tijd die dit in be slag neemt, zag Kendread toch kans om een nieuwe band op te zetten. ZATERDAG Vlissingen, café Groen Licht, Gino’s Eyeball, punkrock, 21.30 uur. Goes, Grote Kerk, Bach herdenking, organist Kees van Eersel, 20.00 uur. Middelburg, pub No Worries, Mr Fire the Blueswall, 21.30 uur. Eurotrip G Zaterdagnacht 24.15 uur. Een babbelboxvriend van de Amerikaanse Scotty blijkt in werkelijkheid een vrouw te zijn. Zijn zoektocht naar haar voert door heel Europa. Dagelijks 21.45 uur. Twee werelden trekken ten strijde voor eer en macht. Duizenden zullen het leven laten en voor de liefde zal een natie met de grond gelijk ge maakt worden. Harry Potter 3 Originele versie Het BCB werd in 1968 opge richt en heeft internationale faam verworven met optre dens in onder andere Rus land, Amerika, Tsjechië, En geland, Schotland, Denemar ken, Australië en Nieuw-Zee- land. Het BCBC bestaat uit veertig zangers variërend van acht tot 24 jaar, die allen uit de omgeving van Vancouver komen. Het is een vierstem mig, niet-liturgisch koor en één van de weinigen in Noord-Amerika. DINSDAG Goes, Grote Kerk, Marktcon cert, Jasper van Eersel, 12.30 uur. DONDERDAG Middelburg, Abdijkerken, Jan Wisse, orgel, miniconcert, 15.00-15.30 uur. Middel burg, Oostkerk, Tannie van Loon, orgelconcert. 12.30- 13.00 uur. Het uitgangspunt zijn de Zeeuwse wandtapijten die mo menteel in het Zeeuws Muse um in Middelburg tot en met 24 september te zien zijn. De tentoonstelling is een bij zondere samenwerking van het Regionaal Onderwijs Cen trum (ROC) in Vlissingen, het Zeeuws Museum en de Drvk kery in Middelburg. De deel nemende studenten volgen de opleiding IT-mediaproductie voor IT-beheerder of WEB- öntwikkelaar. The Day After Tommorrow Dagelijks 13.45, 19.00 en 21.45 uur. Het noordelijk halfrond van onze planeet gaat veranderen in een ijslandschap. Klimato- loog Jack Hall trekt noord waarts om zijn zoon te red den, maar hij is niet voorbe reid op wat hij onderweg te genkomt. Première Paniek Op De Prairie O Nederlands gespro ken Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Op een ranch in het Wilde Westen zijn de dieren bang dat ze aan de plaatselijke vleesfabriek verkocht wor den. Ze smeden een plan om de ranch te redden van de on dergang. Shrek 2 originele versie O Het koor heeft gedurende zijn 36-jarig bestaan 850 jon gens opgeleid, die Canada op ruim twintig internationale tournees hebben vertegen woordigd. BCBC heeft in die lange periode een zeer afwis selend repertoire opge bouwd: van Gregoriaanse zangen tot hedendaagse wer ken. Filmzomer: Russian Ark Maandag en woensdag 20.00 uur. Een schitterende reis door drie eeuwen Russische geschiede nis, gefilmd in de Hermitage in Sint Petersburg. Kendread Rond 23.30 uur betreden Kendread The Maroons het De band heeft een eigen, vro lijke stijl die van het podium afstraalt op het publiek. De Skabadivers stonden in het voorprogramma van vader landse skagrootheden als Mark Foggo’s Skasters, Let’s Quit, Jammah Tammah en De Hardheid. Afgelopen jaar pre senteerde de band haar eerste cd getiteld ‘Ready Steady Go!’. MIDDELBURG - Na een uitgebreide toernooi door Spanje en Portugal treedt het befaamde British Co lumbia Boys Choir (BCBC) uit het Canadese Vancouver donderdag (morgen) op in Middelburg. Het optreden begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk en de entree bedraagt tien euro. - 1 IT3 I f I I NOVKM IJVIl 1.5 7 V' A -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17