ZOMERVOORDEEL Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Camel-Active 99 Hugo Boss, Arrow, Brax, Gardeur, Brixon, John Miller, Le Düb, Riverwoods, Tenson, Van Gils, State of the Art, Helly Hansen, l STEÜTEL *>89 SAèT OP-OP t 6.99 59 I I 3.09 59 149,50 v.a. 98,00 v.a. 69,00 49,00 v.a. SCHLECKER HOME SHOPPING Dash 2in1 Ocean 1,98 kg AS 4.49 1 m Cö www.SCHLECKER.com 2.2r Milieu Verkeersmaatregelen Kostuums Kolberts Shirts 2 stuks voor Broeken NIERSTICHTING Jacks Verkeer en Vervoer Diversen Goedkeuring plan verbetering glooiing Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder Ontwerp-vergunningen gemeentelijke werk plaats te Heinkens- zand Ontwerp-vergunning milieustraat te Kapelle Ontwerp-vergunning Autodemontagebedrijf Otte Besluit accepteren melding Coroos Conserven B.V. Bodemverontreiniging Houtkade 18 te Goes Besluit accepteren melding Sealake Terminal B.V. Vergunning Gebr. W&J Gresnigt B.V. Doppeldouche 250 ml diverse soorten Bref WC Active Duo Bleek of Den Vergunning Compostering Zeeland B.V. Luierbroekjes Junior of Maxi Edet Wipe Clean 6 rollen S I 4 30% - 50% Best.Nr.: 659076 Dubbel DVD Harry Potter 2 "Harry en de geheime kamer" bii ons J Help de Nierstichting als collectant tijdens de Nationale Collecte 2004 van 20 t/m 25 september. Kijk op www.i of bel 035-697 80 50. ■■■Officiële Mededelingen mmbh nierstichting.nl (cbf> Speciale introductieprijs ‘s-Gravenpolder, ‘s-G ravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 De ontwerp-beschikking ligt van BEVELANDEN Pakde bus 2 Verkeersmaatregelen op ged. van de provinciale wegen Nisse-Middelburg IM665 en Heinkenszand- ‘s-Heerenhoek N667. In verband met de aanleg van een fietspad langs een gedeelte van de Drieweg en Heinkens- zandseweg worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen: De Algemene Vergadering van het waterschap Zeeuwse Eilan den heeft op 3 juni 2004 het plan tot verbetering van de glooiing van het dijkvak Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder vastgesteld. Ge deputeerde Staten van Zeeland hebben dit plan ingevolge artikel 7 van de Wet op de waterke ring bij besluit van 6 juli 2004 goedgekeurd. Het betreffende plan en het goed keuringsbesluit liggen van 26 juli 2004 tot en met 20 augustus 2004 ter inzage bij de de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand op werkdagen van 9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur. Het betreffende verkeersbesluit ligt vanaf 23 juli tot en met 3 september 2004 ter inzage bij de Directie Infrastructuur en vervoer te Middelburg, Abdij 6, kamer B3.06 en in het regio kantoor te Goes, Kloetingseweg 46, op werkdagen van 9-16 uur en desgevraagd buiten kantoor uren. Voor het inzien buiten kantoor uren, een mondelinge toelichting of kopieën van de ter inzage ge legde stukken, kunt u zich wen den tot de heer J. Luitwieler, tele foonnummer 0118-631028. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 22 juli 2004 tot en met 18 augustus 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van het college van Burge meester en Wethouders van de gemeente Borsele voor het ver anderen en in werking hebben na die verandering van de gemeen telijke werkplaats aan de Dorps straat 102a te Heinkenszand. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van het college van Burgemeester en Wethou ders van de gemeente Kapelle voor het in werking hebben van een milieustraat aan de Dijkwelse- weg la te Kapelle. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunning ligt van 22 juli 2004 tot en met 18 au gustus 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later be roep instellen. uur en bij de receptie van het waterschap Zeeuwse Eilan den, Piet Heinstraat 77 te Goes, op werkdagen van 9-12 en 13- 16 uur en (na telefonische af spraak 0113-241360) van 18-21 uur. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van Autodemon tagebedrijf Otte aan de Am- bachtsweg 1 te 's-Heer Arends- kerke voor het plaatsen van een SEDA drooglegsysteem. Met deze aftapinstallatie wordt het verwijderen van vloeistoffen uit autowrakken veiliger, schoner en efficiënter vergeleken met de hui dige handmatige vloeistofverwij- dering. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunning ligt van 22 juli 2004 tot en met 18 au gustus 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan- Een ieder kan tot en met 19 au gustus 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 12 augustus 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631958). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 augustus 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Coroos Conserven B.V. te Ka pelle. De melding heeft betrek king op het bouwen van een nieuw magazijn bij de inrichting aan de Middenweg 1 te Kapelle. Een ieder kan tot en met 19 au gustus 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 12 augustus 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631958). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. tooruren en in het gemeente huis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land zijn van plan de urgentie voor het saneren van de bodem verontreiniging op de locatie Houtkade 18 te Goes gewijzigd vast te stellen (art. 37 van de Wet bodembescherming). Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Sealake Terminal B.V. aan de Estlandweg 8 te Nieuwdorp. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een foliemachine, bestemd voor het aanbrengen van folie op aluminiumplaten tot een maximale afmeting van 600 X 200 centimeter.. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 26 augustus 2004 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen tot en met 2 septem ber 2004 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 3 sep tember 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Gebr. W&J Gresnigt B.V. een vergunning Wet milieubeheer met voor schriften ter bescherming van het milieu verleend voor het oprich ten en in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf aan de Kreek- weg 2 te Kapelle. Het glastuin bouwbedrijf is in 2000 geformali seerd met een melding in het kader van het Besluit tuinbouwbe drijven met bedekte teelt. Door het in werking treden van het Besluit glastuinbouw is het bedrijf vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer geworden. 22 juli tot en met 19 augustus 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. De vergunning ligt van 22 juli tot en met 1 september 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Hein kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Compostering Zeeland B.V. een vergunning Wet milieubeheer met voorschriften ter bescherming van het milieu verleend voor het composteren van groente-, fruit- en tuinafval en overige organische afvalstoffen in de inrichting, gelegen aan de Polenweg 1 te Nieuwdorp (gem. Borsele). In de vergunning zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten op zichte van het ontwerp. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben besloten om enkele verkeersmaatregelen te treffen op gedeelten van de provinciale wegen Nisse-Middelburg (N665) en Heinkenszand-’s Heerenhoek (N667) Belanghebbenden die van mening zijn rechtstreeks in hun belangen te zijn getroffen door het goed keuringsbesluit kunnen tot en met 3 september 2004 beroep in stellen bij de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 september 2004 tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, Postbus 524, 4330 AM Middel burg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Middelburg om een voorlopige voorziening vra gen. Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren en in het gemeente huis van Kapelle, op werkdagen gedurende openingstijden en in de avonduren in het gemeente huis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113-333110). Alleen bij SCHLECKER HOME SHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 26 augustus 2004 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen geduren de openingstijden en in de avon duren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Belanghebbenden kunnen tot en met 26 augustus 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De vergunning ligt van 22 juli 2004 tot en met 1 september 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen geduren de openingstijden en in de avon duren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-ver gunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ont werp-vergunning kunnen tot en met 2 september 2004 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 3 sep tember 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State (en/of de benodigde bouwvergunning nog niet is ver leend). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot J. Provoost (tel. 0118- 631769). voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voer het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken bij de provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden tot mevr. ir. S. Korman (tel. 0118-631158). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). Een ieder kan tot en met 19 augustus 2004 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp- vergunning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan Gedepu teerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 12 augustus 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning(en) (tel: 0118-631958). Bij de gedachten wisseling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingé bracht. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper, (tel. 0118-631958). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper, (tel. 0118-631958). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P.M. Witkam {tel. 0118-631749). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). q Auto's vliegen, bomen vechten terug en een geheimzinnige elf komt Harry Potter waarschuwen, net nu hij aan het tweede jaar van zijn verbazingwekken de ontdekkingstocht in de wereld van hekserij en hocus-pocus wil beginnen. Extra's op deze dubbele DVD: rondleiding door Zweinstein, 19 extra scenes, voor PC puzzels screensavers en een intervieuw met JK Rowling. Maar natuurlijk ook de film... 155 minu ten magie Bestel nu per telefoon: 0900-7777444 20 ct min. - aanduiding verplicht (brom-)fiets- pad in twee richtingen; - regeling voorrang bij aansluiting op de Gerbernesseweg. per kg: 1.46 SCHLECKER per 100 ml: 0.64 MAX/; 7TB *9 s: 22P.V.1' r_ VOOR GOB>E DOELEN I Goes Telefoon 0113-270025 Steutel Herenmode Lange Kerkstraat 41 Advertentie geldig vanaf I 14.07.2004 t/m 27.07.2004 zolang de voorraad strekt. El Prijswijzigingen voorbehouden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13