Ontgrondingen 3 c PELMA I 01 X 499,- ^^2140,- Provincie Zeeland Natuurcompensatie Westerschelde 4170,- 'L 5090,- de voordelig 7 s KeuKe^cialisP keukens en inbouwapparatuur van hoge kwaliteit. Massaal ingekocht! I 4 L J 7 Ik Catharina-Amalia Geef voor vakantieplezier Giro 145 Breda Verkeer Schoondijke Provinciale Staten Zeeland i A r 2 KEUKENS b.v. I de Zonnebloem Nieuws uit de Staten 2004 Goed advies Diverse stijlen Levering volgens planning Eigen montage team Garantie Goede service CBW erkend MAANDAG GESLOTEN Gedeputeerde staten hebben aan provinciale staten verslag uitgebracht over de voortgang van de natuurcompensatie in en rond de Westerschelde. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 30/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl s v F 1 I E «Ma, ORANJE IhdsI H ill U Amunc/senweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Q Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 - I W| wBi «T. M W f Woensdag 21 juli 2004 de Bevelander Pagina 12 Abdij Nieuws L - iSSj - I JA, ik bestel het geboorteboek 'Catharina-Amalia' Datum: j j Alle opbrengsten worden ingezet t.b.v. de vele Oranjeactiviteiten in Nederland. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage. A MM» i i Ruim 6750 langdurig zieken en gehan dicapten gaan met de Zonnebloem op vakantie. U kunt de Zonnebloem hel- De lijst van vrijstellingen is vrij groot en varieert van archeologi sche afgravingen door de over heid tot werkzaamheden bij drei gend gevaar voor overstromin gen en van de aanleg van tuin vijvers tot 50 kubieke meter tot Voor de gevallen waarin wel een vergunning nodig is, heeft de pro vincie een speciaal formulier ont worpen, waarin onder meer staat dat alles in negenvoud moet wor den ingediend en welke bijlagen vereist zijn. De negen exemplaren zijn nodig omdat de provincie aan diverse instanties advies moet vragen voor een beslissing op de vergun ningaanvraag kan worden geno men. Adviseurs zijn onder andere de gemeente, het waterschap, de ZLTO-raad en de Dienst Landelijk Gebied. Elke instantie krijgt een complete set van de’aanvraag. In het informatieblad wordt de verdere procedure voor de ver gunningaanvraag uit de doeken gedaan. Ook wordt gewezen op een spoedprocedure en op de controle die de provincie uitvoert als de vergunning is verleend. Hoera, er is een prinses geboren! 52 centimeter lang en 3310 gram. Getallen die ons nog lang zullen bij blijven. Een wolk van een dochter voor prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Een feestvreugde ging 7 december 2003 door het land, de oranjebitter werd op tafel gezet en de beschuit met muisjes konden worden gesmeerd. pen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten betaalbaar te houden. De statencommissie econo mie en mobiliteit behandelt de twee brieven van de actie groep in haar vergadering van 6 september. De normale uitoefening van het landbouwbedrijf is bij voorbeeld niet vergunningplichtig. Het zou ook nogal omslachtig zijn als boeren voor iedere keer ploegen of het aanaarden van aardappe len een ontgrondingsvergunning zouden moeten aanvragen. Wan neer zij voor grondverbetering hun land afgraven en nieuwe teel grond opbrengen, is wel een ver gunning nodig. Overigens is het niet zo dat voor elke spa die in de grond wordt gestoken toestemming van de provincie moet worden gevraagd. Over wanneer wel, maar ook wanneer niet, gaat het informatie blad. Er zijn namelijk nogal wat om standigheden waarbij voor graaf werkzaamheden een vergunning achterwege kan blijven. Wie in Zeeland grond wil afgra ven, heeft een vergunning nodig van de provincie. Zo begint het informatieblad Ontgrondingen, dat bij het provin ciaal bestuur verkrijgbaar is. Het blad Ontgrondingen is ver krijgbaar bij het provinciaal infor matiecentrum, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. De tekst is ook beschikbaar op www.zee- land.nl. In dit (foto) boek een selectie van al die geboorteactiviteiten die door de vele Oranjeverenigingen in ons land zijn georganiseerd. Van Katwijk tot Enschede, van Haren tot Stein. Overal in Nederland is de komst van de kleine Prinses gevierd. Het boek, dat is samengesteld door de Bond van Oranje verenigingen in Nederland - een overkoepelend orgaan - laat zien hoe actief de Oranjeverenigin- gen in het algemeen zijn en in het bijzonder vlak na de geboorte van de Prinses. Binnen de kortste keren wisten de verenigingen de meest uiteen lopende initiatieven tot stand te brengen. Van het uitde len van beschuit met muisjes tot complete geboortefeesten, herinneringslepels tot concerten. Om de veiligheid en het woongenot te herstellen zou de groep bewoners het liefst een rondweg om het dorp zien. In een tweede brief vra gen de actievoerders over steekplaatsen te maken voor fietsers en voetgangers. In hun brief geven zij de loca ties aan waar die oversteek plaatsen moeten komen. Actievoerder F. ten Broeke schrijft dat rijkswaterstaat al overweegt een doorgetrok ken witte streep aan te bren gen op de Willemsweg. Bezorgde inwoners van Schoondijke hebben bij diver se overheidsinstanties, waar onder de provincie, aandacht gevraagd voor de verkeers situatie in hun dorp. De aan leiding is het toegenomen verkeer sinds de ingebruikne ming van de Westerschelde- tunnel. Er wordt gewezen op groot en zwaar vrachtver keer, waaronder auto’s met gevaarlijke stoffen, die door het dorp rijden en geluids- en trillingsoverlast geven. De binnendijkse opkikkers voor de natuur hebben sinds 1999 10,8 miljoen euro gekost. Na tuurontwikkeling direct grenzend aan de Westerschelde is met dat geld verwezenlijkt èn projecten uit het natuurbeleidsplan, inclusief krekenherstel. Bij de vorige verdieping van de Westerschelde is afgesproken dat natuurwaarden die bij die operatie verloren gaan, worden gecompenseerd. Het rijk - rijkswaterstaat - is ver antwoordelijk voor vervangende natuur buitendijks. De provincie moet zorgen voor compensatie binnendijks. De rapportage gaat over beide; hier wordt alleen aan dacht aan het provinciale aandeel besteed. De statencommissie ecologie en water heeft de voortgangsrappor tage 8 september op haar agen da staan. Het kreekherstel concentreert zich in Zeeuwsch-Vlaanderen. Bij de inlaag Hoofdplaat is 14 hectare extra waterrijke natuur gemaakt en in de Axelse kreek zijn de oeverlanden aan de zuid kant hersteld. De toplaag van de wallekant is afgegraven en er zijn natuurvriendelijke oevers en vee- drinkputten gemaakt. In de Vlaamsche kreek heeft het Water schap Zeeuws-Vlaanderen de voedselrijke sliblaag weggebag gerd, waarna de natuurwaarden drie locaties grond gekocht en geruild: in het noorwesten, het zuidwesten en het oosten. In de loop van het jaar wordt bekeken hoe groot het natuurgebied in de polder kan worden. konden worden verhoogd. De operatie kostte ruim 81.000 euro. In het najaar wordt een bloemrijk nat grasland gedeelte lijk ingeplant met struweel en riet en er worden drinkpoelen ge maakt. Grond die niet nodig was, is afgezet bij boeren in de om geving. De Sophiapolder is voor een klei ne vijf ton opgeknapt. Er is plas- drasland gemaakt met schraal grasland. De ontgrondingen zijn rechtgetrokken en het uitwate- ringskanaal is omgelegd. Zo doende wordt voedselrijk water op de kreek geweerd. Buiten de Zeeuws-Vlaamse kre ken is er onder meer gewerkt in het Sloegebied. Vragensessie - Lid Vogelaar (WD), vraagt gedeputeerde betrokkenen, voordat het Tweede Kamer debat plaats zal vinden, te infor meren over de nijpende situatie waarin de Zeeuwse kokkelvisse- rij zich zou kunnen gaan bevin den, indien de voorgestelde maatregelen doorgang vinden. Gedeputeerde zal nog voor aan vang van de vakantie een brief aan het Ministerie te sturen, waarin de Zeeuwse ongerust heid wordt uitgesproken. - Lid Lijmbach (CDA), verzoekt gedeputeerde om de overheid te informeren over het feit dat Zeeuwsch-Vlaanderen en de Westerscheldetunnel in adver tenties en op kaarten van Rijks waterstaat ontbreken. Gedeputeerde zal het betreffen de Ministerie via een brief ver zoeken de Westerschelde tunnel, indien relevant, op de kaart te zetten, - Lid Smits (Zeeuws Belang!), over de toezegging die gedaan is door GS om het platform N57 te betrekken bij de land schappelijke inpassingen. Gedeputeerde geeft toe dat dit inderdaad is toegezegd en dat de leden van het Platform N57 in het vervolgtraject uitgenodigd zullen worden. - Lid Smits over de N255. Burgers zouden niet betrokken Tijdens de maandelijkse vergade ring van Provinciale Staten van 9 juli jl. is onder andere gespro ken over: Zomerreces Het zomerreces voor Provinciale Staten is inmiddels begonnen. Op 6 september staat de com missie Economie en Mobiliteit weer op de agenda en op 7 en 8 oktober de eerstvolgende verga dering van Provinciale Staten. Tijdens deze bijeenkomsten staan de politieke debatten over de WCT, Proses en het Omgevings plan Zeeland centraal. Kennisname van Omgevings- balans 2003 en verlenging van de looptijd van het milieu beleidsplan en het waterhuis- houdingsplan De Omgevingsbalans evalueert het omgevingsbeleid in streek plan, milieubeleidsplan en water- huishoudingsplan over de periode tot 2003. Hierbij werd gekozen voor een inhoudelijke looptijd van de plannen van 6 jaar (2001- 2006) en een formeel-juridische looptijd van 4 jaar (2001-2004). Ingestemd wordt met het verlen gen van de looptijd van beide plannen tot het van kracht wor den van het Omgevingsplan, met als uiterste datum 1 januari 2007. Streekplanherziening Vitaliteit en Kwaliteit De streekplanherziening voorziet in de aanpassing van het streek plan 1997 op onderdelen. De meeste onderwerpen hebben betrekking op de vitaliteit van het agrarisch gebied. Provinciale Staten stemmen in met de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten omtrent de ingediende bedenkingen en advie zen. zijn bij het besluit over de door getrokken streep, die onlangs op de weg is aangebracht. Gedeputeerde legt uit dat dit een voorlopige maatregel be treft en dat het Platform bij het vervolgtraject betrokken zal worden. l l t i i i i c r LUXE INBOUW- VAATWASSER Volledig geïntegreerd, A-klasse Ir e v z v t t 'l ■ij i I i I Compacte keuken met geprofileerd deurfront. Compleet met koelkast, integrale afzuigkap, kookplaat, oven, werkblad en spoelbak. G l< v c VI e (I Mfifë dB® 8$ w u Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl I Naam: I Adres: Woonplaats: I Telefoonnummer(s): E-mailadres: I Handtekening: Ik maak 12,95 5 administratie en verzendkosten per boek over aan de Bond van Oranjeverenigin- gen in Nederland en stuur deze bon o.v.v. 'Catharina-Amalia' geboorteboek op naar het secretariaat. Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, t.a.v. J.A. Wateler, Henschoterlaan 37, 3931 DA in Woudenberg. I Aantal boeken: bodemsanering volgens een pro vinciaal milieuprogramma. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Bij Rammekenshoek op Wal cheren moet een natuurgebied van 38 hectare komen. Daarvan is nu 10 hectare in eigendom van Staatsbosbeheer. Al eerder wer den het voormalige slibdepot en het aanliggende duingebied herin gericht. Op het programma staan nu ‘De weitjes’, die moeten veran deren in bloemrijk en zilt gras land. De planologische voorberei dingen lopen en de uitvoering wordt dit najaar voorzien. Rond dezelfde tijd kan worden begonnen met Den Inkel bij Krui- ningen, waar op zeven hectare zoet-zoutvegetatie moet ont staan. De kans op welslagen wordt groot geacht vanwege de zandige ondergrond en brak grondwater. In de Margatethapolder in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen wordt op Sfeervolle en uiterst praktische hoekkeuken voor zien van hoge hangkasten, korven- en glaskasten. Compleet met afwasautomaat, koelkast, oven, kookplaat, schouw, multiplex werkblad met spoel bak en kraan. IHDSI I DEALER I I SUPPORT I Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. k Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Vanaf heden ook 's maandags geopend! Uit het boek blijkt dat anno 2003-2004 er - na eeuwen van verbondenheid met het Huis van Oranje - niets veranderd is aan de sterkte van het Oranjegevoel. Een gevoel van verbondenheid van jong tot oud. Het eerste 'Catharina-Amalia' geboorteboek is afgelopen maandag aan het Kroonprinselijk Paar in 's Gravenhage persoonlijk overhandigd. Ook u kunt in het bezit komen van het geboorteboek 'Catharina - Amalia'. Na betaling van 12,95 5 administratie en verzendkosten op ABN-AMRO rekening nummer 46.88.89.019 t.n.v. Bond van Oranjeverenigingen in Nederland wordt het boek naar u toegestuurd. Bovendien dient u onderstaande bon volledig in te vullen en naar het secretariaat van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland te sturen. MAXI-line keuken waarin u naar hartelust kunt kokkerellen. Overzichtelijke bergruimte in de brede korvenkast. Compleet met glaskast, combimagne tron, keramische kookplaat, koelkast, 90 cm schouw, afwasautomaat en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. 37 - van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 12