Provincie Oekraïnse Kozakken komen naar Zeeland kort WCT plannen in ’Mijn voorouders overleefden het’ 1U QJUUMnmm Gemeente Kapelle: ProRail moet overlast spoor onderzoeken VLISSINGSE KERMIS TOERISTENDAGEN Andere auto nodig? 1 aarends goes Baarlandse Ondernemers Alarmnummer 112 overbezet tijdens noodweer Profclub Willem Fuchsiatuin in schrijft boek over Santiago Drie dagen paardensport bij de Paardebloem in spé op zoek naar mentor Vrouw rijdt talud bij Ovezande af Wilheminadorp Expo Zeeuwse schilderijen U vindt ze in het Zeeuws Autojournaal (voorheen Autokrant voor de Bevelanden op woensdag) Dit weekend weer in uw brievenbus Eijser^ions Optiek www.eijsermans-optiek.nl II traint op Noord-Beveland W rWeekkrant voor de Bevelander ujegener huis-aan-hulskranten Autoscligds? Büjfg U W'd'df op WSCJ. Peerock is ook Zeeuwse leuk als het regent ...lees verder op pagina 5... (advertenties) Kijk naar de bon in uw weekblad ...lees verder op pagina 5... (advertentie) A Breeduit 17 Beveland Nieuws 11 Vr. 23, za. 24 zo. 25 juli historie op wandtapijten Zeeuwse havens zijn veilig verklaard «i Haar liefde voor Zeeland is te zien in onder meer olieverfschil derijen en aquarellen van de Oosterschelde en de Zeeuwse Moer. Rozenkwekerij Otte is ge vestigd aan de Dijkwelseweg 15b in Kapelle. De expositie hangt daar tot 31 december en is van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur te bekij ken. GOES - Het alarmnummer 112 was zaterdag, tijdens het hevige noodweer, geruime tijd overbezet door meldingen van omgewaaide bomen, plezier vaartuigen in nood en rond vliegende tenten. Aan het eind van de middag gaf weerinstituut KNMI een weera- larm af om mensen voor het na derende onweer en de rukwin den te waarschuwen. Kort daar na barstte het noodweer los in Zeeland. Op de A58 vloog een auto over de kop. Ook werden watersporters en pleziervaartui gen overvallen door het slechte weer. De hevige regen en on weersbuien en de zware wind stoten richtten in het hele land veel schade aan. MIDDELBURG - Gedeputeer de Staten van Zeeland gaan verder met de ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Het provinci aal bestuur neemt de uitkom sten van een extern onderzoek over dat een verkorte zeekade adviseert. Dit bleek maandag tijdens een gesprek met ambte naren. Het definitieve besluit van Gedeputeerde Staten stond op het moment van drukken van deze krant nog niet vast. Voor de inkorting zijn twee va rianten bedacht. Ofwel een twee zijdig inkorting waarmee én het fossielenstrandje de Kaloot én de jonge duinen ten oosten en ten westen van de toekomstige terminal worden gespaard, ofwel een eenzijdig inkorting waarmee de jonge duinen in het oosten zich ongestoord kunnen ontwik kelen. Het belangrijkste element in het advies van FTT Procesontwik keling uit Delft is het inkorten van de zeekade tot twee kilome ter om het milieu te sparen. Het oorspronkelijke idee ging uit van een terminal van 2600 meter. Met het inkorten van de kade hoopt de provincie een levens vatbare terminal te creëren en te gelijkertijd de natuur te sparen. GOES - Het jaar van de slaver nij is voor Monique Brasdorp uit Biezelinge en Reggie den Os uit Goes niet zomaar een herdenkingsjaar. Via hun voor ouders hebben ze een directe band met het slavernijverle den. GOES - Stichting Zeeuwse Klederdracht nodigt ieder jaar een Oost-Europees folklore ensemble uit dat optreedt voor de toe risten in Zeeland. Dit jaar is het Oekraïens folklore ensemble ‘Zaporozhye Cos sacks’ te gast. De leden logeren tussen 20 tot 30 juli bij gastge- tie in Suriname om onderzoek naar zijn voorouders te doen. Nel: "Terug op mijn werk had ik een nieuwe collega: Monique, zelf afkomstig uit Paramaribo. Het klikte meteen en al snel ver telde ze me dat ze ook bezig was haar Surinaamse voorouders op te sporen". Beiden zoeken graag dingen na. "We werken op het archief van het Oosterschelde- ziekenhuis, dus we zijn gewend te graven." Via de familienaam van Moni que wist Nel de plantage van haar voorouders te traceren: plantage Dordrecht. Op de emancipatielijst die de eigenaren van de plantage vóór de vrijla ting in 1863 moesten maken, zinnen in Goes en omgeving. Maandag 26 juli is het ensemble te bewonderen op camping ‘De Schotsman’ in Kamperland. Informatie over het ensemble en de optredens is verkrijgbaar bij Gerard van Damme via 01 13-231755 of op de website www/stzk.nl. (foto: pr) zijn ze te vinden: de eerst beken de Brasdorp: Lotje Elizabeth, geboren 1805, veldmeid, haar kleindochter Klazina Dorothea van vijf, de twaalfjarige Theodo ras Jacobus, die in de suikerfa briek van de plantage werkte en nog vele anderen. Vier jaar geleden begon Wilma Knuist aan haar voettocht naar Santiago. Zij kreeg toen in de Sint Jacobskerk het eerste stem pel in haar pelgrimspaspoort. In haar boek doet de schrijfster uit voerig verslag van de drie maan den durende tocht. De overhandiging van het boek is onderdeel van het programma in het kader van de viering van de naamdag van Jacobus de Meerdere in de Sint Jacobskerk. Het programma begint om 14.00 uur. Na de inleiding door Merijn Vermast, die eveneens de voet tocht naar Santiago de Compos tela maakte, is doorlopend een film te zien over de tocht. Bo vendien is een fototentoonstel ling en een expositie van iconen te bekijken, kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen en on der leiding van een gids door Vlissingen wandelen. De vrouw week uit voor een te gemoetkomende 26-jarige truc ker uit Goes die in de bocht on voldoende rechts hield. Haar be stelauto reed van het talud af en kwam op de zijkant tegen een boom terecht. De bestuurster bleef ongedeerd BAARLAND - 'Santiago met Support', heet het boek dat Wilma Knuist uit Baarland op zondag 25 juli aanbiedt aan de Vrienden van de Sint Jacobs kerk in Vlissingen. Hedera Groenblijvend voor binnen en buiten. Per stuk 2.25. OVEZANDE - Een 41-jarige bestuurster van een bestelauto is vrijdag rond 12.15 uur na een uitwijkmanoeuvre het ta lud aan de Noldijk in Ovezan de afgegleden. WILHELMINADORP - De familie Mol aan de Christi- nastraat 17 in Wilhelmina- dorp stelt op zaterdag 24 juli hun tuin open voor het pu bliek. In de tuin zijn circa 120 soorten fuchsia's te bewonde ren, van struik tot bellen boom. De heer Mol is lid van de Zeeuwse club van Fuchsia liefhebbers. De tuin is tussen 10.00 en 17.00 uur te bekij ken. Toegang is gratis. KAPELLE - Gerda Duisterhof exposeert haar schilderijen bij rozenkwekerij Otte in Kapelle. Het thema is 'Zeeuws land- schap'. Moonlight Cruises 7 en 14 augustus 2004 www.rederii-dijkhuizen.nl 0118-419367 Woensdag 21 juli 2004 wk 30 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 093 I BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wegens vakantie vanaf 31 juli t/m 16 augustus even gesloten. De betbetovergrootmoeder van Monique's vader was een slavin in Suriname. Reggie's overgroot moeder was het kind uit een rela tie tussen een plantagehouder en een slavin. In hun speurtocht naar het verleden proberen ze de geschiedenis een gezicht te ge ven. Monique: "We zoeken de mensen achter de slaven. Elke slaaf was een individu met een eigen verhaal." Precies het juiste kaartje uit een overvolle kaartenbak pikken, boeken die spontaan op de goede bladzijde openvallen, een verre kennis van Nel die jaren later fa milie van Reggie blijkt te zijn. Toeval bestaat niet. Daar zijn ze inmiddels van overtuigd. Neem alleen al de manier waar op ze elkaar hebben ontmoet. Reggie was samen met zijn vrouw Nel van Leijen op vakan- MIDDELBURG - Diverse mini-ondernemers in Zee land zijn op zoek naar 'ech te' ondernemers die hun kennis en ervaring willen delen met de betrokken student. Jong Ondernemen, voorheen Stichting Miniondernemin- gen Nederland, biedt studen ten in het beroepsonderwijs de kans om tijdens het schooljaar zelf een bedrijf te runnen. Dit project biedt een goede voorbereiding op het ondernemerschap en zorgt er voor dat jongeren beter op geleid en met de juiste moti vatie het bedrijfsleven in stappen. Ondernemers die studenten willen helpen kun nen meer informatie krijgen bij Dirk Bonman, regiocoör- dinator Zeeland, telefoon 0118-483872. Monique Brasdorp en Reggie den Os: “Elke slaaf was een individu met een eigen verhaal.” (foto: Jaap Wolterbeek) COLIJNSPLAAT - De voet balvelden en de accommo datie in Colijnsplaat boden voldoende mogelijkheden om profvoetbalclub Willem II naar Zeeland te lokken. De club speelde gisteren avond tegen een selectie van Bevelandse amateurvoet- ballers. De spelers van Willem II ver blijven vanaf maandag (19 ju li) in het Internaat De Vliet- hoeve. Ze trainen om 10.00 en 15.00 uur op de velden van Colijnsplaat, behalve op don derdagmiddag. De club traint voor een toernooi in Enge- land.Gisterenavond speelde Willem II een oefenwedstrijd tegen een selectie van ama- teur-voetballers van de Noord-Bevelandse clubs Co- lijnsplaatse Boys, Bevelan ders, VV Cortgene, VV Kats en W Wissenkerke, onder de naam FC Noord-Beveland. Het initiatief voor dit evene ment is genomen door VV Colijnsplaatse Boys en de ge meente Noord-Beveland. -tC.M EU ROPAjUIN KAPELLE - Het aantal goederentreinen over de Zeeuwse spoorlijn is sinds één jaar beduidend toegenomen, evenals de overlast voor omwonen den. De gemeente Kapelle heeft daarover twee handhavingsverzoeken ontvangen. A. Ortelee, die in het Stationsgebouw in Kapelle woont, heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Kapelle, evenals de Belangenvereni ging Aan wonenden Spoor (BAS). Eerder hadden zij zo'n verzoek ook al naar de gemeenten Goes en Reimerswaal gestuurd. "In samenwerking met deze gemeenten en de pro vincie Zeeland is nu geconcludeerd dat ProRail een onderzoek had moeten doen, voordat er zoveel meer treinen werden toegelaten op het spoor", laat de gemeente weten. "Met het onderzoek had duide lijk moeten worden welke maatregelen nodig zijn, om de toename van de overlast te beperken. Voor de "BEW. EX^XJ 's-HEER ABTSKERKE - Paardensportvereniging de Paardenbloem uit 's Heer Abts- kerke houdt tussen 30 juli en 1 augustus een paardensporteve- nement. Het evenement staat in het teken van het 40-jarig be staan van de club. Op 30 juli worden de Zeeuwse kampioenschappen dressuur en springen voor pony's gehouden. Op 31 juli volgen de Zeeuwse kampioenschappen voor paarden. In de ochtend zijn de proeven voor de dressuur aan de beurt, evenals de eerste manches sprin gen in alle klassen, 's Middags volgen de finales dressuur en de tweede manches van het springen met een eventuele barrage. Aan het eind van de middag worden de kampioenen gehuldigd en wordt bekend gemaakt wie naar de Hypiade gaan. zekerheid is ook juridisch advies ingewonnen bij de landsadvocaat. Deze hebben onze conclusie beves tigd en ons verder geadviseerd over de afhandeling van de verzoeken." ProRail moet nu alsnog voor 1 september 2004 een onderzoek uitvoeren en een zogenaamde planbe- schrijving aan de gemeente Kapelle aanbieden. "Binnen drie weken moeten zij laten weten of zij bereid zijn aan ons verzoek gehoor te geven." Als ProRail de planbeschrijving heeft aangeleverd kan de gemeenteraad een besluit nemen over de vereiste en passende compenserende maatregelen. Aangezien de planbeschrijving binnen afzienbare termijn door de raad behandeld kan zijn, is besloten de verzoeken vooralsnog niet in te willigen. Als ProRail niet bereid is de procedure te doorlopen zullen wij handhavend tegen ProRail optreden, zo nodig na een uitspraak van de Raad van State. - «B l Kijk ook op www.autoschadeteam.nl i www.europatuin.nl 5 AUTOSCHADETEAM T' door Jacco van Maldegem Vanaf deze week verkrijgbaar bij uw Oranjevereniging GOES, NIEUWE RIJKSWEG 20,0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Mocht u het Zeeuws Autojournaal niet hebben ontvangen bel dan 0113 274014 Door Bettie Hollestelle .11, (raa> Scottweg 2 (De Poel II) 4462 GS Goes Tel: 0113-215567 Fax: 0113 - 250251 deBevelandeiu ■X-, s D E Z O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1