Provincie Zeeland Vitaal Platteland Zeeland Geef voor vakantieplezier Ciro1A5 Breda Nieuwsbrieven de Zonnebloem* ■■■I Provinciale Staten ■■■■■■mb Zeeland ■■■Officiële Mededelingen gemeente Tholen voor de groen- compostering Tuttelhoek, Schrootverwerking Zeeuws Vlaan deren B.V., Sealake Terminal B.V. (locatie Middelburg en Nieuw- dorp), SITA Recycling Services, SITA - B.F.I., Terneuzen Powder Technologies B.V., Van Ganse-win- kel Zuidwest Nederland B.V., Bik Sloopwerken B.V., Flushing Marine Terminal Stevedoring B.V., Groenleer Metaalrecycling B.V., H4A Infrabouw B.V. voor de inrichting te Kloosterzande, Leenhout^ Aannemingsbedrijf B.V., Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V., Schroot recycling Hulst B.V., Van Dalen Middelburg B.V., Zeeuwgrond B.V., O.L.A.Z. Compostering B.V. en Verstrae- ten en Verbrugge Compost B.V. (samenwerkend in Afvalscheiding Zeeland V.O.F.), De Jonge Sebra B.V., Hoondert Beheer B.V. (s’-Heerenhoek, Middelburg), O.L.A.Z. Groencompostering, O.L.A.Z. Sloegebied (overslag), Ontwikkelings Reinigingstechnie ken Influenten Zeeland B.V. (O.R.T.I.), Puin breek exploitatie Sinke B.V., Sagro Recycling Zee land B.V., Sturm en Dekker B.V. en Wielemaker B.V. te wijzigen. De reden hiervoor is een wijziging van het Besluit stortverboden afvalstoffen. De wijziging betreft, naast wijziging van de titel in Besluit stortplaatsen en stortver boden, de verplichting voor het bevoegd gezag om in de vergun ning voor opslaginrichtingen een maximum termijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Met wij- toekomst van Zeeland! Milieu Ruim 67 50 zieken en gehandicapten beleven dit jaar de vakantie van hun leven. Dankzij de Zonnebloem en dankzij de hulp van 7000 vrijwilligers. Door de extra voorzieningen en aan passingen die nodig zijn, kosten deze vakanties veel geld. U kunt de Zonnebloem helpen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten toch betaalbaar te houden. üt&ddMMuSl Ontwerp-besluit wijziging vergunning Besluit accepteren melding Vopak Termi nal Vlissingen B.V. Mensen met ideeën voor een vitaal platteland kunnen subsidie aanvragen voor 2005. Bodemverontreiniging Biezelingseweg ong. te Kapelle Vergunning ontgron ding waterpartij Geersdijk Vergadering van Provinciale Staten Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 28/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Discussies over de 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Tel. (076) 564 63 62 Woensdag 7 juli 2004 de Bevelander Pagina 7 Nieuws A r Het Veerse Meer heeft andere functies dan alleen het ontvangen van oppervlaktewater zoals natuur, recreatie, scheepvaart en buitendijkse landbouw. Vooral de functies natuur en recreatie hebben ertoe geleid dat het doorlaatmiddel gebouwd is. Gedeputeerde Staten van Zee land willen de vergunning Wet milieubeheer van Auto Unie Zeeland B.V.fvestigingen Goes, Vlissingen en Terneuzen), Goese metaalhandel, Demontagewerk- plaats Zeeland te Goes, Goud Aannemings-en verhuurbedrijf, Groenrecycling Fa. Simon de Feyter, gemeente Vlissingen voor het gronddepot te Vlissingen, Waterschap Zeeuwse Eilanden (gronddepot met werkplaats te Sint Maartensdijk, rioolwaterzui veringsinstallatie te Ritthem, werkplaats te Eindewege, werk plaats te Wissenkerke), H4A lei dingen B.V., Heijmans Wegen bouw B.V., HOI te Breskens, HOI te Terneuzen, Jowenko Fabrikage en Industriële Dienstverlening B.V., gemeente Noord-Beveland, voor het kga-depot te Kortgene, Rijkswaterstaat, directie Zeeland (voor de Landfarming te Rilland en voor gronddepot te Schoon- dijke), Maral B.V., Van der Valk en De Groot B.V., Watco Recycling Roosendaal, Cojab European Shell Store B.V., N.V. Electriciteits Productiemaat schappij Zuid Nederland (EPZ), Door de afsluiting kreeg het Veerse Meer steeds meer zicht bare en ruikbare problemen. Het doorlaatmiddel zal ervoor zorgen dat het voedselrijke water uit de polders {stikstof- en fos- faathoudend) sneller wordt afge voerd en vers zout water wordt ingelaten, zodat algenbloei en verrotting een minder grote rol zullen gaan spelen. Om na te kunnen gaan of het doorlaatmiddel aan de verwach tingen voldoet heeft Rijkswater staat een zogeheten monitorings- programma opgesteld om de nieuwe toestand te vergelijken met de huidige situatie. Milieutijdingen Dit jaar wordt op Walcheren een aantal natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd. In het voorjaar is begonnen met de ontwikkeling van Schellach. Dit archeologsiche monument met aanliggend perceel is ca. 2.88 ha groot. In het Natuurge- biedsplan Zeeland is dit gebied begrensd als nieuwe natuur om de cultuurhistorische waarde van het voormalige kerkhof te be schermen. In het najaar zal nog een aantal plannen worden uitgevoerd binnen het kader van de Landinrich-ting Walcheren: Ooster-Nieuw-landpolder, Oranjebosch, Beeks-hoekpolder, Zandvoortseweg en Brigdamme. ziging van ge-noemde vergunnin gen hebben we aan deze ver plichting voldaan. Het ontwerp-besluit en overige stukken kunnen op verzoek (tele foon 0118-631 071) worden ingezien bij de Directie ruimte, milieu en water. Een ieder kan tot en met 22 juli 2004 schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp-besluit indie nen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerp besluit, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ont werp-besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen. Doelstellingen Om de doelstellingen te bereiken zijn een viertal prioriteiten vastge steld: Verhoging van de kwaliteit van De komende jaren neemt de ver grijzing onder de agrarische beroepsbevolking verhoudingsge wijs het meest toe. Om het platteland leefbaar te houden zullen alle functies, die het platteland heeft, benut moe ten worden; van agrarisch bedrijf tot toeristische voorziening. In 1998 is het project Vitaal Plat teland Zeeland gestart. In het Bestuurlijk Consortium zit ten vertegenwoordigers van Zeeuwse organisaties van land bouw, natuur en landschap, recreatie, het bedrijfsleven, de verwerkende industrie, gemeen ten, waterschappen en de provin cie Zeeland. De Dienst Landelijk Gebied treedt op als adviseur. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 10 augustus 2004 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren; bij de afdeling publiekszaken van de gemeente Vlissingen aan de Coosje Buskenstraat 200 te Vlissingen, op werkdagen van 9.00-16.00 en op donderdag van 9.00-19.00 uur en in het ge meentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Vopak Terminal Vlissingen B.V. te Vlissingen. De melding heeft betrekking op het aanpassen van een eerder buiten gebruik gestel de leiding t.b.v. de rechtstreekse overslag van schip naar wagon en vice versa. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2004 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend water, milieu, natuur en land schap; Bevordering van duurzame land bouw (ecologisch en economisch verantwoord); Bevordering van de verscheiden heid aan economische dragers (in belangrijke mate gericht op recreatie en toerisme); Bevordering van de leefbaarheid (veiligheid, bereikbaarheid, socia le verbanden en culturele iden titeit zijn de kernbegrippen). De ontwerp-beschikking ligt van 8 juli tot en met 5 augustus 2004 Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een onderzoeksrap port ontvangen van de gemeente Kapelle met betrekking tot bo demverontreiniging op een per ceel aan de Biezelingseweg te Kapelle. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie 0, nummer 336, gelegen ten westen van de begraafplaats. Gedeputeerde Staten zijn van plan te besluiten dat sprake is van een ernstig geval van bodem verontreiniging (artikel 29 Wet bodembescherming). In verband met het ontbreken van actuele risico's is bij het huidig en toe komstig gebruik van het perceel geen sanering noodzakelijk. Subsidies 2005 Zowel vanuit Europa als vanuit de rijksoverheid en de provincie Zeeland is geld beschikbaar voor projecten die binnen de doelstel lingen vallen en bijdragen aan de versterking van de plattelands- economie. Mensen met ideeën voor een vitaal platteland kunnen voor 2005 in twee tranches subsidie aanvragen. De sluitingsdata zijn: De provincie Zeeland heeft één loket opgezet voor alle platte- landsontwikkelingsprojecten, zodat aanvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een subsidieformulier kan telefo nisch aangevraagd worden via de telefoonnummers 0118 631443 of 631531 en per e-mail via vitaalplatteland@zeeland.nl Downloaden kan ook door naar www.zeeland.nl te gaan en ver volgens naar digitaal loket, publi caties, folders en dan “vitaal idee voor het platteland" aanklikken. Het formulier kan opgestuurd worden naar: Provincie Zeeland, t.a.v. J. Broodman, Postbus 153, 4330 AD Middelburg. Nadere informatie kan daar even eens verkregen wórden. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onder het stellen van voorwaarden vergunning inge volge de Ontgrondingenwet ver leend aan A.C.A.K. Valkier te Geersdijk voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een waterpartij op het ten oosten van Geersdijk te realiseren landgoed. 15 juli 2004 (le tranche) 1 december 2004 (2e tranche) De vergunning wordt op 20 augustus 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de websi te: www.zeeland.nl onder provinciale staten. In juni hebben ongeveer 200 ver tegenwoordigers van Provinciale Staten, gemeenteraden en maat schappelijke organisaties met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van Zeeland. Aanleiding tot deze goed bezoch te bijeenkomsten in Goes, Terneuzen en Vlissingen was de ontwikkeling van het ‘Omgevings plan Zeeland’. Het omgevingsplan is een plan waarin het provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening, milieu en water als ook natuur, landschap en wonen geïntegreerd zullen worden. Op basis van deze nota en de daarover te voeren discussies zullen Provinciale Staten in het najaar de kaders voor het omge vingsplan Zeeland vaststellen, geheel overeenkomstig de duale spelregels. De Staten willen dat echter niet doen voordat zij de opvattingen uit de Zeeuwse samenleving heb ben gehoord. Op de provinciale website www.zeeland.nl/omgevingsplan/ discussieplatform kunt u uw mening kwijt en kunt u een impressie van de gehouden bij eenkomsten lezen. Ook wordt u hier de mogelijkheid geboden om met de politieke vertegenwoordi gers te communiceren. Voor het inzien buiten kantoo ruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118 -631071). kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor het inzien buiten kantoo ruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kantoo ruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom om op de publieke tribu ne de debatten bij te wonen. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen van 8 juli tot en met 19 augustus 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren (voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot G. Beckers, tel. 0118-631786) en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Van 8 juli tot en met 19 augustus 2004 kunnen belanghebbenden tegen het verlenen van de vergun ning beroep instellen bij de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergunning ver bonden voorschriften. Agenda: - Streekplanherziening Vitaliteit en Kwaliteit; - Omgevingsbalans 2003; verlen ging looptijd van het milieube leidsplan en het waterhuishou- dingsplan; - 4- begrotingswijziging; - Project Duurzaam Veilig Verkeer West Zeeuwsch-Vlaanderen; - Fietsbrug Sloeweg N62 - Kadernota Zorgvisie Zeeland 2004-2008; - Co-financiering Europees subsi dieprogramma ‘Innovatieve Acties'; - Initiatiefvoorstel van de leden Timmermans en Wiersma inza ke bestuurlijke inrichting van het waterbeheer; - Initiatiefvoorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. Datum: vr 9 juli Aanvang: 10.00 uur Locatie:Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg Voorz.:drs. W.T. van Gelder Griffier: drs. B.L. Allewijn Statengriffier@zeeland.nl Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende ope ningstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondge bied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Aanvragen De beide nieuwsbrieven kunnen aangevraagd worden bij het infor matiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl Bij het informatiecentrum kan ook een gratis abonnement op de nieuwsbrieven aangevraagd wor den. Brochure In 2003 is de brochure Vitaal Platteland Zeeland verschenen. Behalve informatie over subsidie mogelijkheden is er aandacht voor praktijkvoorbeelden, die hal verwege het project gerealiseerd zijn. De brochure kan opgevraagd worden bij het provinciaal infor matiecentrum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg, telefoon 0118 631400, e- mailadres infocentrum@zeeland.nl Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30 tot Abdij Milieutijdingen besteedt verder aandacht aan: Afgifte van gevaar lijke afvalstoffen. Gemeenten willen hun reguliere handhavingsfunctie efficiënter invullen en hebben daarom dit voorjaar informatie verstrekt aan bedrijven plus een retourfomulier; Eerste Zeeuwse klimaatexcursie. Zeeuwse bestuurders van provin cie en gemeenten hebben een bezoek gebracht aan de wijk Ouverture in Goes, de windmo lens bij de Oesterdam en de nieuwbouwwijk De Keen in Etten- Leur; DDT-houdende baggerspecie Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft met betrokken (voormalige) fruittelers een plan opgesteld om de DDT-verontreinigingsproblema- tiek aan te pakken; Volkerak-Zoommeer op termijn weer helder. Alle overheden die betrokken zijn bij het Volkerak-Zoommeer heb ben een intentieverklaring onder tekend om te onderzoeken welke maatregelen op de middellange termijn kunnen worden genomen om het blauwalgenprobleem in het Volkerak-Zoommeer op te los sen; Duurzame kansen MKB Gedeputeerde Staten van Zee land heeft het strategie- en uit voeringsplan Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB vastge steld voor de periode 2004- 2008. In kort nieuws tenslotte aandacht voor het Deltaspel op www.zeeland.nl over de inrichting van Zeeland en de verstrekte subsidies voor vuilwatertanks tot en met 2003. Rondom het Veerse Meer In de nieuwsbrief Rondom het Veerse Meer veel aandacht voor het doorlaatmiddel bij de Zand- kreekdam dat op 23 juni officieel geopend is. Door de afsluiting van het Veerse Gat in het kader van de Deltawer ken is het Veerse Meer ontstaan. Al het overtollige water van het poldergebied rond het Veerse Meer stroomt in het meer (15.345 ha poldergebied tegen 2030 ha meergebied). Het meer vervult dus een heel belangrijke functie bij de water huishouding van zowel Walcheren als de Bevelanden. Tot nu toe is het winterpeil 70 cm lager dan het zomerpeil, maar het streven is om op termijn tot één waterpeil te komen voor zomer en winter van circa -0.10 m NAP. Pas als alle onderzoeken afgerond zijn kan hier naartoe gewerkt worden. Eind oktober 2004 zal het peil nog gewoon met 0.70 m NAP verlaagd wor den en begin april 2005 weer verhoogd tot het huidige zomer peil. Postbus 2 1 00, 4800 CC Breda E-mail: info@zonnebloem.nl www.zonnebloem.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7