Kerkorgelbouwer hult oude ambacht in een modern jasje Allévo start proef Rijbewij skeuring senioren wordt flink goedkoper met nachtzorg r— de Bevelander-^ Op de Bevelanden - e De Linden sluit jubileum af Informatieavond voor agrariërs Goese markt tot Mooie rommel voor wachtruimtes na middernacht Kazerne Kapelse brandweer terug in oude staat Tennisclub houdt een fancyfair Rommelmarkt in Wemeldinge RONDJE HET WETEN WAARD BEVELAND HROÖS OP ZEÊUWS Opel-expositie in 't Waskot Goese kerk open voor publiek r SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. Woensdag 7 juli 2004 de Bevelander Pagina 19 De familie Nijsse bouwt al meer dan vijftig jaar kerkorgels, (foto: Jaap Wolterbeek) Roofvogelshow (H)erkennege van 't Zeêuws ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schrief naè red.bevelander@whk.wegener.nl KAPELLE/HEINKENSZAND - Waterschap Zeeuwse Eilanden houdt op 12 en 14 juli informatieavonden over de gebiedsgerichte aanpak van het gebied Maelstede-Dekker op Zuid-Beveland. Het wa terschap gaat het watersysteem in dit gebied onder de loep nemen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De avon den zijn bedoeld voor alle agrariërs uit het gebied. In het NBW is op genomen dat alle waterschappen voor 2015 de watersystemen op orde moeten hebben. Hierbij speelt het bestrijden van wateroverlast bij ex treme regenval een grote rol. Een van de watersystemen is het gebied Maelstede-Dekker. Het waterschap houdt op maandag 12 juli in de Vroone in Kapelle een bijeenkomst voor het gebied Dekker. Woens dag 14 juli wordt in De Stenge in Heinkenszand een bijeenkomst ge houden voor het gebied Maelstede. De zalen zijn om 19.00 uur open. Wethouder C. Linssen bekijkt de stand vol pluche beesten, (foto: Tannie de Jonge) Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stok man wordt zaterdag en zondag en maandag waargenomen door P. Stokman, 's-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Prominent aanwezig in de nieu we loods aan de Ring staat een oud onafgebouwd orgel. Het pronkstuk toont een blik in het binnenwerk van het orgel. "Dit is het oude orgel uit Ede, dat we restaureren", legt René Nijsse, die hier de scepter zwaait, uit. Gans binne hroös op 't Zeêuws, mè de minister van Binnenlandse Zaken is 't daè nie mie seêns. Ja, misschien snapt um wè da me d'r hroós op bin da me oanze eigen taele nog proate, mè ie vindt nie da 't Zeêuws erkennege verdient volgens 't Europese 'Andvest. Motte me oans daè bie neerlegge, óf'aele me oanze strijdkreet "Luctor et Emergo" wee boven waeter? "We hebben daar een nieuw or gel gebouwd, een project van een jaar. Een orgel met duizend pijpen en vijftien registers. Ie dere keer als ik in een kerk kom waar een orgel van ons staat ben ik trots." De vader van René begon in 1947 met het maken van trap- harmoniums en ging over op het stemmen en restaureren van kerkorgels. Op jonge leeftijd wist de zoon al dat het kerkor gel zijn grote liefde was. "Met behulp van een stroom lucht kun je zoveel klanken produce ren. In je eentje heb je een heel orkest onder je." In 1980 is hij bij zijn vader in de zaak ge stapt, van wie hij het vak leer- GOES - Zeeuwse automobilis ten van zeventig jaar en ouder kunnen voortaan veel goedko per hun rijbewijskeuring krij gen. Dat komt door de samen werking van de drie landelijke ouderenbonden die de keurin gen veel te duur vonden. De verzameling is afkomstig van een Opel-verzamelaar uit Zee land en omvat de Opel auto's van 1899 tot nu. Niet alleen zijn mo delauto's te zien, maar ook docu mentatie en speldjes. Bovendien zijn in het museum ook wasspul len te bekijken, klederdracht poppen en handgereedschappen. Het museum eri de siertuin aan de Prinses Julianastraat 1 in We meldinge zijn in juli op woens dag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur te bekijken. GOES - De katholieke Maria Magdalenakerk aan de Sin- gelstraat in Goes is tot en met 3 september elke werkdag open voor het publiek. KAPELLE - De afgeronde herstelwerkzaamheden aan de brandweerkazerne aan de Mauritsstraat in Kapel le zijn afgelopen vrijdag met een klein feestje ge vierd. WEMELDINGE - Miniaturen van de Opel Blitz, Opel Kapi- tan en de Opel Olympia en an dere voorwerpen van het auto merk zijn in juli te zien tijdens een tentoonstelling in museum 't Waskot in Wemeldinge. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. lingen te verrichten bij mensen thuis. Het kan gaan om mensen die wondverzorging nodig heb ben of medicatie via een infuus. Of de patiënt heeft hulp nodig met omrollen om doorliggen te voorkomen. De zorgaanvragen komen bij de centrale binnen. De verpleeg kundigen in Goes hebben een kantoorruimte in de serviceflats De Horst en De Schakel als uit valsbasis. Mocht de proef, die zes maanden duurt, slagen dan komt de nachtzorg ook op de an dere eilanden rond de Ooster- schelde. Voor meer informatie: 0113-249111. 'S-GRAVENPOLDER - Open bare basisschool De Linden in 's-Gravenpolder sluit op za terdag 10 juli de viering van het dertigjarig bestaan van het schoolgebouw af met een buitengebeuren. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: B. Rijksen, Vroonlandseweg 33, Kapelle, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wim mers en de Wit, Tel. 0113-220034. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereik baar voor spoedrecepten. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113-563110 WOENSDAG Heinkenszand, De Stenge, in formatieavond, Waterschap, gebiedsgerichte aanpak Ma elstede, 19.00 uur. MAANDAG Kapelle, De Vroone, infor matieavond, Waterschap, ge biedsgerichte aanpak Dekker, 19.00 uur. 4 i De kantine van de kazerne brandde 18 april uit toen het de leden van het korps elders een brand aan het blussen waren. De kantine moest met keuken en al compleet ver nieuwd worden. Verder is de afgelopen maanden het hele pand roetvrij gemaakt en op nieuw geschilderd. De vijf tien leden van de vrijwillige brandweer Kapelle hebben vele vrije uurtjes gestoken in het opknappen van de kazer ne. de. De oude Nijsse, een kwieke man van zesentachtig, stapt de loods binnen voor een praatje. "Mijn vader komt iedere dag nog even langs, soms gaat hij ook mee om te stemmen, hij is er nog steeds nauw bij betrok ken." De firma Nijsse, één van de twintig orgelbouwers in Neder land, stemt zo'n 330 orgels per jaar door heel Nederland, Bel gië en Noord-Frankrijk. In de afgesloten werkplaats staat een indrukwekkende hoeveelheid machines. De geur van bewerkt hout komt je tegemoet. In stellingen lig gen stapels planken voor het buitenwerk, de kast, van de or- ring kunnen namelijk oplopen tot zo'n zeventig euro. Het lan delijke maximumtarief is vast gesteld op 73,20 euro. "Daar ko men de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van de noodzakelijke gemeente lijke formulieren nog bij", legt F. van der Aa van de ANBO uit. "Alles bij elkaar betaalt een ze- ventigplusser gemiddeld 125 euro voor een nieuw rijbewijs. Dat is veel te veel." De ouderenbonden in Zeeland bieden de rijbewijskeuringen aan leden aan voor vijfentwintig euro. "Dat betekent wel dat niet- leden eerst lid moeten worden, maar het lidmaatschap is door de enorme korting gelijk terug verdiend." Zeventigplussers die in aanmerking willen komen voor de korting kunnen zich aanmelden via MediMark: 010- 27227 63. Het bezoekadres voor de keuring is Kropkreek 9 in Goes. Me d'r lange op motte wachte. Eest was 'r de consternatie rond 't eêste Kabinet Balkenende, laeter wee d'n oorlog in Irak, mè noe is dan de kogel deur de kerke: 't Zeêuws wor nie erkend as streektaal volgens "het Europees Handvest voor Regionale talen ofTalen van Minderheden". Voe iemand die a de Zeêuwse Taele (oft Zeêuwse Dialect voe wie a 't mie de minister seêns is) een waerm 'arte toe draegt is dat netuurlijk even slikke. Want aneens bliekt joe moeder- taele glad gin taele mi te wezen. Mè om mie Johan Cruyff te pro- aten: elk naedeêl 'ei z'n voordeêl, dus misschien is 't gineens zo slecht, want dikkels wil "miskend talent" extra 'ard werke om te bewiezen wat a 't waerd is. En wat a ik, en mie mien vee Zeêuwen, zou wille is da 't Zeêuws voe de kommende generaties bewaerd bluüft. Erkennege zou daè an bie kunne draege, mè dat kun me netuurlijk ók op aere menieren bereike. Andacht voe 't Zeêuws op scholen is d'r êên, mè 't kan ók kleiner, gewoon thuüs. Mien vaste lezers wete da'k eprobeerd om oanze huüs (noe zesse en drië) in 't Zeêuws op te voeden, mè da dat nie mee viel. Zodrae a d'n oudsten naè schole goeng, kon ze bienae gin Zeêuws mi. Noe è'k 's an eur evroge wat a zie d'r van zou vinde a gin mens mi dia lect zou proate. Ze zei da ze dat 'éél jammer zou vinde. "Wat kunne me daèr an doë?" vroeg ik eur. En toen kwam ze d'r zelf mie om in de zummervekansie Zeêuws te proaten. "Maar dan wel de ene dag Zeeuws, en de andere dag Nederlands, hoor mama, anders vind ik het te moeilijk" zei ze. Ik von dat een goed begun. En dien kleinsten? Die mag 's aevens oaltied kieze of a'k in 't Zeêuws of't Nederlands voor mó leze, en ie kiest bienae oaltied voe 't êêste, dus oans komme d'r wè!* A julder noe ók probere om je huüs of kleinkinders een bitje Zeêuws bie te briengen, dan za de Minister oans dialect nog steeds nie as streektaal erkenne, mè de kommende generaties kunne 't Zeêuws dan nog wè herkenne. 't Kan weze da me d'r wat voe motte worstele, mè ik vin da me dan toch a een ènde boven ekotnme bin! Vaak zijn het familieleden en vrienden die zieken 's nachts bij staan. Maar steeds meer mensen hebben daarbij behoefte aan hulp van buitenaf. Tijdens de proefperiode rijdt een medewer ker van Allévo de hele nacht een route in de regio om verpleeg kundige en verzorgende hande- GOES - De Goese nachtmarkt wordt op vrijdag 9 juli gehou den op de grote Markt in Goes. Wethouder S. van 't Westeinde (economische zaken) verricht om klokslag 20.00 uur de ope ning van de markt. Op de markt staan vijfenzeventig markt kooplieden en circa tien stand werkers. De nachtmarkt duurt tot 00.30 uur. Thema van die dag is ontmoe ting. Rondom het schoolge bouw is die dag van alles te doen. Zo zijn er kramen met spelletjes voor de kinderen, draait dj Jean-Paul muziek uit de afgelopen dertig jaar en is er een groot terras. gels. "Eikenhout, dat trotseert de eeuwen." Nijsse pakt een lange lat waarin gaten zijn ge boord voor de pijpen en strijkt er liefdevol over met zijn hand. "Gladder kan niet met die nieu we schuurmachine." In de geluidsdichte intoneer- ruimte brengt Nijsse de juiste klank in de pijp aan. In het or gel van Ede variëren de pijpen van 6 millimeter tot 2,5 meter. Hoe groter de pijp hoe zwaar der de klank. "In een kerk zie je maar een paar aantal pijpen, daarachter schuilt een veelvoud aan tonen." Zaterdag 10 juli houdt Nijsse een open dag aan de Ring 6 in Oud-Sabbinge van 10.00 tot 14.00 uur. ZONDAG Kortgene, centrum en haven, Kortgeense havendagen, ge hele dag. Kortgene, Haven terrein, Kon. Harmonie EMM en Piet Brakman, koffieconcert, 12.00 uur. GOES - Thuiszorgorganisatie Allévo is op de Bevelanden een proef gestart met nachtzorg. Dat houdt in de medewerkers van Allévo ook in de nachtelij ke uren mensen in hun eigen huis kunnen verzorgen en ver plegen. Ruben en Eva van Maaren ge ven een roofvogeldemonstratie. 's Middags is er live muziek van Sjakie en de Snarenplukkers en Champagne Charlie." Het buitengebeuren bij De Lin den is van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen die de afgelopen drie decennia op één of andere ma nier betrokken was bij de school is welkom. WOLPHAARTSDIJK - Tennisvereniging WPD uit Wolphaartsdijk houdt zaterdag 10 juli vanaf 13.00 uur een rommel markt en fancyfair. LEWEDORP - Het was bijna niet te overzien zaterdag op het terrein van aannemingsbedrijf Fraanje in Lewedorp. Meer dan honderd kinderen van zo'n zestig Zeeuwse scholen hadden af gedankte spulletjes meegenomen en die op een grote hoop ge daan. Onder leiding van binnenhuisarchitecte Hennie Bosman uit Nieuwdorp sorteerden de kinderen de spullen op onder an dere thema, kleur en materiaal. Dat hadden de scholieren al geleerd tijdens de gastlessen die Bosman de afgelopen weken op de scholen gaf. Met de spullen richtten de kinderen mooie kramen in. Met de opbrengst van de verkoop van de spullen gaat Bosman samen met de leerlingen van de twee winnende kramen de kinderwachtruimtes van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen opvrolijken. Die zijn veel te saai en zakelijk vindt Bosman. Een jury met onder andere een kinderarts, een kinderpsycholoog en de Goese wethouder C. Linssen beoor deelden de kramen. Die van basisschool D'n Akker uit Waarde en de Kohnstamschool uit Goes wonnen uiteindelijk. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld de actie heeft opgeleverd. WEMELDINGE - Openbare basisschool Wemeldinge aan de Spoorlaan in Wemeldinge houdt op donderdag 15 juli op het schoolplein een grote rom melmarkt. Tussen 17.00 en 20.00 uur zijn onder andere meubels, schoolboeken en ge bruikte spullen te koop. De op brengst is bestemd voor het or ganiseren van activiteiten voor de leerlingen. DONDERDAG Kortgene, centrum en haven, Kortgeense havendagen, ge hele dag. Kortgene, Haven terrein, zangeres Albertina. 21.00 uur. Bezoekers kunnen van 12.30 tot 16.30 uur de kerk bezichti gen en meer te weten komen over de geschiedenis van het godshuis. In de kerk is ook een gidsje voor vijftig cent te koop. Verder geeft het gerenommeer de jongenskoor van de Zeeuw se Koorschool in de zomer ver schillende concerten. De eerste is op 27 juli. De andere optre dens zijn op 3, 10, 17, 14 en 31 augustus. Alle concerten begin nen om 11.00 uur, behalve de laatste die start een uurtje eer der. Voor meer informatie over an dere optredens van de Zeeuwse Koorschool: www.zeeuwse- koorschool.nl. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door M. van den Boomgaard. 0113-228866. VRIJDAG Kruiningen, Ons Dorpshuis, Alzheimer inloop café. 14.00-16.30 uur. Kortgene, centrum en haven, Kortgeen se havendagen, gehele dag. Kortgene, Haventerrein, playbackshow, 19.00 uur. Kortgene, Haventerrein, amusementsband Inferno, 21.00 uur. Goes, De Spin- ne, super bingo? 20.00 uur. Goes, Grote Markt, Goese Nachtmarkt, 20.00 uur. Bezoekers kunnen op het tennispark aan de Muiden- weg meedoen aan verschil lende spelletjes en er is een rad van avontuur. Ver der is er het envelop trek ken en worden bezoekers verrast met een workshop. Lekkere hapjes ontbreken niet. Het evenement wordt om 16.00 uur afgesloten met de trekking van de grote verloting. De drie bonden ANBO, PCOB en Unie KBO kunnen Zeeuwse leden een veel goedkopere keu ring aanbieden. Die medische check moet iedere zeventigplus- ser met een rijbewijs minimaal elke vijf jaar ondergaan. Door de toenemende vergrijzing loopt het storm bij de aanvragen voor rijbewijskeuring. Per maand moeten in de meeste provincies zelfs driehonderd tot vierhon derd zeventigplussers gekeurd worden. De check die de bonden verzor gen kost maar vijfentwintig eu ro. Dat is ver onder de gangbare prijs. De kosten voor zo'n keu- r ZATERDAG Heinkenszand, De Stenge, braderiedrive, Bridgeclub Borsele, 10.15 uur. Kortge ne, Haventerrein, Richard Top, kindervoorstelling, 14.00 uur. Kortgene, cen trum en haven, Kortgeense havendagen, gehele dag. Kortgene, centrum, bradrie. 10.00 uur. Kortgene, Ha venterrein, Realtime, met Harry Slinger, 21.00 uur. Goes, De Pit, dansavond. 20.00 uur. Heinkenszand, Dorpsstraat, braderie, 10.00- 17.00 uur. Wolphaartsdijk, Muidenweg, rommelmarkt en fancyfair, tennisver. WPD, 13.00 uur. Goes, Grote Markt, rommelmarkt, St, Arti Carnaval, 9.00-17.00 uur. OUD-SABBINGE - Sinds 1947 bouwt de familie Nijsse kerkorgels. Ondanks de ont kerkelijking krijgt ze steeds meer aanvragen voor kerkor gels. Een oude ambacht is in middels in een modern jasje gehesen. Op 10 juli is er een open dag in de nieuwe werk plaats van het bedrijf in Oud- Sabbinge. i t g|F Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw.G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan- huiskranten BV. Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopleam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Fv I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19