ZOU JIJ DEZE JAS WILLEN HEBBEN? 99 1 99 Bjöbertf ZÖ-aa gemeente O 6 S 99 nR I.99 49 3.49 ÜJü?, per 100 ml: 3.99 BON up&go 8.99 www.SCHLECKER.com LOP-OP 2.39 2.69 LOpenbare c^\ kennisgevingen Vrf ^Wijkelijkse Berichten Vergadering gemeenteraad op I5 juli Dove Shower 250 ml diverse soorten Robijn Zijdezacht 750 ml Zoveel l voordeel voor u i l/lfaar1 Sensodyne SCHLECKER HOME SHOPPING i a d ruim 30% korting Libero Up Go Glorix Bleek 750 ml Woensdag 7 juli 2004 de Bevelander Pagina 11 7 juli 2004 J In Azië komen jaarlijks 2 miljoen honden en katten op een gruwelijke manier aan hun einde. Hun vacht wordt verwerkt in kleding, a kattenspeeltjes, haaraccesoires en poezenbeeldjes. DNA-onderzoek toont aan dat hondenbont te koop is in Nederlandse winkels. XCLUSlEf Help Bont voor Dieren in haar strijd tegen de bonthandel en vraag een gratis actiepakket aan tegen huisdierenbont. Bont voor Dieren, telefoon (020)6766600 of stuur een mail naar info@bontvoordieren.nl i LU Begeleidingscommissie Masterplan Binnenstad f Pergola’s Serres Veranda’s Kunststof aluminium ramen, deuren en kozijnen Vloertegels Renovatie Overkappingen diverse maten met gratis reistube bij ons Best.Nr.: 596207 -ZT 0418-5953331 Lexmark Color Inktjet Printer Z601 Bestel nu per telefoon: 0900-7777444 20 ct min. 5»*^ ’j Z O O ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 75 ml Fluor, Mint of Whitening Z- lT) Heeft it plannen neem dan contact met ons op! Kwaliteit is gegarandeerd op jarenlange ervaring. Op aanvraag maken wij voor u geheel vrijblijvend een passende offerte. Showroom: Houtkade 7A, 4463 AC Goes. Tel. 0113-271375. Fax 0113-271376 (bij Sportpunt Zeeland en Praxis) 7“ i 2^ st Regular of Eucalyptus vanaf - IK w ■FL Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 22-06 29-06 Siemenwei 38 2 augustus Burgemeester en wethouders van Goes 1 1 I Op donderdag 15 juli vergadert de gemeenteraad van Goes in het stad huis aan de Grote Markt. De verga dering begint deze keer al om 14.00 uur omdat ook de voorjaarsnota wordt besproken. De gemeenteraad bespreekt volgende week verder de volgende onderwerpen. Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden gemeenteraad Aan het begin van de vergadering is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier (tel. 249730) onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Agendapunten: Vaststellen van de Voorjaarsnota 2004: - mondelinge beantwoording door het college van de ingediende algemene beschouwingen (vragen over de voorjaarsnota); - schorsing; - reactie van de gemeenteraad op de antwoorden van het college; - eindreactie van burgemeester en wethouders. In de voorjaarsnota doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor de meerjarenbegroting 2005- 2008. Ook de gemeente Goes ontkomt niet aan bezuiningen.ln 2005 moet er ruim 2 miljoen bezuinigd worden. Het college doet de raad een aantal Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl voorstellen om die bezuiningen te realiseren. Ook zal er in 2004 nog flink bezuinigd moeten worden. Benoemen van leden van de Culturele Raad. Evaluatie van het gedoog- en preventiebeleid softdrugs 2004. Beschikbaarstellen van een krediet voor de herinrichting van het Museum. Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisering van tijdelijke parkeerplaatsen in het kader van het masterplan 28- 06 29- 06 29- 06 30- 06 02-07 02-07 De vergadering van de begeleidingscommissie Masterplan binnenstad vindt plaats op 14 juli 2004 om 19.30 uur in het stadhuis, publieke tri bune. In deze openbare bijeenkomst worden de raadsleden geïnfor meerd over de stand van zaken en eventuele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Masterplan binnenstad. Vivaldipad I Trumanstede 9127 Noorddijk 46 Villa-Novastraat 19 het gedeeltelijk intern slopen het plaatsen van een kozijn in de noordgevel binnenstad. Beschikbaarstellen van een krediet voor haalbaarheidsonder zoeken voor het project "Wonen boven winkels". Vaststellen van het bestemmings plan Hollandiaplein. Vaststellen van de stedenbouw kundige visie voor Goes-Zuid. Geïnteresseerden kunnen de agen da en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie. Op de avond van de vergadering liggen agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. KijkindeWijk Goese Polder Lever nu uw knelpunten aan bij de Stichting Buurtwerk Op 4 oktober is de Goese Polder aan de beurt voor de KijkindeWijk. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur bekijken dan knelpun ten op het gebied van leefbaarheid die door bewoners aangedragen zijn. Bent u inwoner van de Goese Polder en ervaart u een knelpunt in uw woonomgeving? Meld het vóór I augustus aan de Stichting Buurtwerk 'Goese Polder'.Aanleveradressen: Donkerstraat I.4463VT Goes of C. v.d. Lindenstraat 187,4463 VH Goes. De Stichting Buurt werk stelt samen met de Basisgroep Masterplan Goese Polder aan de hand van de reacties een programma op waarbij een selectie van vier belangrijke knelpunten onder de aandacht van de gemeente gebracht wordt. Knelpunten in Goes-Zuid? Meld ze voor 26 juli! Dit bericht is afkomstig van de werkgroep Wijkbelangen van de Stich ting Buurtwerk Goes-Zuid. Wij zetten ons in om onze woonomge ving zo prettig leefbaar mogelijk te maken en te houden. Daar heb ben wij uw hulp bij nodig. Graag willen wij van u horen welke knelpunten u ervaart in onze wijk. Uit de punten die iedereen aanlevert, selecteren wij er vier. Deze die nen we voor I augustus in bij de gemeente Goes. De gemeente 29-06 29- 06 30- 06 01-07 het plaatsen van een dakkapel en uitbreiden garage Tulpstraat 66 het plaatsen van een erfafscheiding Filips de Goedestraat 4 wijzigen voorgevel van de garage Grote Markt 21 het gedeeltelijk slopen van het pand Oude Kraaijertsedijk 2 het slopen van de woning en schuur Aanpassing speelplek Rimmelandplein Met gebruikmaking van het wijkbudget is op initiatief van de werk groep wijkbelangen Goes Oost een plan ontwikkeld voor de inrich ting van een speelplekje voor de jeugd op het Rimmelandplein in Goes Oost. In het definitieve ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met opmerkingen en suggesties die zijn aangedragen door kinderen en buurtbewoners. Voltooide Schumanstede De 'oude' directeur op het 'oude' bankje. Vorige week woensdag werd de voltooide herinrichting van de Schumanstede feestelijk gevierd met een barbecue voor de bewoners. Op het bankje zit de 'oude' RWS-directeur J. Franken, voor wie het zijn laatste werkdag was, samen met enkele bewoners van de Schumanstede. Bij wijze van officiële handeling werd onthuld dat een nieuw designbankje het speelveldje zal sieren. De renovatie van de Schumanstede heeft vijf tien maanden geduurd. De stede is nu in drie straten onderverdeeld: de Robert Schumanlaan, de Paul van Zeelandlaan en de Franz Etzel- laan. De straten hebben nu een meer open karakter en de nieuwe gevels ogen fris en gevarieerd. De buurt kan er weer een tijdje tegen. maakt voor alle wijken en dorpen een jaarplanning (jaarprogramma). Voordat de gemeente het jaarprogramma maakt, leveren wij onze knelpunten aan, zodat die - indien mogelijk - in de planning kunnen worden meegenomen (hangt af van mogelijkheden, kosten etc.). Geef de knelpunten die u signaleert vóór 26 juli 2004 door aan de werk groep Wijkbelangen, mevrouw A. Heerspink, p/a wijkgebouw 'De Pit', Appelstraat 2a, 4462 TL Goes. Meer informatie over het jaarprogram ma van de gemeente kunt u lezen in ons wijkblad 'De Pit'. Het definitieve ontwerp ligt ter inzage vanaf 7 juli a.s. tot 23 juli a.s. in de Wijkinfowinkel Goes Oost,Vogelzangsweg 76a en bij de Publieks balie van het Stadskantoor. Heeft u vragen of opmerkingen over het plan, dan kunt u contact opnemen met mw.J.van de Kaaij van het Ingenieursbureau, tel 249 761 of bij mevr. D. Osté, bij de afdeling Welzijn, tel. 249 746. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Alleen bij SCHLECKER HOME SHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 4 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Schitterende Thermo Inktjet printer instapmodel met 2-cartridges-systeem. Resolutie van max. 2.400 x 1.200 dpi USB aansluiting. Incl. 1 kleurencartridge Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie I9 juli 2 augustus I6 augustus 30 augustus 30 augustus De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. per 100 ml: 0.80 W per Itr: 1.99 r,„< Skin Massage Shower UJ'- Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: Grote Markt te Goes: 12 Linde’s en 11 Platanen i.v.m. Masterplan Binnenstad Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 6 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslistAls u vragen heeft of nadere infor matie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Speeleiland Ouverture geopend Vorige week woensdag opende wethouder Van Ewijk samen met kinderburgemeester Marloes van Trigt het speeleiland in de wijk Ouverture. Het is een prachtige speeltuin geworden, met een uitkijktoren, glijbaan, draai molen, klimwand, klimbrug en natuurlijk een heleboel water. Kinderen en ouders uit de wijk hebben zelf ideeën aangedra gen voor de bijzondere speelvoorziening. WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: Besluit Horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer: - Via Delta, Deltaweg Goes, voor het terugplaatsen van een cafetaria aan de Zandkreekdam. Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer: - Via Delta, Deltaweg (Zandkreekdam) Goes, voor het plaatsen van een propaantank. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: - 3 Car B.V. Honda Goes.Amundsenweg I9/I9A, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de ver koop en reparatie van personenauto's. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu, tel. 01 13-249718. Ontwerp-milieuvergunning perceel Albert Joachimikade 52, 54 en 56 te Goes. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Jachtwerf Goes, Albert Joachimikade 52-54 te Goes. Betreft: een bedrijf voor onderhoud, reparatie en stalling van pleziervaar tuigen op het adres Albert Joachimikade 52, 54 en 56 te Goes. Aangevraagde vergunning: een veranderingsvergunning. De veranderingen betreffen: het tijdelijk in gebruik nemen van een gedeelte van het perceel Houtkade 60 (AKF hal), sectie B nr. 3012 (ged.). Dit gedeelte van de AKF hal zal tot medio half 2004 in gebruik zijn; het in gebruik nemen van het perceel Albert Joachimikade 56, sectie B nr. 2565 (ged.); het buiten gebruik stellen van de percelen Albert Joachimikade 46 en 50. Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescher ming van het milieu - deze vergunning te verlenen. Bezwaren/bedenkingen Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot 4 augustus 2004 Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 28-06 t/m 02-07-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) 29-06 Klokstraat 13 en 15 29-06 Oosthavendijk 77 Advertentie geldig vanaf 30.06.2004 t/m 13.07.2004 zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden het bouwen van een appartementen complex het intern aanpassen van het kantoor het verbouwen van de carport tot garage het uitbreiden van "De Sprienke" het verbouwen van de carport tot garage het bouwen van bedrijfsruimte het bouwen van een garage en berging SCHLECKER Over leefbaarheid in wijken en dorpen B -“tal Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (Ol 13-249700). Berkenstraat 64 t/m I94 Piet Heinstraat 25 Trumanstede 9144 -*•“**— bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linkerbovenhoek van enveloppe vermelden: "Bezwaarschrift". Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tijdens een gedachtenwisseling.Tot 28 juli 2004 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 0113-249718. LQflper Itr: FÏU3 1.32 o A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11