Provincie Zeeland Op bezoek bij de Zeeuwse biologische boer Nieuwsbrief Jeugdzorg In beroep Enquête Provinciale Staten ■■■■■■■■a Zeeland Vergadering PCO Ruimtelijke Ordening Milieu Ontwerp Woonvisie Diversen Saneringsplan Oranjeboomstraat 2 te Wemeldinge Ontgronding gedeelte oever Veerse Meer Statenleden in discus sie over de toekomst van Zeeland Bodemverontreiniging Eerste Deltaweg 11 (v.m. bouwput Zand- kreeksluis) te Kats Bodemverontreiniging Spuidijk 5-7 en Deelsaneringsplan Spuidijk 5 te Kamper land Op zaterdag 19 en zondag 20 juni zetten negen biologische bedrijven hun deuren open voor het publiek. Ontheffing Flora- en faunawet Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 25/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl ■■■Officiële Mededelingen Gedoogbeschikking Gebr. W. J. Gresnigt B.V. Woensdag 16 juni 2004 de Bevelander Pagina 9 Nieuws ■I DE BEVELANDER (ZUID- EN NOORD-BEVELAND) t A Bijzonderheden Op diverse bedrijven kan er niet alleen gekeken worden, maar Overige onderwerpen Een eerste succes van het Zeeuws Platform Cliënten Jeugd zorg (ZPCJ) met betrekking tot medezeggenschap wordt ver meld. Het platform is in septem ber 2002 opgericht en zet zich in voor de belangen van alle cliën ten in de jeugdzorg, zowel jonge ren als hun ouders. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een saneringsonder zoek laten uitvoeren en een sane ringsplan laten opstellen voor de bodemverontreiniging op de loca tie Oranjeboomstraat 2 (voorma lig gasfabrieksterrein) te Wemel dinge. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens het saneringsplan vast te stellen. Het gedoogverzoek en de ge- doogbeschikking liggen van 16 juni 2004 tot en met 28 juli 2004 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Eerste Deltaweg 11 (voormali ge bouwput Zandkreeksluis) te Kats ernstig is. Bij het voorgeno men gebruik (infra-structuur) is sanering niet urgent (artikel 29 en 37 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 17 juni tot en met 29 juli 2004 ter inza ge bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juli 2004 een bezwaar schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 30 juli 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Maandag 21 juni om 14.00 uur vergadert de Provinciale Com missie Omgevingsbeleid. In ver band met de verbouwing van het kantoorgebouw Het Groene Woud vindt de vergadering plaats in het Abdijcomplex, Abdij 6 in Middel burg. Behalve de gebruikelijke onder werpen staan ter informatie een aantal nieuwsbrieven en adviezen op de agenda. De discussienota omgevingsplan met preadvies zal behandeld worden en de handha- vingsrapportage 2003 is ter ken nisneming op de agenda ge plaatst. Woensdag 23 juni om 10.00 uur begint de eerstvolgende zitting van de hoorcommissie bestem mingsplannen, Abdij 6 te Middel burg. Behandeld worden de be zwaarschriften tegen het bestem mingsplan “Buitengebied” van de gemeente Tholen. De elf indieners van een bezwaar schrift zijn uitgenodigd hun stand punt nader toe te lichten. Ook de gemeente Tholen krijgt de gele genheid te reageren en eventuele vragen te beantwoorden. Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Staatsbosbeheer, Regio West-Brabant-Deltagebied Tijdens de open dagen is er spe ciale aandacht voor de natuur op het boerenbedrijf. Zo kan een echte scharrelkip van dichtbij bekeken worden en een biologi sche tuinder laat zien hoe het mogelijk is een mooie krop sla te telen zonder chemische hulpmid delen. Bovendien kan er bij ver schillende bedrijven geproefd worden. De open dagen beginnen om 9.30 en duren tot ongeveer 16.00 uur met uitzondering van 't Molentje in IJzendijke dat op zaterdag tot 22.00 uur doorgaat met Cultuur in de Schuur met een optreden van de Mallerband. Deelnemende bedrijven Het enige bedrijf dat op zaterdag én zondag zijn deuren opent is rozenkwekerij De Bierkreek, Zevenhofstedenstraat 9 in IJzen dijke. De ontwerp-beschikking ligt van 17 juni tot en met 15 juli 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Noord- Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Gedeputeerde Staten van Zee land zijn van plan de bodemver ontreiniging op de locatie Spuidijk 5-7 te Kamperland als ernstig te beschouwen en tevens met het deelsaneringsplan van de heer H.A. Zwemer te Kamperland voor de verontreiniging op Spuidijk 5 in te stemmen (artikel 29, 39 en 40 Wet bodembescherming). Tot en met 15 juli 2004 kan een ieder gemotiveerde bedenkin gen tegen de ontwerp-beschik king indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van bedenkingen kunnen verzoe ken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ont werp-beschikking van gedach ten wil wisselen of mondeling bedenkingen wil inbrengen, kan een telefonische afspraak maken (0118-631786). De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. te Middelburg, gevraagde ver gunning ingevolge de Ontgron dingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden op een gedeelte van de oever van het Veerse Meer (natuurge bied de Schotsman), verlenen met voorschriften ter bescher ming van de bij de ontgronding betrokken belangen. De aanvraag, de ontwerp-beschik king en de overige stukken liggen van 17 juni tot en met 15 juli 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Na 15 juli 2004 tot einde be roepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tijdens kantoor uren. Gedeputeerde Staten van de Pro vincie Zeeland hebben op 15 juni 2004 de ontwerp-Woonvisie vast gesteld. In deze visie presenteren Gedeputeerde Staten het woon beleid voor de komende jaren. De ontwerp-Woonvisie vervangt, samen met het op te stellen pro vinciaal beleidskader voor het tweede tijdvak Stedelijke Ver nieuwing (2005-2010), de vige rende nota Wonen en Stedelijke Vernieuwing. In de ontwerp-Woonvisie zijn de provinciebrede en regionale woonopgaven weergegeven, inclusief de rol die de provincie daarbij kan/wil spelen. Centraal staat de doelstelling om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de woonconsument. De kern van het woonbeleid is in 4 speerpunten gevat, waar de provincie de komende jaren op wil inzetten: stimuleren van de omvang en diversiteit van de nieuwbouwproductie; stimuleren van herstructurering en transfor matie van de bestaande woning voorraad; ruimte bieden voor bij zondere woonwensen, en zorg dragen voor kwetsbare groepen op de woningmarkt. ook geroken en geproefd. De Consumptieve kwekerij verbouwt allerlei bijzonder groenten en (eetbare) bloemen. Bij 't Huis ter Mee kan kip en soep geproefd worden en bij De Ring is een proeverij van appelsap en rode bes. Bij Ter Linde wordt zelfs een markt gehouden met een proe verij en bij Eindelienge kunnen kinderen meerijden met paard en wagen. Kwekerij Zuidbos organi seert een wedstrijd houtzagen om de Zuidbostrofee. Bij rozenkwekerij De Bierkreek kan er behalve van de rozengeur ook genoten worden van een tocht langs een aantal natuur elementen zoals een vleermuizen bunker, Zeeuwse hagen, knot- bomen en drinkputten. Bij diverse bedrijven worden ook biologische producten verkocht zodat er niet alleen tijdens de open dagen genoten kan worden, maar ook nog daarna. Dinsdag 1 juni jl. hebben ruim 75 vertegenwoordigers van Provin ciale Staten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties met elkaar van gedachten gewis seld over de toekomst van Zee land. Aanleiding tot deze druk bezoch te bijeenkomst in Goes was de ontwikkeling van het 'Omgevings plan Zeeland'. Het omgevingsplan wordt een plan waarin het provin ciaal beleid voor ruimtelijke orde ning, milieu en water, alsook het sectorbeleid voor natuur, land- schap en wonen geïntegreerd zul len worden. Met het plan, als één van de speerpunten uit de Staten-agen- da, kiest de provincie voor een nieuwe vorm. Op basis van deze nota en de Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna- Tijdens soortgelijke bijeenkom sten op 16 juni in Terneuzen en 22 juni in Middelburg zullen sta tenleden zich wederom op de hoogte stellen van de verlangens die gemeenten en maatschappe lijke organisaties ten aanzien van hun omgeving hebben. wet de volgende ontheffing ver leend. Ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren is ontheffing verleend aan Faunabeheer- eenheid Zeeland te Goes voor het opzettelijk verontrusten en doden van ree en damhert met gebruik van het geweer t/m 31- 12-2004. De ontheffing heeft betrekking op het werkgebied van de Faunabeheereenheid, gelegen in de provincie Zeeland, zoals op de bij het besluit beho rende kaart aangegeven. daarover te voeren discussies zullen Provinciale Staten in het najaar de kaders voor het omge vingsplan Zeeland vaststellen, geheel overeenkomstig de duale spelregels. De Staten willen dat echter niet doen voordat zij de opvattingen uit de Zeeuwse samenleving heb ben gehoord. Tijdens de eerste van de drie, door Provinciale Staten geplande bijeenkomsten, zijn vraagstukken via stellingen aan gemeente raadsleden en vertegenwoordi gers van maatschappelijke orga nisaties voorgelegd. Procedure Mei 2004: discussienota “Koer sen voor onze omgeving". Juni 2004: informatieve bijeen komsten voor Statenleden, ge meenteraadsleden en maatschap pelijke organisaties. September 2004: voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provin ciale Staten. Oktober 2004: kaderstelling door PS op 8 oktober. In de periode tot 8 oktober kunt u contact opnemen met vertegen woordigers van de politieke par tijen. Dit kan via de provinciale website www.zeeland.nl/omge- vingsplan/contact uw mening kwijt. De ontwerp-beschikking ligt van 17 juni tot en met 15 juli 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende ope ningstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grond gebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Voor het inzien buiten kan-, tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den totW. Beilo (0118-631981). Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2004 tegen de ged- oogbeschikking een bezwaar schrift indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middek burg. Alleen zij die een bezwaar schrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een gedoogbe- schikking aan Gebr. W. en J. Gresnigt B.V. te Kapelle verleend om - vooruitlopend op het van kracht worden van de aange vraagde milieuvergunning - de inrichting Kreekweg 2 te Kapelle in werking te hebben tot 25 okto ber 2004. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). De ontwerp-Woonvisie ligt ter inzage van 21 juni tot en met 2 augustus 2004 in het provin ciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42 te Middelburg. Het provinciaal informatiecentrum is geopend op werkdagen tussen 9.30-12.30 uur en 13.30- 16.30 uur. Daarnaast ligt de visie op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur, en desge- Op 1 juli 2004 vindt om 19.30 uur een openbare hoorzitting plaats onder leiding van de ver antwoordelijke gedeputeerde. Deze hoorzitting vindt plaats in de tweede Commissiekamer, Abdij 6 te Middelburg. Tijdens deze hoorzitting kan eenieder zijn/ haar zienswijzen mondeling kenbaar maken. Op 13 juli 2004 wordt een symposium georganiseerd over de ontwerp-Woonvisie. Dit sympo sium is bedoeld voor gemeenten en andere partijen die belang hebben bij het woonbeleid in Zeeland. De ontwerp-Woonvisie kan even tueel (gratis) worden opgevraagd bij het provinciaal informatiecen trum, telefoonnummer: 0118- 631400. vraagd buiten kantooruren, ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Groene Woud 1 te Middelburg. Voor het inzien buiten kantooruren en een mon delinge toelichting kunt u zich wenden tot dhr. H.J. Nijssen (tel: 0118-631718) en mw. drs. J.E. Heijstek (tel: 0118-631165). Eenieder kan tot en met 2 augus tus schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, post bus 165, 4330 AD Middelburg, t.a.v. mw. drs. J.E. Heijstek. Bezwaar De ontheffing ligt van 18 juni 2004 tot en met 29 juli 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118- 631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juli 2004 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middel burg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de be trokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015,4330 KA Middel burg. Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze op de ontwerp-beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165,4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Op zaterdag zijn de volgende bedrijven te bezoeken: - De Consumptieve Kwekerij aan de Korteweg in Zonnemaire; - Groenteteeltbedrijf Eindelienge, Zandweg 54a in Ritthem; - Fruitteeltbedrijf De Ring, Ring 33-34 in Oud-Sabbinge; - Groentekwekerij Zuidbos, Zuid- bosweg 17, Noordgouwe; - Akkerbouwbedrijf 't Molentje, Molentje 4 in IJzendijke. Op zondag is het open dag bij: - Pluimveehouderij *t Huis Ter Mee, Rijnsburgseweg 2 in Oost- kapelle; - Boomgaard Ter Linde, Oranje zonweg 1 in Oostkapelle; - Gemengd boerenbedrijf Ter Linde, Lijdijkweg 1 in Oost- kapelie. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Op 14 juni is bureau Intomart ge start met een telefonische enquê te in het kader van het Escape project. Escape is een samen werkingsverband tussen de pro vincies Oost- en West-Vlaanderen in België, Essex in Engeland en de provincie Zeeland. Met de uitkomsten van deze enquête wordt nagegaan of er tussen 2003 (toen een zogehe ten 0-meting is gedaan) en 2004 veranderingen zijn opgetreden in het bewustzijn van de bewoners ten aanzien van de dreiging van overstromingen. Tot 30 juni kunnen inwoners van Zeeland gebeld worden. Mede werking bij het beantwoorden van de vragen wordt op prijs gesteld. Abdij ii4 Ook komen artikelen aan bod over jeugdreclassering, een expe riment met een gezinscoach in de provincie Limburg, een ver slag over de stage van bestuur ders, extra geld voor de Zeeuw se jeugdzorg en de overheveling van drie pleegzorgplaatsen naar de Stichting Agogische Zorg centra Zeeland. Folders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wet op de jeugd zorg en een folder over de Zeeuwse jeugdzorg kunnen be steld worden via het telefoonnum mer 0118-631631 bij medewerk sters van de directie Welzijn, Economie en Bestuur van de pro vincie. Informatie De organisatie is in handen van Biologica in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie. Op de website www.platformbio- logica.nl is alle informatie te vin den over de deelnemende bedrij ven, zowel binnen Zeeland als daarbuiten. Ook voor een korte routebeschrij ving kan op deze site gekeken worden.J~'’”a"*';' In het meinummer van de nieuws brief allereerst aandacht voor het aannemen van de Wet op de jeugdzorg door de Eerste Kamer. Dit houdt in dat de wet op 1 janu ari 2005 kan worden ingevoerd. Invoering van de wet heeft ook gevolgen voor het samenwer kingsverband tussen het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en Ithaka. In nauw overleg met de provincie, als financier van BJZ en het Zorg kantoor, financier van Ithaka zal bekeken worden hoe de bestaan de samenwerking in aangepaste vorm voortgezet kan worden. Wat Ithaka is en doet is ook één van de onderwerpen in de nieuwsbrief, net als het pilot-pro ject dat de Stichting SCOOP uit voert in de Oosterschelderegio over de aansluiting tussen ge meentelijk jeugdbeleid en de pro vinciale jeugdzorg. Gelijk met de nieuwe wet treedt het besluit “Aanspraken vreemde lingen jeugdzorg” in werking. Dit heeft consequenties voor jeugd zorg voor illegale vreemdelingen. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. De nieuwsbrief Jeugdzorg kan aangevraagd worden bij het pro vinciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42 in Middelburg, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg. Telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. Een gratis abonnement op de nieuwsbrief kan daar ook doorge geven worden. Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9