Jongerenraad kiest circusidee Franck van Borseleschool Veilig op weg met De Bevelander DE BEVELANDER- Concert Zeeuws Jeugdorkest een open dag SOK houdt een collecte in Goes RONDJE MET RECHT BEVELAND SPONSOR Zorgboerderij houdt open dag Klompenrace in Nieuwdorp Biologische boeren houden Getuigen Tennisvereniging Yerseke bestaat een kwart eeuw '■^4 Pagina lè de Bevelander Woensdag 16 juni 2004 Eed afleggen Na de bekendmaking van het winnende projectdoor de jongerenraad werd er getoost, (foto: Tannie de Jonge) Het begint natuurlijk al met het politieonderzoek na de aan gifte of ontdekking van een strafbaar feit. De recherche zoekt naar bewijsmateriaal en daarbij kan alles, ook al lijkt het nog zo zinloos, van belang zijn. Uw verklaring wordt op papier gezet en vervolgens moet u de verklaring ondertekenen. Ook kan u worden gevraagd foto's van mogelijke verdachten te bekijken of mee te wer ken aan het maken van een compositiefoto of een confron tatie. Na het afleggen van uw verklaring bestaat de kans, dat u nooit meer iets hoort en daarmee is voor u als getuige de kous af. Maar het kan ook zo zijn dat de officier van jus titie de rechter-commissaris verzoekt om een gerechtelijk vooronderzoek te verrichten. En dan loopt u de kans om op nieuw als getuige gehoord te worden. Bij dit vooronderzoek kunt u bijvoorbeeld uw eerdere verklaring aanvullen omdat u zich weer dingen herinnert. Krijgt u van de rechter-com missaris een oproep, dan bent u verplicht te verschijnen. Ook de officier van justitie en de advocaat kunnen u nog oproepen. Of dat inderdaad gaat gebeuren is iets wat de rechter van tevoren beslist. Ook in dit geval bent u verplicht te komen. Wie weigert te komen, loopt de kans van rijkswe ge te worden opgehaald. Er zijn twee soorten getuigen: getuigen a charge en getui gen a décharge. Getuigen a charge zijn getuigen die zijn op geroepen door de officier van justitie en zullen veelal voor de verdachte een belastende verklaring afleggen, getuigen a décharge zijn getuigen die opgeroepen zijn op verzoek van de advocaat. Een rechtbank is meestal niet de plek waar u vrolijk naar toe stapt. Niettemin kan het voorkomen dat u toch voor het hekje moet verschijnen. Niet als verdachte, maar als getuige. Voor veel mensen best een enge bedoe ning, omdat ze niet weten wat hen te wachten staat. Het G-elftal van SSV'65 uit Goes heeft een nieuwe sponsor. Het bedrijf Rentmeesters AcvastVanderSlikke met vestigingen in Arnhem en Ellemeet (Schouwen-Duiveland) heeft samen met de vereniging gezorgd voor een geheel nieuw tenue en tassen. Het G-eltal van SSV'65 speelt in district Zuid-1 van de KNVB en is dit jaar gepromoveerd, (foto: pr) Wat voor een evenement kan de jeugd uit de gemeente Borsele bekoren? Die vraag stelde de jongerenraad aan de scholieren en nodigde hen uit met ideeën te komen. De Don Boscoschool uit 's-Heerenhoek bedacht een zeep kistenrace die vanaf de kruin van de dijk van start kan gaan. De Tachtig procent van de deelne mers aan de veiligheidstraining op de slipbaan in Goes komt uit het bedrijfsleven. Van een be roepschauffeur tot een vertegen woordiger die veel op de baan zit. Deze dag meldt zich echter een familie op het circuit. De leden van de Fiege-familie zijn vanuit Helmond en Temeuzen gekomen voor een dagje 'slippen'. Vermaak dat ook nog een doel dient. Wie denkt na cursusdag als een ware Michael Schumacher door bochten te kunnen scheuren en de auto onder glibberige omstan digheden onder controle te kun nen houden, komt bedrogen uit. Om goed te kunnen slippen moet je veel oefenen, een bepaalde routine hebben, legt instructeur Arie Kleijwegt uit. "En routine is nu net het gevaarlijkste in het verkeer. Want als je routineus rijdt, ga je sneller en ben je non chalanter." Ogen openen, dat is wat het NIV met de cursus wil bereiken. De in het eerste theoretische deel van de cursus getoonde video van botsproeven slaat bij de Fiege-fa milie dan ook in als een bom. Bij een botsing met vijftig kilometer per uur beukt een achterpassa- gier die zijn gordel niet om heeft, de bestuurder van de auto de dood in. Een geweldige klap in de nek. Geen ontkomen aan. Bij weer een andere botsing veran deren losse voorwerpen in de au- GOES - Beng. Met een flinke vaart beuk ik de zijkant van mijn auto in een boom. Ik ben er geweest, althans virtueel. Want gelukkig is de weerbarsti ge boom een frivool oranje py- lonnetje en is de linke provin ciale weg de testbaan van het Nederlands Instituut voor Ver keersveiligheid (NIV) in Goes. Het duizelt nog voor de ogen. Het is precies wat ze bij het NIV willen laten zien: wat kan een auto én vooral wat kan die niet. De jury trok zich terug voor be raad en ondertussen had Karin, lid van de jongerenraad, goed nieuws voor de skaters. Want er komt een mobiele skatevoorzie- ning in de gemeente Borsele. Deze funbox volgt een circuit van de dorpskernen en staat eerst in 's-Heerenhoek. Na beraadslaging was de jury van mening dat er drie bijzonder leuke ideeën gepresenteerd wa ren. Merijn Nuijten voorzitter van de jongerenraad liet weten dat er een budget van zesduizend euro is om drie grote evenemen ten te organiseren. "Eenderde daarvan wordt nu aangewend. Er Veiligheid wordt steeds belangrijker in het heden daagse drukke verkeer. De Bevelander draagt een steentje bij aan uw veilig heid. Samen met het Nederlands Instituut voor Ver keersveiligheid (NIV) is een lezersactie op touw ge zet. Voor een veiligheidstraining betaalt u als lezer van De -Bevelander niet het normale tarief van 110 euro maar 90 euro. Wilt u in aanmerking komen voor deze korting dan dient u zich voor 30 september aan te melden bij het NIV hoofdkantoor, 0342-424357 of email: info.ver- keersveiligheid@solcon.nl. Geef wel aan dat u mee doet aan de lezersactie van De Bevelander. NIEUWDORP - Aan de Ring in Nieuwdorp is vrijdag 18 juni de achtste editie van de Nationale Klompenrace. De start is om 19.00 uur. Deelnemers vanaf zes jaar strijden in verschillende cate gorieën om de eer. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in café De Ploeg. GOES - Het Zeeuws Jeugdor kest onder leiding van Carlo Nabbe geeft op vrijdag 18 juni een concert in de Grote Kerk in Goes. Twee dagen later staat het koor in de Grote Kerk van Veere. Het orkest is in 1966 opgericht en bestaat nu uit vijfenvijftig leden van elf tot twintig jaar. Het koor brengt werken als Czardas van Monti, het Bachkoraal Sheep may safely graze, Pavana van Faure en werken van Chopin, Bach en Beet hoven. Het concert in Goes begint om 20.00 uur, in Veere om 16.00 uur. Entree is 3,50 euro. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje ne men op de boerderij waar behalve vijfenzestig koeien ook kalfjes, pony's, schapen, lammetjes en poezen rondlopen. De boerderij biedt verstandelijk gehandicapte kinderen van zes tot en met achttien jaar logeer- weekenden en vakanties. Ook na schoolse opvang is mogelijk. Tij dens de open dag is er een spring kussen en kunnen kinderen pony- rijden. Verder kunnen de bezoe kers genieten van boerderij-ijs. OUD SABBINGE - Biologica houdt in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie op zaterdag 19 en zondag 20 juni voor de zevende keer de landelijke Open Dagen bij de biologische boer en tuinder. 'S-HEER ABTSKERKE - De zorgboerderij van familie De Roo aan de Grotedijk 1 in 's- Heer Abtskerke, houdt op za terdag 26 juni een open dag. U krijgt uw oproep, u heeft zich gemeld en dan wordt u bin nengeroepen. De rechter vraagt uw personalia en vraagt of u familie van de verdachte bent en of u bij hem of haar in dienstbetrekking bent. Daarna moet u de eed of de belofte afleggen. Vanaf dat moment staat u als getuige onder ede en moet u de waarheid vertellen. Ook bent u verplicht om op de vragen antwoord te geven. Op het moment dat de rech ters, de officier of de advocaat het sterke vermoeden heb ben dat u staat te liegen, loopt u de kans te worden vervolgd voor meineed. U wordt dan als gevangene weggevoerd en belandt in de cel op verdenking van meineed. Van u als getuige worden overigens geen wonderen ver wacht. Als u zich iets niet meer weet te herinneren, dan weet u het niet meer. Zo simpel is het. In principe moet u op alle vragen antwoord geven. Behoort u tot de naaste familie van de verdachte, heeft u beroepshalve een geheimhou dingsplicht of als de rechter dat zegt, hoeft u geen antwoord te geven. Ben u medeverdachte in de zaak en 'dat wat u zegt kan tegen u worden gebruikt', ook dan mag u de lippen stijf op elkaar houden. Maar wat als u al jaren samenwoont met de verdachte en er is geen samenlevingscontract? Dat moet u gewoon antwoorden, ook al vindt u dat nog zo vervelend. Formeel bent u immers niet gehuwd en is uw partner ook geen naaste familie. Mocht u ooit worden uitgenodigd om in een zaak als getui ge op te treden, probeert u zich dan zo min mogelijk van de formele gang van zaken aan te trekken. Vertel uw verhaal en wees niet bang om te zeggen dat u iets niet (meer) zeker weet. ZONDAG Ellewoutsdijk, 't Kerkje van El- lesdiek, oecumenische bijeen komst in het Zeeuws, 14.30 uur. Goes, Grote Markt, Jo de Roo toertocht, vertrek bij café Mid City, 10.00 uur. to in dodelijke projectielen. "Weet je hoeveel doden er per jaar vallen door een paraplu op de hoedenplank?" vraagt Kle ijwegt. "Acht tot tien. En jaar lijks vallen er drie tot vier doden door een EHBO-doos op de hoe denplank." Wrang. Confronte rend. Het blijft doodstil. We gaan het circuit op. Een bere- geningsinstallatie maakt het wegdek voor de slippers in spe spekglad. De plassen weerspie gelen de onheilspellende wolken. Flashback. Honderdentwintig per uur op de E19 naar Antwer pen. In de slip. Rondtollen. Se conden die minuten lijken. De wereld die in slowmotion voor bijtrekt maar tegelijkertijd wazig is. Dan... de klap. Terug in de re aliteit voel ik angstkriebels door mijn aderen gieren. Nu moet ik expres gaan slippen, een tegen natuurlijk gevoel. De schrik slaat om in de eerste signalen van een ongebreidelde paniekaanval als Kleijwegt een veredelde babyfoon overhandigt. Gaat hij niet mee? Inderdaad, Kleijwegt staat aan de kant van het parcours en geeft per walkie- talkie aanwijzingen; de deelne mer mag in zijn eigen voertuig de slipcapriolen gaan uitvoeren. "Juist in je eigen auto", zegt Kle ijwegt, "want dan leer je hoe je eigen voertuig reageert in be paalde situaties." Ik slik de brok in mijn keel weg. "Geen zorgen", glimlacht de instructeur bemoe digend. "Alle schade en brokken die je tijdens de cursus maakt, zijn volledig gedekt. 'Nou, da's een opluchting', zie ik de deelne mers denken. We gaan de in theorie geleerde technieken uitvoeren in de prak tijk. De eerste aanloop met een duf drafje van dertig per uur. Bij de noodstop is de auto zonder moeite onder controle te houden. De voetganger, uitgebeeld door een oranje pylon, dankt de hemel dat ik niet te hard reed. Nu met veertig. Met moeite weet ik de nu hevig geschrokken voetgan ger te ontwijken. Met vijfenveer- t O» Schakel uit Oudelande hield tij dens de bijeenkomst afgelopen week vol vuur een betoog voor een Hawaiiaans strandfeest. Lo catie: De Piet. "Dat is pas leuk en gezellig. Echt iets nieuws en hier nog nooit vertoond." De Franck van Borsele uit Bors- sele toverde een Circus uit de ho ge ideeënhoed. Angelique, Ani ta, Jessica en Simone hielden een betoog voor het circus, een openluchttheater met tribunes, waar met circusartiesten en leer lingen een voorstelling gegeven kan worden. Met als sponsorac tiviteit deelname van de Clini- clowns. is gekozen voor een programma dat haalbaar is en voor 14 juli nog te organiseren is." Het was een moeilijke keuze, vond de jongerenraad maar die koos uit eindelijk het idee van de Franck van Borsele, het circus. Nuijten: "De twee andere ideeën worden volgend jaar meegenomen. Daar gaan we beslist wat mee doen." De aanwezige leerlingen applau disseerden voor de winnaars en mochten hun zegje doen over de keuze van de jury. Dat liep uit een van 'mooi, fantastisch, cool, geweldig, super' tot 'jammer maar ik ben toch tevreden, gefe liciteerd.' tig is het alle hens aan dek. Met de grootste moeite schamp ik net langs de pylon. Bij vijftig kilo meter per uur is de ingebeelde oversteker compleet het haasje. Ik overrijd hem met een vaartje van vijftig. In de praktijk slechts drie procent kans op overleving, rekent Kleijwegt ons de vooruit zichten van het slachtoffer voor. "Wat is nu vijf kilometer per uur?", vraagt de instructeur de cursisten die danig onder de in druk zijn. "Het is het verschil tussen leven en dood." Na wat andere manoeuvres waarbij de auto ook volledig een eigen leven gaat leiden en de bocht uit spint, wordt het me dui delijk. Ik ben niet de coureur die ik dacht te zijn. Mijn auto heeft grenzen. Een grens waarbij een automobiel met slechts vijf kilo meter per uur overschrijding ver andert in een moordwapen. Dat besef. Nuttiger kan een cursus niet zijn. -t Instructeur Arie Kleijwegt spoort de deelnemers van de veiligheidstraining aan om vol op de rem te trappen, (foto: Jaap Wolterbeek) VRIJDAG Nieuwdorp, Ring, klompenrace. 19.00 uur. Goes, Grote Kerk, optreden Zeeuws Jeugdorkest, 20.00 uur. GOES - De Stichting Onder steuning voor Roemeense Kinderen (SOK) uit Vlissin- genhoudt van 28 juni tot en met 10 juli een collecte in de gemeente Goes. De festiviteiten beginnen vrijdag om 17.00 uur met een activiteit tenprogramma voor de jeugd'. Hierin zit onder andere een ten} nisclinic, gegeven door Jeantieii van de Dries en Silvana Baueh Aansluitend is er een playback* show. Zaterdag is er een rommelmarkt van 9.00 tot 12.00 uur. In de mid) daguren spelen de leden een spel- circuit waarbij ze onder anders) met houten rackets spelen. Tusser) 18.30 en 20.00 uur staat er een rei ceptie op het programma. Allé (oud)-leden en andere belangstel? lenden zijn dan welkom. Het jubit leumweekend wordt afgesloten met een feestavond met muziek van The Moon. YERSEKE - Tennisvereniging Yerseke viert vrijdag 25 en za terdag 26 juni het vijfentwintig jarig bestaan. DINSDAG Goes, Podium 't Beest, schrijf wedstrijd voor jongeren, 15 t/rri 24 jaar, 20.30 uur. De opbrengst van deze collect^ gaat naar de ondersteuning van pleeggezinnen in de provincié Bihor in Roemenie. Verlaten kinderen kunnen hierdoor doof een liefdevol gezin worden op* gevangen en hebben zo kans op een normale toekomst en ont- wikkeling. Een bijdrage over* maken kan ook en wel op giro nummer 9606890 ten name var SOK in Vlissingen In Zeeland doen negen boerde rijen mee. Groenteteeltbedrijf Eindelienge aan de Zandweg 54a in Ritthem en fruitteeltbe- drijf De Ring aan de Ring 33-34 in Oud Sabbinge openen zater dag hun deuren. Op zondag houden pluimveehouderij 't Huis Ter Mee aan de Rijnsburg- seweg 2, Boomgaard Ter Linde aan de Oranjezon weg 1 en het gemengd boerenbedrijf Ter Lin de aan Lij dijkweg 1 in Oostkaf pelle een open dag. Tussen 9.30 uur en 16.00 uur kunnen be langstellenden zien hoe op een milieu- en diervriendelijke ma* nier gewerkt wordt. ZATERDAG 's-Heer Abtskerke, dorpshuis Versvliet, demo's klankconcert, workshops en kraampjes, 14.00-17.00 uur. Nisse, De Ak- kerwinde, Lageweg, zomerfair, 11.00-16.00 uur. Nisse, Dorps plein, Kasteelweide, schaap- scheerderfeest, 10.00 uur. Oud Sabbinge, fruitteeltbedrijf De Ring, Ring 33-34, open dag bio? logische boer, 9.30-16.00 uur. Heinkenszand, zwembad Stelle? plas, zwemdisco, 19.00-21.00 uur. BORSSELE - In Borssele komt nog deze zomer een cir cus van de grond. Het idee van de Franck van Borseleschool is door de jongerenraad gekozen uit een keur van ideeën die ver schillende scholen hadden in gestuurd. «a J I Door Esther Boot en Ad Roos Vijf kilometer per uur maakt verschil tussen leven of dood Door Dennis Rijsbergen I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5. 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 18