gemeenteGOÖS f Openbaretp\ kennisgevingen ^Wijkelijkse Berichten 16 juni 2004 Vergadering raadscommissies Recreatieconcern Libéma pakt Zeelandhallen aan Autovrije zondag op 19 september 2004 Textiel en papier gaan niet samen Evenementenkalender L en Lief en Leed komen te vervallen Bouwen en Wonen gesloten op 23 juni fr SF r In de Bevelander van woensdag 9 juni is de informatiepagina van de gemeente Goes niet afgedrukt. In Best, waar de krant wordt gedrukt, is abusievelijk de "Info Goes" vergeten. De "Info Goes" is op zaterdag 12 juni gepubliceerd in de PZC. Mocht u dit gemist hebben kunt u de pagina opvragen bij de publieksbalie, tel. 249870. r y 5 juli C L m Woensdag 16 juni 2004 de Bevelander Pagina 13 a 12 as. Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Vanf NU: oud papier en karton naar de verenigingen: •••••••••••••••••••••••••e 1400 parkeerplaatsen, bestemd van een nieuw parkeerterrein. Maandag 21 juni om 19.00 uur a 08-06 Jacob Klaaijsenstraat 32 2 augustus 10-06 Simone Veilhof 25 30 augustus 11-06 Vlasmarkt 18 11-06 Westsingel 86 Burgemeester en wethouders van Goes A 4' F' De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. o paden langs de Fruitlaan geasfal teerd. De voorbereidingen beginnen deze week en maandag 21 juni starten de werkzaamheden. Als alles volgens planning ver- Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Beukenstraat/ Wilgenstraat/ Frambozenstraat te Goes: 6 Haagbeu ken, I Els, 5 Essen en I lep i.v.m. nieuwbouw van appartementen en woningen Patijnweg 34 te Goes: 3 Dennen Westsingel 162 te Goes: I Berk Beukenstraat 64-82 te Goes: 20 bomen t.b.v. bouw appartemenetn complex met herplant plicht Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 15 juni kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer! Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. voor de organisatie van een autovrij evenement in de Goese binnenstad. straat daarover overleg plegen met de bewoners van de straat. U kunt als groep of vereniging een Commissie Grondgebied op 21 juni om 19.30 uur Toelichting door dhr. M. van Schaik, manager windprojecten van Delta NV, op de windenergie- plannen van Delta NV en Maat schap de Wilhelminapolder. Portefeuille wethouder Linssen. Mededelingen en informatie: a. mededeling over vervangende parkeerrruimte voor de Grote Markt. Donderdag 24 juni om 1930. uur: Commissie Middelen: Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde. Voorjaarsnota 2004 in de Noordhoek: gebundeld en/of in dozen 09-06 09-06 10-06 07-06 Oostmolenweg 101 08-06 John Lennonlaan 8 Nassaulaan 8 Beethovenlaan 57 Dr.W.Dreeslaan 2 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. in 's- Heer Arendskerke: in de bekende blauwe minicontai ners, textiel in de grote welbeken de containers. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). 27-05 Schottersweg 2 het plaatsen van een tijdelijk Monumentencommissie Portefeuille burgemeester. Mededelingen en informatie: a. collegebesluit over rapport ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor; b. collegebesluit over beleidsnota brandweer en samenwerking Goes/Borsele; c. collegebesluit over overlast pizzakoeriers - taxichauffeurs; d. verslag onderzoek naar gemeentelijke actie programma's brandveiligheid; e. nieuwsbrief Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland. Evaluatie gedoog- en preventie beleid softdrugs 2004. tot deze conclusie te komen wordt vriendelijk bedankt voor de moeite. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Dinsdag 22 juni om 19.30 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuille wethouder Linssen. Benoemen van leden van de Culturele Raad. Portefeuille wethouder ‘t Hart. Mededelingen en informatie: a. collegebesluit m.b.t. notitie project Goese Advies Team; b. nieuwsbrieven WWB mei 2004. Beleidsverslag Abw, loaw en loaz 2003. Verslag klanttevredenheidsonder- zoek afdeling Sociale Zaken. Afbouw subsidierelatie met de schoolbegeleidingsdiensten. Portefeuille wethouder Van Ewijk Mededelingen en informatie: a. motie gemeente Nijmegen over beleidsvoornemens over inburgering; b. collegebesluit over spreidings- plan zorgwoningen Goes; c. nieuwsbrief pilot afstemming jeugdbeleid-jeugdzorg Oosterschelderegio; d. notitie over voorbereiding besluitvorming WVG. Evaluatie gedoog- en preventie beleid softdrugs 2004. Mededelingen en informatie: a. brief BOMAVA over ontwerp- bestemmingsplan Nieuwwest; b. collegebesluit over aanpassen inspraaktermijn ingevolge Wet RO; c. collegebesluit over parkeren P+R terreinen Goes; d. collegebesluit over spreidings- plan zorgwoningen Goes; e. brief wijkbelangengroep Goes- West over masterplan voor wijk West; f. brieven over bewoning in Inlaag teWolphaartsdijk; g. informatie over woningbouw te Wolphaartsdijk. Vaststellen van het bestemmings plan Hollandiaplein. Notitie over woningbouw te 's Heer Arendskerke. Stedenbouwkundige visie Goes-Zuid. IJL in de De commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergade ringen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpak ket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De agenda's en stukken kunt u iedere werkdag inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en op dinsdag- en woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de publieksbalie in het stadskantoor. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘HOF VAN ORANJE’ Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 17 juni 2004 het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘HOF VAN ORANJE’ vier weken ter inzage ligt bij de publieksbalie, Dit bestemmingsplan omvat het vm. sportveld van het Buys Ballotcol lege aan de 's-Heer Elsdorpweg en de gronden van de RWS aan de L.de Colignylaan te Goes. Iedereen kan binnen de termijn waarin het plan ter inzage ligt zijn schriftelijke of mondelinge reactie op het voorontwerp bestemmings plan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethou ders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Goemaat. Zijn telefoonnummer is: 0113 - 249709. Een e-mail reactie kunt u sturen naar: jm.zandee@goes.nl. Aanwijzing als rijksmonument De burgemeester maakt bekend dat de minister van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschappen bij besluit van 26 maart 2004 heeft besloten Stephensonweg 9 te Goes (goederenloods), aan te wijzen als rijksmo nument. Deze bekendmaking geschiedt op grond van artikel 4 van de Monumentenwet. Het besluit ligt vanaf heden ter inzage. Van 16 tot Beschikbaarstellen van een kre diet voor haalbaarheidsonder zoeken project "Wonen boven winkels". Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde. Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. beleid Goese Poort. Notitie over verzoek Rafael Gemeenschap over mogelijkheid vestiging op bedrijfsterrein. Commissie Grondgebied optre- Portefeuille wethouder ‘t Hart, dend als hoor-en adviescommis sie voor bezwaar- en beroep schriften: Behandeling ingediende ziens wijzen over het ontwerp- bestemmingsplan Hollandiaplein. De behandeling van de zienswijzen is openbaar. Daarna beraadt de commissie zich in beslotenheid, Het uitgebrachte advies is wel openbaar. kerke en de Noordhoek een proef gedaan, om tijdens het ophalen van oud papier door de verenigingen ook textiel in te zamelen. In de praktijk blijkt dit geen succes. De gewerkt om dit te onderzoeken en nabehandeling kost te veel tijd en het resultaat is minimaal. Wij ver- De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. 2005 optimaal ontsloten via een van 15 juli aan de orde Op woensdag 23 juni is de afdeling bouwen en wonen gesloten. Ook de medewerkers van de publieksbalie voor huursubsidie en vangnetregeling zijn niet aanwezig.Vanaf donderdag 24 juni staan zij weer voor u klaar. Over leefbaarheid in wijken en dorpen Vanaf heden verschijnen de even- gen blijven wel de vaste rubrieken ementenkalender en de rubriek (Wijkelijkse berichten, Master- Lief en Leed niet meer in Info plan Binnenstad) en het actuele Goes in de Bevelander. De nieuws behouden. De evenemen- gemeente Goes moet fors bezui- tenkalender wordt nog wel op de nigen. Een grote kostenpost voor website (www. goes.nl) van de de gemeente is de wekelijkse gemeente gepubliceerd.Verenigin- pagina in de Bevelander. De vorm- gen en organisaties kunnen hun geving van de pagina is inmiddels informatie dus op de gebruikelijke aangepast. De koppen en tussen- wijze naar de gemeente blijven kopjes zijn aanzienlijk verkleind, sturen voor de evenementenka- Naast de openbare kennisgevin- lender op de website. I i 1 v1 Op vrijdag 11 juni hebben de wordt een derde, nieuwe hal voor Het gemeentebestuur van Goes beurzen en evenementen van 500 heeft vanaf het eerste jaar, 1999, een vierkante meter gesitueerd. Op een positief standpunt ingenomen over perceel van 3,7 hectare direct naast het ondersteunen van het landelijk Milieudefensie kunt u krijgen via tele- de Zeelandhallen gelegen, komt een initiatief. nieuw parkeerterrein met ruim Ook dit jaar zullen wij initiatieven om mee te doen ondersteunen. Onze gang.nl. hekwerk 03-06 Mosselbank 19 het plaatsen van een zwembad 07-06 De Savornin Lohmanlaan 34 het plaatsen van een dakkapel 07-06 Frambozestraat 31 t/m 37 het bouwen van 29 apparte menten en 4 stadswoningen 07-06 Wilgenstraat 1301 t/m 1327 het bouwen van 29 apparte menten en 4 stadswoningen het bouwen van een schuur en schutting 08-06 Oosthavendijk 19-23 het slopen van de schuur 09-06 Burgemeester Hackstraat 6 het uitbreiden en verbouwen van de woning het plaatsen van 2 dak kapellen het uitbreiden van de winkel het uitbreiden van het bedrijfsgebouw het veranderen van het raam kozijn het metselen van een tuin muur het plaatsen van een tuinkas het wijzigen van de garage deur het plaatsen van een hekwerk het-uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie 5 juli 19 juli 2 augustus 16 augustus 30 augustus Vanaf begin september 2003 tot zoeken u dan ook om vanaf heden januari 2004 is er in 's-Heer Arends- alleen oud papier/karton aan te bie den aan de verenigingen. Het oude, bruikbare textiel moet u weer op de bekende manier in de textielbak ken doen. Iedereen die heeft mee- laan - Stationspark. Er komt een veilige fiets-voet oversteekplaats, een uitvoeg- loopt zijn de herinrichtingwerk- strook voor een verbeterde zaamheden eind juli klaar. L Start reconstructie bereikbaarheid van het NS-stati- Fruitlaan - Stationspark on voor bussen en het parkeer- De nieuwbouw van het ROC aan terrein. Tevens worden de nog de Fruitlaan nadert zijn voltooi- uit betontegels bestaande fiets- ing Hoog tijd dus om te starten met de reconstructie van ?i het kruispunt Fruit- gemeente Goes en recreatiecon cern Libéma uit Rosmalen overeen stemming bereikt over de voor waarden voor overname en de Zeelandhallen gelegen, komt een initiatief. foonnummer 020-6262620 en via exploitatie van de Zeelandhallen nieuw parkeerterrein met ruim Ook dit jaar zullen wij initiatieven om website www.weekvandevooruit- Volgende week vergaderen de door Libéma. De overeenkomst 1400 parkeerplaatsen, bestemd mee te doen ondersteunen. Onze gang.nl. Goese raadscommissies over heeft niet alleen betrekking op de voor gebruikers van het Zeeland- ondersteuning bestaat uit het zoveel De Werkgroep Autovrije Dag Goes onderwerpen die in de raadsverga- overname van de bestaande hallen hallencomplex. Dit parkeerterrein is mogelijk medewerking verlenen aan heeft de afgelopen jaren gezorgd deringen en de exploitatie daarvan, maar ook tevens te gebruiken als transferium, initiatieven van bewonersgroepen en voor de organisatie van een autovrij komen, op de grondige renovatie en uitbrei- De Zeelandhallen worden vanaf wijk-, buurt-, of dorpsverenigingen, evenement in de Goese binnenstad. ding van het complex met nieuwe 2005 optimaal ontsloten via een die een activiteit willen organiseren De werkgroep is nu weer volop bezig In alle commissies wordt de Voor- commerciële functies en de aanleg weg vanaf het nieuwe parkeerter- in de Week van de vooruitgang of de met de voorbereidingen van een pro- jaarsnota 2004 besproken. Dit is rein, die wordt aangetakt aan de in Autovrije Dag, bijvoorbeeld door het gramma. Als u informatie wilt kunt u niet meer apart op de diverse 2003 aangelegde rotonde naast de A afsluiten van straten of straatgedeel- contact opnemen met de heer A. van agenda's vermeld. 256. ten op 19-9-2004. Oosten, telefoon 0113 228984. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 10- 06 Sint Adriaanstraat 8 11- 06 De Puyeweg I Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 07-06 t/m 11-06-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) Nieuwe commerciële functies Libéma gaat de Zeellandhallen gron dig renoveren en uitbreiden. Het Fasering complex krijgt bovendien nieuwe Er is gekozen voor de volgende commerciële functies, zoals een bio- fasering: renovatie hallen, aanleg scoop met drie zalen, een fittnes- nieuw parkeerterrein, aanleg nieu- scenter, een restaurant en een golf- we ontsluitingsweg, bouw complex winkel. Deze worden voor nieuwe commerciële functies ondergebracht in een nieuw en bouw derde hal. Het is de gebouw, dat komt te staan op het bedoeling om die fasen waar dat huidige parkeerterrein. Daarachter mogelijk is, samen te laten vallen. Week van de vooruitgang Voorwaarde is dat de groepen of ver- „i en met 22 september enigingen die het initiatief nemen tot 2004 worden er in heel Europa aller- het aanvragen van een afsluiting of lei activiteiten georganiseerd om de het organiseren van activiteiten op problemen van het groeiende auto verkeer onder de aandacht te bren gen. Deze Week van de Vooruitgang is in vergunning aanvragen bij Burge- Nederland een samenwerkingsver- meester en wethouders van Goes, band tussen stichting LOAZ, Milieu- t.a.v. de afdeling bestuurszaken, Post- defensie, 3VO, Fietserbond, bus 2118,4460 MC Goes. In de brief NIGZ/COS Nederland, Reizigersver- moet staan, welke activiteiten u op eniging ROVER en de Stichting voor straat wilt organiseren, of u straten Gedeeld Autogebruik. De‘Week van wilt afsluiten en op welke manier de Vooruitgang’ telt zeven dagen overleg met de bewoners heeft waarin duurzame mobiliteit centraal plaatsgevonden. Informatie is ver staat. krijgbaar bij de afdeling bestuursza ken 0113 249612. Informatie over de autovrije dag en de activiteiten van de vereniging o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13