Topsport f BABYKAMERSHOW IN KESTEREN Een jaar dualisme Provincie Zeeland I In beroep tot ziens in Kesteren! www.babypark.nl Wandtapijten Nieuws uit de Staten BABYPARK KRAAKT ALLE PRIJZEN EN VIERT 14 DAGEN VOLOP FEEST!!! MEER DAN 200 BABYKAMERS, 500 KINDERWAGENS EN 50 TIENERKAMERS! DIT MOET U GEZIEN HEBBEN! Provinciale Staten Zeeland ■■■Officiële Mededelingen mhhh zwarte kraai, kauw, ekster, huis mus, ringmus, mol, bosmuis, veldmuis, vos, gedomesticeerde, verwilderde en andere dieren. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van een goedgekeurd fau nabeheerplan aan de Fauna beheereenheid Zeeland ontheffing verlenen van de verboden hande lingen zoals het vangen, doden en opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse diersoor ten. Tevens is het mogelijk dat Gedeputeerde Staten bij de aan wijzing van bepaalde (categorieën van) personen om de stand van een diersoort te beperken een goedgekeurd faunabeheerplan nodig achten. Babypark kesteren viert 14 dagen feest! Van 1 t/m 12 juni zijn wij iedere avond geopend tot 21.00 uur Let op de speciale aanbiedingen in onze showroom voor onze spectaculaire kassakrakers! I te Milieu - Reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 - Lid org. ned. tandprothetici - Nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten - Vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen Ontheffingen Flora- en faunawet WAAROM KOPEN BIJ BABYPARK: Bijna alles uit voorraad leverbaar Geen aanbetaling Goed en deskundig advies De grootste keuze van Nederland Gratis parkeren voor de deur Saneringsplan Maartenbroersweg ongenummerd te Hansweert Commissaris van de koningin drs. W.T. van Gelder geeft onder de titel ‘Geef het dualisme maar weer de schuld’ zijn ervaringen weer over een jaar in het nieuwe bestuurlijke stelsel. Tandprothetische praktijk vosmaerstraat 3 4461 HTGoes Battijenweg 19 4041 DA Kesteren 04ÖÖ 4Ö Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 23/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Woensdag^gDonderdagW^ Vrijdag ^■\atetdag zondag ^«Maandag ^^Dinsdag^B^oens(jag^|Donderdag^J vrijdag ^j/at j 1 Juni PR 3 Juni 4 juni RR 5 juni 7 Juni 6 Juni 9 juni 10 Juni 11 Juni 1 9m-2TB 9“-2V 9‘.l7y 9-21’B 9 -21 9-21 9 -21’ 9- Zaterdag 12 Juni 9M7" Dinsdag 1 Juni 9“-2T Diversen Ontwerp-faunabeheer plan Flora- en fauna wet Provincie Zeeland DE HEBT1EUBELBOULEVARD VIERT FEEST: &abyPark Kesteren Meubelpark de Bongerd Pannertkoekenmolen de Zwaluw Farbrleksdump Kesteren Gewoon een heerlijk dagje uit! T Nieuws Gedeputeerde Staten van Zee land maken bekend dat het fauna- beheerplan dat op 19 mei 2004 door de Faunabeheereenheid Zeeland in concept is vastgesteld ter inzage ligt op' het provincie huis. Het faunabeheerplan is op grond van de Flora- en faunawet aan de goedkeuring van Gedepu teerde Staten onderworpen. Het faunabeheerplan is opgesteld voor de volgende diersoorten: wilde eend, haas, konijn, fazant, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, spreeuw, .holenduif, water hoen, houtduif, brandgans, kleine rietgans, netgans, rotgans, smient, knobbelzwaan, meerkoet, Provinciale Staten beslissen 9 juli over een subsidieregeling voor topsportevenementen en voor bij zondere sportevenementen. Als definitie voor topsportevene menten wordt gegeven Sport activiteiten die een kwalificatie van een landelijke sportbond en NOC *NSF hebben. Tegelijkertijd moet het topsportevenement van het hoogste niveau zijn in de betreffende tak van sport, bij voorbeeld eredivisie of hoofdklas se. Onder bijzondere sportevene menten worden verstaan activitei ten die een grote toeristische en/of economische uitstraling hebben. Bepalend voor de bijzonderheid van de sportevenementen zijn het aantal deelnemers, het verwachte aantal toeschouwers en het uit zonderlijke aan het evenement. Topevenementen van aangepaste sporten vallen onder dezelfde cri teria. De evenementen moeten in Zee land plaatsvinden. Alle subsidie verzoeken gaan voor advies naar SportZeeland, de voormalige Zeeuwse Sportraad. Subsidieverzoeken Sinds 2001 is er al een subsidie- Subsidies voor topsportevene menten kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Voor bij zondere sportevenementen zijn er twee sluitingsdata: 1 januari voor evenementen in de eerste helft van het jaar en voor 1 juli voor de tweede helft. Bij de beoordeling van de verzoe ken voor bijzondere sportevene menten wordt gekeken naar een evenredige spreiding over de pro vincie en naar diversiteit in de sporten. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de goedkeu ring van het faunabeheerplan de openbare voorbereidingsprocedu re van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te volgen. Vanaf 4 juni 2003 tot en met 1 juli 2004 ligt het ontwerp-fauna- beheerplan ter inzage in het pro- Voorafgaand aan de statenbehan deling voor de nieuwe regeling spreekt de commissie sociale en bestuurlijke zaken zich 11 juni over het onderwerp uit. regeling voor topsport. De erva ringen van de laatste jaren leiden tot aanpassing. Belangrijk daarbij is dat het jaarlijkse subsidie bedrag wordt opgetrokken naar 50.000 euro, wat bijna een ver dubbeling is ten opzichte van de oude regeling. Per topsporteve nement wordt een maximum van 10.000 euro voorgesteld. vinciehuis, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg. Het provinciehuis is tijdens werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Gedurende de termijn van terinza- gelegging wordt een ieder in de gelegenheid gesteld over het ont- werp-faunabeheerplan schriftelijk of mondeling een zienswijze ken baar te maken. Schriftelijke ziens wijzen kunnen gericht worden aan Gedeputeerde Staten van Zee land, t.a.v. de afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Tot en met 12 september zijn in het Zeeuws Museum drie van de zes wandtapijten te bekijken: de slag bij Rammekens, de slag bij Bergen op Zoom en het beleg van Zierikzee. De historische stripverhalen tonen detailistische oorlogshan delingen op het water van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige oorlog. Het tapijt met de slag bij Ramme kens is vorig jaar na een langduri ge restauratie weer in Zeeland afgeleverd. Al eerder werden de andere tapij ten onder handen genomen. In de tentoonstelling is aandacht voor de kunstzinnige en arbeidsinten sieve restauratie. Bezoekers kunnen via een speur tocht zoeken naar bijzondere fragmenten in de tapijten; vrij dags- en zondagsmiddags zijn er van twee tot drie uur weefdemon- straties. Op afspraak zijn er rond leidingen voor groepen tot maxi maal vijftien personen. Abdij, Middelburg, di. t/m zo. 11- 17 uur. Controle Controle van het dagelijks be stuur lijkt meer het aanwijzen van schuldigen dan het geven van opbouwende kritiek, zo schrijft Van Gelder, wat nogal eens leidt tot het gedwongen aftreden van een wethouder of gedeputeerde. Veel minder oog hebben de geko- Sinds de verkiezingen van Provin ciale Staten vorig jaar is er veran dering gekomen in de taken en werkwijze van het provinciaal be stuur. Aan Provinciale Staten zijn sturen de of taakstellende en controle rende taken opgedragen, aan Gedeputeerde Staten de beleids voorbereiding en -uitvoering. Een in het oog springende verande ring ten opzichte van het monis me is dat gedeputeerden geen statenlid zijn en dus ook geen deel uitmaken van de statenfrac ties. In het blad Bestuursforum geeft de commissaris zijn visie, aange vuld met soortgelijke zaken op gemeentelijk niveau. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. Bezwaar De ontheffingen liggen van 4 juni 2004 tot en met 15 juli 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Voor Volksvertegenwoordiger Staten- en raadsleden vertegen woordigen de bevolking van hun gemeente of provincie. Zeker de helft van hun tijd zouden zij moe ten besteden aan contacten met hun kiezers, vindt Van Gelder. Met de kennis van wat onder de bevolking leeft, kunnen de geko zen volksvertegenwoordigers betere politieke besluiten nemen. Zij hoeven zich dan minder te ver laten op de voorstellen van hun dagelijks bestuur. De Zeeuwse staten krijgen een compliment van hun voorzitter voor hun initiatief tot werkbezoe ken en vergaderingen op locatie. Het streven naar volle tribunes tij- zen vertegenwoordigers voor bestuursrapportages en jaarreke ningen, waarin de bestuurders verantwoordelijkheid afleggen. Aan de hand van de bevindingen uit die rapporten kunnen raden en staten bijsturen. En als de leden kritiek hebben, dan moeten zij hun eigen handel en wandel daarin ook betrekken. dens vergaderingen van raad en staten vindt hij minder relevant. Dat wordt alleen bereikt bij con troversiële onderwerpen: ‘Men mag dat aanduiden als de zo zeer gewenste betrokkenheid van de burger. Anderen zullen het meer als ramptoerisme ervaren’. Kaders stellen Bij hun aantreden hebben de sta ten bepaald welke onderwerpen zij in hun zittingsperiode aan de orde willen hebben. Per onderwerp worden een start notitie, een kadernotitie en een beleidsnota aan de staten voor gelegd. In de opeenvolgende stappen krijgen de staten de gelegenheid hun politieke wensen in het beleid te verwoorden. De commissaris constateert dat de nieuwe werkwijze nog wat gewen ning behoeft. Als voordeel ziet hij dat de inbreng van de volksverte genwoordigers groter is dan in het monistische systeem, waarbij de wethouders en gedeputeerden in hun fracties de politiek meer naar hun hand zetten. De motie ingediend door CDA, WD, SGP en PvZ inzake burge rinitiatief- voorstel N57wordt aan genomen. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten worden verzocht om de consequenties van een wijziging van de besluitvorming voor de tracékeuze van de N57, op zo kort mogelijke termijn in beeld te brengen. De belanghebbenden worden nauw betrokken bij de uit werking van de landschappelijke inpassing van de N57, die zoveel mogelijk recht doet aan het spe cifieke landschappelijke karakter van Walcheren. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten en een saneringsplan ontvan gen van het Woonwagenschap Midden en Noord Zeeland te Goes met betrekking tot de bodemverontreiniging op de loca tie Maartenbroersweg ongenum merd te Hansweert (woonwagen centrum). Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het saneringsplan in te stem men (artikel 29 en 39 Wet bo dembescherming) Concept gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer De concept gebiedsvisie is op verzoek van het provinciaal bestuur voorbereid door de stuur groep Rondom het Veerse Meer. De reacties op deze visie worden verwerkt in een streekplanuitwer- king. Tijdens de maandelijkse vergade ring van Provinciale Staten van 14 mei jl. is onder andere gesproken over: Burgerinitiatiefvoorstel Mevr. C. Bal, één van de initiatief nemers van het burgerinitiatief inzake kwaliteit en vitaliteit van Walcheren in relatie tot de plan nen over de nieuwe Rijksweg N57 en Rondweg Serooskerke Noord heeft het initiatiefvoorstel kort toe gelicht. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. De volgende Statenvergade ring vindt plaats op vrijdag 18 juni a.s. en begint om 10.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om op de publieke tribu ne in de Statenzaal, Abdijplein te Middelburg, de debatten bij te wonen. De agenda van de betreffende vergadering wordt tijdig op de website www.zeeland.nl/provin- ciale staten/vergaderoverzicht gepubliceerd. Intrekken provinciale subsi dieregelingen i.v.m. het af schaffen reserves en het be leidskader sociale zorg 2004 Bij de behandeling van de pro- grammabegroting 2004 in de be- grotingsvergadering van 11 no vember 2003 is besloten om de bij de provincie aanwezige reser ves per 1 januari 2004 af te schaffen. De bij deze reserves behorende subsidieregelingen worden ingetrokken. De criteria van de ingetrokken subsidierege lingen worden gehanteerd als beleidsregels bij het verlenen van subsidies. Een aantal niet meer toegepaste subsidieregelingen wordt in ver band met het beleidskader socia le zorg 2004 ingetrokken. Meer informatie oer de vergade ring van Provinciale Staten treft u aan de op de provinciale website onder actueel/nieuws uit de sta ten. Provinciale Staten stemmen in met de gebiedsvisie, het actie programma 2004 en met de pri oriteiten ten behoeve van een evenwichtige uitvoering. Er zal voorlopig gewacht worden met het instellen van een vast peil tot de vooronderzoeken zijn afge rond en eventuele maatregelen getroffen kunnen worden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot René Steijn (0118-631196) of Loes Wijgman (0118-631984). Het ontwerp-faunabeheerplan is te downloaden via de provincieale website (www.zeeland.nl) of tegen kostprijs verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland (tel. 0118- 631400). Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend aan 1. J.C.C. de Theije te Wolphaarts dijk voor het opzettelijk veront rusten van Canadese gans, het doden van haas (in suikerbie ten tot 01-07-2004) en het doden van overzomerende grauwe gans (in granen en cichorei van 01-07-2004 tot 15-09-2004, in aardappelen en suikerbieten van 01-07-2004 t/m 31-08-2004 en tuinkers en grasland tot 15-09-2004) met gebruik van het geweer. De ontheffing heeft betrekking op het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118- 631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 15 juli 2004 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Ge deputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middel burg. Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer Schrage (tel. 0118-631736). Dinsdag 8 juni, 15.30 uur, houdt de adviescommissie bezwaar schriften openbare hoorzitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middel burg. Diverse inwoners van Vlissingen hebben bezwaar aangetekend tegen het weren van brommers op het westelijk Jaagpad langs het Kanaal door Walcheren. De provincie heeft de verkeers maatregel genomen. De indie ners van de bezwaarschriften en een vertegenwoordiger van Ge deputeerde Staten worden ge hoord. Achtergrondinformatie kan tijdens kantooruren worden opgevraagd bij secretaris mw. C.W. Ramondt van de adviescommissie, tel. 0118-631377 of 631274. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ■■■■■■■■■■■RB ■■■■■RHHM^ De ontwerp-beschikking ligt van 3 juni 2004 tot en met 30 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9- 12 en 13-16 uur en (na telefoni sche afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30- 20.30 uur. Abdij percelen gelegen aan de Muidenweg te Wolphaartsdijk, gemeente Goes, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. 2.H.M. Rijk te Wolphaartsdijk voor het doden van holenduif (in zomertarwe tot 01-09- 2004, in kapucijners en tuin kers tot 15-08-2004, in vezel vlas tot 01-06-2004 en in bes sen van 01-06 tot 15-08-2004) met gebruik van het geweer. De ontheffing heeft betrekking op percelen gelegen in de Broeder en Zusterpolder te Wolphaartsdijk, gemeente Goes, zoals op de bij het be sluit behorende kaart aangege ven. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid'l van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. >5 S n s Uit»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9