Fietsen voor wasmachines Dominicaanse Republiek Jubileum voor ronde van Ovezande Aanpak geweld tegen politie 'Ik hoop echt dat het niet waar is' Europatuin houdt busreis langs tuinen in Zeeland Pax Kinderhulp zoekt nieuwe gastgezinnen Balkankinderen Katse rozentuin Archief over smaakmakers HET WETEN WAARD Body Action viert feest in Mythe PvdA'ers praten met jongeren Zomerexpositie in iiï - de Bevelander Pagina 5 Woensdag 2 juni 2004 Kees van der Heiden stapte voor het goede doel op de fiets, (foto: Tannie de Jonge) De Tsjam-dansen kenmerken zich door kleurrijke kostuums en maskers, (foto: pr) (Vervolg van voorpagina) OVEZANDE - Het is de vijfentwintigste keer dat op zondag 6 juni de Ronde van Ovezande is. Het jubileum wordt ge vierd met verschillende acts. Zo laat Patrick Smit, meervou dig Nederlandse kampioen mountainbike trial, zijn stunts aan het publiek zien. Op zijn school, het ROC in Goes, gaf Christa Breure van Stichting Internationale Kinderhulp een gastcollege waarbij de verschillen aan de orde kwamen van de Ne derlands cultuur in vergelijking met projecten in de Dominicaan- GOES - Pax Kinderhulp is op zoek naar gastgezinnen in op Walcheren en Zuid-Beveland. De stichting is gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen maar kijkt nu ook een eiland verder. "Voor heen was de bootverbinding een drempel om gastgezin te wor den, maar door de komst van de tunnel is dit probleem volledig opgeheven", zegt actiecoördina- tor Paul de Wever. De vrijwilligersorganisatie Pax Kinderhulp heeft als doel om kinderen die in nood verkeren door oorlog of een ramp, hier in se Republiek. "Onze organisatie houdt zich sinds 1976 bezig met het opvangen van weeskinderen over de hele wereld", vertelt Breure. In Las Palmas Bonao in de Dominicaanse Republiek heeft de stichting een kinderdorp met 107 weeskinderen verdeeld over twaalf gezinnen. "Zij groeien op bij ouderen uit hun eigen cultuur, gaan naar school, volgen voortge- Nederland een vakantie van drie weken aan te bieden. Al meer dan tien jaar haalt de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen kinderen uit de Balkan. Dit jaar gaat het om een groep van veertig kinderen, uit vluchtelingenkampen in de buurt van de Bosnische stad Tuz la. De kinderen zijn van 19 de cember tot 8 januari in Zeeland. Ze worden in tweetallen onder gebracht bij de gastgezinnen. Belangstellenden kunnen infor matie opvragen op zich opgeven bij Paul en Marja de Wever, 0115-695577 of weverpg@zee- landet.nl. De bus vertrekt om 9.00 uur bij het bedrijf aan de Nieuwe Rijksweg. De eer ste tuin op het programma is die van de Breede Wate ring in 's-Heer Arendsker- ke. Vervolgens gaat de reis naar Hof Overwellingen in GOES - De Politie Zeeland gaat geweld tegen politieambtenaren aanpakken met strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Zij wil geen verbaal of fysiek ge weld tegen politieagenten meer accepteren. Daarom stelde het korps het pro tocol 'Geweld aangepakt' op. Dit als signaal naar de maatschappij en de eigen medewerkers. Geweld tegen medewerkers van Politie Zeeland krijgt voortaan te allen tijde een vervolg. Behalve een strafrechtelijke procedure wordt voortaan ook een civielrechtelijk procedure gevolgd. Aan politie mensen, die het slachtoffer wer den van geweld, biedt de Politie Zeeland actieve ondersteuning, begeleiding, verwijzing en op vang. De betrokkene heeft recht I GOES - Goese PvdA'ers stor ten zich vrijdag 4 juni in het uitgaansleven. De raadsleden en enkele statenleden willen met de jongeren praten over de veiligheid in het uitgaans- wereldje. op hulp bij het doorlopen van (ju ridische) procedures en er is een bedrijfsopvangteam beschikbaar. De materiële en immateriële scha de die een politieambtenaar leed wordt verhaald op de dader. Bij voorbeeld de waarde van verniel de of gestolen goederen, herstel- kosten, medische kosten en ver lies van inkomsten bij arbeidson geschiktheid. Wanneer bijvoor beeld het horloge van een politie agent wordt beschadigd, bij een worsteling met een verdachte die zich aan zijn aanhouding probeert te onttrekken, krijgt de verdachte een schadeclaim voor het horloge. Deze materiele schade en eventu ele verwondingen en ziektekosten zijn materiële kosten die verhaald kunnen worden. Dat geldt ook wanneer een aangehouden win keldief een drugsverslaafde blijkt Dianne Moens in actie, (fo- to:pr) GOES - Dianne Moens, op richtster en spil van de dans en beweeggroep Body Ac tion, geeft twintig jaar les. Reden voor Body Action om een optreden in theater De Mythe in Goes te geven. Het werk van vijf kunstenaars is temidden van meer dan duizend soorten rozen tot begin septem ber nog te zien. De rozentuin aan de Groeneweg in Kats beslaat vier hectare. Be halve de vele soorten rozen staan in de tuin ook zo'n hon- derdtwintig soorten clematis sen. De beelden in de expositie zijn van de kunstenaars Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Nicolas Dings, Bart Kelholt en Albert Verkade. De tuin is geo pend van dinsdag tot en met za terdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang kost 2,50 euro. Voor meer informatie: 0113-600361 of www.zeeuwserozentuin.nl. Met deze dag wordt de aan dacht gevestigd op het werk en het belang van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Ar chief. De open dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en biedt be zoekers twee lezingen, een spe ciale rondleiding, een signeer sessie van het eerste Neder landse volkskookboek en een prijsvraag. De toegang is gratis. Wemeldinge. De tuin van familie Van Strien in Kats, de Kempenhof in Dom burg en de Tintelhof in Veere zijn de andere tui nen die bezocht worden. Een lunchstop is ingelast in Molen de Hoop in Ser- ooskerke. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Europatuin, 0113-215395. De dagtocht inclusief vervoer, entree prijzen, koffie, lunch en een koud buffet, kost ze stig euro. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. 'S-GRAVENPOLDER - De Do minicaanse Republiek is in het nieuws, vorige week werd deze staat in de Caribische Zee ge troffen door hevige regenval en overstromingen. Een deel van de bevolking werd dakloos. Los van deze gebeurtenissen had de zeventienjarige Kees van der Heiden uit 's-Gravenpolder voor zichzelf al het besluit ge nomen om een sponsor actie voor de Dominicaanse Repu bliek te doen. 'S-HEER HENDRIKS- KINDEREN - Europa tuin in 's-Heer Hendriks- kinderen houdt op vrij dag 6 juni een busreis langs vijf tuinen op Wal cheren en Beveland. Moens begon in 1984 na het behalen van een sportoplei- ding met een beweeggroep van vijftien leden. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een club van zo'n 380 leden. Moens heeft zich ook gespecialiseerd in lesgeven aan lichamelijk ge handicapten. Ze doet dit in sa menwerking met de Neder landse gehandicapten sport bond. De jongste leden van Body Action geven 5 juni een show met dans, musicalelementen en humor. Het optreden is van 13.30 tot 16.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via 0113- 227254. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogel straat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief en de Stich ting Vrienden van het Zeeuws Archief houden zaterdag 5 juni een open dag onder het motto Smaakmakers van toen nu... TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: R. de Bruin, Vermetstraat 15, 's-Heer Arendskerke, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. actie 'bloembollen voor wasma chines', waar een buffet op school, de veiling van twee palm bomen, een cactus en een schilde rij geld opbrachten. Kees van der Heiden broedde op verdere plan nen. Zijn passie is fietsen. "Dat project sprak mij aan. Ik wilde niet zo maar fietsen, maar voor het goede doel van Goes naar Gouda rijden. Dat is honderdder- tig kilometer. Ik heb het al eerder gefietst en met tegenwind deed ik er toen ruim vijf uur over." Op de racefiets gehuld in een T- shirt van Internationale Kinder hulp en met begeleiding van Christa Breure heeft Kees op 1 juni met succes de sponsorrit vol bracht. En sponsoren kan nog steeds. Informatie is te vinden op www. intem-kinderhulporg. te zijn die de politieambtenaar met een vuile spuit prikt. Die ver keert daardoor langere tijd in on zekerheid over mogelijke besmet ting, wat een weerslag heeft op zijn privé situatie. Dit is immate riële schade waarvoor een claim kan worden ingediend. Slacht offers >van geweldsmisdrijven kunnen ook een verzoek om uit kering uit het Schadefonds Ge weldsmisdrijven dofen. Het fonds, dat onder het ministerie van Justi tie valt, keert vergoedingen uit voor materiele of immateriële schade wanneer het slachtoffer ernstig psychisch of lichamelijk letsel opliep en deze schade ner gens anders kan verhalen. Ook politieambtenaren die ten gevolge van geweld ernstig leed ondervon den, kunnen bij dit fonds een claim indienen. VLISSINGEN - De vernieti ging van negatieve krachten. Dat is waar het van oudsher om draait bij de Tsjam-dansen van Tibetaanse monniken. Een groep lama's uit het Dzogchen- klooster demonstreert donder dag 24 juni deze manier van dansen in de Vlissingse Sint Ja- cobskerk. roddel dorp", zegt zijn vriend misprijzend. "Maar we hebben het nieuws wel op onze privé- site gezet." "Zoals ik die man ken acht ik hem er niet toe in staat", zegt een dorpsbewoonster met een Brabants accent over Eric Gan- seman. "Iemand die zo veel doet voor de gemeenschap. Hij is ook erg aardig voor kinde ren. Als je zoiets doet, dan is er hier iets niet goed", zegt ze wijzend naar haar hoofd. Een serveerster in het restau rant rookt even een sigaretje tussen de bestellingen door. "Vorige week kwamen ze met twee politiebusjes door het dorp. Toen kwam de geruch tenstroom goed op gang. Nie- De politici zijn van 23.00 tot 2.00 in de Goese binnenstad te vinden. Daar delen zij kaarten uit met stellingen waarop de jongeren kunnen reageren. Centraal staat de veiligheid in het uitgaansleven. De stellin gen hebben betrekking op het camera-toezicht in Goes. Een andere stelling is: 'Caféhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het uitgaansle ven.' Drie opgeschoten jongens han gen naast de supermarkt op hun fiets. "Ja, bij de kapper was het ook al het gesprek van de dag", zegt een van hen met een keurig kortgeknipte coupe. "Kapelle is nu eenmaal een De abt van het klooster, Dzogchen Rinponche, houdt voorafgaand aan de voorstelling een lezing over de dans en de tra ditie. Daarnaast wil hij laten zien hoe die Oosterse traditie verwe ven kan worden in het Westerse leven. Het Dzogchen-klooster werd ten tijde van de vijfde Dalai Lama (in de zeventiende eeus) opge richt door de eerste Dzogchen Rinpoche. De huidige (zevende) Rinpoche werd in 1964 in bal lingschap geboren in het Indiase Sikkim. Hij is opgeleid door de veertiende Dalai Lama, die hem verzocht de Dzogchen-traditie De wielerronde begint om 11.50 uur begint de Dikke Banden Wedstrijd voor de jeugd. In drie leeftijdscategorieën kunnen jongens en meisjes uit Ovezande en omgeving hun krachten meten met leeftijdsgenoten. Na de Dikke Banden Wedstrijd is er een race voor wedstrijdrijders tot vijftien jaar. In de Hoofdstraat start Patrick Smit rond 13.00 uur zijn trial show. Hij laat niet alleen hoogstandjes zien hij geeft ook lessen in stuntfietsen. Hij brengt vijf mountainbikes mee met helmen zodat de jeugd mee kan doen. Met een mountainbike leren ze hoe ze op de fiets hindernissen kunnen nemen. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de jurywagen in de Hoofdstraat. Om 13.15 uur is het de beurt aan de renners van TMZ. Als eer ste gaan de Amateurs-B en de nieuwe S/P (Starters en Plaatse- lijke)-categorie van start voor wedstrijden over veertig en vijf entwintig kilometer. Om 14.30 uur zijn de Amateurs-A en de klasse van de Veteranen/Masters aan zet voor wedstrijden over zestig en vijftig kilometer. De wedstrijden gaan over het bijna 2500 meter lange parkoers met start en finish in de Hoofdstraat. Dit jubileumjaar staat bij de solexrace in het teken van het the ma 'Trug in de tiet'. De solexrace bestaat uit twee manches, af gewisseld met twee demonstraties van minimotoren. De deelne mers die in de meest originele uitdossing aan de start verschij nen zijn er prijzen. De ronde van Ovezande wordt opgeluisterd met muziekoptredens rondom Jongerencentrum De Klomp en afgesloten met een wielerbal in Café De Zak. die in Tibet door Chinese over heersing dreigt te verdwijnen, in een vluchtelingenoord in Zuid- India voort te zetten. Rinpoche wordt gezien als een belangrijke leermeester en zijn klooster trekt monniken van heinde en ver. Rinpoche stelt al les in het werk om de verschillen de aspecten van de Dzogchen- traditie te bewaren. De Tsjam- dansen maken daar deel van uit. Tsjam-dansers dragen spectacu laire kostuums en maskers en on dergingen een intensieve trai ning. De dansen worden uitge voerd op muziek die typisch is voor Tibetaanse erediensten: een mengeling van indringende schrille klanken en sonore tonen, ritmisch begeleid door felle drums en cimbalen. Kaarten voor de uitvoering zijn voor tien euro te koop bij de boekhandels 't Spui en Van der Hoeven in Vlissingen, de Druk- kery en de Toerist Shop in Mid delburg en de Koperen Tuin in Goes. mand had het verwacht van die- mensen. Ik hoop van harte dat het niet waar is. Maar ja als het wel zo is, mogen ze hun straf niet ontlopen." Kapelle kent veel horecagele genheden. "Er zijn hier tweeëntwintig tapvergunnin- gen", weet de man achter de toog van het biljartcafé te ver tellen. "Ja, ik heb het gehoord, maar ik doe er niets mee. Ste nen gooien kunnen we alle maal. Laten we eerst maar af wachten of ze naar de goeie gooien." Zijn klanten achter de bar knikken instemmend. Veel Kapellenaren reageren op de zelfde manier: veroordeling moet aan de officiële instanties overgelaten worden. De man is zichtbaar aange daan. "De laatste brand in de brandweerkazerne maakte me erg kwaad." Zijn vrouw valt hem bij: "Voor de brandweer moet het een op luchting zijn dat er verdach ten zijn opgepakt. Je denkt toch, wat komt hierna. Straks zijn er nog mensen of dieren mee gemoeid." Patrick Smit, meervoudig Nederlandse kampioen mountainbi ke trial, laat zijn stunts aan het publiek zien, (foto: pr) en kerk", laat Breure weten. "Omdat er per huishouden tien tot zet onderwijs. Een aantal meisjes twaalf kinderen zijn, is een was gaat volgend jaar medicijnen stu- machine hard nodig. Ieder huis- deren. Door die mogelijkheden te houden heeft zijn eigen wasma- bieden proberen wij hen uit die chine maar doordat deze oud zijn, vicieuze cirkel te halen." vertonen ze steeds vaker manke- Op het terrein van het kinderdorp menten. De moeders staan gere- wordt veel fruit, bananen en bak- geld onder druk als de machine bananen, typisch volksvoedsel, het weer begeeft." verbouwd. "Er is ook een boerde- Dat leidde op ROC Goes tot de rij met zo'n tachtig koeien, een - bakkerij, een werkplaats, school KATS - Rozenkwekerij De Zeeuwse Rozentuin in Kats heeft voor deze zomer een nieuwe beeldententoonstel- hng opgezet. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113- 224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentra le Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendij- ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Ver boom, 0113-342486. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maandag waargenomen door M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekend dienst. '*.T - Rituele lamadansen uit Tibet om het kwaad te verdrijven t ■a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5