Waterschap hoopt op burgers bij vandalismebestrijding DE E EVELANDER BON BON BON Kleur mee en win video of dvd van animatieheld Winnie de Poeh medewerkers U zit terecht Rommelmarkt in Krabbendijke Bingo De Spinne MET RECHT Bridgedrive voor het goede doel Wieltjesbeurs speel-o-theek SLZ op zoek naar vleermuis- Woensdag 2 juni 2004 deBevelander Pagina 11 Wedstrijd voor onze allerkleinste lezers Tijden veranderen. Moesten vroeger de verdachten letter lijk terechtstaan, vandaag de dag mogen ze zitten. Voor de verdachte dus een duidelijke vooruitgang bij strafzaken die nogal wat tijd in beslag nemen. Niettemin blijft het 'te rechtstaan'. Het Waterschap is steeds vaker de dupe van vandalisme. Hier een steiger die vorig jaar aan het Veerse Meer werd vernield, (foto: Jaap Wolterbeek) le weg op Noord-Beveland staan op de aangifte biljetten van de politie. fiets niet terugkrijgt." Hij rekent in de toekomst op medewerking van de bevolking. "Onze opsporingsambtenaren vermoeden wel eens wat, maar als er niks is te bewijzen, kun nen ze geen kant op. Toen een illegale storting op Kortgene bekend werd, meldde de dader zich bij ons. We hebben een schikking met hem getroffen. Kennelijk had die persoon er spijt van dat het was gebeurd." Onderzoek naar mogelijke pre ventie staat niet op de agenda van het Waterschap Zeeuwse Eialnden KAPELLE - Speel-o-theek De Schatkist houdt op zaterdag 12 juni de Kinderwieltjesbeurs in De Vroone in Kapelle. Op de beurs wordt alles wat wiel tjes heeft en voor kinderen is ver kocht. Het gaat onder andere om skeelers, fietsen, kinderwagens, bolderkarren, skelters en steppen. Wie iets te koop heeft kan dit op 12 juni tussen 10.00 en 11.30 bij De Vroone inleveren. De verkoop is van 12.00 tot 14.00 uur. Wat niet verkocht is kan van 15.00 tot 16.00 uur weer opgehaald wor den. Eenderde van de opbrengst gaat naar de speel-o-theek, de rest naar de eigenaren van de spullen. De opbrengst gaat naar de hulp verlening voor alcohol- en drugs verslaafden in het voormalige schippersinternaat in Wemeldin- ge. De bridgedrive is in De Vroone in Kapelle en begint om 19.30 uur. Ook dit jaar doen de kampioenen van de Zeeuwse ver enigingen mee. Ook enkele toppa- ren uit Nederland komen naar de drive in Kapelle. Bij de club zijn al honderdtachtig aanmeldingen. Vanaf 18.00 uur staan zestig stand opgesteld in het centrum van het dorp. Er is van alles te koop, zoals tweedehands spullen, speelgoed, huishoudelijke artike len, cd's en boeken. Ook hebben verschillende goede doelen er een stand. Verder zijn er een rad van avontuur, een grabbelton en verschillende spelletjes. KAPELLE - Bridgeclub Kapel- le-Biezelinge houdt op vrijdag 11 juni de Bloesemdrive. en wijsheid zorgt ervoor dat ook Konijn beseft dat bijzondere dagen op een bijzondere manier beleefd moeten worden. De film bevat verder vijf nieuwe liedjes. KRABBENDIJKE - Stichting Christelijk Jeugd- en jongeren werk Krabbendijke houdt sa men met de middenstandsver- eniging een rommelmarkt en braderie in Karbbendijke. Maar er is ook behoefte aan nieu we medewerkers. Officieel moet de gemeente die zorg op zich ne men. Maar - zo concludeert SLZ - die weten vaak niet dat ze die ver antwoordelijkheid hebben. Daar om probeert SLZ een netwerk op te bouwen zodat per regio twee vleermuismedewerkers kunnen worden aangesteld. Vleermuizen - zo doceert de stich ting - houden van november tot maart een winterslaap. In het voorjaar vormen de vrouwtjes 'kraamkolonies', waarin ze het jong opvoeden. Sommige rassen (de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger) doen dat echter bij voorkeur in de bewoonde wereld van mensen. Deze beschermde diersoort maakt een crèche in de spouwmuur of onder het dak. Vol gens Landschapsbeheer maakt een vleermuis niks kapot, de enige hinder zou het piepgeluid kunnen zijn of keutels die op de venster bank vallen. Hout en isolatie zijn veilig, aldus Landschapsbeheer.. Omdat vleermuizen beschermd zijn en feitelijk niet schadelijk of vervelend wil de stichting voor lichtingsbijeenkomsten houden. Waar wordt bekend gemaakt als geïnteresseerden zich hebben aan gemeld. De eerste bijeenkomst is maandag 7 juni in Middelburg, twee dagen later kunnen Zeeuws-Vlamingen in Hulst kennis maken met de vleermuizencultuur en maandag 14 juni Komenmensen van SLZ naar Zierikzee. Voor informatie: 0113-230936. Ondervraging De rechter begint met het controleren van uw personalia en maant u goed op te letten en zegt u dat u niet verplicht bent om te antwoorden. De officier leest al dan niet verkort de tenlaste legging voor en de rechter, of één van de rechters begint met de ondervraging. Eventueel worden er getuigen of deskundigen gehoord, de officier eist, de raadsman voert de verdediging en als verdachte heeft u het laatste woord. Het proces eindigt uit eindelijk met een vonnis van de rechter of rechtbank. Dat kan zijn vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een veroorde ling tot een boete, een gevangenisstraf of een taakstraf. Naast de hoofdstraf zijn er nog enkele bijkomende straffen of maatre gelen mogelijk, zoals een rijontzegging, tbs etc. Bent u het niet eens met het vonnis, dan is er hoger beroep mo gelijk; daar heeft u twee weken de tijd voor. Valt het vonnis u reuze mee - en dat kan natuurlijk ook - dan moet u niet verge ten dat de officier van justitie ook het recht heeft om in beroep te gaan. Gaat u in hoger beroep, dan verschilt de gang van zaken niet veel van die bij de rechtbank. Alleen heet de officier van justi tie dan advocaat-generaal en de rechters heten raadsheren. De zaak wordt dus als het ware overgedaan. Is er éénmaal in hoger beroep een uitspraak gevallen, dan kunt u daar niet meer tegen in beroep gaan. Wat nog wel rest is de zaak in cassatie te laten behandelen door de Hoge Raad, maar dan is het niet meer de vraag of u het wel of niet heeft gedaan, maar wordt er gekeken of het recht goed is toegepast. Onjuiste uitspraak Als de rechters bij de Hoge Raad vinden dat er een onjuiste uit spraak is gedaan kunnen zij twee dingen doen: de zaak terug verwijzen naar de rechtbank of gerechtshof of de zaak zelf af handelen. Vindt de Hoge raad het vonnis in hoger beroep wél juist, dan is de veroordeling definitief en rest er alleen nog maar een ver zoek tot gratie. En dat heeft eigenlijk alleen maar zin als er na de definitieve uitspraak nieuwe (persoonlijke) omstandigheden naar voren zijn gekomen die de rechter nog niet kende en hem - als hij dat wel had geweten - misschien tot een andere beslis sing had gebracht. Degene die het gratieverzoek - namens de Koningin - behan delt is de staatssecretaris van justitie. Wordt de gratie verleend, dan wordt uw straf verminderd, kwijtgescholden of omgezet in een ander soort straf. Gratie verlening komt echter maar zelden voor. Vergoeding Als uw zaak definitief is geëindigd zonder dat u een straf of maatregel is opgelegd, dan kunt u binnen drie maanden een vergoeding vragen van de kosten die u heeft moeten maken. Als u wel schuldig bent verklaard maar de rechter heeft u geen straf opgelegd, het zogeheten rechterlijk pardon, dan is er ui teraard geen vergoeding mogelijk. Wat voor vergoeding in aanmerking komt zijn de reis- en ver blijfkosten, de kosten van de advocaat en alle andere eventuele kosten die u in het belang van het onderzoek heeft moeten ma ken. Eigen verdediging In dit soort strafzaken bent u overigens niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen; u mag dus uw eigen verdediging voeren. Of dat verstandig is is nog maar de vraag. Maar als u besluit u te laten bij staan door een raadsman, doe dat dan zo tijdig mogelijk. En dan de dag zelf. Voor (gelukkig) de meeste de eerste en vaak ook de laatste keer. Een vreemde omgeving, met mensen die een andere, juridische, taal spreken. De terechtzittingen zijn ook openbaar, en dat maakt het er vaak ook niet plezie riger op. De bode wijst u de zaal waar u moet zijn, meestal heeft u uw advocaat al gezien en als de zaak begint wordt u gevraagd in de zaal te komen. Wordt de zaak door de politierechter behandeld, dan zijn er één rechter, een officier van justitie en een griffier aanwezig. Is het een zaak die door de meervoudige strafkamer wordt behandeld, dan zijn er naast de griffier en de officier van justitie drie rechters die de zaak behandelen. De middelste rechter is de voorzitter. Eer een verdachte op een zitting verschijnt is er al heel wat ge beurd. Maar hoe verloopt nu zo'n zitting in de praktijk? En hoe gaat het verder? Zelf de proef op de som nemen en een misdrijf begaan zodat u zelf voor het hekje moet komen is natuurlijk geen optie, maar het veroorzaken van een verkeersongeval is tegenwoordig vlug gebeurd en ook dan loopt u de kans om uitgenodigd te worden. We gaan er maar vanuit dat u niet in voorarrest zit, maar ge woon een dagvaarding heeft ontvangen. In die dagvaarding kunt u lezen van welk strafbaar feit de officier van justitie u verdenkt en waar en hoe laat de zaak wordt behandeld. Vindt u dat u volledig ten onrechte bent gedagvaard, dan kunt u binnen acht dagen bij de griffie van de rechtbank een bezwaarschrift indienen. GOES - Stichting Buurtwerk Goese Polder houdt donderdag 3 juni een seniorenbingo in De Spinne. De bingo begint om 14.00 uur, de zaal is een uur eer der al open. Opmerkelijk is volgens Rudy Visser van de afdeling commu nicatie van het waterschap de diefstal van tweehonderd jonge struiken op de Breeweg bij Koudekerke. Een week later werden op diezelfde weg veer tienhonderd planten uit de grond gehaald en in de sloot ge gooid. Op het Veere Meer-ei- land Schutteplaat zaagden kampvuurstokers jonge bomen om. Niet alleen de natuur van het Waterschap moet het ont gelden, ook illegale stortingen in Beveland en gestolen ver keersborden langs de provincia- Omdat de kans om de daders te pakken miniem is, heeft het wa terschap weinig mogelijkheden om een strak preventieplan op te stellen. Visser denkt dat er weinig middelen ter beschik king staan om diefstal of ver nieling te voorkomen. De pak kans van de daders schat hij mi nimaal in. "Als je in Amster dam je fiets bent kwijtgeraakt doe je ook aangifte, maar je weet al bij voorbaat dat je de In Een vrolijk voorjaar met Roe beleven de dikke beer en zijn vriendjes een prach tige voorjaarsdag. Bijen zoemen rond, overal staan bloemen en Roe, Poeh en Teigetje staan klaar om bui ten te spelen en pret te ma ken. Alleen Konijn wil dat ze allemaal binnenblijven, tot de grote voorjaars schoonmaak helemaal ach ter de rug is. Een uitbundi ge portie van Roe’s liefde Wat moet je doen? Kleur de tekening hiernaast zo mooi mogelijk in. Ge bruik potloden, viltstiften, glitters, watten, lucifer stokjes, stukjes touw of an dere dingen die je leuk lij ken. De mooiste tekeningen worden beloond met een vi deo of dvd van Poeh en zijn vriendjes. Stuur je tekening, voorzien van naam, leeftijd, adres, postcode en woonplaats naar de redactie van de Be velander, postbus 5, 4460 AA in Goes. In de Bevelan der van 23 juni kun je lezen wie er gewonnen hebben. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. GOES - Een vrolijk voor jaar met Roe. Zo heet de nieuwste Winnie de Poeh-film die sinds kort in de winkels te koop is op video en dvd. Om dat te vieren is er deze week een kleurplaat-wedstrijd rondom Poeh en zijn vriendjes. Onder de mooiste inzendingen verdelen we een pakket van Poeh-video’s en dvd’s. MIDDELBURG - De SLZ (Stichting Landschapsbeheer Zeeland) wil een meldpunt in richten waar mensen die een vleermuis bij of in huis hebben advies kunnen krijgen. Mede werkers van de stichting helpen telefonisch en desgewenst komt iemand. GOES - Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de af gelopen drie maanden vijftien keer aangifte gedaan bij de politie van diefstal en vernie ling. De schade bedraagt en kele duizenden euro's. Preven tie is nagenoeg onmogelijk. Het waterschap hoopt dat mensen die iets gezien hebben bewijsmateriaal leveren waar de opsporingsambtenaren van het waterschap mee uit de voeten kunnen. I W. 1 Naam I Postcode j Woonplaats Leeftijd I Adres Door Esther Boot/Ad Roos Door Ad Hanneman I Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan- huiskranten BV. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur. kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 i I Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Ml Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel varï het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bijWegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v.A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van To/ 0113-274032 of 06-53810750 PICTURES PRESEN TEERT O Disney. Based on ths Winnie the-Pooh* work© by A. A Milne and E. H. Shepard. I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11