a Ontmaskering van pyromaan schokt Kapelle 'Enthousiasme is groter dan verdriet' sW Zeeuws bedrijfsleven strijdt om Koopjes van de week de prestigieuze Emergo-prijs MAGAZIJNVERKOOP! Glijden van de dijk in Colijn a ■e ra IS 1 Optiek V 1 <*3 izE: 11 Weekkrant voor de Bevel» Amerikaanse IVN-cursus over thrillerauteur in Oosterschelde De Koperen Tuin Meldlijn ernstige Feest De Helden overtredingen van de Schelde in het verkeer in Ellewoutsdijk Zeelandbrug De Koperen Tuin begint leesclub voor kinderen AL Snel een taal leren! www.ebc.nl Omleiding door werk aan Konmar Middelburg 3 - 4 5 JUNI SPECTACULAIRE Jeremiasse V/ V EijserHmW www.eijsermans-optiek.nl De Bel, altijd prijs! DE BEL i 11 Luegener huls-aan-huLskranten Woensdag 2 juni 2004 wk 23 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Monniken doen Vandalen rituele dansen houden huis uit Tibet in buitengebied y vieren feest Het nieuws gaat als een lopend al enkele branden bekend (Lees verder op pagina 5) Klikorace advertenties Sterkste man (Lees verder op pagina 17) O» Cultuur Regio 17 Nieuws EU ROPaJuIN Schaapscheer ders in Nisse In verwachting? zie pag 18 Vanaf 15.10 uur is er de wed strijd voor de sterkste man of vrouw van Zuid-Beveland. 's Avonds zijn er vanaf 20.00 uur optredens van Indeclinch en Mamilla. Zondag 13 juni sluit het feest af met een barbecue voor alle vrijwilligers en sponsors. Bei den worden nog steeds ge zocht. Opgave hiervoor kan bij Jiri Reijnierse, telefoon 0113- 548604. Overdag is de entree gratis en 's avonds bedraagt die 17,50 euro. Voor kinderen tot en met twaalf jaar is dat vijf euro. Het feest begint eigenlijk al op vrijdag 11 juni om 20.00 uur met de premiere-uitvoering van de musical Spotlight, door de kinderen van de basisschool van Ellewoutsdijk. Zaterdag 12 juni is hier om 12.30 uur een herhaling van.' Om 13.30 uur start het open podium, met optredens van ne gen bands. De dag vervolgt met een Nederlands kampioen schap klikoracen om 13.45 uur. Het is de bedoeling dat de deelnemers met een container een parcours afleggen. KAMPERLAND - Elf Zeeuwse bedrijven en instellingen zijn genomineerd voor de Zeeuw se innovatieprijs 2004, de Emergo. De prijs wordt op donderdag 17 juni in Kamperland uitgereikt tijdens het Zeeuws Innovatie Event (ZIE) 2004. Ook wordt daar de ondernemers- onderscheiding 'Luctor' uitgereikt. zitten nu in Scheveningen heb ik gehoord." Een medewerker van de boek handel kiest samen met de kin deren een boek uit. De kinderen gaan het lezen en komen twee maanden later weer samen om het boek te bespreken. Vragen als wat vond je leuk aan aan het boek, wat minder leuk en heb je er wat van geleerd? Ook kunnen de kinderen meer informatie krijgen over de schrijver. Aan de club kunnen tien kinde ren meedoen. Inschrijfformulie ren zijn te krijgen in de Goese boekhandel. Voor meer informatie is Amber te bereiken op 0113-231072 of dekoperentuin@zeelandnet.nl. GOES - Boekhandel de Kope ren Tuin in Goes begint een leesclub voor kinderen. Deze club is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basis school. De club komt eens in de twee maanden op vrijdag middag bij elkaar. De eerste keer is op 2 juli. (DNAlyser); Topsy Baits uit Wilhelminadorp (oplossing voor overbevissing); Prince Kunst- stofbouw uit Tholen (Roadbox); Mawipex uit Rilland (milieuvriendelijke verlijming); Dragon Plastics uit Sint Maartensdijk (bewaarsysteem kreeften en oesters); Unitron uit IJzendijke (be sturingssysteem windturbine) en duikbedrijf Tri dent uit Terneuzen (scheepsreparaties). Tijdens het Zeeuws Innovatie Evenement (ZIE) 2004 op donderdag 17 juni van 15.30 tot 21.30 uur in de ZeelandNet Studio's in Kamperland, reikt juryvoorzitter en gedeputeerde van Econo mische Zaken Gert de Kok de Emergo uit. Ook wordt de ondernemersonderscheiding Luctor uitgereikt, een initiatief van Syntens. Juryvoor zitter Scarlett Kwekkeboom, directeur van Isti- mewa Elektro, reikt de Gouden, Zilveren en Bronzen Luctor uit aan de bedrijven die nog 'worstelen' met de realisatie van een sterke, inno vatieve en realistische ambitie. Het aantal gemeenten in Zeeland dat zich geheel of deels heeft af gescheiden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bedraagt op dit moment zes. "Zes teveel", reageert Van Noord. "We hadden graag met iedereen de start naar de protestantse kerk gemaakt." De fusie speelt op drie niveau's: provinciaal, regionaal en plaatse lijk. Provinciaal is de PKN in Zeeland volledig operationeel. Regionaal is alleen de regio Zierikzee nog niet gefuseerd. De COLIJNSPLAAT - Hartje zomer leek het afgelopen week in Zee land. Het kwik bereikte de twintig graden, ging er plaatselijk zelfs ver over heen. In Colijnsplaat lapte de jeugd de zomertemperaturen aan de laars. Met de slee de dijk af kan ook buiten het sneeuwseizoen, Stegeman _-~~ leverworst recht per stuk 500 gram elders 1.69 daadwerkelijk gefuseerd. Wel zijn er al 35 gemeenten die een verregaand samenwerkingsver band hebben en op korte termijn fuseren. Van Noord: "Die ge meenten delen alleen hun ver mogen en bezittingen nog niet. moeten de kinderen gedacht hebben. En dus haalden ze grote karton nen dozen tevoorschijn, stampten ze plat en gleden op hun zelfge maakte sleeën de dijk af. Dolle pret, een botsing hier en daar en rood bezwete gelaten waren het resultaat, (foto: Dennis Rijsbergen) 3 dagen lang profiteert u van onze leegverkoop van lebruikte rollators, rolstoelen, scootmobielen, bedden etc. voor spectaculair i lage prijzen! GOES - Het IVN de Bevelan- den, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, houdt in de maand juni de cursus De vloedlijn van de Oosterschelde Hortensia Grote tuinhortensia in diverse kleuren. Grolsch pils krat (24 flesjes a 30 cl of 16 beugelflessen a 45 cl) elders 8.99/9.39 ELLEWOUTSDIJK - In het fort van Ellewoutsdijk is za terdag 12 juni het feest De Helden van de Schelde. De cursus bestaat uit twee infor matieavonden in het Milieu Edu catie Centrum in Goes en twee excursies aan de Oosterschelde. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 16 juni. Dan staat de ecologie van de Ooster schelde centraal. De excursie is op zaterdag 19 juni om 11.00 uur. Docent is Mieke Tinge. Zij is na- tuurgids. De bijeenkomst op woensdag avond 23 juni staat in het teken van wieren en zoutwaterplanten. Zaterdag 26 juni om 16.00 uur is het uitstapje. Docent is dan Rod ney Foster, zeebioloog bij het NI- OO-CEME in Yerseke. Aanmel den kan bij het IVN de Bevelan der, 0113-232302. Verrijn Stuartweg 43 4462 GE Goes •Tel.: (0113) 21 12 74 www.care2move.nl kerken in die regio krijgen een overgangsperiode van vijf jaar om te fuseren, omdat de ver schillen op geloofsgebied te groot zijn om nu al tot samen werking over te gaan. Plaatselijk is er nog geen enkele gemeente GOES - De fusie tussen de Hervormde, Lutherse en Gere formeerde kerken in Zeeland verloopt voorspoedig. Alle be richtgeving over scheurende kerken ten spijt, zijn veel Zeeuwse gemeenten enthou siast over hun nieuwe kerkge nootschap. Dit zegt Bart van Noord, directeur van het Re gionaal Dienstencentrum Zee land (RDC), een ondersteu- ningscentrum voor alle PKN- gemeenten in Zeeland. "Bin nen veel kerkgenootschappen is het enthousiasme over de fu sie beduidend groter dan de droefheid." Dat vereist namelijk heel wat overleg, maar de grondhouding is positief. De gemeenten willen over het algemeen graag met el kaar samenwerken." Burgers kunnen niet naar de lijn bellen. Het zijn ambtena ren met opsporingsbevoegd heid die de lijn kunnen gebrui ken. Een praktijkvoorbeeld: een agent ziet in zijn vrije tijd een automobilist op een ge vaarlijke manier andere wegge bruikers inhalen. De agent hoeft dan niet de achtervolging in te zetten maar belt de Hor kenlijn. De agent geeft de ge gevens door. Die worden ver werkt en per mail terugge stuurd. De agent zet zijn hand tekening er onder en de over treder kan thuis een boete ver wachten. In andere delen van het land is de Horkenlijn al een tijdje in de lucht. Via deze lijn zijn al honderden bekeuringen uitgeschreven. GOES - Karin Slaughter, de Amerikaanse auteur van thrillers, bezoekt op donder dag 3 juni boekhandel De Koperen Tuin in Goes. De schrijfster is uitgenodigd om dat juni de maand van het spannende boek is. De Emergo is een initiatief van de Provincie Zeeland en Syntens Zeeland en werd vori^jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs wordt uitge reikt aan een Zeeuws bedrijf, instelling of orga nisatie die een goed voorbeeld is van vernieu wend ondernemerschap. De genomineerden zijn Lorier/Baas uit Sint Laurens (venkeloogstmachi- ne); Top Recreatie Middelburg (webbased back office); het dagonderzoekscentrum Geriatrie van het Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen (dagob- servatiesysteem); CBG Carrosserieën uit Goes (cargomover); Ingeny International uit Goes GOES - De Zeelandbrug is wegens werkzaamheden van donderdag 3 juni 24.00 uur tot vrijdag 5.00 uur gesloten voor alle verkeer. Wie van de Beve- landen naar Schouwen Duive- land wil rijden, kan dat het best via de Stormvloedkering doen. Ook het fietspad op de brug is dicht. oranjevereniging en organisa tor van de Kapelse dag, is een van hen. Iedereen in Kapelle ken, of dat ook door die twee is kent Ganseman. Een promi- gedaan? We weten het niet. Ze nent figuur die werkt en leeft voor zijn dorp. Maar nu ook een man die volgens de politie Op het parkeerterrein van de plaatselijke supermarkt helpt een man zijn vrouw met het in laden van de kratjes in de ach terbak. "Sinds vorig jaar waren er hier steeds meer kleine brandjes, een hoop afval, schuurtjes, het ging van kwaad tot erger. Eerst dachten we dat het kwajongensstreken waren. Soms waren er vier brandjes per nacht, dat kan geen toeval zijn." Slaughter schreef de boeken Een lichte koude huivering, Nachtschade en Zoenoffer. Van 19.00 tot 20.00 uur signeert ze in de Goese boekhandel haar werk. Voor een beperkt aantal men sen is er de mogelijkheid om met de schrijfster te dineren. Er is plaats voor tien fans. Het diner is van 18.00 tot 19.00 uur en kost 17,50 euro. Reserveren voor dit etentje is wel noodza kelijk en kan bij De Koperen Tuin. De fusie tot de PKN-gemeente leidde achter de kerkmuren zelfs tot scheuringen binnen families, (foto: Dennis Rijsbergen) Lotus Finesse toiletpapier pak 9 rollen 2.79 Nu 2 pakken elders 5.58 GOES - De Zeeuwse politie heeft een meldlijn voor ern stige verkeersovertredingen in het leven geroepen. De zo genaamde Horkenlijn moet de politie helpen beter op te treden tegen asociaal en agressief verkeersgedrag. KAPELLE - Na de opluchting volgt de complete verbijste ring. De verdachten van de brandstichtingen in de Oude Veiling en de brandweerka zerne in Kapelle zijn door de vuurtje door het dorp. "Kapelle politie aangehouden. Eric is ervan verschrokken", zegt de Ganseman, voorzitter van de tachtigjarige vrouw zacht in de supermarkt. "Er zijn ook nog al lerlei schuurtjes in brand gesto- heeft. De ontmaskering cho queert de gemeenschap enorm. JX^BEW. v^PDEÜBg^ Weekkrant voor de E Sportprijzen X t I El Nectarines Spanje, klasse 1 0% mand 1 kilo Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Door Jacomijn Hoekman www.europatuin.nl I 4 Arcof CartóMove, Van Breugel Care2Move, Breva Care2Move, Jeremiassc CareZMove, Ligtvoet Care2Move Let op! Deze occasionverkoop is éénmalig en op - op! GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395. DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND Pottenbakkerssingel 2. (Openingstijden: do./vrij. 09.00 -17.00 uut, zal. 10.00 -15.00 uur) zorg voor beweging ^^S’****^ BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis met de Konmar consumentenservice 0800-0809. de Bevelander bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. A- GRAVEREN doen wij GRATIS! 1 Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) -v*. M»*-‘W t'.-SC, Kt D ai O Z O 5 c D S E

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1