Gfs L Evenementen ft «ftftftftftftftftftftftftftft VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN <6 Leed ga ^Openbare kennisgevingen'^ I ^Wijkelijkse Berichten Afsluiting binnenstad Goes Uit de gemeenteraad van I8 mei Vacature's Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes Heeft u recht op langdurig heidstoeslag? Tafeltennistafel Noordhoeklaan I Hornikswei 2 Woensdag 26 mei 2004 de Bevelander Pagina 23 y Snuffelmarkt Praatavond 11 Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst I op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie. Gelukkig be staan er voor deze kinderen allerlei vormen van hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al 40 jaar voor zorgt. Helpt u ’n handje? 15- 05-2004 16- 05-2004 16- 05-2004 17- 05-2004 18- 05-2004 GIRO DEVENTER 404040 Gemeentelijke diensten op 3I mei gesloten 26 mei 2004 Brinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer, tel.: 0570 - 611 899, fax: 0570 - 645 602 Internet: www.kinderhulp.nl, e-mail: info@kinderhulp.nl 4- J: z Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 27 mei Snuffelmarkt 31 mei 31 mei Bibliotheek Goes Gesloten juni Hageman, Maaike Emma Maria 2 juni 2 juni 19-05 Siemenwei 38 5 juli 17-05 Tervatenseweg 7 18-05 18-05 Bechstede 2129 18-05 Bob Marleylaan 21 Burgemeester en wethouders van Goes HELP HET GELUK'N HANDJE X «B 1 29 mei 30 mei EVENEMENTEN IN GOES VAN 27 MEI tlm 2 JUNI 2004 29, 30 en 31 mei De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Manhuistuin 14.30-15.30 uur Grote Kerk 13.30 -14.30 uur verpleeghuis TerValcke 10.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Molenplein 9.00-17.00 uur Grote Markt 10.00-17.00 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Optreden Seniorenorkest Zeeland Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Carillonbespeling door stad beiaardier Sjoerd Tamminga Seniorenkalender: Optreden van het Zuid-Bevelands dameskoor Filmvoorstelling: 21 Grams Verruiming afmeermogelijkheden Goese Meer Burgemeester en wethouders willen voor het stormbestendig kunnen afmeren van schepen in het Goese Meer rondom het middengebied twee extra palen per perceel in openbaar water toestaan. Daartoe dienen de standaardregels voor aanlegsteigers in het Goese meer aangepast te worden. Alvorens daartoe wordt besloten ligt het voornemen op grond van in overleg met omwonenden en ligt vanaf 26 mei twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Heeft u vragen of opmerkingen over het plan, dan kunt u contact opnemen met mw.J. van der Kaaij, bij de afdeling IGG. tel. 249 761 of bij mevr. D. Osté, bij de afdeling Welzijn, tel. 249 746. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende bomen: Koninginneweg 4 te Goes: I Conifeer Patijnweg 40 te Goes I Spar Jan Steenstraat 10 te Goes: I Hazelnoot Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 25 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770, de Algemene wet bestuursrecht vanaf 27 mei 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hierover schrifte lijk of mondeling hun zienswijzen naar voren brengen bij burge meester en wethouders. Weststrate, Centina Leijntje Liplijn, Jan Cornelis Traas, Maatje Bosman, Louwerus van der Maas, Aartje Mouwen, Jacobus Cornelis Gerardus Maria van der Feen,Alida Harmina Geene, Menno Arjan en Nuijen, Mirjam Dekker, John Frank en Hoogerwerf, Suzanne van Eijkeren, Eelco en Reintjes, Petra Wilhelmina het bouwen van een hofstede het verbouwen van de woning het bouwen van een carport Klusjesman (145) Secretaris (151) Stepsleid(st)er (153) Promotieteam lid (154) Diverse Activiteiten medewerker(s) 600 jaar Goes:Tijd voor feest 144) Schilder en houtwerker(ster) (155) Magazijnbeheerder(ster) (119) Overblijfassistent(e) (107) Coördinator contactgroep (75) Voor meer informatie of meer vacatures kunt u bellen op werkdagen tus sen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen kunt elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes.Telefoon 253171 253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl Op maandag 31 mei (2e Pinster- dag) zijn alle gemeentelijke dien sten gesloten. 19-05 Westhavendijk 44 19-05 Filips de Goedestraat 4 het uitbreiden van de school het plaatsen van een kozijn in de noordgevel het plaatsen van een dakkapel en uitbreiden garage het bouwen van een garage wijzigen voorgevel van de garage Legesverordening 2004 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in de verga dering van 18 mei 2004, onder agendapunt 10, heeft besloten tot vaststelling van: de verordening tot wijziging van de "Legesverordening 2004". Dit besluit is onder het volgnummer 344 opgenomen in het "Regis ter van algemeen verbindende voorschriften", dat voor een ieder kosteloos ter inzage ligt bij de publieksbalie.Tegen betaling van de verschuldigde leges kan een kopie van het besluit verkregen worden. De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 7 juni 7 juni 21 juni 5 juli Dorpshuis Amicitia, Kloetinge, 19.30 uur maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113)249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Gehuwd: 14-05-2004 19-05-2004 19-05-2004 Overleden: 12-05-2004 15-05-2004 Overzicht Burgerlijke stand van 12-05-2004 t/m 19-05-2004 Manhuistuin 12.30 - 13.30 uur in de M VOOR eoaxMemi Zeelandhallen/ za. 12.00-18.00 Éur zo. en ma. 10.00-18.00 uur Op initiatief van bewoners en de wijkvereniging Noordhoek is een plan opgesteld om, met gebruikma king van het wijkbudget, een tafel tennistafel te realiseren aan de groenstrook Noordhoeklaan Hor- nikswei. Het ontwerp is tot stand gekomen Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvor ming uit de gemeenteraad. Vragenuurtje gemeenteraad De heer R. de Koster (D66) vraagt wat er gedaan wordt aan de toena me van het vervoer op de goede renspoorlijn. Wethouder 't Hart vertelt dat de gemeente Goes wil handhaven. Samen met de gemeen tes Borsele, Kapelle en Reimerswaal volgt een onderzoek naar de te nemen maatregelen. Spreekrecht burgers en motie woningbouw 's-Heer Arendskerke De heer D. Rijk spreekt namens de aanwonenden van de Poldersedijk in 's-Heer Arendskerke de wens uit om geen verder onderzoek voor nieuwbouw te doen naar de locatie 'over de dijk'. In de vergadering van de commissie Grondgebied van 22 maart is dit onderzoek wel toege zegd. De fracties met uitzondering van de PVDA hebben een motie ingediend om het college te verzoe ken toch onderzoek te doen. Na een reactie van wethouder 't Hart besluiten zij om de motie te hand haven en verder onderzoek niet te beperken tot de Poldersedijk. Welstandsnota Goes Bouwplannen kunnen in de toe komst alleen nog op welstand getoetst worden als de gemeente beschikt over een Welstandsnota. De raad gaat akkoord met de Wel standsnota Goes. Milieu effect rapportage Voor het verbeteren van de verbin ding tussen het Sloegebied en rijks- r-ZT) Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodge vallen kunt bellen met 06- 53298141.Voor storingen in dru- krioleringen kunt u ook contact opnemen met dit nummer. Voor verstoppingen in uw riolering kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. Sinds I januari 2004 is met de nieu we Wet Werk en Bijstand ook de langdurigheidstoeslag ingevoerd. Deze toeslag is bedoeld om lang durige minima, mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben op bijstandsniveau, die geen perspec tief hebben op de arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming te komen in ieder geval het nieuw- bouwplan Mannee, het groenbe- heer, de stand van zaken rond het Verkeersplan Kloetinge, 600 jaar Goes en de stand van zaken rond de Sloelijn. De definitieve agenda wordt op de avond uitgereikt. Uw persoon lijke vragen kunt u die avond schriftelijk stellen; van de betref fende vakafdeling krijgt u dan op korte termijn antwoord. In de loop van deze week ontvan gen alle hoofdbewoners van Kloetinge een uitnodigingsbrief. 17-05 Bredeweg 9 7-05 Golda Meirstraat 5 17-05 Westsingel 136 weg A58 is een advies opgesteld. De raad gaat akkoord met de richtlij nen uit deze Milieu effect rapporta ge. De MER-studie kan uitgevoerd worden. Krediet voor de Tweern De raad stelt een krediet van 75.000 beschikbaar voor de bouwkundige aanpassingen en voor de inrichting van de wijkvoorziening de Tweern in Goes West. Locatiekeuze brede school Goese Polder De meerderheid van de raad gaat akkoord met de bouw van de brede school op locatie de Spinne. De kin deropvang komt in het bestaande gebouw van de openbare basis school de Tweemaster. Belangrijk hierbij is dat de Tweemaster nadrukkelijk betrokken wordt bij de brede school, waar ook de katholie ke en christelijke basisscholen Deken Holtkamp en Noorderlicht van uit gaan maken. De fracties PVDA, WD, zes raadsleden van het CDA en 2 raadsleden van Groen Links stemmen in met deze keuze. De fracties SGP/CU, D'66 en de raadsleden mevrouw E. van Wave- ren van het CDA en de heer R. van den Born van Groen Links zien lie ver de vestiging van de kinderop vang in de nieuwbouw van de brede school. Onderzoek kosten aanleg spoorlijn De raad besluit een bedrag van I 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de verdie ping van de spoorlijn bij het cen trum van Goes. 29 mei k ft ft ft 'ft ft Wijzigingen voorbehouden. Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl Dringende oproep I wegsleepre- geling Iedereen die normaliter van zater dag op zondag de auto parkeert op de Grote Markt of op een van de parkeerterreinen aan de Oostwal wordt dringend verzocht zaterdag avond 29 mei de auto ergens anders te parkeren. Daarmee bewijst u de organisatie en de deelnemers van de MOLENTOCHT een grote dienst en voorkomt u dat de eigen auto wordt ingesloten door oldti mers die op zondag 30 mei op die parkeerterreinen worden opgesteld of erger in die zin dat de wegsleep- regeling wordt toegepast. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). De routes van maandag 31 mei, 2e PINKSTERDAG, (GFT in de groe ne bak) van Wolphaartsdijk, Oud- Sabbinge en 's-Heer Hendrikskin- deren, worden gereden op donderdag 3 juni vanaf 07.00 uur. Molentocht. il Traditionele internationale v, k Zeeuwse Oldtimerrit. 30 mei 2 juni ft Geboren: I3-05-2004 Huisvuil Op maandag 31 mei 2004, 2e PINKSTERDAG, wordt geen huis vuil (GFT in de groene bak) opge haald in Kattendijke, Goese Meer, Wilhelminadorp en Goes-West. De gewijzigde ophaaldag: woensdag 2 juni vanaf 07.00 uur. 27 en 28 mei Op zondag 30 mei is de binnenstad van Goes alleen toegankelijk voor de deelnemers aan het jaarlijkse oldtimer evenement. De winkel straten zijn afgesloten en op de Grote Markt en de beide parkeer terreinen aan de Oostwal (het par keerterrein voor de Aldi-vestiging en het kleinere parkeerterrein voor Bakkerij Joosse) mogen zon dag van 0.7.00 - 14.00 uur alleen de oldtimers die deelnemen aan de 16e MOLENTOCHT parkeren. Zowel de Grote Markt als de par keerterreinen aan de Oostwal worden voor de overige verkeers deelnemers afgesloten. Inwerkingtreding Welstandsnota Goes De raad op 18 mei 2004 de welstandsnota Goes vastgesteld. In de welstandsnota is aangeven welke criteria in de gemeente gelden voor welstandstoetsing en welke procedures daarbij gevolgd worden. Aanleiding voor het schrijven van de nota is de Woningwet die op I januari 2003 is gewijzigd. Volgens de gewijzigde Woningwet zijn gemeenten verplicht het gemeentelijke welstandstoezicht zo in te richten dat het transparant, toetsbaar en openbaar is en op democra tische wijze tot stand komt. Dat betekent dat de criteria zo duidelijk mogelijk van te voren vastliggen. Maar ook dat de procedures en de werkwijze van de welstandscommissie duidelijk omschreven en open baar zijn. De reeds eerder vastgestelde sneltoetscriteria en het kwali teitshandboek binnenstad Goes vormen een onderdeel van de wel standsnota. De welstandsnota treedt op I juli 2004 in werking. De welstandsno ta ligt met ingang van de dag na deze bekendmaking ter inzage bij de publieksbalie. Ingevolge artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit géén bezwaar en beroep open. Podium 't Beest 21.00 uur gemeente^3O6S bieden. De langdurigheidstoeslag is bedoeld als aanvullende inkomens ondersteuning en kan één keer per jaar worden aangevraagd. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opne men met de afdeling Sociale Zaken op telefoonnummer (0113) 249600. Concert: Racoon Little Sweet Lilly Oldtimerbeurs. Oldtimftrocca- sions, motoren en bromfietsen. Verkoop van onderdelen, acces soires, boeken, miniaturen, geschenken etc. Voor informatie, tel. 22102(7 Optreden van 'The New Orpheans'. Grote Markt en parkeerplaats Oostwal J 0.00 uur opstellen Zeeuwse Oldtimerrit. I 1.30 uur start Voor informatie: ca. 16.30 uur finish bij www.molentochtgoes.tk zeelandhallen het renoveren van het dak van de landbouwschuur Bechstede 2123 en 2124 slopen van eind en tussen woningen en bergingen slopen van eind en tussen woningen en bergingen 18-05 Bechstede 2222 t/m 2226 slopen van eind en tussen woningen en bergingen 18-05 Oosthavendijk 93 het uitbreiden van de woning 18-05 Verrijn Stuartweg I en 3 het verbouwen van de bedrijfspanden het bouwen van een woning Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 17-05 tlm 21-05-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) Over leefbaarheid in wijken en dorpen 8 8 27 mei s I Praatavond L4T15 Kloetinge Op woensdag 2 juni aanstaande wordt om 19.30 uur in verenigingsgebouw 'Amicitia', Schimmelpenninck- straat 14 te Kloetinge, de jaarlijk se praatavond voor de inwoners van Kloetinge gehouden. De avond wordt georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en de gemeente Goes. Tijdens deze avond wordt gesproken over actuele zaken die in uw dorp spelen. Aan de orde 18- 05 Frambozestraat 29 19- 05 Oosthavendijk 77 'VindezMp NATIONAAL FONDS KINDERHULP parkeerplaats Nieuwe Seniorenkalender: Rijksweg Fietstocht ouderensozen 's Heer Hendrikskinderen 13.30 uur I -"'UK g

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23