Reclameborden RE Provincie Zeeland Koersen voor omgeving maken van ruimtelijke plannen. Met het spel kunnen jongeren zelf zien wat de gevolgen kunnen zijn van de inrichting die gekozen wordt. VERSCHOf TlfrlG i FOTO VERSCHOORE _^rCKNIPFEEST! l Scholing havenwerk Ring Antwerpen Gemaksmaaier... II II TOKO DEFINITIEF ONTHAREN Provinciale Staten Xtra Care ■■■Officiële Mededelingen ^KLEURENFOTO'S] 2E SET OF OP CD GEZET GRATIS J GRATIS SANDISK? ZEEUWS.HOF. Commissie Ruimte Diversen Milieu Ontgronding water partij Geersdijk Commissie Sociale en Bestuurlijke zaken Omgevingsplan Zeeland Rapportages Faunabeheereenheid Zeeland Hoe Zeeland zich de komende vijftien tot twintig jaar moet gaan ontwikkelen is de kernvraag van de discussienota Koersen voor onze omgeving. Goedkeuring plan ver betering glooiing Willem Annapolder Goedkeuring plan verbetering glooiing Van Citterspolder ■Kf Tweede pinksterdag Provinciehuis gesloten Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 22/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl ■■■w Zeeland BRENGT UW SCHOONHEID IN TOPCONDITIE Zeeuwse gevolgen IjAE SET PASFOTO'S ii VERSCHOORE IVERSCHOORE VERSC HOOREI Woensdag 26 mei 2004 de Bevelander Pagina 11 Nieuws BEVELANDEN "X SCHOONHEIDSINSTITUUT A' Toro' Recycler*: gemaksmaaier met professionele techniek Ellipse werkt als De plaatsing van reclameborden voor huisverkoop van streekproduc ten wordt verruimd. Daarvoor moet de landschapsverordening van 2001 worden gewijzigd. Deze wijziging wordt op zijn vroegst op 1 januari 2005 van kracht. Gedeputeerde Staten is gevraagd een gedoogbesluit te nemen voor de tussenliggende periode. Twee borden mogen bij het verkooppunt of op het agrarisch bouwblok staan. Het derde mag worden geplaatst binnen een straal van 1 kilo meter vanaf het bedrijf waar de verkoop plaatsvindt. Op de borden mogen alleen de agrarische streekproducten vermeld worden; bedrijfsreclame is niet toegestaan. In de verordening worden verder eisen gesteld waaraan het derde bord moet voldoen. De landschapsverordening (Milieureeks 19) is op te vragen bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail- adres infocentrum@zeeland.nl. Conform de voorschriften in de ontheffingen heeft de Fauna beheereenheid Zeeland gerappor teerd over de wijze waarop van de ontheffingen gebruik is ge maakt. Om van eikaars kansen en moge lijkheden op de hoogte te blijven, organiseert het havenschap Zee land Seaports een bijeenkomst voor schooldecanen. De onder wijsmensen worden dan bijge praat over de havens in het alge meen en de logistiek in het bij zonder. De scholing is gericht op mensen die al in de havens werkzaam zijn. Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Bosch Slabbers BV te Middelburg, namens A.C.A.K. Valkier te Geersdijk, gevraagde vergunning ingevol ge de Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondings- werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een waterpartij op het ten oosten van Geersdijk te realiseren landgoed, verlenen met voorschriften ter bescher ming van de bij de ontgronding betrokken belangen. De aanvraag, de ontwerp-beschik- king en de overige stukken liggen Gedeputeerde Staten (GS) heb ben de discussienota Koersen voor onze omgeving vastgesteld zonder dat er al standpunten in genomen zijn. Leden van Provinciale Staten (PS) gaan met deze nota de boer op. De reacties van burgers en de opmerkingen die gemaakt wor den tijdens bijeenkomsten met deskundigen, maatschappelijke organisaties en overheden zullen uiteindelijk mee bepalen hoe het omgevingsplan voor Zeeland er in grote lijnen gaat uitzien. Daar gaan GS mee aan de slag en in mei 2005 moet het ont werpplan beschikbaar zijn. Na een inspraakperiode zal het definitieve omgevingsplan in 2006 klaar zijn. Dat is op tijd om de huidige provinciale plannen voor ruimte (Streekplan), milieu (Groen Licht) en water (Samen slim met water) te vervangen. Uitgangspunten Uitgegaan wordt van het zogehe ten tweesporenbeleid: een even wichtige en duurzame ontwikke ling van Zeeland door het verster ken van de economie (rood) en van 27 mei tot en met 24 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Tot en met 24 juni 2004 kan een ieder gemotiveerde bedenkin gen tegen de ontwerp-beschik- king indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indieners van bedenkingen kunnen verzoe ken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie in Na 24 juni 2004 tot einde be roepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tijdens kantooru ren. Deltaspel Omdat Provinciale Staten ook de jeugd willen betrekken bij het Omgevingsplan Zeeland is een educatief digitaal spel ontwikkeld: het Deltaspel. De rol van water in onze natte provincie is heel belangrijk bij het natuur en landschap (groen). De kern van de discussienota wordt gevormd door vier hoofd onderwerpen: vormgeven aan ecologie en milieu; omgaan met economische dynamiek; bewoon baar Zeeland en tot slot beheer en instrumenten. Elk onderwerp is onderverdeeld en behalve een analyse wordt per onderwerp ook een stellingname met varianten vermeld. Een volledig overzicht van de stellingen en varianten is te vin den op www.zeeland.nl waar een discussieruimte is ingericht en waar statenfracties kunnen wor den benaderd. Wie schriftelijk wil discussiëren, kan zich richten tot Provinciale Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middel burg. De Algemene Vergadering van het waterschap Zeeuwse Eilan den heeft op 23 maart 2004 het Zeeuws Palet In Zeeuws Palet, de informatie krant van de provincie over ont wikkelingen rond het Omgevings plan Zeeland, wordt veel aan dacht besteed aan de stellingen en varianten uit de discussienota. Vijf statenleden vertellen over hun nieuwe rol na invoering van het duale stelsel en hun verwachtin gen omtrent de discussienota. Ook is er aandacht voor het nieu we provinciaal sociaal-econo- misch beleidsplan (PSEB) dat gelijktijdig ontwikkeld wordt. Ook in het economische plan wordt uitgegaan van het tweespo renbeleid. Tussen het omgevings plan en het sociaal-economische plan moet goede afstemming worden bereikt om aan de duur zame ontwikkeling van de provin cie te kunnen werken. plan tot verbetering van de glooi ing van het dijkvak Willem Anna polder vastgesteld. Gedepu teerde Staten van Zeeland heb ben dit plan ingevolge artikel 7 van de Wet op de waterkering bij besluit van 20 april 2004 goedgekeurd. Het betreffende plan en het goed keuringsbesluit liggen van 1 juni 2004 tot en met 2 juli 2004 ter inzage bij de de provincie Zee land, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het ge meentehuis van Kapelle op werkdagen van 9-12 uur en 14- 16 uur. Commissievergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom voor het bijwonen van de vergadering. Indien u wenst in te spreken ver zoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de betreffende vergadering te mel den bij de commissiegriffier. Agenda: - Voorstel inzake jaarrekening Provincie Zeeland - Voorjaarsnota - le Bestuursrapportage Datum: vr 28 mei 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis, Middelburg De Algemene Vergadering van het waterschap Zeeuwse Eilan den heeft op 23 maart 2004 het plan tot verbetering van de glooi ing van het dijkvak Van Citters polder vastgesteld. Gedepu teerde Staten van Zeeland heb ben dit plan ingevolge artikel 7 van de Wet op de waterkering bij besluit van 20 april 2004 goedgekeurd. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provin ciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Agenda: - Jaarrekening 2003 - Voorjaarsnota - le Bestuursrapportage 2004 - Jaarrekening 2003 Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen - Interprovinciale reglementering waterschap Brabantse’ Delta - Volgende vergadering 11 juni Hoe ziet onze provincie er over pakweg vijftien jaar uit? Zijn er meer mogelijkheden voor recre atie dan nu of is het juist het be drijfsleven dat een grotere rol speelt en meer plek opeist? Heeft het water wel genoeg ruimte in onze natte provincie? Zitten we nog wel veilig achter onze dijken, want de zeespiegel stijgt toch? Zijn er genoeg woningen en voor zieningen in onze steden én op het platteland? Dit zijn zomaar wat vragen waarin op het Omgevingsplan Zeeland een zo duidelijk mogelijk ant woord moet komen. Het plan is nu in de maak en u kunt er uw bijdrage aan leveren door uw visie te laten horen. De pap is nog niet gestort, dus com municeer met het provincie bestuur door vragen aan de sta tenleden te stellen of door te reageren op de stellingen op de website www.zeeland.nl/ omgevingsplan. Via dit contact kunt u recht streeks met de politieke partijen communiceren. Het betreffende plan en het goed keuringsbesluit liggen van 1 juni 2004 tot en met 2 juli 2004 ter inzage bij de de provincie Zee land, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het ge meentehuis van Borsele te Heinkenszand op werkdagen van 9-12 uur en 14-16 uur. Deze rapportages liggen van 28 mei 2004 tot en met 24 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Tweede pinksterdag, maandag 31 mei, zijn de kantoren van de provincie gesloten. Dat geldt zowel het provinciehuis in de Abdij als de kantoren in Het Groene Woud in Middel burg en de regiokantoren van de provinciale directie Infra structuur en vervoer in Zierik- zee, Goes en Terneuzen, als ook de stafafdeling afbouw Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland in Vlissingen. Alleen de bedieners van de provin ciale bruggen zijn in touw. uw Toro Dealer: Van den Berg Machines Goes B.V. Albert Plesmanweg 5 - Goes Tel.: (0113) 21 28 20 www.bergmachines.nl dezelfde periode over de ont- werp-beschikking van gedach ten wil wisselen of mondeling bedenkingen wil inbrengen, kan een telefonische afspraak maken (0118-631786). De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). Koersen voor onze omgeving en Zeeuws Palet zijn te bestellen bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Post bus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Belanghebbenden die van mening zijn rechtstreeks in hun belangen te zijn getroffen door het goed keuringsbesluit kunnen tot en met 9 juli 2004 beroep in stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Datum: 28 mei 2004 Aanvang: 09.00 uur Locatie: Commissiekamer 2, Provinciehuis, Middelburg Voorzitter: mw. H.A. Polder- man-Martin Commissiegriffier: Alma van Wallenburg statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631265 Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken bij de provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden tot mevr. ir. S. Korman (tel. 0118-631158). Voorzitter: mw. M. le Roy Commissiegriffier: Margreeth Trimpe statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631437 Belanghebbenden die van mening zijn rechtstreeks in hun belangen te zijn getroffen door het goed keuringsbesluit kunnen tot en met 9 juli 2004 beroep in stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken bij de provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden tot mevr. ir. S. Korman (tel. 0118-631158). De unieke methode met flitslicht Klein Frankrijk 7, 4461 ZN Goes T 01 13 - 21 77 71 F 01 13 - 21 93 36 www.xtracare.nl gratis parkeren Volgende vergadering 11 juni 2004 Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Het 3-ln-1 maai- systeem: Recycler* Grasvanger ZIJ losser Onze dealers geven u graag een demon stratie! I Het betreft ontheffingen voor het doden van overwinterende grau we gans, kolgans en smient, het schudden van eieren van grauwe gans en canadese gans in Zeeuwsch-Vlaanderen en het schudden van eieren van grauwe gans op Noord-Beveland, ter voorkoming van belangrijke scha- Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland. Diverse scholen in Zeeland, zoals de ROC’s en de Hogeschool Zee land werken samen met het Zeeuwse bedrijfsleven in de havens van Vlissingen en Ter neuzen. Het doel van de samen werking is de opleidingen aan de onderwijsinstituten zo veel moge lijk af te stemmen op de wensen vanuit de bedrijven. Overleg tussen de partijen heeft al geleid tot een hbo-deeltijdoplei- dmg logistiek. De opleiding is op gezet door het ROC Wester- schelde, de Hogeschool Zeeland en twee hogescholen uit Gent. Dit blijkt uit een brief van Ge deputeerde Staten aan Provin ciale Staten, waarin zij de notitie Voortgang arbeidsmarkt in de Zeeuwse havens presenteren. De statencommissie economie en mobiliteit bespreekt de notitie in haar vergadering van 24 mei. De Toro* Recycler® is gemaakt voor gemak, u bepaalt de snelheid, zowel van het maaien als van het lopen. Iedereen die gemakkelijk en perfect wil maaien loopt weg met de Toro AutoMatic-drive®. Met één druk op de knop is de Toro gereed, de beproefde elektrische startinrichting werkt aansteke- lijk gemakkelijk. Dat garanderen we zelfs. I De professionele maaitechniek snijdt het l gras bovendien zo klein dat u het - onzichtbaar - in uw gazon kunt laten t liggen. de aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wate ren. Abdij De Vlaamse overheid voert deze zomer werkzaamheden uit aan de ring van Antwerpen. Vanaf half juni tot en met oktober wordt het verkeer over twee rij stroken per richting geleid. De Kennedytunnel wordt in juli gerenoveerd. Hoewel het verkeer dan omgeleid zal worden via de Liefkenshoektunnel is de ver wachting dat een deel van het verkeer uit zal wijken via de Westerscheldetunnel. De weg Heinkenszand-Wester- scheldetunnel-Terneuzen-België (N62) zal hierdoor extra druk worden en er kunnen zelfs files ontstaan. Wie deze zomer naar het zuiden reist, wordt geadviseerd Ant werpen te mijden en de actuele verkeerssituaties te volgen via de websites www.werkenantwerpen.be en www.anwb.nl en de teletekst pagina’s 730 en 738. Tot 1 oktober 2004 kan er mee gedaan worden aan het spel via www.zeeland.nl. Het resultaat levert een score op. In de statenvergadering van 8 oktober wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Die krijgt een rondvlucht boven Zeeland, waarbij de Commissaris van de Koningin, drs. W.T. van Gelder als piloot optreedt. 1 Aktie geldig t/m 30 juni 2004. - Tegen inlevering van deze bon. 1 bon per klant. Te< Aktiegeldig t/m 30 juni 2004. Aktie geldig t/m 30 juni 2004. Tegen inlevering van deze bon. 1 bon per klant. FOTO ¥1060 DtetTAAl OOSTBURG Burchtstr. 4 (0117)452867 OOST-SOUBURG Kanaalstr. 67 (0118)461762 GOES Klokstr. 7 (0113)216159 VLISSINGEN Scheldeplein (0118)414081 MIDDELBURG Lange Delft 115 (0118)634225 TERNEUZEN Noordstr 6 (0115)621575 HULST Gentsestr. 25 (0114)316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 (0111)460091 ETTEN-LEUR Oude Bredaseweg 26 076-5012670 WWW.fOtOSOnline.nl Aktie geldig t/m 30 juni 2004. - - Tegen inlevering van deze bon. 1 bon per klant. fOTO VIDEO DtCfTAAt Met Ellipse kunt u nu pijnloos en definitief ontharen. Ook grotere oppervlakken zoals de rug, armen en benen. Scheren, harsen, epileren en ontharingscremes behoren definitief tot het verleden. Het geavanceerd systeem van uitstekend voor zowel vrouwen mannen. Vergoeding door uw zorgverzekeraar is mogelijk. Wij informeren u graag. GEHEUGEN KAART SD I OF XD 64MB i 8,50 i Fem. OtWGEMAHïÉ BIOLOGISCH GROENTENTEELT BEDRIJF «MOWING GROENTEN WINKEL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11