Provincie Zeeland Jaarverslag en jaarrekening 2003 Wij maken uw dak weer als nieuw L Geef voor vakantieplezier i Goes renoveert en u profiteert... Fiets/voetveer Tijdens de open dag op 1 mei lebben veel mensen kennis gemaakt met de nieuwe veerbo ten “Prins Willem Alexander” en “Prinses Maxima” die met voet- Giro 145 Breda 1 0 ja, ik maak graag kans op een waardecheque! Officiële Mededelingen Sluiting provinciehuis Milieureeks 26 Provinciale Staten de Zonnebloem In beroep Milieu Adres: Postcode: Woonplaats:_ Telnr.: 9 Zo levert een beetje ongemak u soms veel voordeel op! Het jaarverslag 2003 is het laatste in de huidige vorm in verband met de invoering van het duale stelsel Vul deze bon in en doe deze in de speciale brievenbus welke midden tussen de werkzaamheden staat. Prijswinnaars krijgen thuis bericht en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. commissie vergaderingen De commissievergaderingen zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom voor het bijwo nen van de vergadering. Indien u wenst in te spreken wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de betreffende vergadering te mel den bij de commissiegriffier. Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 21/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Ortwerp-vergunning Ccmpostering Zeeland B.V. VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN 1 LiakbcLKiLidclLuj4 Nieuws BOUWEN Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg waardoor uw dak er weer als nieuw uitziet. 5 alili Naam: m/v - Door ons zijn ve/e daken met succes en tot volle tevredenheid van de klanten behandeld, vraag naar de referentieadressen Een ieder kan tot en met 17 juni 2004 schriftelijke bedenkin gen tegen de ontwerp-vergun- ning indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 10 juni 2004 kan een Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. ieder verzoeken om een ge dachtenwisseling over de ont- werp-vergunning (0118-631769). Bij de gedachtenwisseling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kun nen mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver- gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont- werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun- ning kunnen later beroep instel len. U kent het vast wel, daken die volledig zijn aangetast door algen en/of mossen, maar ook vervuilde, vlekkerige en verkleurde daken. Zo'n dak vermindert het aanzien van uw huis. In het jaarverslag zijn de eerste resultaten te lezen van de uitvoe ring van het beleidsprogramma “Alle zeilen bij’’ en de speerpun ten. Voorbeelden daarvan zijn handha ving op milieugebied, kwaliteits verbetering in de toeristisch- recreatieve sector en toenemen de aandacht voor het openbaar vervoer. Economie en milieu Een nieuw sociaal-economisch beleidsplan is in voorbereiding en zal samen met het nieuw op te Verkeer en vervoer Uiteraard aandacht voor de ope- stellen omgevingsplan de basis vormen voor beleid op het ge bied van landbouw en visserij. In het omgevingsplan worden het huidige streekplan, het waterhuis- houdings- en milieubeleidsplan geïntegreerd. Aandacht is er voor de resultaten en het vervolg van de imagocam pagne, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ICT-beleid. Voor milieu, duurzaam onderne men, externe veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen en handhaving lag in het verslagjaar vooral veel nadruk op duurzame ontwikkelin gen en het strakker optreden tegen overtredingen, vooral bij berdrijven met een slecht naleef- gedrag. Eind 2004 besluiten PS definitief over het al dan niet doorgaan van de Westerscheldecontainertermi- nal (WCT). ning van de Westerscheldetunnel. Het verkeers- en vervoersplan “Mobiliteit op maat” en de nota “Verkeersveiligheid op maat” zijn vastgesteld. Grote infrastructurele werken zijn gestart en/of afgerond. Werkzaamheden die voortvloeien uit het Actieplan Goederenver voer en het Actieplan Fiets komen eveneens aan bod. Stad en platteland Onder het hoofdstuk cultuur aan dacht voor musea, bibliotheken, participatie, cultuurhistorie en monumentenzorg. De samenwerking met andere overheden, zorgaanbieders, con sumenten en verzekeraars krijgt de nadruk bij zorgvoorzieningen. Er is ingezet op versterking van de leefbaarheid en door invoering van collectief vraagafhankelijk vervoer (CW) in Walcheren is deze vorm van openbaar vervoer in heel Zeeland beschikbaar. Zowel het beleid op stedelijk gebied als de ontwikkelingen op gebiedenbeleid in diverse delen van de provincie worden toege licht. Het jaarverslag (gratis) en de rekening met balans en bijlagen 9.00) zijn te bestellen bij het informatiecentrum van de provin cie. Zoet en zout De deelstroomgebiedsvisie, de integrale visie op de Deltawate- ren en het Zeeuwse kustbeleids- plan zijn vastgesteld. Op vijf plaatsen langs de Wester- schelde zijn de dijken verbeterd en diverse natuurontwikkelings projecten zijn gerealiseerd. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de websi te: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Prijs winnen op www.zeeland.nl? Speel het Deltaspel en maak kans op een rondvlucht boven Zeeland met de Commissaris van de Koningin, drs. W.T. van Gelder. Sexoeh www.zeeland.nl/omgevingsplan en maak kans op een rondvlucht met de Commissaris van de Koningin passagiers, 50 fietsen, 20 brom mers en vijf voertuigen voor gehandicapten, maar geen brom- mobielen. De tijden en tarieven van de fiets/voetveren zijn te vinden via internet www.bba.nl en zijn ver krijgbaar bij de aanlegplaatsen en de BBA. Informatieblad Ook techniek van het schip wordt uitgebreid omschreven in het informatieblad over het fiets/ voetveer dat aangevraagd kan worden bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118- 631400, e-mailadres infocen- trum@zeeland.nl Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot J. Provoost, (tel. 0118- 631769). PSD Voor de Provinciale Stoomboot- diensten (PSD) is het doek geval len. Na de allerlaatste overtocht op 15 maart is de afbouwfase begonnen. Alle schepen zijn inmiddels aan twee Italiaanse rederijen verkocht en zullen elkaar straks beconcur reren tussen Sicilië en het vaste land van Italië. Op donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 21 mei (collectie ve verlofdag) en maandag 31 mei (tweede Pinksterdag) is het pro vinciehuis gesloten. Het informatiecentrum is wel te bereiken via e-mail infocentrum@zeeland.nl, maar eventuele aanvragen zullen pas na de diverse vrijde dagen afgehandeld worden. Bel gerust eens op voor een gratis offerte op maat en meer informatie. Clara's Hof 4 4451 HR Heinkenszand Tel: 0113-562026 of 06-50896796 Nummer 26 uit de milieureeks geeft een beeld van duurzaam heid in de praktijk. Eind 2003 is het vierjaarlijkse programma Leren voor duurzaamheid 2000- 2003 afgerond. Om te kunnen beoordelen wat de projecten heb ben opgeleverd komen de pro jectleiders zelf aan het woord in de brochure. Niet alleen de succesverhalen worden belicht, juist ook degenen die niet het verwachte resultaat hebben behaald, vertellen hun verhaal. De brochure is te bestellen bij het provinciaal informatiecen trum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001,4330 LA Middelburg, tele foon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl Commissie Economie en Mobiliteit Datum: ma 24 mei 2004 Aanvang 09.00 uur Locatie 2‘ commissiekamer, Provinciehuis, Abdij 6, Middelburg Voorzitter: A.A.D. Saman Commissiegriffier: Annemieke Lobik statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631888 Agenda - Statenvoorstel Jaarrekening 2003 - Voorjaarsnota - T bestuursrapportage 2004 - Statenvoorstel Zeeland Seaports en begroting 2005 - Notitie voortgang arbeidsmarkt in de Zeeuwse havens - Notitie Kenniscentrum Recreatie en Toerisme Zeeland - Bijdrage onderwijshuisvesting Roosevelt Academy Het aanvangstijdstip van de com missievergadering is gewijzigd in 09.00 uur! Volgende vergadering: 7 juni Agenda: - Jaarrekening Provincie Zeeland 2003 - Voorjaarsnota - le bestuursrapportage 2004 - Vaststellen intrekken verorde ning op de waterkering en waterbeheersing Zeeland - Zeeuwse milieuprijs Volgende vergadering: 9 juni Commissie Ecologie en Water Datum: wo 26 mei 2004 Aanvang: 13.45 uur Locatie: 2’ commissiekamer, Provinciehuis, Abdij 6, Middelburg Voorzitter: mw. G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: M. Trimpe statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631437 K'H HANDJE dag in om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al 40 jaar voor zorgt. Helpt u ’n handje? GIRO DEVENTER 404040 Zeeland eebeeibeebri Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een revisievergunning Wtt milieubeheer van Compos- terng Zeeland B.V. voor het com poneren van groente-, fruit- en tuinafval en overige organische afvalstoffen in de inrichting, gele- gei aan de Polenweg 1 te Nieuw- dcrp (gem. Borsele). Gideputeerde Staten willen de vegunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het rrlieu. ft ontwerp-vergunning ligt van Postbus 2100, 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 E-mail: info@zonnebloem.nl www.zonnebloem.nl Ruim 6750 zieken en gehandicapten beleven dit jaar de vakantie van hun leven. Dankzij de Zonnebloem en dankzij de hulp van 7000 vrijwilligers. Door de extra voorzieningen en aan passingen die nodig zijn, kosten deze vakanties veel geld. U kunt de Zonnebloem helpen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten toch betaalbaar te houden. Er zijn 3 mogelijkheden van behandeling Het dak schoonmaken 2 jaar garantie Het dak schoonmaken en impregneren 5 jaar garantie. Het dak behandelen met een speciale verfsoort waarna er een glazuurlaag opgebracht wordt, (het is dan ook mogelijk om de bestaande kleur van de dakpannen te wijzigen) 10 jaar garantie. Dc binnenstad van Goes wordt grondig aangepakt. De werkzaamheden zorgen onvermijdelijk voor wat overlast. Maar de werkzaamheden hebben ook voordelen. Het wordt een stuk mooier, aangenamer en de winkels waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden hebben verschillende kortingsacties. Zij stellen elke week diverse waardecheques beschikbaar. Vul daarom de kansbon bij deze advertentie in en doe deze in de speciale brievenbus welke midden tussen de werkzaamheden staat en maak kans op zo n waardecheque. Zodra de werkzaamheden verschuiven, verschuiven de acties en uw kansen dus ook. let daarom goed op de advertenties. Abdij Woensdag 26 mei om 9.00 uur begint de eerstvolgende zitting van de hoorcommissie bestem mingsplannen, Abdij 6 te Middel burg. Behandeld worden de bezwaar schriften tegen een gedeelte van het bestemmingsplan “Buitenge bied” van de gemeente Reimers- waal. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 28 mei 2003 is een principestandpunt vastgesteld en de volgende belanghebbenden hebben aange geven hierop te willen reageren. De heer Kuzee uit Yerseke; Maatschap Kole en dressuurstal Elles Kole uit Vlake. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lich ten en eventuele vragen van de hoorcommissie te beantwoorden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal uit Kruiningen is uit genodigd om daarop te reageren en ook eventuele vragen van de commissie te beantwoorden. 20 mei tot en met 16 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur. gangers en fietsers varen tussen Vlissingen en Breskens. Niet alleen de namen van de schepen zijn vorstelijk. Ook het comfort aan boord en de tech niek maken daar deel van uit. 1 Het provinciaal bestuur van Zeeland is eigenaar van de sche pen; de exploitatie is in handen van BBA in Breda. Het bedrijf onderhoudt de veerdienst onder de naam BBA Fast Ferries. De schepen zijn van het type SWATH: Small Waterplane Area Twin Hull, gebaseerd op het prin cipe van een catamaran. De capaciteit per schip is 181 Provtncte Zeeland HOE RICHT JIJ HET DELTAGEBIED IN? Vragen, opmerkingen en ideeën over hoe Zeeland er volgens jou over 15 jaar uit moet zien, kun je kwijt op www.zeelafld.nl Wij kunnen ervoor zorgen dat al deze problemen tot het verleden behoren. Het dak ondergaat een professionele behandeling met een innovatieve coating waardoor uw dak er weer als nieuw uitziet. Deze behandeling is geschikt voor vrijwel alle soorten daken. Op onderstaande foto ziet u een dak voor en na de behandeling. HELP HET GE Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst I op de 20 kinderen in Nederland te maken met j jeugdhulpverlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie. Gelukkig be- jg staan er voor deze kinderen allerlei vormen van hulp.Vele mensen zetten zich elke 8 NATIONAAL. FONDS KINDERHULP Brinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer, tel.: 0570 - 611 899. fax: 0570 - 645 602 Internet: www.kinderfiulp.nl, e-mall: info@kinderhulp.nl Voor de behandeling Na de behandeling

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9