Wondere wereld van Ineke Otte te bewonderen in boek Gedichten geïnspireerd op kunst de Bevelander Cultuuraanbod scholen gebundeld in een couveuse Wielerronde in Kwadendamme Fanfareconcert in Manhuistuin SPONSOR HET WETEN WAARD Bedrijven spelen om voetbalbeker Het waterschap werkt aan wegen Jaarmarkt op plein Borssele Vierdaagse in Kortgene Opbrengst van collecte in Goes Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen tu de Bevelander Pagina 5 Woensdag 19 mei 2004 Inneke Otte: "De fascinerende natuur vormt mijn inspiratiebron." (foto: Dennis Rijsbergen) SOS TELEFONISCHE HULP- Dichter Thom Schrijer en kunstenares Saskia Eggink. (foto: Marieke Mandemaker) 9 Acknowledge, het bedrijf van Gans Braamse is de sponsor van de voetballertjes van het E3-elftal van SVH uit Heinkenszand. Hij heeft dit seizoen de nieuwe tenues van de spelers gefinan cierd. (foto: pr) GOES - Beeldend kunstenaar Ineke Otte opende dit week end exposities van haar werk in Middelburg en Goes en presenteerde daar haar nieu we boek Sieraden. Het zijn kinderen die om ver schillende redenen in een kin dertehuis wonen. Omdat ze geen ouders meer hebben of omdat ze ouders hebben die niet meer voor hen willen of kunnen zorgen. Voor vijf kin deren uit Frankrijk en vier uit Roemenië zoeken Europa Kin derhulp ook nog een gastge zin. Europa Kinderhulp zoekt en thousiaste mensen die bereid GOES - Europa Kinderhulp afdeling Zeeland zoekt gast ouders voor twaalf Limburg se kinderen uit kindertehui zen die op een korte vakantie gaan. eerste oplage van vijfhonderd stuks. Het boek op zich ademt datgene uit waar zij voor staat, met een fel rode omslag met een schreeuwend roze tekst. Eenmaal opengeslagen maak je kennis met de wondere wereld van Ineke Otte. Het leuke is dat vanwege het bijzondere karak ter van de sieraden deze een vervreemdend effect kunnen hebben op de drager. Regelmatig geeft zij zich over aan buitenissigheden zoals het werken met kunststof ratten. "Dat zijn geen parels voor de zwijnen maar parels voor de ratten", lacht Ineke. "Foto's van GÖES - 'Ik krabbel en ont kom' heet het boek van kun stenares Saskia Eggink uit Nieuwerkerk en gedichten die Thom Schrijer uit Zier- ikzee daarbij maakte. Eg- gink en Schrijer wilden iets tot stand brengen dat, uit gaande van Zeeuwse oer beelden, cliché en platitude zou ontstijgen en wat toevoe gen aan het Zeeuwse cul tuurgoed natuurlijke elementen wisselen de in dit boek gepresenteerde collecties sieraden af. Daarmee grijp ik terug naar mijn inspira tiebron: de natuur." De sie raden zelf zijn te verkrijgen bij Ineke Otte. Het boek 'Sieraden' kost 26 euro. De expositie is te zien tot 20 juni te zien in Goes in de Kun stuitleen De Bevelanden aan Westwal 45, woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. In Middelburg is die in het Centrum Beeldende Kunst Zeeland aan de Balans 17, van maandag tot en met donderdag 9.00 tot 17.00 uur. De eerste samenwerking tus sen Saskia Eggink en Thom Schrijer dateert van vier jaar geleden, toen bij uitgeverij De Koperen Tuin in Goes de bundel 'Lege schommels' ver scheen. Een bundel waarvoor de kunstenares de gedichten van Thom Schrijer illustreer de. Kort hierna ontstond het idee om, nu eens andersom, gedichten te schrijven bij be staand werk van Eggink Schrijer en Eggink zochten daarbij de Zeeuwse ruimte door heel serieus een loopje te nemen met de ernst. En door in woord en beeld aan sluiting te zoeken bij een aan tal in de grote buitenwereld spelende zaken. Zo staan in het boek onder meer verwij zingen naar de oudheid, filo sofie, beeldende kunst, litera- Het wedstrijdprogramma bestaat dit jaar uit vier categorieën. De Amateurs B rijden veertig kilo meter en gaan om 12.30 uur van start. De plaatselijk favoriet is Wim Koks. De Amateurs A, met enkele Zeeuwse en Brabantse toppers, rijden twintig kilometer meer en starten een uur later. De dikkebandenrace voor kinderen van zes tot vijftien jaar begint om 15.00 uur. Vanaf 14.00 kunnen deelnemers zich hiervoor aanmel den in Tapperij 's Lands Welva ren. Om 16.00 uur klinkt het start schot voor de Elite/Beloften die een afstand van tachtig kilometer voor de kiezen. De plaatselijke fa voriet Francois Franse staat dit jaar voor de negentiende keer aan het vertrek in de Ronde van Kwa dendamme en is al zeventien keer bij de eerste twintig geëindigd. Bijzonderheid van de Ronde van Kwadendamme is dat er de afge lopen vijftig jaar zeventien keer een eigen inwoner van het dorp op het erepodium stond. Het is voor de negende keer dat de club dit evenement organi seert. Teams van vijf spelers spe len op een half voetbalveld op de beker. In 1996 werd voor de eer ste keer gestart met een bedrij- ventoemooi. De formule is al ja- ren hetzelfde: 's middags een bal letje trappen en 's avonds ontspan ning in een grote feesttent. Dit jaar draait dj Sjors de muziek. Aan het toernooi doen tweeënder tig ploegen mee. Dat zijn meer dan 220 voetballers. De aftrap is om 17.00 uur. De wedstrijden zijn tot 21.30 uur, een half uur later is de uitreiking van de beker. Toe gang is gratis. Dit orkest staat onder leiding van dirigent Albert John Ver vorst. Het orkest speelt in de Vaandelafdeling en haalde in november 2003 op het lande lijke KNMF-concours in Ter- neuzen het hoogste aantal punten. Het optreden is van 12.30 tot 13.30 uur. De toe gang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het OöSterschelde College aan de Zusterstraat 11 (voorzij de) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achter zijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. GOES - De collecte van de werkgroep Roemenië van de PKN kerken in de gemeente Goes was een succes. Meer dan negentig collectanten haalden in totaal 6532 euro op. Het geld gaat naar pro jecten voor het goede doel van de werkgroep. GOES - Fanfare Vlijt en Volharding uit Oost-Sou- burg geeft op zondag 23 mei een concert in de Man huistuin in Goes. KORTGENE - Gymnastiek vereniging O.K.K. houdt van 14 tot en met 18 juni de Kort- geense Avondvierdaagse. Er zijn afstanden te lopen van vijf en tien kilometer. Op maandag 14 juni kan vanaf 18.00 uur ingeschreven wor den bij vertrekpunt dorps huis De Pompweie aan de Bernhardstraat. Inschrijfgeld kost 2,50 euro en de start is om 18.30 uur. BORSSELE - Sportvereni ging Borssele houdt zaterdag 29 mei van 11.00 tot 16.00 uur een jaarmarkt op en rond het Plein in Borssele. Behalve kramen met allerlei spullen komt ook de Engelse oldtimerclub naar het dorp, 's Middags zijn er verschillende optredens van Ons Boeregoed. Verder zijn er exposities van Borsselse kunstenaars en kin deren kunnen een ritje maken op een pony. KWADENDAMME - In Kwa dendamme wordt op donder dag 20 mei het startschot gege ven voor de eenenvijftigste Ron de van Kwadendamme. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. HEINKENSZAND - Voetbal vereniging Luctor '88 uit Hein kenszand houdt op vrijdag 21 mei het bedrijvenvoetbaltoer- nooi. DIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendij ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door A. Mosselman 01 13-381233. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt donderdag waargenomen door: Van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113- 302145. Zaterdag en zondag wordt waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, 0113- 561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01 13-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek be reikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Donderdag 20 mei Maud de Winter. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Marieke Ver- schelling, tel. 0113-224099. Bij.geen gehoor of lang durig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. het resultaat. Maar ze had de wind mee in haar werk. Want: "Het rijk heeft extra geld vrijge maakt om de positie van cul tuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te verster ken." In dat kielzog zag ook de provincie brood in bundeling en verduidelijking van het cultuur aanbod voor de scholen. Van der Hoogte: "Dankzij de provincie konden we dit doen. Maar het was wel een initiatief van Scoop, dat de provincie volgde. Daar zijn we natuurlijk reuzenblij mee." Overigens denkt Gemma van der Hoogte dat deze bundeling niet alleen voordeel biedt aan de scholen. "Natuurlijk hebben die een keurig overzicht en kunnen ze makkelijker plannen maken en eventueel activiteiten van or ganisaties bundelen. Ook de or ganisaties versterken elkaar. Dat draagt bij aan professionalise ring. Een enkele organisatie be treedt met dit initiatief boven dien voor de eerste keer de hele provincie. Trouwens: de histo- theek gaat een reisje door Zee land langs de scholen maken. Daar kunnen de leerkrachten dan kennis nemen van het de in houd van het aanbod." probeer ik om te zetten in ei gentijdse, licht draagbare sie raden met een eigen aard, een spannend en uitdagend pro ces." Tijdens de creatie van het ene sieraad dat het lichaam raakt en verfraait, ontkiemt niet zelden alweer het idee voor het vol gende. "De fascinerende natuur vormt daarbij vaak het middel punt: de kleurenpracht van ro zen en tulpen, ruisend bamboe, lentegroen gras, wolkenloze blauwe luchten, weerspiegelin gen in het water." Het boek Sieraden geeft Ineke Otte uit in eigen beheer in een HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderse- weg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren donderdag en vrijdag H. Heijers, Hoofd straat 77, Kortgene, 06-53257131. zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: Tandzorg, Van Hallstraat 2, Goes, 06-53257131. Tandartsen de Pij lers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. GOES - Scoop heeft een nieuw woord uitgevonden: histo- theek. Het betreft een origine le couveuse waarin tastbare bewijzen worden opgeborgen van het cultuuraanbod aan het primair onderwijs in Zeeland. Het woord is nergens terug te vinden. Afgelopen maandag kreeg gedeputeerde H. van Walraven deze primeur aange boden. Het initiatief voor deze bundeling komt van Scoop, de provincie heeft het financieel mogelijk gemaakt. Op basis van de grafische en gemengde technieken van Saskia Eggink ontstond een reeks voorstellingen, in de vorm van een lijn met krab ben en een lijn met stranden. De puntige gedichten van Thom Schrijer sluiten hierbij aan. Het is een boek met een knipoog. GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden is deze week begonnen met werk zaamheden aan verschil lende plattelandswegen verspreid door het hele ge bied. Otte werkt met kleur, natuurlij ke elementen, helderheid, transparantie, lichtval, mystiek, gelaagdheid. "Het is een rode draad in mijn leven, de grote uitdaging telkens weer een ver rassend sieraad te maken. Met soms tomeloze energie put ik ideeën uit een schijnbaar voort durend bruisende inspiratie bron. Gedachten en gevoelens zijn om voor drie weken een kind op te nemen in het eigen gezin. Het gaat om kinderen tussen de vijf en twaalf jaar oud. Huiselijke gezelligheid, samen boodschappen doen en persoonlijke aandacht is voor deze kinderen heel belangrijk en bijzonder. De Nederlandse en de Roemeense kinderen ko men in de periode van 26 juli tot 13 augustus en de Franse kinderen van 4 tot en met 22 juli en een groep van 17 juli tot en met 7 augustus. Informatie en opgeven kan bij 0111-451036 of 0118-627974. Ook is er informatie te vinden op de website www.europakin- derhulp.nl. Een honderd pagina's tellende brochure werd maandag even eens gepresenteerd. Die geeft een overzicht van alle activitei ten binnen het project. Aan het project werken mee: de Stich ting Cultureel Erfgoed Zeeland, de Stichting Kunstuitleen Zee land, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek, de Zeeuwse Muziekschool, het Zeeuws Museum en Scoop. De ze organisaties stopten iets ken merkends voor hun aanbod aan de Zeeuwse schooljeugd in de couveuse, die daardoor de naam histotheek kreeg opgespeld. Scoop-medewerker Gemma van der Hoogte is dik tevreden met Na de jaarlijkse wegencon troles bepaalt het waterschap aan welke wegen grote on derhoudswerkzaamheden, zoals asfalteren en scheuren vullen, moeten worden ge pleegd. Tot eind juli zijn werkers van aannemersbe drijf B AM Wegen uit Bergen op Zoom aan het werk. Tij dens de werkzaamheden zijn de wegen voor verkeer ge sloten. Op Noord-Beveland gaat het om de Kaaidijk en het fiets pad Veerse Meer. Op Zuid- Beveland gaan de volgende wegen op de schop: Gent- mansdijk, Zimmermanweg, Grensweg, Kraayertsedijk, Meerkoetweg, Putkilweg, Valckenisseweg, Demoulin- weg, Wissekerkseweg, Pias weg, Middenhof, Noorddijk, Aardebolleweg, Egbert Pet ruspolderweg, Arendshoek- weg, Kaneelpolderdijk, Steendammeweg, Vijf- zoodijk, Monsterweg en In- undatieweg. tuur, muziek en architectuur met hier en daar een ondeu gende passage. De stranden en krabben van Zeeland waren Eggink en Schrijer daarbij behulpzaam. Zij lieten zich kennen in ge daanten die historici en we tenschapsbeoefenaren niet voor mogelijk hielden. Wat betreft de krabben in per sonificaties die op deze dier soort een heel ander, Zeeuws, licht werpen. 'Ik krabbel en ontkom' werd vorm gegeven door De Vries Communicatie Centrum in Zierikzee en uitgegeven door Boekhandel De Vries. Het boek ligt vanaf vandaag bij de Zeeuwse boekhandels en een aantal galerieën in Middel burg, Burgh-Haamstede, Zier ikzee en Renesse. ^7? i3 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 if- I - i ÏW»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5