1 gemeenteGoeS Binnenstad vernieuwt f Openbare kennisgevingen Leed E Evenementen 19 mei 2004 Vergadering raadscommissies Skate-evenement voor de jeugd Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes lnformatie(-uitwisselings)avond warmtesysteem Ouverture 26 mei Stap voor Stap op de fiets, de cursus waar vrouwen leren fietsen Vastgesteld ‘Groenstructuurplan 2003 - 2012’ter inzage Gemeentelijke diensten op 31 mei gesloten 07-05-2004 07-05-2004 08-05-2004 08-05-2004 09-05-2004 10-05-2004 10- 05-2004 11- 05-2004 12- 05-2004 12-05-2004 Wandelmorgen voor senioren K» Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 19 mei 19 mei 20 mei Bibliotheek Goes Gesloten de Internationale '3 Zeeuwse Wan- 23 mei 25 mei 26 mei Vacature’s 11 -05-2004 12-05-2004 7 juni I1-05 Ringbaan West 2 I1-05 Schuttershof 26 Burgemeester en wethouders van Goes i I i i 20 mei 20 mei 25 en 26 mei maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Eerste spade in de grond voor vernieuwing winkelstraten Milieuvergunningen perceel Ambachtsweg 9 te 's-Heer Arendskerke Noordweegseweg 16A te 's-Heer Arendskerke. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van resp.: 12-05-2004 12-05-2004 Jonkers, Jasper Fokko Frans van derVeeken, Ryan Amperse, Jarno Zijlma.Tim Geijs, Levy Leeuwestein, Puck Julia Berman, Cornelis Jan Wijs, Sanne Antonia Elisabeth Maria Goncalves, Julia Miranda Goncalves, Gianni Roman Don, Johannes Evert en Hengsdijk, Jannetje Catharina Arendsen, Herman Mathis Bernardus en Hillebrand, Johanna Verheul, Jan en Moerdijk,Adriana Suzanna Reuter, Alexander Albert en Weijmans, Ingeborg Louisa Maria Schroevers, Johannes Jan en Slabbekoorn, Margaretha Neeltje van Sluijs, Pieternella Boekhout, Sophia Dorothea van Harn, Suzanna Duindam, Neeltje Adriana Dirkx, Petrus Johannes Nousejacobus Lepoeter, Jacobus Brede School De Symfonie, Elvis Presleylaan 107. Alle basisscholen in de gemeente Goes die meewerken aan School sport Goes zijn benaderd om de kinderen hiervoor enthousiast te maken. De kinderen kunnen zich via antwoordkaarten vóór 21 mei a.s. opgeven bij Afdeling Breedtesport. Er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen! Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Judith van Meete ren, coördinator sportverenigingen. U kunt haar bereiken op telnr. 01 13 - 23 70 84 en via het e-mailadres j.vanmeeteren@smwo.nl Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl In alle commissies wordt de Voor jaarsnota 2004 besproken. Dit is niet meer apart op de diverse agen da's vermeld. De raad heeft in zijn vergadering van 15 april 2004 het gemeentelijk ‘Groenstructuurplan 2003 - 2012’ vastgesteld. Het plan zoals het op basis van het besluit van de raad luidt, wijkt af van het ontwerp dat in december 2003 ter inzage heeft gelegen. De vaststelling in afwijking van het ontwerp houdt mede ver band met een aantal reacties die tegen het ontwerp zijn ingediend. Gehandicaptenperkeerplaats Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenpar keerplaats te hebben aangewezen aan de Lijnbaan te Goes. Op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit moet u doen binnen zes weken na de toezending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres; b. de dagtekening; c. een omschrij- ning van grond in de Poel II en evaluatie actiepunten Milieu beleidsplan. Portefeuille wethouder ‘t Hart Vaststellen van het bestemmings plan 's Heer Hendrikskinderen Oost. Bespreking GWP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) en uit gangspunten voor de woonwijk Mannee. Mededelingen en informatie: a. collegebesluit over project Rossinipad Overzuid. b. antwoordbrief over situatie Klaverpad; c. uitnodiging GS voor bijeen komst over provinciaal omgevingsplan; d. overzicht bouw/aanleg-plannen waarvoor artikel 19 WRO is toegepast; e. afdoeningsbrief college over permanente bewoning in de Inlaag te Wolphaartsdijk; f. bouwplanontwikkeling Poelhoek, Beukenstraat 64-82; g. brief aan leden gemeenteraad over ongediertebestrijding (op verzoek fractie GL); h. brief Bewonersbelangen Goes- West over masterplan Goes- West. Aanpassen van de Planschade verordening. Vaststellen van het bestemmings plan TerValcke. Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening bouwgrond- exploitatie 2003. Advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de afvoe- groene bufferzones tussen de ker nen en door het veiligstellen en ver der ontwikkelen van de grotere parkgebieden in de kern Goes. De beleidsvisie omvat de thema’s hoofdgroenstructuur, ecologische structuur, beheer, bescherming en flexjbiliteit. De visie is voorts nader uitgewerkt in twintig concrete pro jecten, die binnen het tijdvak waar voor het structuurplan is bedoeld, in uitvoering zullen worden geno men. mei vanaf 19.30 uur in Uitspanning De Goederenloods op het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele aan de Stephensonweg in Goes. Essent en de gemeente zullen dan op de uit komsten van de enquête reageren. Ook is er gelegenheid vragen over het warmtesysteem te stellen. ring van het woonhuis Oude Kraaijertsedijk 4 te 's Heer- Arendskerke van de rijks- monumentenlijst. Op maandag 31 mei (2e Pinster- dag) zijn alle gemeentelijke dien sten gesloten. Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodge vallen kunt bellen met 06-53298141. Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook con tact opnemen met dit nummer. Voor verstoppingen in uw riole ring kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. Huisvuil Op maandag 31 mei 2004, 2e het uitbreiden van magazijn C het bouwen van een serre het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel het bouwen van een showroom met werkplaats het verwijderen van asbest houdende dakbedekking het plaatsen van 2 dakkapellen het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de garage het tijdelijk plaatsen van een bouwbord het uitbreiden van de woning het bouwen van een tuinhuis het verbouwen van de show- room/garage Webmaster voor een Raadsfractie Medewerker Astmafonds Hulp bij trainingen van windhonden Gastvrouw/heer Inloophuis Diverse Activiteiten medewerker(s) 600 jaar Goes:Tijd voor feest Jongerencoördinator Decorbouwer voor muziektheatergezelschap Kostuum naaister voor dansvoorstellingen Notulisten en bestuursleden voor verschillende organisaties gezocht. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. 13- 05 14- 05 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Stoomtrein Goes-Borsele Grote Markt vanaf 20.00 uur Grote Kerk 13.30 -14.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Sportpunt Zeeland 9.30 uur Podium 't Beest 14.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 21.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Manhuistuin 12.30 - 13.30 uur het wijzigen van de kap het plaatsen van een hekwerk het bouwen van een schuur het verbouwen van de woning het uitbreiden van de boven verdieping het bouwen van een tuinhuisje het bouwen van 2 dakkapellen het uitbreiden van de woning Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Programma Hemelse Dagen: 20.00-21.00 uur: DJ Sandstorm (commerciële muziek) 21.00-22.00 uur: DJ eye-d DJ Hidden (drum'n bass) 22.00-23.00 uur: DJ Reza (dance) "Sporen naar het Verleden” Voor informatie, stoomtrein Goes-Borsele, tel. 270705. ten’. Inlichtingen: Mevr. L. van Loon. Tel. 0164-265282. Carillonbespeling door stad- beiaardier Sjoerd Tamminga Kinderfilm: Suske en Wiske 'De duistere diamant' (vanaf 6 jaar) Concert: Extince Ultimatorz Filmvoorstelling: Elling Maandag 24 mei om 19.00 uur in theater "De Mythe", (Bisonzaal) Bleekveld I, Goes Commissie Grondgebied optre dend als hoor-en adviescommis sie voor bezwaar- en beroep schriften: Behandeling ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 's-Heer Hendrikskinderen-Oost. De behandeling van de zienswijzen is openbaar. Daarna beraadt de commissie zich in beslotenheid, Het uitgebrachte advies is wel openbaar. Commissie Grondgebied op 24 mei om 19.30 uur in "De Mythe:" Portefeuille wethouder Linssen Beschikbaarstellen van een werk krediet Voor de uitvoering van het masterplan binnenstad, de instelling van een egalisatie reserve en een reserve promotie Goese binnenstad. Portefeuille wethouder Van *t Westeinde Mededelingen en informatie: a. brief Rafaël Evangelische Gemeenschap over mogelijk heid vestiging op bedrijfs terrein, b. collegebesluiten over onteige- 13- 05 Ridderhof 18 14- 05 Indira Gandhilaan 55 14-05 Verrijn Stuartweg I4A 1 Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Gehuwd 07-05-2004 Overleden 06-05-2004 07-05-2004 07-05-2004 08-05-2004 09-05-2004 09-05-2004 10-05-2004 Overzicht Burgerlijke stand van 06-05-2004 t/m 12-05-2004. Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl 1. Lokerse Metaal vorming. Ambachtsweg 9, 4458 DA 's-Heer Arendskerke 2. Lasbedrijf Karelse, Noordweegseweg 16A, 4458 AT 's-Heer Arendskerke. Betreft: 1een constructiebedrijf op het adres Ambachtsweg 9 te 's-Heer Arendskerke 2. een constructiebedrijf op het adres Noordweegseweg 16A te 's-Heer Arendskerke Aangevraagde vergunningen: - voor het veranderen van de inrichting (art. 8.1 a en c Wm). Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunningen verleend. De vergunningen wijken niet af van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Inzage De vergunningen, voorschriften en andere daarop betrekking heb bende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Beroep Tot 30 juni 2004 kan tegen deze beschikking beroep worden inge steld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0113- 249718. I2-05 Donkerstraat 8 12-05 Dooldijk 10 12- 05 Dokter Vosstraat 7 13- 05 Beuke nstraat Dinsdag 25 mei om 19.30 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie Stichting Palazzoli, Zeeuws inloophuis voor mensen met kanker en hun omgeving. Portefeuille wethouder ’t Hart Mededelingen en informatie: a. collegebesluit over inkoop reïntegratietrajecten 2004; b. uitnodiging werkconferentie van Splinter "Cliëntenraden een lust of een last"; c. brief Pontes Scholengroep over overschrijding kosten huis vesting; d. nieuwsbrieven SZW april/mei 2004 en WWB mei 2004. Voorstel tot het verzelfstandigen van het openbaar basisonderwijs. Toelichting Ben de Reu van het RPCZ op stelselwijziging school begeleiding. Portefeuille wethouder Van Ewijk Presentatie Sportpunt Zeeland m.b.t. (financiële) stand van zaken en toekomstvisie. Mededelingen en informatie: a. verslag bijeenkomst over reno vatie Wilhelminahuis van 25 maart 2004; b. collegebesluiten over pilot preventie ouderen, huisvesting algemeen maatschappelijk werk en beleidskader jeugdzorg 2004-2007. .est 20 mei Grote Markt vanaf 11.00 Mr Podium 't Beest Goedkeuring I e wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan ‘Lande lijk Gebied' zodanig gewijzigd, dat de voormalige agrarische bedrijfs woning Tervatenseweg 42 te Kloetinge tot woning wordt bestemd en de monumentale schuur op genoemd perceel wordt bestemd tot ten hoogste twee woningen. Het wijzigingsplan is op 3 mei 2004 door gedeputeerde staten van Zeeland goedgekeurd. Het besluit van gedeputeerde staten en de bijbehorende stukken lig gen vanaf maandag 24 mei 2004 voor een termijn van zes weken ter inzage bij de publieksbalie. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van gedeputeerde staten binnen genoemde termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. Het besluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. >9*9*<t««»*«)»®&»&*»&»***4Q******»»&*&»# Monumentenprocedure voor het wijzigen van de kozijnen Vlasmarkt I8 te Goes Er is een monumentenaanvraag ingediend voor het wijzigen van de kozijnen Vlasmarkt 18 te Goes.Vanwege de status van rijksmonu- ment moet er voor de restauratie een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvo rens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van artikel I2, lid 2 van de monumentenwet vanaf 20 mei 2004, twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. De gemeente en het energiebedrijf Essent willen graag weten wat de ervaringen van de bewoners van Ouverture zijn met het warmtep- ompsysteem. Daarom is een enquê te gehouden. Tevens is er een infor- matie(-uitwisselings)avond over het warmtesysteem op woensdag 26 Het ‘Groenstructuurplan 2003 - 2012’ beoogt het waarborgen en verhogen van de kwaliteit van het leefmilieu door het versterken van de groenstructuur in voorop de woon- en werkomgeving. Het groen vormt een wezenlijk element in de identiteit van stad en dorp. Behoud en versterking van belangrijke groenvoorzieningen vindt onder meer plaats door het aangeven van cursisten het traject voldoende hebben afgesloten kunnen zij op dinsdag I3 juli a.s. hun praktijkexa- men afleggen. De verzamelplaats van de cursus is de wijkinfowinkel in de Goese Pol der, Kuijperlaan 17. Zowel vrijwilligsters als cursisten kunnen zich van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren aanmelden via telefoonnummer 237082 of via sport@smwo.nl. U kunt zich tot donderdag 3 juni 2004 opgeven (maximaal I5 deelnemers). SMWO Welzijn Afdelingen Breedte sport en Brede Scholen organiseert op woensdag 26 mei 2004 een “Skate-evenement” voor de jeugd van groep 5 t/m 8 (8 t/m 12 jaar). In samenwerking met het ClOS-pro- jectenbureau, Stichting Buurtwerk Zuid en wijkvereniging Overzuid/Ouverture wordt een leuke skatemiddag aangeboden. Het “Skate-evenement” is een activiteit om het Schoolsportseizoen 2003- 2004 op een ludieke en uitdagende manier af te sluiten. Het vindt plaats op 26 mei 2004 van 13,30 - I6.00 uur op de ijs/skeelerbaan in Ouver ture in Goes. Bij slecht weer is er een alternatief programma in de 22 mei Fluitekruidstraat 106 Beukenstraat 65 4-05 Dorpsstraat 52 I4-05 IGJ van den Boschstraat 55 het bouwen van een woning Optreden Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 24 mei 7 juni 2I juni 5 juli 5 juli De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- Zmonumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. 26 mei Geboren Het vastgestelde ‘Groenstructuur plan 2003 - 2012’ ligt met ingang van maandag 24 mei 2004 vier weken ter inzage bij de publieksba- lie.Tevens kunnen daar het raadsbe sluit, de ontvangen reacties op het ontwerpplan en het standpunt over deze reacties worden ingezien. f EVENEMENTEN IN GOES VAN I9 tlm 26 MEI 2004 Wethouder Linssen heeft vorige week dinsdag symbolisch de eer ste spade in de grond gestoken om het begin van de herinrich- tingswerkzaamheden in de win kelstraten aan te kondigen, Hij werd hier bij bijgestaan door ver tegenwoordi gers van de Onderne mers Organi satie Goes (OOG), Horeca Goes en de Vere niging voor Ambulante Handel. De symbolische handeling werd door de betrokkenen verricht aan het begin van de Lange Kerkstraat aan de kant van de Grote Markt, de plaats waar de aannemer is Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsverga deringen van 17 juni aan de orde komen. 20 t/m 22 mei ROC Zeeland Rommerswaelestraat del Dagen' en 'Ganzestadtoch- (start) Nederland - Fietsland wordt ons land ook wel eens genoemd. In ieder huishouden treft u minimaal een fiets in de schuur of garage. Het is dus bijna vanzelfsprekend dat iedereen kan fietsen, maar schijn bedriegt en daarom organiseert SMWO Welzijn, afdeling breedte sport een fietscursus die gedurende vijf weken iedere dinsdag en don derdag van I3.45 tot 14.45 uur plaatsvindt. De cursus gaat bij vol doende cursisten en vrijwilligers op dinsdag 8 juni a.s. van start. Als de Donderdag 27 mei om I930. uur: Commissie Middelen: Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde Vaststellen van de rekening 2003. Portefeuille burgemeester Mededelingen en informatie: Collegebesluiten over opschorting ontslag vrijwillig onderofficier, aanvulling bandpre- ventiebeleid, beleidsnota brand weer en samenwerking Borsele/Goes, wonen met zorg- ondersteuning, rapport ongeval met gevaarlijke stoffen op spoor in de Bevelanden, waakvlamover- eenkomst voor callcenter met Delta en Connexxion, jaarover zicht 2003 uitvoering Klachten regeling. De commissievergaderingen Maat schappelijke Ontwikkeling en Middelen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. De commissie Grond vergadert in "De Mythe", Bleekveld I in Goes. U kunt tijdens de com missievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zogenaamde spreek recht. De raadscommissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag inzien tussen 09.00 en I2.30 uur en op dinsdag- en woensdagmiddag tussen I3.3O en 16.00 uur bij de publieksbalie in het stadskantoor. U kunt ook telefo nisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te ziens Theatervoorstelling: 'Elektra' door De Rotterdamse Schouwburg Filmvoorstelling: Lost in translation Programma Hemelse Dagen. I 1.00-15.30 uiir: Quadraces (inschrijven bijl cafés Grate Markt) 15.00-16.00 uur: Groover 16.00-17.30 uur: Corner Cats 19.45-2l.l5 uur:The Blisters 2115- 22.15 uur: Skabadivers 22.15- 23.00 uur: George Bakèr Nationale StoOmtreindag Voor informatie, stoomtrein Goes-Borsele, tel. 270705 20 en 2lmei Voor meer informatie om bijvoorbeeld zelf een vacature te plaatsen of meer vacature’s kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om in onze vacaturebank een kijkje te nemen kunt elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Zaagmolen straat 3, 4461 BK Goes.Telefoon 25317I 253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl 20 tlm 23 mei Museum stoomtrein Goes-Borsele I 10.00 - 18.00 uur ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d.de gronden van het bezwaar. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: Kuiterswegeling Schimmelpenninckstraat te Kloetinge: I Wilg en 2 Essen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op I8 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0I 13-249700). 10-05 Anthony Fokkerstraat 8 10- 05 Spanjaardstraat 9 11- 05 Koningstraat 5 Senioren kalender: Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 10-05 t/m 14-05-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0I I3- 249709) I0-05 Schal klaan I4 10-05 Sluisplaat 7 I3-05 Heer Wissestraat 7 I3-05 Noordoordplaat 3 I3-05 Westhavendijk 36 PINKSTERDAG, wordt geen huisvuil (GFT in de groene bak) opgehaald in Kattendijke, Goese Meer, Wilhelminadorp en Goes-West De gewijzigde ophaaldag: WOENSDAG 2 juni vanaf 07.00 uur. De routes van maandag 31 mei, 2e PINKSTERDAG, (GFT in de groene bak) van Wolphaarts dijk, Oud-Sabbinge en 's-Heer Hendrikskinderen, worden gereden op donderdag 3 juni vanaf 07.00 uur. begonnen met de werkzaamhe den. De gemeente heeft op een ludieke manier aandacht gevraagd voor het begin van de herinrich ting door een schoenpoetser deze dag de schoenen van voor bijgangers te laten poetsen en koffiebonnen uit te delen. De komende maanden werkt gemeente aan U het vernieu wen van de hoofdwinkel straten, zodat Goes aan het einde van dit jaar over een nóg mooier stukje binnenstad beschikt. Vragen over de herinrichting van de binnenstad kunnen gesteld worden via telefoonnummer 249952 of het e-mailadres: binnenstad,frernieuwt@goes.nl. t IJ Tf n' c r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19