Homoseksuelen en hetero’s in Zeeland komen samen op feest ’Het is te hopen dat het niet te laat is’ Van kroontjespen tot computer 3VO: ’Dertig- kilometergebieden zijn vaak onveilig door hardrijders' ’t Honk in Kapelle bestaat honderd jaar Niets is te gek voor Aphrodite Kunstfoto's door de computer Open dagen bij DBM EXPO B.V. BEVELAND RONDJE BEVELAND Nachtwandeling met Hemelvaart I Woensdag 19 mei 2004 de Bevelander Pagina 17 Homoseksualiteit wordt in het dagelijks leven nog steeds niet volledig geaccepteerd", zegt Tom de 'S-GRAVENPOL- Opspuiten Een klassenfoto uit 1-923 (foto: pr) Handhaving Jeroen Moerdijk opende onlangs zijn eigen fotozaak (foto: Tannie de Jonge) GOES - Pal naast de Grote Kerk in Goes bevindt zich de pasgeo- pende fotostudio van Jeroen Moerdijk. De tot voor kort als freelan cer werkzame fotograaf verzorgt alle vormen van fotografie, waar onder portretten en reportages. Moerdijk onderscheidt zich in zijn vak met digitale beeldbewerking. Door hem gemaakte foto's van personen of objecten worden met de computer bewerkt tot bijzon dere kunststukjes. Moerdijk: "Er is enorm veel mogelijk, in kleur, zwart-wit of combinaties daarvan. Specifieke leefomstandigheden of -stijlen kunnen de basis vormen voor de invulling van een op dracht." Fotostudio Moerdijk, aan de Korte Kerkstraat 14, is op af spraak geopend en verkoopt ook fotoalbums, lijsten en passe-par touts op bestelling. Meer informatie is te krijgen via www.foto- grafiejeroenmoerdijk.nl. of 06-40523310. DBM heeft op 1 mei een vernieuw pad in gebruik genomen, (fo to: Tannie de Jonge) Mark Koorenneef (helemaal links) is de nieuwe eigenaar van Aphrodite, (foto: pr) GOES - De 24-jarige Tom de Koning uit Goes vond dat er maar weinig werd gedaan voor homo's en lesbiennes in Zeeland. Daarom organi seerde hij vorig jaar febru ari zelf maar een feest. Tot zijn grote verrassing kwam er meer dan honderd man op af. Inmiddels zijn Tommy's Gay Friendly Parties tot in De School met den Bijbel begon op de Biezelingse Steenweg en werd 30 september 1904 geo pend. Op januari 1905 telde de aantal was in december opgelo pen tot eenentachtig. Het leerlin genaantal bleef gestaag stijgen en anno 2004 telt 't Honk 365 leer lingen verdeeld over zestien groe pen. De christelijke grondslag is door de jaren heen gehandhaafd. Harry Freie, sinds 1975 leerkracht van GEERSDIJK - De gezamen lijke kerken van Noord-Be- veland houden in de nacht van Hemelvaart een speciale nachtwandeling. de wijde omtrek bekend. De eerstvolgende is vrijdag 21 mei vanaf 22.00 uur in Pake Sake aan de Wijngaardstraat in Goes. (Vervolg van voorpagina) Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde heeft eind vorig jaar per brief aangedrongen op een snelle aanpak van het zand- honger-probleem. Maar volgens Edwin de Feijter van Rijkswater staat kan het nog jaren duren voor er een afdoende, kostenbe sparende oplossing gevonden wordt. De Feijter: "Het is te hopen dat het dan niet te laat is. Hoe meer het gebied aftakelt, hoe minder aantrekkelijk het ook voor de vo gels en vissen is om daar te ko- Ook Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap benadrukt dat er een oplossing moet komen. Jacobusse: "De Oosterschelde heeft een grotere natuurwaarde dan de meeste mensen zich reali seren. Het is een kraamkamer voor vis en een voederplaats voor enorme aantallen vogels. Het is men. Ik denk dat ik wel kan zeg gen dat de gevolgen voor de na tuur onderschat zijn. Als we niks ondernemen blijft hooguit een derde van het gebied over." Woonbuurten zijn verblijfsge- bieden en moeten honderd pro cent veilig zijn voor iedereen. 3VO gaat, samen met bewoners, dan ook de strijd aan om buur ten veiliger te maken. Daarvoor is het hard nodig dat de inrich ting van straten verbeterd wordt waardoor hardrijden niet meer kan. 3VO eist bij gemeenten, politie en overheid scherpere in richtingseisen, wettelijk gere gelde inspraak van bewoners en een lik-op-stuk beleid gericht op snelheidsovertredingen. Joop Goos, directeur 3VO: "Een der- tig-kilometergebied is meer dan een weg met een drempel en een bordje met 'dertig'. Snelheidsmetingen Wij zijn voorstander van meer 30-kilometergebieden in Neder land. De inrichting van deze ge bieden zal echter meer bescher- Automobilisten lappen de snel- heidsregels massaal aan hun laars en rijden in 65 procent van de gevallen maar liefst meer dan tien kilometer te hard. Dat er do den en gewonden vallen in 30- kilometergebieden vindt 3VO onaanvaardbaar. GOES- In woonwijken met een snelheidsgrens van dertig kilometer per uur rijdt 85 pro cent van de automobilisten te hard. Dit blijkt uit snelheids metingen die verkeersveilig heidsorganisatie 3VO op een groot aantal plaatsen in Ne derland heeft uitgevoerd. YERSEKE - Mark Koorenneef, de nieuwe eigenaar van Kapsalon Aphrodite in Yerseke, introduceert een aantal interessante haart- rends in zijn zaak. "Onze slogan luidt 'Niets is ons te gek'. We gaan dan ook echt een stap verder in haarverzorging. Voorbeelden zijn het Italiaanse Colour Plates, een speciale verftechniek voor lang haar, met als resultaat diverse kleuren in één kapsel-, en fluoresce rende haarkleuringen. Aphrodite is gespecialiseerd in Great Length hairextensions en binnenkort bieden wij een totaalpakket op het gebied van bruidsmake-up en -kapsels." Aphrodite heeft niet alleen een dames en heren-, maar ook een aparte kindersalon. De woensdagmiddag is Kinderknipmiddag, met ijstraktaties en gratis leuke (uitwasbare) kleurtjes in het haar. Kapsalon Aphrodite met de nieuwe eigenaar is te vinden aan de Noordzandstraat 43, 0113-571601. ZATERDAG Goes, Hotel Goes, open dag, HCC Zeeland, 10.00-16.30 uur. OUDELANDE Jan Prins, Wilhelminas- traat 10, acryl op panelen, zondag 14.00 tot 16.00 uur. tot eind juni. WEMELDINGE Museum 't Waskot, Pr. Ju- lianastraat 1, verzameling van P.T.T. spullen van 1865 tot 1997, woensdag en vrij dag van 10.00-17.00 uur, t/m mei sterker nog: veertig procent van de bezoekers is hetero. "Ik noem het niet voor niets 'gay friendly'. Voor hetero's is het makkelij ker om iemand in een disco te gen te komen dan voor ons. Daarom zijn er ook aparte cafés en disco's. Maar het is ook belangrijk om te integre ren met hetero's." Een gemiste kans voor dé or ganisatie voor homoseksuelen, het COC? Niet als het aan De Koning ligt. Drie weken gele den werd hij zelfs tot voorzit ter van de afdeling Midden- denk ik niks teveel gevraagd iets zeldzaams als de Oosterschelde in stand te houden." De bekendste en jongste oplos sing is het stroomlijnen van de pijlers en dorpelbalken van de Stormvloedkering, waardoor het in- en uitgaande water op minder weerstand stuit. Daar door wordt het getijverschil en kele decimeters groter. "Maar bij dit soort oplossingen, waar bij gesleuteld wordt aan de ke ring, moet primair rekening ge houden worden met de veilig heid. Pas daarna volgt de na tuur", zegt De Feijter. "Het is Door sobere inrichting van de wijken en het ontbreken van snelheidscontroles zijn 30-kilo metergebieden bijna nooit een garantie voor een rustig en veilig verkeer voor kwetsbare wegge bruikers. Zolang de weg uitno digt om harder dan dertig te rij den maken veel automobilisten daar gebruik van. Daarbij komt dat in dertig-kilometergebieden niet of nauwelijks sprake is van handhaving door de politie. Heeft de gemeente geen snel heidsremmers in de wijk aange legd dan begint de politie meest al niet aan controles, terwijl juist het ontbreken van een goed inge richt wijk de belangrijkste oor zaak is voor te hard rijden, aldsu 3VO. multiculturele samenleving le vert wat dat betreft nieuwe problemen op. Het geloof kan een rol spelen en ook in de dorpen zijn jongeren bang er voor uit te komen. Soms wor den ze gepest op school of ver stoten uit het gezin." De krans, een roze bloemendriehoek, die het COC elk jaar bij de Do denherdenking op het Middel burgse Abdijplein legt, is in vorige jaren een paar keer ver dwenen. "Daaruit blijkt toch wel dat het nog steeds een heikel punt is in Zeeland." De tocht met fakkels trekt in stilte door het Bokkegat. Daar is de dageraad te aanschou wen aan de Oosterschelde. In een schuur is er een gezamen lijk ontbijt. De deelnemers moeten wel hun eigen eten meenemen. De pelgrimage wordt afgesloten met een vie ring om 7.00 uur aan de dijk. Vanuit verschillende dorpen wordt woensdagnacht ver trokken. De deelnemers lopen met fakkels naar Geersdijk waar de groepen elkaar ont moeten. Wie niet door de nacht wil lopen, maar 's och tends wel de opgaande zon wil zien, kan zich rond 4.45 uur bij de groep voegen die dan bij de Oesterput is. Om 06.00 is het ontbijt in de schuur. Opgeven kan in de verschillende dorpen via: 695908 (Colijnsplaat), 372930 of 371920 (Kamper land), 601986 (Kats), 302931 (Kortgene), 371537 (Wissen kerke), 301943 of 301523 (Geersdijk). een verkleed in Ot en Sien stijl naar school komt. "Er is dan een optocht en de lessen worden ge geven zoals in die tijd." Die maandag is er een optreden van Elly en Rikkert in de Hervormde Kerk en woensdag is er een play backshow. Vrijdag staat in het te ken van sport en spel met 's mid dags een Zeskamp. Zaterdag een receptie voor genodigden en van af 16.00 uur een reünie, beide ac tiviteiten zijn in de Hervormde Kerk. Voor de reünie is veel be langstelling. "Meer dan honderd mensen hebben zich al opgege ven en de inschrijving loopt nog tot 28 mei." Opgeven voor reünie met lopend buffet kan door 12,50 euro over te maken op rekening 3315.22.160 ten name van Feest commissie 't Honk. Voor meer in formatie: 0113-330262 of phhni- colasen@zeelandnet.nl. YERSEKE - DBM in Yerseke is een specialist in kunststof kozij nen voor particulieren en bedrijven van het merk Finstral. Om de klant nog beter van dienst te zijn is DBM sinds 1 mei actief vanuit een vernieuwd pand dat een kantoor, werkplaats en showroom om vat. DBM monteert duurzame en onderhoudsvrije kozijnen, deu ren, serres, rolluiken, terrasdeuren, vensterluiken en schuifpuien. Sinds kort maken ook assemblage (in eigen werkplaats) en monta- school zeventig leerlingen, dat ge van maatwerk in binnen- en buitenzonwering deel uit van het servicepakket. Het merendeel van de Finstral-producten, die vol doen aan eisen van het Nederlandse bouwbesluit, is voorzien van een ingewalste houtnerf. Op 21 en 22 mei houdt DBM open dagen, vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, aan de Kreeft 9 in Yerseke. Wie meer informatie wil over de producten kan bellen met 0113-576482. Koning die Gay-party's organiseert, (foto: Tannie de Jonge) Zeeland gekozen. Het COC kampt volgens hem met een oubollig imago. "Het is een klein kringetje en er wordt te weinig bekendheid aan de ac tiviteiten gegeven." Hij is vast van plan de afdeling nieuw leven in te blazen met een betere pr en nieuwe activi teiten. In de toekomst gaat hij de feesten in samenwerking met het COC verzorgen. Het COC kan veel betekenen, vindt hij. "Homoseksualiteit wordt in het dagelijks leven nog steeds niet volledig geaccepteerd. De als met een auto. Als je daar de remschijf een aantal millime ters dunner maakt, is het al niet veilig meer. Je kunt niet zom aar ongestraft aan iets sleute len." Een andere oplossihg is het spuiten van zand, wat in feite geen oplossing is, maar evenals het inklinken van de platen neer komt op symptoombestrijding. Jacobusse: "Bovendien gaan zulke ingrepen ten koste van de natuurlijkheid van het land schap. We hebben van onze zee armen aquaria gemaakt. Het zijn zwembaden geworden." "Het begon eigenlijk als een grap, achter in een café", ver telt De Koning, in het dage lijks leven bedrijfsleider in een kledingzaak. Om de zaken professioneler aan te kunnen pakken heeft hij inmiddels zijn eigen organisatiebureau opgericht. Dit jaar staan er ook feesten elders in Zeeland en Brabant op het programma. "Er zijn optredens, de bezoekers zijn excentriek gekleed en een tra vestiet deelt snoepjes uit aan de mensen. Het is ook een soort reünie, anders gaat ie dereen verspreid in Rotterdam en Antwerpen stappen." Het thema van het komende feest is 'Angels crazy night. One night in heaven'. Er zijn optredens van zangeres Ma rion van Iwaarden en paaldan- seres Charisma. Hetero's zijn van harte welkom op het feest, KAPELLE - Dit jaar bestaat de Christelijke Basisschool 't Honk, voorheen School met den Bijbel, in Kapelle honderd jaar. In de week van 6 juni is het groot feest op de eeuwoude school. GOES Ambachtscentrum, Kat- tendijksedijk 27, foto's van Frank Bollebakker, woens dag en zaterdag van 13.00- 17.00 uur, t/m mei. Servi ceflat De Schakel, 's-Gra- venpolderseweg 9, olieverf en aquarellen van Hanneke Goetheer, t/m mei. Servi ceflat De Horst, De Horst 48, schilderijen van Nelly den Engelsman- Korsuize, t/m mei. GGD Zeeland, Westwal 37, foto's, 'Wij st ervelingen', t/m 15 juni. Galerie-Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade, te keningen van Cor van Gils en Jacky Romme, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augustus. Antiek handel J.M. van Baaien, Voorstad 37, sieraden, tas jes en textielkunst van An nette Jeukens, Jacqueline de Jong en Laura Lieben berg, 'Textiel en (V)aria', dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 5 juni. DER Bibliotheek, schilderijen van Anneke Melse, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 en 18.00 - 21.30 uur, woensdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, t/m 4 juni. HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Meinie van Bommel en schilderijen en sculpturen van Karin Starmans, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrij dag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur, t/m juni. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Bieze- lingseweg 10, diverse voor werpen, foto's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kinders tot Volwassen Vlin ders', woensdag t/m zater dag van 13.00-17.00 uur, t/m 17 juli. Gemeente huis, Kerkplein 1, schilde rijen van L. J. Verkerk, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur en donderdag van 9.00- 18.00 uur, t/m 11 juni. KRUININGEN Gemeentehuis, stillevens en landschappen in aquarel, tot eind mei, 8.30-16.30 uur, vrijdag en weekend ge sloten. ming moeten gaan bieden aan kwetsbare weggebruikers." 3VO heeft de snelheidsmetingen uitgevoerd in aanloop naar de Europese week van de verkeers veiligheid. De resultaten van de metingen bevestigen de vele klachten die 3VO van buurtbe woners krijgt. Het autoverkeer zorgt voor veel overlast en irrita tie. Kinderen, fietsers en voet gangers kunnen vaak niet veilig op straat. De metingen in meer dan veertig verschillende plaatsen verspreid door het land. Ook in Zeeland. De resultaten lieten overal het zelfde beeld zien. In veel buur ten werden zelfs uitschieters tot zestig en zeventig kilometer per uur gemeten. VRIJDAG Kamperland, minicamping De Ontdekking, Bouw- en Plantlust, De Vlasschelf, Cat harina Mariahof, De Vijf Lin den, De Kering, boerencam- pingfietstocht, 10.30-17.00 uur. Kamperland, minicam- ping Klompe, ruiter- en mentocht, 10.00 uur. de school: "In ben in de Bieze- lingsestraat begonnen bij hoofd onderwijzer de heer J.Blok. De naam 't Honk is ontstaan door sa mengaan van Hummelhonk en Zonnehonk." In honderd jaar is het onderwijs ontwikkeld, van lagere school tot basisschool, van potloodje en kroontjespen tot computer. Ook de manier van onderwijs is flink veranderd, meer onderwijs op maat. "Er is meer aandacht voor individueel onderwijs, een groot verschil met het klassikaal onder wijs van vroeger. Alle leerlingen hebben de juiste aandacht nodig", aldus Freie. Een jubileum vraagt veel voorbereiding en de feest commissie is in juni 2003 gestart. Het programma speelt zich gro tendeels op en rond de school af met als nostalgisch hoogtepunt donderdag 10 juni wanneer ieder- DONDERDAG Kwadendamme, R.K. Kerk, wandeling naar Hoedekens- kerke, 9.00 uur. Hoede- kenskerke, Kerk Prot. Ge meente, oecumenische dienst, 10.30 uur. 's-Heer Arendskerke, Kerk, open voor bezichtiging, 13.00 uur, orgel- en dwarsfluitconcert, 13.30-14.00 uur. I III Door Leon Janssens f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17