Jongeren moeten ergens naar toe kunnen Wandeling van Milieudefensie als een hartenkreet voor het strand De Kaloot Fiets- en ruitertocht op Noord-Beveland Veel Zeeuwse ouderen worden Week van de Zee aan Goese Sas mishandeld door verzorgers Ballon reist Stoomtreindagen in Goes EXPO PUZZEL Kerkviering in Hoedekenskerke 500 kilometer de Bevelander Pagina 11 Woensdag 19 mei 2004 9 11 1 2 6 8 9 10 3 4 5 7 1 8 2 2 3 4 5 5 6 7 3 8 9 10 4 11 1 8 1 2 3 4 6 7 5 Dieuwke Siegersma en Marij Nuijten van de Jongerenraad willen weten wat er leeft bij de Borselse jeugd, (foto: Tannie de Jonge) ■I 6 De tocht voor de fietsers is twintig kilometer lang. De rui ters rijden een route van acht tien kilometer en de menners doen de tweeëntwintig kilome ter. Door het Zeeuwse polder landschap, over de dijken én langs verschillende minicam pings waar de deelnemers een kijkje kunnen nemen. Ook mo gen de rijders even neuzen in een melkveebedrijf, biologisch landbouwbedrijf De Koren- Zien en doen tijdens de Stoomtreindagen in Goes. (foto: Ellen de Dreu) GOES - Tijdens de Nationale Stoomtreindagen van donderdag 20 tot en met zondag 23 mei is in het Museum Stoomtrein Goes-Bor- sele van alles te doen en te zien. Zo kunnen bezoekers zien hoe vroeger karren, koetsen, brandblusvoertuigen en goederentreinen werkten. De museumbezoéker mag dan zelf ook de handen uit de mouwen steken. Die mag meehelpen met het aan- en afkoppelen van treinen en het omleggen van wissels. Ook een brandje blussen met de oude stoombrandspuit behoort tot de mogelijkheden. Ver der zijn er verschillende toneelvoorstellingen, demonstraties van oude ambachten, rondleidingen en is er een foto-expositie te be wonderen. Kaarten kosten een tientje, kinderen van vier tot en met twaalf betalen vijf euro, jongere kinderen hebben gratis toegang. Het museum, op vijfhonderd meter lopen van het NS Station in Goes, is open van 10.00 tot 18.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.destoomtrein.nl. In maart 2005 moet er een pro tocol liggen dat de aanpak van dit probleem regelt. Daarin wordt signalering, melding en aanpak van de problemen vast gelegd. Politie, thuiszorgwer- kers, verpleegkundigen en huis artsen krijgen er mee te maken. En dat geldt niet alleen voor BORSELE - De Jongerenraad Borsele heeft een nieuwe voor zitter, Dieuwke Siegersma, die per 1 mei Marij Nuijten opvolg de. De Jongerenraad Borsele is het officiële adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders, niet van de raad want: “Wij zijn absoluut niet politiek gekleurd”, zegt de acht tienjarige Marij. waarvan de eerste voor de zomer geplaatst wordt. “Met Dodenher denking hebben wij dit jaar meegeholpen door meer belangstelling bij de jongeren te wekken”, vertelt de nieuwe voorzitter Dieuwke, “We hebben het advies gegeven de film De Tweeling te draaien die over de oorlog gaat. Van Marco Borsato is het liedje De Speeltuin gepeeld met de aansprekende tekst ‘Morgen zal het vrede zijn’. En Marion van Iwaarden zong het Wilhelmus.” Binnenkort gaat de Jongerenraad on Tour langs alle basisscholen van Borsele. “Op bezoek bij groep 7 en 8, zodat ze weten dat wij bestaan”, vertelt Dieuwke. “De leerlingen mogen zelf een evene ment bedenken en wij kijken of het te realiseren valt. We kiezen het origineelste, het leukste, en dat gaan wij dan uitvoeren.” Marij Nuijten vertrekt na anderhalf jaar als voorzitter omdat zij voor zeven maanden naar Slowakije gaat om daar in een kinderte huis vrijwilligerswerk te doen. Dieuwke Siegersma neemt haar taak over en krijgt begeleiding tot de zomervakantie. Over het nut van de Jongerenraad denken Marij en Dieuwke hetzelfde: “Als jon gere moetje ergens naar toe kunnen. Je hebt een aanspreekpunt no dig. De Jongerenraad helpt in eerste instantie en verwijst door naar de juiste persoon of instelling.” De Jongerenraad heeft ook een website: www.jongerenraadborsele.nl. Beide tochten maken deel uit van een serie wandelingen die Milieudefensie in bedreigde ge bieden in Nederland op poten heeft gezet voor de maanden mei en juni. De tochten worden gehouden onder de titel ‘Hol lands Hartstocht’. Deze lande lijke milieuvereniging heeft GOES - In het kader van de Week van de Zee zijn er op zaterdag 22 mei aan het Goe se Sas verschillende acitvitei- ten. over de levensgemeenschappen in de Oosterschelde. Voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar is er van 12.00 tot 14.00 uur de excursie Op zoek naar zoutwaterschatten. Zij gaan onder leiding van IVN natuurgidsen bij getijdenpoel tjes aan de slag met schepnet jes, loepjes en zoekkaarten. De vondsten worden verzameld in een bakje. Hierna kunnen de kinderen zich bij de duikers voegen om hun vondsten te tonen. Dieren en wieren worden na afloop weer teruggebracht naar de Oosterschelde. Overige schat ten zoals schelpen kunnen de kinderen meenemen naar huis. Deelname is gratis. Voor de kinderactiviteit is aanmelden wel noodzakelijk. Dat kan bij het Milieu Educatie Centrum in Goes via 0113-252628. Imkerij Poppendamme, Pop- pendamseweg 3, foto's en na tuurvriendelijke erfafscheidin- gen, 'Groene Grenzen', don derdag t/m zaterdag, t/m 22 mei. S-GRAVENPOLDER - De bal lonnenwedstrijd die openbare basisschool De Linden uit 's- Gravenpolder hield, ter gelegen heid van het 30-jarig bestaan van het schoolgebouw, is gewonnen door Kayleigh Houtepen uit groep 5 van de school.De ballon van Kayleigh kwam als enige ballon in Duitsland terecht. De ballon werd gevonden in het plaatsje GroBlangheim, in de buurt van Würzburg, zo'n vijf honderd kilometer van 's-Gra- venpolder vandaan. De overige ballonnen, waarvan kaartjes te ruggestuurd werden, kwamen al lemaal in België terecht. Vooral in of rondom de hoofdstad Brus sel werden exemplaren gevon den. Tweede en derde werden re spectievelijk Mohammed el Qu- rashi uit groep 3 - zijn ballon landde in Waterloo-Maaseik - en Mark Schmeitz uit groep 7. Zijn ballon haalde de Belgische uni versiteitsstad Leuven. HORIZONTAAL: 1Laag hekwerk; 2. mannelijk dier; 3. terug, snel en op slinkse wijze verkregen voordeel; 4. een zekere; 5. afvoerbuis, list; 7. bij enhouder, deurkruk; 8. Noorse godheid; 9. vervoermiddel, re de; 10. lievelingskostje; 11. brandhout. KAMPERLAND - Noord-Be veland verkennen per fiets of te paard. Het kan op vrijdag 21 mei tijdens de Boerencam- pingfietstocht en de Ruiter- en mentocht. HOEDKENSKERKE - De ker kelijke gemeenten van Nisse, 's- Heer Abtskerke, Hoedekensker ke, Kwadendamme, Heinkens- zand en 's-Heer Arendskerke houden op Hemelvaarstdag, 20 mei, een gezamenlijke viering in de kerk van de Protestante Gemeente van Hoedekenskerke. Het programma begint met een wandeling vanaf de R.K kerk in Kwadendamme naar Hoedekens kerke. Het vervoer na de dienst te rug naar Kwadendamme wordt geregeld. De dienst met pastor R. Ombelets en dominee Chr. Brake- ma begint om 10.30 uur. Er is kin deropvang en een kinderneven- dienst. Om 13.00 uur gaat de kerk in 's-Heer Arendskerke open voor bezichtiging. Van 13.30 tot 14.00 uur is daar ook een concert voor orgel en dwarsfluit door Stoffel en Trudy Gunst. Meer informatie is te krijgen bij Nineke Quaak, 0113-563715. MELISKERKE Zijdemuseum. Dorpsstraat 3, Russische mode uit de Art Nouveau periode, 'From Rus sia with Love', maandag van 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 1.0.00-17.00 uur, t/m 19 juni. schoof en manege De Strand- hoeve. Ruiters en menners dienen zich om 9.00 uur te verzamelen bij minicamping Klompe aan de Middenhofweg in Kamperland. Vertrek is om 10.00 uur. Fiet sers kunnen zich van 10.30 tot 13.30 uur inschrijven en ver trekken bij De Ontdekking aan de Anna Frisoweg 4, Bouw- en Plantlust aan de Oosthavendijk 2, De Vlasschelf aan de Baas- huisweg 2, Catharina Mariahof aan de Jacobadijk 10, De Vijf Linden aan de Baashuisweg 1 en De Kering aan de Jacobaweg 1 allemaal in Kamperland. Fietsers betalen 4,50 euro, kin deren 2,50 en ruiters 3,50. “Wij zijn er voor de jongeren en voor het college van burgemeester en wethouders voor alle zaken die jongeren aangaan. Wij vertegen woordigen de jongeren in de gemeente Borsele”, legt Marij uit. Toen de plannen voor een Jongerenraad bekend werden, kwamen liefst 135 reacties binnen. Na gesprekken is uit drieëndertig kandi daten de Jongerenraad gekozen. Deze raad is een zo breed mogelijk afspiegeling van de jeugd uit de gemeente Borsele. “In de raad zit ten dertien jongeren en inclusief de drie werkgroepen tellen we vijfentwintig man. Toen er gevraagd werd ‘wie wil er voorzitter worden?’, heb ik mijn vinger opgestoken.” De Jongerenraad is actief én boekt resultaat. Zo was er in Borsele een grote vraag naar skatevoorzieningen. Een dure zaak en dus niet overal zo maar te plaatsen. De Jongerenraad ging op informatie uit, bezocht de fabriek en zorgde voor mobiele skatevoorzieningen KOUDEKERKE Golden Tulip Westduin, Westduin 1, schilderijen van Jack Breure, t/m 31 mei. Woontrend Zeeland. Duin straat 18 a, schilderijen van Jelle Meltman, 'Kracht en Wa ter' en acrylschilderijen van Ida Nauta, 'Lente', t/m mei. GOES - Wandelen en tegelij kertijd het ongenoegen spuien over verdwijnend kostbaar landschap. Dat kan zaterdag 2 mei als Milieudefensie op Be- veland en Walcheren actie- wandelingen houdt. Het strand De Kaloot bij Borsele waar de WTC (Westerschelde Container Terminal) nog staat gepland en bij Serooskerke waar de N 57 het oorspronke lijke landschap zal gaan door kruisen, zijn de plaatsen die zaterdag aandacht krijgen. Ook vorig jaar veel deelnemers aan de fiets- en ruitertocht. (foto: pr) VERTICAAL: 1. Berging; 2. elasticiteit; 3. steendruk, Grieks eiland; 4. Spaanse uitroep; 5. klos, vee- boerderij; 7. versiering in de vorm van een roos, vent; 8. hui vering; 9. Engelse zeevaarder, inleiding; 10. een en ander; 11. observatiepost. den, bestuurders en beroeps krachten van de Stichtingen Welzijn Ouderen, hulpverleners en vrijwilligers op de Bevelan- den, Tholen en Sint Philipsland. De organisatie zal zeker niet de deur dicht houden voor anderen, wordt gemeld. In ongeveer twee en een half uur gaan sprekers in op de zorg voor mishandelde ouderen en met een videoproductie ‘En dan gaf ik haar weer een klap’ worden de vaak schrijnende gevallen bloot gelegd. Marianne Quax van het Maatschappelijk Werk Walche ren en projectleider van het Wal- cherse Pilot Project Ouderen- mis(be)handeling verzorgt een inleiding over het de ouderen mishandeling van thuiswonende ouderen. Dat doet ook Clemens Lambermont van het PSOS-be- stuur. De themamiddag begint om 14.00 uur en is tegen 16.30 uur afgelopen. ARNEMUIDEN Museum Arnemuiden, Langstraat 35, 60- jarige be- vrijding van Arnemuiden, woensdag en zaterdag van 13.30-16.30 uur, t/m 30 okto ber. Langstraat 73, schilde rijen van Sam Klaasse en Maatje Goedhart, landschap pen, zeegezichten en stille vens, donderdag van 14.00- 17.00 uur, vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur, t/m 22 mei. MIDDELBURG Galery Maritime, Gortstraat 43, schilderijen van Peter de Rijcke, Tineke van de Weijer, Fred Hemmes, Nadia Gyr, Els van Leeuwen-Ritman en boot jes van papierklei van Jac queline Tijssen, 'Nederland Waterland', donderdag t/m zondag van 12.00-18.00 uur, t/m 30 juni. Zeeuws Ar chief, Hofplein 16, Aan Tafel! Een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis, t/m 5 ju ni, maandag t/m zaterdag van 9.00-17.00 uur Bloembin- derij Atmosfeer, Dam, acryl schilderijen, gedichten, 'Van rozen en liefde', t/m 30 juni. De Burg, Groenmarkt 13, ar cheologische glasvondsten, 'Glas van vissers, kooplui, monniken en heren', maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, t/m 14 mei. De Vlees hal, Markt vazen van ver schillende ontwerpers, dins dag t/m zondag Van 13.00- 17.00 uur, t/m 31 mei.* De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, Lego van Frank Hartman Gyz La Rivière, 'Das ist ein Hund', dinsdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, t/m mei. Galerie T, Turfkaai 25-27, Martin Baeyens, Eddie Nijssen, Reinder Homan en Sofie Hupkens, donderdag t/m zaterdag: 11.00-16.00 uur, le zondag van de maand 13.00- 17.00 uur, t/m mei. De Vlees hal, Markt 1, Alternate, dis cussie over vormgeving en vormgevers, dinsdag tot en met zondag 1300-1700 uur, t/m 31 mei. Galerie 't Haen- tje te Paart, Spanjaardstraat 19, keramiek van Aafke Stal man, donderdag, zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur, t/m 20 mei. Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, aquarellen en pastelschilderij- en van Jan Maas. 'Daar ligt mijn dorp', t/m 5 juni. Con cert- en Gehoorzaal, Singel- straat 13, schilderijen, hout- en linosnedes van Rachel Da niels, 'Koeien, Abstract, Ma ritiem', t/m juni. Caesuur, Lange Noordstraat 67, wer ken van Laurence Boric, 'het noodzakelijk zwijgen', t/m 23 mei. Café Bommel. Markt 85, foto's van Bart Willem sen, t/m juli. 't Gasthuis. Noordpoortplein 2, schilde rijen van Joke Floresse, t/m 30 juni. Centrum Beelden de Kunst Zeeland, Balans 17, sieraden van Ineke Otte, 'overzicht 22 jaar', opening zaterdag 16.00 uur, maandag t/m donderdag van 9.00- 17.00 uur, t/m 20 juni. DOMBURG Marie Tak van Poortvliet mu seum, Ooststraat 10 a, schil derijen van Kees Markusse (Marco), 'Ironie en Kleur', dinsdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, t/m 6 juni. Galerie Art Aurum, Noord straat 8, sieraden van 11 de signers, schilderijen van Phi lip Veurink en sculpturen van Hannes Helmke, ope ning 16 mei 12.00 uur, maan dag, woensdag en zaterdag van 11.00-13.00 en 15.00- 19.00 uur, t/m 15 juli. HEINKENSZAND - Steeds meer ouderen zijn de dupe van mishandeling door verzorgen de familieleden en partners. Gesproken wordt van zo’n ne genhonderd ouderen alleen al op Walcheren. Het Algemeen Maatschappelijk Werk maakt de cijfers bekend en baseert die op een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Overigens is het geen Walchers probleem, ook in de rest van Zeeland is de situatie schrij nend. In Heinkenszand is op 27 mei een bijeenkomst over het probleem. ties en milieugroepen. Tevens wil de organisatie leden van de Tweede Kamer achter de vod den zitten om de onlangs ver schenen Nota Ruimte van VROM-minster Dekker ingrij pend te wijzigen. Deelnemers aan de wandeltocht kunnen hun - wat wordt ge noemd - ‘liefdesverklaring voor het Hollandse landschap’ kwijt op een actiekaart van Milieude fensie. Eind juni wordt de ver zameling kaarten aan de Tweede Kamer aangeboden. Hollandse Hartstocht klinkt za terdag het eerst in Borsele waar de actiewandeling tegen de WTC om 12.30 uur begint op het strand De Kaloot. Om 16.00 uur start de actiewandeling bij Serooskerke waar de vernieu wing van de N57 een flinke scheur in het cultuurhistorische landschap dreigt te trekken, voor alle tochten samenwerking ‘Beide wandelingen duren onge- gevonden bij de lokale organisa- veer anderhalf uur. Het initiatief van IVN, het Mi lieu Educatie Centrum de Be- velanden, de Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond en het Nationaal Park Oosterschelde is van 11.00 tot 15.00 uur. Bij het Goese Sas, op het strandje aan de Oosterschelde (ten noordwesten van het havenka naal) gaan vanaf 11.00 uur dui kers van de Biologische Werk groep van de NOB te water. Zij richten dan vanaf 12.00 uur ter plekke aquaria in die tot 15.00 doorlopend bezocht kunnen worden. De duikers geven in formatie aan bezoekers en voorbijgangers en vertellen Addy den Herder en Kees Steketee voeren al jaren actie tegen de WCT die op de plaats van De Ka loot moet komen, (foto: Dennis Rijsbergen) Walcheren, waar de cijfers zijn vastgesteld. Scoop, het Zeeuws Instituut voor Sociale Culturele Ontwikkeling denkt dat ook el ders in de provincie (en in het land) mishandeling van ouderen vaker voorkomt dat algemeen wordt aangenomen. Het blijft niet bij een eenmalige ruk aan een arm of het door stress ge voed hardhandig bed verscho nen bij iemand die bedlegerig is. Zowel de zorgers als kinderen en partners maken zich schuldig aan ouderenmishandeling. Om deze ongewenste aanpak in de mantelzorg te verduidelijken wordt donderdag 27 mei een bij eenkomst gehouden in De Sten- ge in Heinkenszand. Scoop en POSO (Provinciaal Overleg en Samenwerkingsverband Oude renorganisaties Zeeland) hebben daarvoor uitnodigingen ver stuurd. Die zijn in de eerste plaats ontvangen door bestuur ders van Zeeuwse Ouderenbon- x Bk- kv....’ W f JP382 i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11