Informatiebulletin Milieutijdingen Week van de zee 5 Provincie Zeeland MAGERESPEK-BUIKLAPPEN 4km VERBURG UW WARME BAKKER Rimpels Weg met Rofil Medical i-actje f 20 Chipolatavlaai Slagroompunten Provinciale Staten ■■■■■■■■■a Zeeland NU of NOOIT! ff* M n ^/l Xtra Care RECLAME Brood van de week: Waldkorn 0,95 Vlaai van de week: 3.99 1.99 5,50 2.99 2.99 3.99 3.99 GOES 4.99 4.99 4 BETALEN I LZ Brood-en Banketbakkerij Opril Grote Markt 4 Tel. 0113-215614 Fax 0113-251747 J.D, van Mellestraat 32 Tel. 0113-227035 Innovatieve Acties Omgevingsplan Zeeland KUIKENFILET VARKENSFILET BIEFSTUK KOGELBIEF SUCADELAPPEN SPARE RIBS RIB KARBONADE KARBONADE PKARD! rj '1 h 39^ Officiële Mededelingen whi vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende ope ningstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondge bied afd. Vrom tel. 0113- 333110). l Omdat geen enkele voet gelijk is. Milieu maakt Picardi sandalen in wijdtematen en met uitneembaar voetbed. SCHOONHEIDSINSTITUUT BRENGT UW SCHOONHEID IN TOPCONDITIE www.versvlees.nl 1 KILO 1/2 KILO 1 KILO 1/2 KILO 1 KILO 1/2 KILO 1 KILO 1/2 KILO 5 HALEN T Besluit accepteren melding Baggerdepot Willem-Annapolder In Milieutijdingen aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van Ruimte, Natuur, Milieu en Water Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 20/2004 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 14 00 infocentrum@zeeland.nl papier KARTON i de Bevelander Pagina 5 Woensdag 12 mei 2004 Nieuws I IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NI_ 11 van €1,10 voor van 6,90 voor 1 K 1 I k 5Q groothandelskorting bij afname van 5 kg. I Programma Het programma ziet er als volgt uit: 20 mei 10.00 uur Vlissingen, vanaf de Poseidonsteiger (bij het station); 21 mei 10.00 uur Hoedekenskerke, vanaf de Nieuwe Veerweg,; 22 mei 11.00 uur Breskens, vanaf de Handelshaven; 23 mei 11.00 uur vanaf Terneuzen, Oude Veerhaven; 25 mei 13.00 uur Walsoorden, vanaf de Haven; 25 mei 13.00 uur Hansweert, vanaf het Sluizencomplex; 27 mei 14.00 uur; 27 mei 14.00 uur Vlissingen vanaf de Poseidonsteiger 29 mei 20.00 uur Vlissingen vanaf de Poseidonsteiger; 30 mei 20.00 uur Terneuzen vanaf de Oude Veerhaven. Voor de fiets-/vaartochten geldt het volgende programma 26 mei 14.30 uur Terneuzen, vanaf de Oude Veerhaven en om 16.45 uur Breskens vanaf de Handelshaven; 28 mei 12.00 uur Terneuzen, vanaf de Oude Veerhaven. Kaarten Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW’s in de opstapplaatsen. Voor de tocht vanaf Walsoorden zijn de kaarten verkrijgbaar bij de VW in Hulst en voor die vanaf Hoedekenskerke en Hansweert bij de VW in Goes. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes. De melding heeft betrek king op het plaatsen van een kist bestemd voor asbest ter plaatse van het baggerdepot aan de Weg langs de Zeedijk in de Willem- Annapolder te Kapelle. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 14 juni 2004 bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge- Wiii b'WIHII?' Kop van Schouwen Het natuurmonument Kop van Schouwen krijgt een facelift, Afvalscheiding Om de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval te verbete ren is de provincie in 2002, samen met de gemeenten en OLAZ, begonnen aan een project “Afval, haal eruit wat erin zit!". De resultaten van diverse deel projecten in 2003 zijn op 20 februari tijdens een conferentie in Goes bekeken en de tussenba lans is opgemaakt. Dit heeft geleid tot een aantal vragen op het gebied van inza- melfrequentie en tariefdifferentia tie en een aantal nieuwe sugges ties. zodat de natuurkrachten van wind, water, flora en fauna het meer voor het zeggen krijgen. Om de natuurliefhebber meer te kunnen laten genieten wordt het netwerk van wandel-, fiets- en rui terpaden verbeterd. Overige onderwerpen - De provincie werkt samen met de Zeeuwse woningcorporaties en het bureau Ecofys aan een ROOSENDAAL-OOST Voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 Tot slot is er aandacht voor de brochure “Leren voor duurzaam heid”, waarin een beeld wordt gegeven van duurzaamheid in de praktijk. Milieutijdingen is, net als de bro chure, te bestellen bij het infor matiecentrum. Een gratis abonne ment op de nieuwsbrief kan hier ook aangevraagd worden. Uw mening telt Dit zijn zomaar wat vragen waar op het Omgevingsplan Zeeland een zo duidelijk mogelijk ant woord moet geven. Het plan is nu in de maak en u kunt er uw bijdrage aan leveren door uw visie te laten horen. Communiceer met de statenleden door vragen te stellen of door te reageren op stellingen. Laat we ten wat belangrijk vindt, want het gaat om uw omgeving. De discussienota ‘Koersen voor onze omgeving' Op 20 april hebben Gedeputeer de Staten de discussienota Vast gesteld, de eerste inhoudelijke stap richting Omgevingsplan Zee land. Deze nota is een gestructu reerde verzameling van stellingen Reclames geldig t/m zaterdag. en varianten op het gebied van ruimte, milieu en water in Zee land. Met deze discussienota in de hand gaan Provinciale Staten in gesprek over de meest wense lijke koers voor onze omgeving. Dat gebeurt ondermeer in drie regionale bijeenkomsten waarin statenleden met gemeenteraden en vertegenwoordigers van belan genorganisaties de discussie aan gaan. Daarna, in oktober, zullen Provinciale Staten met hun con clusies komen en aangeven welke koers het Omgevingsplan Zeeland zal volgen. Prijs winnen op www.zeeland.nl! Uw mening over de 'Zeeuwse omgeving' is voor statenleden belangrijk. Via de provinciale web site - contact, kunt u vragen, opmerkingen of ideeën, bij de in de Staten vertegenwoordigde politieke partijen, kwijt. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of staten commissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 juni 2004 tegen dit be sluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Bijeenkomst Op een bijeenkomst op 27 mei van 14.00 tot 17.00 uur in Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Middelburg zal voorlichting gege ven worden over de thema's, de doelstellingen, mogelijkheden en voorwaarden van het Program ma. Belangstellenden moeten zich aanmelden op iaz@zeeland.nl. Eventuele vragen kunnen vooraf gesteld worden via hetzefde e- mailadres of telefonisch bij de heer J. Strobbe van de afdeling Economie van de provincie 0118- 631432. IPG Samen met een aantal Zeeuwse overheden heeft de provincie het initiatief genomen om een Infor matiepunt Grondstromen (IPG) op te richten. Op die manier kan vraag en aanbod van grondtrans port beter op elkaar afgestemd worden. Het raadplegen van het gege vensbestand over vrijkomende grond in kubieke meters, of juist de vraag naar grond, is gratis. Als marktpartijen zelf ook gege vens in willen voeren moet een abonnement aangevraagd wor den, waarna een aparte toegangs code verstrekt wordt. Voorlopig kost dat 500 per jaar. Meer informatie kan verkregen worden via de website www.vasb.nl of, voor op de prak tijk gerichte vragen, bij het aan spreekpunt IPG van de Dienst Landelijk Gebied in Goes (0113- 237327). Het Schelde Informatiecentrum en de provincie Zeeland bieden tijdens de “Week van de Zee” boottochten aan. Van 20 tot 30 mei kan op een bijzondere manier kennis gemaakt wor den met de Westerschelde eb alles wat zich op de rivier afspeelt. Een gids begeleidt de tochten en vertelt over bijzondere natuurwaar den, maar ook over scheepvaart. De tochten gaan steeds over een ander gebied van de rivier, afhankelijk van de opstapplaats. Voor fietsliefhebbers zijn er op 26 en 28 mei combinatietochten gepland op het traject Breskens-Terneuzen. De deelnemers kunnen op 26 mei naar keuze eerst van Breskens naar Terneuzen fietsen en dan met hun fiets de boot op gaan of vice versa. Op 28 mei wordt alleen vanuit Terneuzen gevaren. Bij deze combinatietochten is een fietsroute en een gratis bezoek aan het Visserijmuseum in Breskens inbegrepen. De overige tochten zijn rondvaarten en duren ongeveer twee uur. De tochten kosten 6.00 per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 4.00. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). Donderdag 27 mei vindt de lan cering plaats van het programma Innovatieve Acties Zeeland (IAZ). Dit programma ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van innovatieve ideeën op het gebied van kenniseconomie, technologi sche ontwikkeling en ICT binnen de provincie. Het programma, dat mede gefi nancierd wordt door de Europese Unie is vooral bedoeld als extra impuls voor innovatieve ontwikke lingen. Branche- en belangenverenigin gen, onderwijs- en kennisinstellin gen en overheden krijgen een kans om via een pilotproject inno vatieve methoden en/of toepass ingen in de praktijk te brengen. Projecten die aan de voorwaar den voldoen kunnen een bijdrage krijgen in de kosten gedurende de periode 2004 en 2005. Energie Prestatie Advies (EPA). - In het kader van het duurzame bedrijventerreinproject “Vitaal Sloegebied en Kanaalzone" heb ben ruim twintig medewerkers van chemische bedrijven deel genomen aan de startbijeen komst van de Masterclass Duurzaam Ondernemen. - Op 28 januari is het Innovatie platform aquacultuur geïnstal leerd. Zeeland biedt veel moge lijkheden om als proeftuin te fungeren. - Om aan het beleid voor water huishouding en natuur en land- schap de nodige kwaliteitsim pulsen te kunnen geven hebben Provinciale Staten extra geld beschikbaar gesteld. - Met het gereed komen van het doorlaatmiddel in de Zandkreek- dam worden de overmatige algengroei en de zuurstofloos heid in diepere delen van het Veerse Meer aangepakt. - Het Regioteam Zuiver Zeeuws Water heeft in januari een themadag georganiseerd over diffuse bronnen onder het motto “Diffuus maak het hel der". - De actie “Zon in Zeeland” van 2001-2003 was een groot suc ces. Dit jaar komt er een ver volg met “Zón en Warmte in Zeeland”, waarbij het accent ligt op gebruik van warmte uit de grond. Hoe ziet onze provincie er over vijftien jaar uit? Zijn er meer mo gelijkheden voor recreatie dan nu of is het juist het bedrijfsleven dat een grotere rol speelt en meer plek opeist? Heeft het water wel genoeg ruimte in onze natte provincie en hoe gezond is dat water eigenlijk? Zitten we nog wel veilig achter onze dijken, want de zeespiegel stijgt toch? Zijn er genoeg woningen en voorzienin gen in onze steden én op het platteland? Hoe beeldbepalend zijn de windmolens aan de Zeeuwse horizon van 2020? Hoe belangrijk zijn watersport en aquacultuur voor de Zeeuwse economie? Hoe ziet de agrari sche sector, toch vanouds heel bepalend in onze provincie, er in de toekomst uit? Klein Frankrijk 7, 4461 ZN Goes TO113 -21 77 71, F 0113 -21 93 36 www.xtracare.nl gratis parkeren KAKELVERSE HOLLANDSE MAGERE BLANKE BOTER MALSE ORIGINELE RUNDER ORIGINELE RONDER ORIGINELE VARKENS BLANKE MAGERE HAAS BINNEN 8 WEKEN... Bel snel wantVOL=VOL olie voeten Ontdek de invloed van water op de ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland. Speel het waterspel en maak kans op een rondvlucht boven Zeeland met de Commis saris van de Koningin drs. W.T. van Gelder, www.zeeland.nl - Omgevingsplan Zeeland Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg r F/ BREDA-TUINZICT Cypresstr. 7 w centrum Tuinzigt MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 WAALWIJK Crotestr. 509 SCHIJNDEL Hoofdstel 66 Abdij Informatie Uitgebreide informatie is te vin den op www.scheldenet.nl. Mevrouw J. Duinkerke van het Schelde Informatiecentrum is bereikbaar voor informatie via e- mail info@scheldenet.nl of telefo nisch via 0118-672293. 8707 ERKENDE Je voelt je nog jong. Je bent actiever dan ooit en je zit lekker in je vel. Maar ja, die rimpels... die passen daar absoluut niet bij! Rofil Medical heeft al meer dan 20 jaar ervaring en succes met rimpelbehandelingen. Donderdag 15 april past Dr. P. Driessen (arts) deze beproefde methode toe. Reserveer Bel 01 1 3 - 21 77 71 en wij maken graag een afspraak. modeschoenen Grote Markt 9 Goes I XJ f- 4-J i "Ö5 Koersen voor gj onze omgeving hxl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5