I HELP HET GE HU gemeente^JO6S K’H HANDJE dag ir» om hen toch een toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze, net als andere kinderen, van tijd tot tijd wel een extraatje kunnen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al -40 jaar voor zorgt. Helpt u "n handje? ZOU JIJ DEZE JAS WILLEN HEBBEN? Leed 4* .LH ^Openbare kennisgevingen E Evenementen I2 mei 2004 Textiel, haal eruit wat erin zit! Actie "Een ton voor water Inloopbijeenkomst over Mannee op 19 mei Vergadering Raadspresidium Vergadering gemeenteraad op dinsdag 18 mei Verkeerscirculatieplan Goes-West de Bevelander Pagina 23 Woensdag 12 mei 2004 Gemeentelijke diensten op 20 en 21 mei gesloten Wijzigingen ophalen huisvuil 404040 (CBF? - .z^^s* HSRBR I 'l h Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Snuffelmarkt 3 mei en de Goese 13 mei van der Weele, Mark Leonard en Visser, Willemina 4 mei Snuffelmarkt 15 mei ii 16 mei 8 mei I9 mei 19 mei ë- 19 mei 03-05 Columbusweg 9 Columbusweg 9A 03-05 Oostsingel 84 06-05 het wijzigen van de woningen 03-05 het wijzigen van de woningen 04-05 Columbusweg I I d. 06-05 Oudelandsedijk 3 7 juni het bouwen van een schuur 03-05 03-05 03-05 het bouwen van een carport Burgemeester en wethouders van Goes 5 i h i ophaaldag: vanaf 07.00 maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Op donderdag 20 mei (Hemel vaartsdag) en vrijdag 21 mei zijn alle gemeentelijke diensten geslo ten. Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodge vallen kunt bellen met 06-53298141Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook con tact opnemen met dit nummer. Voor verstoppingen in uw riole ring kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. Huisvuil Op donderdag 20 mei 2004, Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Kattendijke, gedeelte Striephoekstraat West Ter inzage Van 13 mei tot en met 9 juni 2004 ligt het voorontwerp-bestem- mingsplan Kattendijke, gedeelte Striephoekstraat west ter inzage ligt bij de publieksbalie. Inhoud Ruim twee jaar geleden, op I I april 2002, zijn in openbare basis school De Kattenschulp in Kattendijke de eerste plannen voor de woningbouwontwikkeling aan de Striephoekstraat te Kattendijke informeel aan de bevolking voorgelegd. Het gepresenteerde steden bouwkundige plan is naar aanleiding van reacties op enkele punten aangepast. In de afgelopen twee jaar zijn ook diverse noodzakelijke onderzoeken verricht. Het stedenbouwkundige plan is nu juridisch vastgelegd in een voor- ontwerp-bestemmingsplan. De belangrijkste bestemming isWoon- doeleinden.Tot en met 2006 zullen in totaal 12 woningen gebouwd kunnen worden. Het plangebied wordt begrensd door de Striephoek straat, Abdijstraat, Deltastraat en Oude Zeedijk. Bestemmingsplan Kattendijke, gedeelte Striephoekstraat west betreft een herziening van bestemmingsplan Buitengebied. Inspraak Van 13 mei tot en met 9 juni 2004 kunt u reageren op dit vooront werp. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan burge meester en wethouders van Goes, Postbus 21 18,4460 MC te Goes. Een mondelinge inspraakreactie kunt u desgewenst inbrengen op het stadskantoor op maandagmiddag 24 mei 2004 (vanaf 15.15 uur). U kunt hiervoor tot 24 mei, 12 uur, een telefonische afspraak maken met de heer j. Huisman, tel. 01 13 - 249682. Vrijstellingsprocedure voor nieuw gebruik Dr. W. Dreeslaan 2 te Goes Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet heeft een bouwaanvraag ingediend voor gedeeltelijke verandering van het pand Dr.W. Drees laan 2 te Goes voor de huisvesting van kinderen met een verstande lijke handicap. De aanvraag is niet in overeenstemming met de gelden de bedrijfsbestemming uit bestemmingsplan Goese Polder. Burgemeester en wethouders achten het plan planologisch acceptabel en willen daarom medewerking te verlenen via toepassing van de vrij stellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe ligt het verzoek vanaf 13 mei 2004 vier weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Vrijstellingsprocedure voor verbouwing Schuttershof 10 te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor gedeeltelijke verandering van het gebouw Schuttershof 10 te Goes. Het is de bedoeling het pand enige meters terug te bouwen waardoor de voorgevelrooilijn uit het geldende bestemmingsplan "Binnenstad-Centrum" niet wordt nage leefd. Burgemeester en wethouders achten het plan planologisch acceptabel en willen medewerking te verlenen via toepassing van de Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl ophaaldag: vanaf 07.00 Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Vragenuur voor leden gemeen teraad Aan het begin van de vergadering om 20.30 uur is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers geza menlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dege ne die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de verga dering te melden aan de griffier (tel. 249730) onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maxi maal vijf minuten het woord. vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening. Daartoe ligt het verzoek vanaf 13 mei 2004 vier weken ter inzage.Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Geïnteresseerden kunnen de agen da en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie in het stadskan toor. Op de avond van de vergade ring liggen agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. bied is hierbij aan de orde. In dit sta dium is er nog niets te zeggen over concrete zaken als de grootte van kavels. De inloopbijeenkomst gaat vooraf aan de vergadering van de commissie Grondgebied op 24 mei, waar de Nota van Uitgangspunten op de agenda staat. Het formele inspraaktraject start pas na de com missievergadering. Doe mee en win!! Wat weet u van textielinzameling en recycling? Doe de test op internet en maak kans op één van de kledingbonnen van een trendy kledingwin kel t.w.v. 50. Kijk snel op www.afvalhaaleruitwaterinzit.nl Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het project? Kijk dan ook op de website. "Afval, haal eruit wat erin zit!” is een project van provincie Zeeland, O.LA.Z. en alle Zeeuwse gemeenten. Het doel is dat Zeeuwen over twee jaar 20% meer van het huishoudelijk afval scheiden. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wijziging Standplaatsenplan Burgemeester en wethouders hebben op 3 mei 2004 besloten het Standplaatsenplan te wijzigen. Het Standplaatsenplan is het beleidsplan voor de vergunningverlening voor standplaatsen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Goes. De wijziging heeft betrekking op het toevoegen van een standplaat slocatie voor I kraam of verkoopwagen op het trottoir ten oosten van het parkeerterrein tussen Beukenstraat en Frambozestraat en het schrappen van de volgende standplaatslocaties: parkeerterrein Agrimarkt; parkeerterrein D-winkels Beukenstraat; privé-terrein Oranjeplaatweg; havenplateau Kattendijke; Verrijn Stuartweg bij de spoorwegovergang. Het gewijzigde Standplaatsenplan is opgenomen in het Register van algemeen verbindende voorschriften onder nummer 230 en ligt ter inzage. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Oude Zeedijk te Goes: 4 stuks Knotwilg Montgommerystraat 25 te Goes: I Sierkers Sleutelkenswei 31 te Goes: I Wilg En voor de volgende gemeentelijke bomen: Westhavendijk Geldeloozepad: te Goes, I Linde en I Appel t.b.v. aanpassing kruispunt Bongerd te Goes: 2 Wilgen Piet Heinstraat te Goes: I Italiaanse Populier t.b.v aanleg parkeerterrein Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 11 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. 03-05 03-05 03-05 s-Hr Hendriks- kinderendk 71 Strausslaan 5 Jansen, Kayleigh Luca Sophia Gerling, Lara Ann-Christien van Giesen, Merel Josephine Houten, Marcus Claes Schrijver,Willem Janse, Lena Janna Jansma, Gerardina Janse, Pieter van der Weele, Neeltje Maria Sijtema, Dieuwke de Jonge, Cornelia Dekker, Pieter Marinus het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het uitbreiden en verbouwen van de woning het wijzigen van de voorgevel i 13 en 14 mei t/m eind mei 18 en 19 mei 06-05 06-05 06-05 06-05 06-05 06-05 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. 04-05 04-05 04-05 04-05 04-05 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Oudelandseweg 10 Fluitekruidstraat 106 's-Heer Hendrikskinderen 13.30 uur Grote Markt 9.00 - 17.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur Sportpunt Zeeland (start en finish) 19.30 uur-20.30 uur Goese Polder, De Spinne (fundament voormalig basisscholen en wijkgebouw) Grote Markt 10.00 - 17.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Manhuistuin 12.30-13.30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur ROC Zeeland, Goes 13.30 uur het bouwen van een woning en bedrijfsruimte het bouwen van een woning en bedrijfsruimte het vervangen van de garagedeur het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van het clubgebouw/kantine het uitbreiden van de keuken en bouwen schuur het samenvoegen van twee woningen het bouwen van een tuinhuisje het dichtmaken van de carport het bouwen van een speelgoedberging Theatervoorstelling: Theater Kwark speelt OverHIT Kinderfilm: Suske en Wiske en de duistere diamant (vanaf 6 jaar) Sportpunt Zeelandloop AV “56, door Hollandsche Hoevegebied en Noordhoek SMWO en Moving Circle organiseren diverse activiteiten voor basisscholen en wijkbewoners Fietstocht voor senioren, (start parkeerplaats Nieuwe Rijksweg) Filmvoorstelling: Dark Water Optreden Brassband Excelsior uit 's-Heer Arendskerke Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Seniorenkalender: Computercursus voor beginners Carillonbespeling door stad beiaardier SjoerdTamminga Filmvoorstelling: Big Fish Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Agendapunten: Kennisnemen van het Jaarverslag van de Welstandscommissie Goes 2003. Vaststellen van de Welstandsnota Goes. Vaststellen van de richtlijnen voor de milieu effect rapportage voor het verbeteren van de verbinding tussen het Sloegebied en rijksweg A58 c.s. en de antwoordnota op de inspraak- reacties op de startnotitie. Wijzigen van de Legesverorde- ning 2004. MELDING VERANDERING INRICHTING (art. 8.19 Wet milieubeheer) Op 19 april 2004 ontvingen wij van: Lmelding voor het veranderen van het ziekenhuis in verband met tij delijke huisvesting buiten het huidige gebouw van desinfectie van de endoscopen omdat herschikking binnen het bestaande ziekenhuis en in het bijzonder binnen het verrichtingencentrum plaatsvindt. Deze verandering leidt niet'tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De verandering voldoet aan de voorschriften verbonden aan de ver leende milieuvergunning d.d. 12-04-2002. De vergunning hoeft naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. Inzage Tijdens de bezwaar/beroepstermijn liggen de stukken ter inzage. Bezwaarlberoep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 21 18,4460 MC Goes onder vermel ding van “bezwaarschrift”. Beschikbaarstellen van een krediet voor de wijkvoorziening de Tweern in Goes-West. Vaststellen van de locatiekeuze voor de brede school in de Goese Polder. Instemmen met de notitie "Waarden, normen en gedrag" van de Werkgroep WNG. Onderschrijven van de richtlijnen voor het opstellen van de begro tingen 2005 van de gemeen schappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen. Voorstel over de verantwoording en verdeling van de restmiddelen ISV Beschikbaarstellen van een krediet voor bodemsanering van de locaties Voorstad 1-5, Blanckstraat I -1 I en Jacob Valckestraat 17. Beschikbaarstellen van een krediet voor de vervolgaanpak van de oriënterende bodem onderzoeken van de provincie ten laste van het budget ISV-1 - bodem. Beschikbaarstellen van een krediet voor een onderzoek naar de kosten van de aanleg van een ondergrondse spoorlijn in het centrum van Goes. Diverse begrotingswijzigingen. Instemmen met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie n.a.v. het onderzoeksrapport "Inschakeling externe deskundigen". Gehuwd: 06-05-2004 Overleden: 29-04-2004 29-04-2004 29-04-2004 29-04-2004 01-05-2004 03-05-2004 03-05-2004 04-05-2004 WEL IN DE ZAK Al dan niet bruikbare kleding en textiel zoals: Onder- en bovenkleding Jassen Dassen, handschoenen, petten en hoeden Beddengoed en dekens Gordijnen Lappen stof Handdoeken Huishoudtextiel Schoeisel (per paar gebonden) Overzicht Burgerlijke stand van 29-04-2004 t/m 06-05-2004 NIET IN DE ZAK, MAAR BIJ HET RESTAFVAL Nat textiel Verontreinigd textiel (bv met olie of verf vervuilde poets doeken of kleding) Los schoeisel 118 Bachlaan 52 John Denverlaan a. b. Monumentenprocedure voor de restauratie van de kap Grote Kade 4 te Goes Er is een monumentenaanvraag ingediend voor de restauratie van de kap Grote Kade 4.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor de restauratie een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van de Monu mentenwet vanaf 13 mei 2004, twee weken ter inzage bij de publieks balie van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. raad van 16/9: eind juli of eind augustus i.v.m. zomervakantie. Actuele informatieverstrekking i.v.m. nieuwbouw stadskantoor (op verzoek fv D66). Continuering externe begeleiding en krediet voor programma- begroting. Openstaande ingekomen stukken gemeenteraad. Rondvraag. De vergadering is openbaar. Geboren: 29- 04-2004 30- 04-2004 05-05-2004 05-05-2004 De gemeente Goes ondersteunt een initiatief van de ZMF, het INV en het COS voor het zuiniger omgaan met water. Tevens wordt aan de actie een goed doel gekop peld. Men kan voor een aantrekke lijke prijs kunststof regentonnen bestellen.Van elke bestelde ton gaat 5,00 naar Novib die het besteden Woensdag 19 mei van 16.00-19.00 uur vindt in "Amicitia" aan de Schimmelpenninckstraat in Kloetin- ge een informele inloopbijeenkomst plaats over de algemene uitgangs punten voor de nieuwbouwwijk Mannee. De Nota van Uitgangspun ten ligt ter inzage en er is gelegen heid vragen te stellen aan wethou der 't Hart en enkele ambtenaren. O.a. de ontsluiting van het plange- Opvoeden is ir» deze tijd geen gemaf<3<eiijk.e taak. De cijfers spreken duidelijke taal: vandaag de dag krijgt maar liefst i op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulpverlening, meestal ais gevolg var» eer» verstoorde thuissituatie. Gelukkig be- i staan er voor deze kinderen aliertei vormen van hulp. Veie mensen zetten zich elite I Brlnkpoortstr^c 32, 7411 MS Dovontor. cal.: OSZO B99. OS7O - 645 *02 aan een drinkwaterproject in Ban gladesh. De gemeente Goes verloot I ton per 50 bestelde tonnen. Bestellen kunt u met behulp van het onderstaande bestelformulier dat ook op de website http://www.goes.nl/milieu/ is te vin den.Op deze site staan ook foto's van de tonnen. Laad- en losplaats Koningin Wilhelminastraat Burgemeester en wethouders hebben op 29 april 2004 besloten aan de noordzijde van de Koningin Wilhelminastraat in Kloetinge, op het gedeelte tussen het toegangspad tot de bakkerij aan de Lewestraat 57 en de in-/uitrit tot de achterzijde van het perceel aan de Lewe straat 61een plaats voor het laden en lossen van goederen in te stel len. De laad- en losplaats wordt aangeduid met een bord en houdt tevens een parkeerverbod in voor andere voertuigen. De maatregel geldt op maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 uur tot 17.00 uur. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. Een kapot T-shirt? Oude gordijnen? Moet dat ook bij het textiel? Ja! Zowel bruikbaar als niet-bruikbaar textiel hoort niet bij het restafval. Textiel wordt in de meeste gemeenten vier keer per jaar opgehaald door verschillende instanties, zoals het Leger des Heils. Deze maand is het weer zo ver. Maar wat mag er nu wel en wat niet in die zak? Al het textiel, zowel bruikbaar als niet-bruikbaar, hoort in de zak. Het textiel moet wel droog en schoon zijn. Vier keer per jaar wordt het textiel opgehaald. Binnenkort komen ze bij u in de buurt weer textiel ophalen. De ophaaldatum staat op de zak die u in de brievenbus krijgt. Bent u de zak kwijt of heeft u er geen gehad, dan kunt u bellen met de gemeente. Etty Hillesumlaan I I Jan vanTourainestraat 21 Nassaulaan 133 Nieuwe Rijksweg I IA Op maandag 17 mei a.s. vergadert het raadspresidium (fractievoorzit ters met de burgemeester) om 19.30 uur in het Stadhuis aan de Grote Markt. Op de agenda staat onder andere Vaststellen verslag Raads presidium van 13 april 2004. Vaststellen agenda voor de raads vergadering van 17 juni 2004. Planning halfjaarlijks overleg college en presidium. Commissievergaderingen voor Op vrijdag 21 mei 2004, de dag na Hemelvaartsdag, wordt geen huisvuil (GFT in de groene bak) opgehaald in Goes-Zuid. De gewijzigde maandag 17 mei uur. Hemelvaartsdag, wordt geen huisvuil (GFT in de groene bak) opgehaald in de Binnenstad, binnen de wallen Polder. De gewijzigde woensdag 19 mei uur. GIRO VODR KINDEREN MET MINDER KANSEN Op dinsdag 18 mei vergadert de gemeenteraad van Goes in het stad huis aan de Grote Markt. De verga dering begint óm 20.30 uur. De gemeenteraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen. Glenn Millerlaan 16, 18 en 24 Bob Marleylaan II t/m 19 A.van Saksenlaan 13 Bergweg 43 's-Gravenpolderseweg het bouwen van een berging en carport het uitbreiden van de woning het plaatsen van een (reclame)bouw bord het bouwen van een woning en bedrijfsloods het bouwen van een schuur met stal Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). Koningin Juliana- straat 12 Oostmolenweg 86 RC.Quantstraat 46 Willemsstraat 37 Vergaderdata welstandslmonumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 24 mei 7 juni 21 juni De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 03-05- tlm 07-05-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) 03-05 Vorige week hebben de inwoners van Goes-West een enquêtefor mulier thuisgestuurd gekregen over het verkeerscirculatieplan in Goes-West. De gemeente houdt de enquête op verzoek van de Werkgroep Bewonersbelangen Goes-West. Wie geen enquête formulier heeft ontvangen, kan dit alsnog aanvragen bij mw. W. van Meegen tel. 249 878 van de afde ling Communicatie. EVENEMENTEN IN GOES VAN 13 t/m 19 MEI 2004 13 mei In Azië komen jaarlijks 2 miljoen honden en katten op een gruwelijke manier aan hun einde. Hun vacht wordt verwerkt in kleding, kattenspeeltjes, haaraccesoires en poezenbeeldjes. DNA-onderzoek toont aan dat hondenbont te koop is in Nederlandse winkels. Help Bont voor Dieren in haar strijd tegen de bonthandel en vraag een gratis actiepakket aan tegen g~ huisdierenbont. Bont voor Dieren, telefoon (020)676 6600 of stuur een mail naar info@bontvoordieren.nl Z^^X-Z^ >Z* c

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23