Alle Regenboogkinderen zijn acht keer knap voortaan ook op het internet te vinden Activiteiten in Zeeland Goesenaren starten schoolproject rond Week van de Zee de Dominicaanse Republiek L Antiekroute Zeeland De lekkerste supermarkt is vanaf 12 mei een van de goedkoopste in En dat is nog maar de eerste van de 5000 prijsverlagingen Kijk voor de overige 4985 artikelen in onze winkel Fietsers voor Fietsers vinden hoofdsponsors Solextocht door Noord-Beveland Modeshow in Colijnsplaat I55 I» Excelsoir speelt in Manhuistuin Zalmmoten de Bevelander Pagina 19 Solexbezitters kunnen zich op advertenties I Konmar Middelburg MIDDELBURG - AI jaren is het gratis boekje Antiek- en Verzamelwijzer een succes. Duizenden exemplaren vin den elk jaar hun weg naar antiekliefhebbers en toeris ten. Sinds kort is de kun- stroute door Zeeland, Goe- ree Overflakkee, Zuid-Hol- land en West-Brabant ook op het internet op te roepen. 5 juni vanaf 11.30 uur verza melen bij de Roompot in Kamperland. Om 13.00 uur lost wethouder van sportzaken C. Schippers het startschot. Na een tocht van vijftig kilo meter langs de mooiste plek jes van Noord-Beveland ein- bij. Inmiddels doen ook colle ga's uit Bergen op Zoom en Brielle mee", stelt Van der Zwaag. Er is veel vraag naar de gids, zegt de initiatiefnemer. "Ook voor de winkeliers zelf is het boekje handig. Je kunt name lijk klanten die iets zoeken wat jij nietje zaak hebt, door verwijzen naar een collega." Plattegrondje digen de deelnemers rond 16.30 uur weer bij de Room pot. Na de tourtocht kunnen de so- lexrijders ook meedoen aan het ringsteken op de solex. In schrijven kan door het mailen van de adresgegevens naar so- lexclub@zeelandnet.nl. Niet- leden betalen 7,50 euro. Deel name voor leden is gratis. Verder geeft het boekje korte beschrijvingen van de in totaal eenenvijftig deelnemende za ken en die zijn te vinden van Koudeke'rke tot 's-Heer Hend- rikskinderen en van Middel- harnis tot Burgh-Haamstede. De nieuwe virtuele Antiek- en Verzamelwijzer is te vinden op www.zeeuwseantiekroute.nl. Het orkest staat onder leiding van dirigent Ger Blom en speelt een afwisselend programma van popmuziek tot licht klas siek. Het optreden duurt van Voor en tijdens de week rijdt de Zoutbus door het land, om het pu bliek kennis te laten maken met de zee. In de bus zijn informatie folders verkrijgbaar. Op 18,19 en 20 mei besteedt de Tros aandacht aan de Week van de Zee met uit zendingen van TV Middag Ma gazine vanaf het REM-eiland bij Noordwijk. Daarbij is er ook aan dacht voor de Goede Visgids. Dit boek van Wouter Klootwijk wordt voor de Week van de Zee uitgegeven door Stichting De Noordzee en is bedoeld om con sumenten te informeren over duurzame zeevis. Op donderdag 27 mei heeft de Kustvereniging EUCC in samen- GOES - Brassband Excelsior uit ‘s Heer Arendskerke geeft op zondag 16 mei een concert in de Manhuistuin in Goes. VLISSINGEN - De Week van de Zee is dit jaar van 20 tot en met 30 mei. In deze periode staan veel activiteiten in het te ken van de zee. “Vandaag leren we een nieuwe teamkreet.” De jongste kinderen zit ten in een halve kring en luisteren aandachtig naar juf Anneke. Ze schrijft een ‘b’ in de lucht, op het ritme van het nieuwe versje. De twaalf kleuters doen erg hun best. Na een paar keer oefenen kunnen ook zij het versje opzeggen en tegelijkertijd het gebaar maken. De hele klas krijgt vervolgens kaartjes uitgedeeld, die - net als in een memoryspel - twee aan twee bij elkaar passen. De opdracht is dui delijk. Een meisje danst, een jongetje gaat met resolute stappen op zijn doel af. Als alle kinderen hun maatje hebben gevonden, steekt de juf haar rechterhand op. In de hele school betekent dat: En nu is het stil. Het werkt. Lizanne en Sjoerd zijn maatjes. Samen moeten ze nu vier dingen tekenen die met een b beginnen. Ze tekenen sa men twee benen. Lizanne produceert een boot. Driejaar geleden haalde het Regionaal Pedagogisch Centrum Zee land (RPCZ) MI naar Nederland. Deze schoolbegeleidingsdienst geeft cursussen voor leerkrachten en zorgt voor begeleiding. “Vroe ger deed ik veel meer klassikaal”, legt onderwijzeres Anneke Pie- NIEUWDORP - Niet: Hoe knap is een kind? Maar: Hoe is een kind knap? Het is een nieuwe kijk op onderwijs dat door een Zeeuwse instelling naar Nederland is gehaald. Ook basisschool de Regenboog in Nieuwdorp heeft de onderwijsmethode Meer voudige Intelligentie of kortweg MI omarmd. ters uit. “Sommige kinderen dwalen dan af. Door met gemixte tweetallen te werken kunnen ze elkaar helpen en worden ze actiever bij de lesstof betrokken.” MI, overgewaaid uit de VS, gaat uit van acht vormen van intelligentie. Dat gaat volgens de voorstanders een stuk verder dan wat in het Nederlandse onderwijs gebruikelijk is, want daar richt men zich vooral op twee intelligenties: de verbaal- linguïstische (lezen, schrijven) en de logisch-mathematische (reke nen, begroten). Bij MI wordt de intelligentie niet gemeten en uitge drukt in een IQ-getal, maar wordt er gewerkt aan een persoonlijk profiel van sterke en minder sterke kanten. Iemand met groene vin gers bijvoorbeeld komt naar voren als naturalistisch intelligent, een sportief type als sterk lichamelijk-kinesthetisch begaafd. Het effect van leren neemt toe, doordat kinderen aangesproken worden op hun sterke kanten en ze krijgen er een positief zelfbeeld door. Van Hoepen, kwaliteitscoördinator van de school: “Het is belang rijk dat kinderen goed in hun vel zitten, het leren komt dan vanzelf. Met de oude onderwijsmethoden lopen vooral de scholen met veel kinderen in achterstandssituaties vast. Veel problemen bij kinderen liggen in de sociaal-emotionele sfeer. MI legt juist sterk de nadruk op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden.” De ouders zijn in ieder geval tevreden. “De kinderen beseffen dat ze in een heleboel dingen goed zijn en dat is versterkt hun zelfvertrouwen”, constateert een enthousiaste moeder. GOES - Onderwijs is in Ne derland een vanzelfsprekend iets. Een vakantie in Puerto Plata in de Dominicaanse Republiek bracht Peter en José Janssens uit Goes in aanraking met het tegen overgestelde. Want voor ve len is het niet weggelegd om, zelfs niet voor een luttel be drag van zestig euro per jaar, voortgezet onderwijs te vol gen. Op kleine schaal willen de Goesenaren daar veran dering in brengen. caanse Republiek goed op te starten en van de start af te be geleiden willen Peter en José binnenkort weer afreizen naar Puerto Plata. Maar een wets wijziging van afgelopen janu ari kan roet in het eten gooien. “We zouden minstens voor een maand moeten gaan vanwege al het werk wat er aan vast zit. GOES - Capital Sports Goes en de Rabobank hebben een drieja rig sponsorovereenkomst gete kend met de stichting Fietsers voor Fietsers. De pas opgerichte Zeeuwse stichting zet zich in voor sportieve fietsers met een verstandelijke, visuele of een li chamelijke handicap. Afgelopen 1 april richtten drie indoorfiet- sers, ofwel spinners, uit Goes de stichting op. “Het doel van de stichting is materiële of financië le ondersteuning voor de gehan dicapte medemens”, legt voorzit ter Ton Smeets uit. Bestuurslid Joost de Maat: “Wij hopen dit te realiseren met donaties van het Zeeuwse bedrijfsleven. Er heb ben zich al verschillende bedrij ven aangemeld, maar we waren nog op zoek naar één of meerde re hoofdsponsors. Die hebben we nu gevonden in de vorm van de Rabobank en Capital Sports.” Op zaterdag 22 mei vertrekken veer tig deelnemers naar Frankrijk om voor de stichting de Mont Ven- toux op de fiets te bedwingen. De opbrengst van de beklimming en het daarnaast ingezamelde be drag worden tijdens de Kapelse Dag op 28 augustus in Kapelle door een prominente Nederlan der bekend gemaakt. Wie de stichting Fietsers voor Fietsers wil steunen kan bellen met 0113- 223505. COLIJNSPLAAT - Nonius vrij etijdsmode houdt op woensdag 19 mei in brasserie Le bras de Mer in Colijnsplaat een mode- show.Tijdens de show laten mo dellen de uitlopende stijlen van de damescollectie zien. De show in de brasserie aan de Voorstraat 42 begint om 19.30 uur en na af loop is de winkel geopend. De toegang is gratis maar reserve ren is wel gewenst. Dat kan in de winkel aan de Havenstraat 5 of via 0113-695373. Woensdag 12 mei 2004 rig, maar buiten niet. Daar is geen geld voor”, vervolgt Pe ter zijn verhaal. De Janssens zorgden ervoor dat Jocelyn en James verder kunnen met hun school. “Bij een disco zagen we meisjes van veertien, vijf tien jaar die noodgedwongen in de prostitutie zaten. Of kin deren die helemaal niet naar school gaan en met zes, zeven jaar werken als schoenpoet ser.” Peter en José weten dat met een beetje hulp ook deze kinderen naar school kunnen, weg van een deprimerend be staan. En dus startten ze een project op. Begeleiding Terug in Nederland zochten de Goesenaren contact met de consul en de vice-consul van de Dominicaanse Republiek in Amstelveen en daar werd de Janssens begeleiding toege zegd bij een volgend bezoek aan de Dominicaanse Repu bliek. Bij aankomst in Puerto Plata worden ze dan opgevangen door Ruth Elvina, die helpt met het afspraken maken met scholen. Om het Schoolproject Domini- werking met de Provincie Zee land het Nationaal Zeediner 2004 in de Abdij van Middelburg. De opbrengst van het diner is voor projecten en activiteiten die duur zame visserij en viskweek bevor deren. Zaterdag 29 mei bestaat de mogelijkheid om na zonsonder gang een heerlijke duik te nemen in de zee. Tegenover de Vuurtoren wordt hiervoor een stuk zee afgeba kend. In het water drijft een prachtig versierde boot met een schatkist erop, die bewaakt wordt door een piraat. Het is de bedoe ling dat de deelnemers hieruit een visje zien te bemachtigen, waar mee prijzen gewonnen kunnen worden. Het thema van de Zee- week is dit jaar Schatten uit de Zee, waarbij alle rijkdom die de zee ons biedt centraal staat. In schrijven is mogelijk via de web site www.weekvandezee.nl. 4» hotels te krijgen is, leidt de toerist en antiekliefhebber langs een keur van etablisse menten. Op een plattegrondje van Middelburg staat een rou te aangegeven die wandelend afgelegd kan worden en langs vierentwintig winkels gaat. Beschrijvingen Hulp Maar ik heb een WAO plus aanvullende IOAZ uitkering en door die wetswijziging ben je beperkt”, legt Peter uit. “Voorheen mocht je drie maanden per jaar het land uit, nu vier weken en we zijn pas al twee weken weggeweest. Wij zijn nu afhankelijk van de Ge meente Goes, die ons verlen ging van die periode kan ver lenen.” Peter en José bena drukken dat ze op eigen kosten naar het eiland afreizen. “Wij hier in Nederland zijn in de gelegenheid om die jonge mensen in hun eigen vaderland aan een betere toekomst te hel pen.” De Janssens kunnen alle hulp gebruiken. Wie het project wil steunen kan dan ook bellen met: 01 13-228364. De Middelburgse antiekhan delaar Bert van der Zwaag be gon met het uitgeven van het gratis boekwerkje. Aanvanke lijk beperkt tot de Middel burgse binnenstad kregen late re edities steeds meer deelne mers. "Eerst kwamen daar steeds meer Zeeuwse zaken Om het jaar verschijnt een nieuwe editie in een oplage van twintigduizend stuks. De tiende uitgave die vorige week verscheen en gratis bij de ver schillende antiekzaken, de toeristenbureau's, campings en In het hotel waar Peter en José destijds verbleven, werkte Willy, een jongen die de laat ste jaren van zijn college niet had kunnen doen. “Willy zat op het Puerto Plata College maar door armoede thuis moest hij gaan werken”, ver telt Peter. Staatsschool kost maar zestig euro per jaar. Toch is dat voor de meeste Domini canen niet te betalen. “We maakten kennis met nog meer probleemgevallen zoals Jocelyn en James. Bij James, intelligent en leer gierig, zijn we thuis op bezoek geweest. Die mensen zijn klein behuisd, van binnen is het keu- 12.30 tot 13.30 uur en de toe gang is gratis. De ingang van de Manhuistuin is bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzij de). Bij minder goed weer is het optreden in de R.K. Maria Magdalenakerk. KAMPERLAND - Solexclub Zeeland houdt op zaterdag 5 juni een tourtocht door Noord-Beveland. De in schrijftermijn voor deelname is onlangs begonnen. per 1OO gram rf OQ voortaan ^SO?9 Bij de nieuwe onderwijsmethode Meervoudige Intelligentie halen de onderwijzers van de Regenboog spelenderwijs het beste uit het kind, (foto: Tannie de Jonge) **1 •-"LI 'IW ,4... 1L Aanbiedingen geldig van 12 l/m 16 mei 2004 Prijswijiigingen. drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden k Merrtos mint strong, fruit of drop pak 4 rollen Iglo Viscuisine diverse smaken pak 400 gram 3^9 Excellence haarkleuring per pak 12^69 Festini Fruit peren of aardbei pak 12stuks-2^9 Hero Frultontbijt bosvruchten of tropical fles 750 ml Duyvis Africa mix original zak 160 gram 1^49 Andréion Douche&Bad Fresh Sara» 1 Star 2^9 i OuMpp*”* 139 O» />72 749 TO* <F 1W. gore»- I aarta»* ItZST sateefo* japifiU Vrf JTJJ 2ak Douwe Egberts 029 Aroma Rood pak 5s»gram2pJ9 Douwt EG er Ris VO»»* Mora rundvteeskroket ^19 pak 4 stuks 5^39 I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19