Jongeren naar de sloppenwijken van Nicaragua om huizen te bouwen Creatieve familie maakt kunst in bijzondere tuin DE B EVELANDER Zomerschool voor senioren in Schaapskooi Heinkenszand Marokkanen zijn even uit de vergetelheid Magguie Barankitse krijgt bezoekers aan het dansen Negende editie Sportpunt Zeelandloop in Goes Jubileumfeest Zijdemuseum Slachtoffers en schadeclaims SPONSOR HOROSCOOP MH RECHT PTT-expositie In 't Waskot de Bevelander Pagina 11 Woensdag 12 mei 2004 De omstandigheden in de kleine huisjes zijn soms heel slecht, (foto: pr) Nederlandse militairen vol eerbied bij de gelegde kransen, (foto: Dennis Reijsbergen) o» RED DE ALBATROS ken, keramiek, bootjes, mo delbouw, kaarten knippen, iris vouwen, pergomano 3D; het GOES - Het team Goes 4 dat in de 5e klas speelt, draagt sinds eni ge tijd nieuwe kleding, geschonken door Intersport Goes.Dit team, een mix van jong en oud, wist zelfs een sub-sponsor te strikken in de vorm van Caravancentrum de Smokkelhoek. Staand van links naar rechts Jeroen Meijer, Daryll Acton, John Lous, Ivo Walraven, Dirk van Zanten, Gilbert Tramper, Merijn Verhuist. Zittend: Ri chard Korsuize, Richard Horvath, Sofian Abali, Robert Hogeveen, Murat Eluarichi, Ronald van Ooijen, JeGe Theunisse. (foto: pr) De foto's die de jongeren op in ternet hebben gezet spreken boekdelen. William van Zwee- den klikt met de muis steeds een nieuwe aan. In krotjes van enke le vierkante meters wonen hele (Vervolg van voorpagina) Toch is de herdenking zonder al te veel poespas. Ingetogen cere monieel. Zoals het hoort. VLAKE - De Sequioahof is 15 mei het decor voor de creatieve leden van familie de Koeijer, die op initiatief van Jos de Koeijer in de pracht van de kunstzinnig aangelegde tuin hun vaar digheden demonstreren. Wie de Sequoiahof door de hoofdingang betreedt wordt direct geconfronteerd met het bijzondere karakter van deze weelderige tuin. Door een im posante zuilengalerij slingert zich het pad dat de bezoeker binnenvoert in de sprookjes- jongeren zijn er van overtuigd het geld op tijd bij elkaar te kun nen sprokkelen. "We hebben bij voorbeeld aan de deur stroopwa fels verkocht", vertelt William. "Heel Goes is nu voorzien van stroopwafels", grapt hij. In de hoofstad Managua helpen de jongeren mee met het op knappen van huisjes. Nieuwe de delegaties mee. Inzoomende lenzen. Klikkende fototoestel len. Als er maar Marokkaanse gelaten op staan. De landelijke kranten hebben hun plaatjes. Daarna keert de sereniteit terug. En terwijl de hemel onophoude lijk weent, hult Kapelle zich an dermaal in Zeeuwse nuchter heid. De Marokkaanse soldaten die er liggen rest, nu zij niet lan ger meer nieuws zijn, weer de betrekkelijke vergetelheid. Deze loop staat open voor jong en oud en is een wed- strijdloop van de KNAU over tien kilometer. Ook zijn er prestatielopen over de afstan den 2,5, vijf, 7,5 of tien kilo meter. Het parkoers is ongewijzigd ten opzichte van de vorige edi tie en gaat vanaf de parkeer plaats voor het zwembad, door het gebied van de Hollandse GOES - De Goese atletiek vereniging AV '56 houdt op vrijdag 14 mei voor de ne gende keer de Sportpunt Zeelandloop. golfplaten een vloer storten en een likje verf doet al wonderen. In de stad Masaya bouwen ze compleet nieuwe woninkjes. Met stalen geraamte zodat die beter bestand zijn tegen aardbevingen en orkanen. De voorpret is intus sen enorm. Het kriebelt om weg te gaan, op naar het avontuur. Als voorbereiding is het neuzen in (Vervolg van voorpagina) Onder de uitreikers van de Awards bevonden zich ook Job Cohen, burgemeester van Am sterdam, kleindochter van de president Anna Eleanor Roos evelt en Ruud Lubbers. with Love. Verder zijn er shows met exclusieve zijden kleding, sieraden en accessoires in de Silkshop.Om 19.30 uur viert het Zijdemuseum de verjaardag met een avond rondom From Russia with Love. Samenstelster en collectioneur Svetlana Almaka- eva vertelt over de mode uit Sint Petersburg rond het begin van de vorige eeuw. Dit wordt afge wisseld met Russische muziek van het duo Olga Nikolaeva (zang) en Marcel La Haye (gi taar). Aanvang: 19.30 uur. Laat de albatros niet verdrinken! WEMELDINGE - In het mu seum 't Waskot in Wemeldinge is deze maand een expositie van oude PTT-spullen te zien. HEINKENSZAND - De Senio renraad Borsele houdt ook de ze zomer in samenwerking met het ROC een weeklange zo merschool voor senioren. De week met activiteiten is van 5 tot en met 9 juni in De Schaaps kooi in Heinkenszand. Deelna me kost 125 euro. Opgeven moet voor 21 mei en kan bij het Vrij- willigersHuis aan de Poelvoor- destraat 1 in 's-Gravenpolder, 0113-311951. KREEFT Privé: niet meteen toehap pen, laat ze eerst maar even spartelen. Liefde: je beleeft iets als nooit tevoren. Geld: goede kansen op winst. Topdag: zondag. STIER Privé: belangrijke afspra ken even schriftelijk vast leggen. Liefde: je bent de koers een beetje kwijt. Geld: ruimhartig. Topdag: vrijdag. TWEELINGEN Privé: je moet nu doorzetten en de waarheid achterhalen. Liefde: je hebt troost nodig. Geld: goede tijd om plan nen te maken. Topdag: zaterdag. LEEUW Privé: net doen alsof je niets merkt, als er wat fout gaat. Liefde: helemaal klaar voor Eros. Geld: problemen in de hand. Topdag: woensdag. SCHORPIOEN Privé: een paar leuke voor vallen kleuren je hele week. Liefde: je biedt troost en ziet een fout door de vin gers. Geld: voorzichtig en slim opereren. Topdag: donderdag. RAM Privé: aan de winnende hand, het lijkt of nu alles lukt. Liefde: het succes maakt je aantrekkelijk en opwin dend. Geld: gaat de goede kam uit. Topdag: maandag. BOOGSCHUTTER Privé: je hebt een bescher mende uitstraling op je om geving. Liefde: rustig, maar niet on gelukkig. Geld: goede vooruitzichten. Topdag: woensdag. STEENBOK Privé: ga niet te veel af op beloften, probeer duidelijke afspraken te maken. Liefde: je beleeft iets heel moois. Geld: eerst de prijzen beter vergelijken. Topdag: vrijdag. WATERMAN Privé: tussen je oren zit het goed en dat heeft een posi tieve weerslag op de ande ren. Liefde: je bent liefdevol en teder gestemd. Geld: goede week voor al lerlei zaken. Topdag: zondag. VISSEN Privé: blijf kalm, paniek lost niets op. Probeer ook de positieve kant te zien. Liefde: er volgt een wilde avond. Geld: de balans opmaken. Topdag: zaterdag. Spontaan De Burundese Magguie Baran kitse, die de Award voor vrijwa ring van gebrek ontving, door brak de plechtigheid van de uit reiking nog even met haar spon tane speech voor hulp en aan dacht voor de nood in haar land. Ze zei: "Ik weet zeker dat als ik aan jullie vraag Burundi op de kaart aan te wijzen, niemand dit kleine land kan vinden. Maar ik ben vereerd deze Award in ont- Daar ben je toch weer mooi goed mee. Hebben ze je bij je ingebroken, een enorme bende achtergelaten en een en ander ongevraagd van eigenaar doen verwisselen. Er is dus schade geleden en die schade wilt u - als slachtoffer - natuurlijk graag vergoed zien. Terecht. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor en gemakshalve gaan we er maar vanuit dat de verzekering slechts een deel of helemaal niets heeft vergoed. Vergoedt de verzekering alles, dan kunt u uiteraard geen schadeclaimmeer indienen en blijft u in dit geval buiten beeld. Hetzelfde geldt na tuurlijk wanneer degene die bij u heeft ingebroken de schade direct nadat hij gepakt is al heeft vergoed. We gaan er overigens ook vanuit dat er een verdachte is opgepakt die heeft bekend, weinig trek heeft om te betalen en zich op enig moment voor het hekje van de rechter(s) mag ver voegen. Is er geen dader bekend, dan kunt u als slachtoffer natuurlijk ook niets verhalen. Een van de mogelijkheden om in het strafproces tegen de dader uw schadevergoeding te krijgen is dat u zich als be nadeelde voegt in het strafproces. Dat 'voegen' houdt in dat de officier van justitie de rechter of rechters zal vra gen ook een uitspraak te doen over de toewijzing van uw schadeclaim. Uw schadeclaim loopt dan als het ware mee in het strafproces tegen de verdachte. Er zijn uiteraard natuurlijk wel een aantal 'spelregels': u moet aantoonbare schade hebben geleden, die schade is niet of slechts gedeeltelijk vergoed, de verdachte is opge spoord, moet voorkomen en moet zijn gedagvaard voor het feit waarvoor u schadevergoeding wilt. Bovendien moet uw vordering tot schadevergoeding niet al te ingewikkeld zijn. Dat voegen op zich is niet zo moeilijk. Op het voe- gingsformulier (de officier van justitie stuurt u dat toe) vult u in wat voor schade u heeft geleden en om welk be drag het gaat (vergeet niet de bonnetjes of aankoopnota's erbij te doen). Dat formulier stuurt u zo snel mogelijk naar het parket waar de officier van justitie werkt en dat is het. U hoeft dan niet op de zitting te verschijnen maar als u toch wilt komen om een en ander wilt toelichten mag dat natuurlijk wel. U kunt zich overigens ook tijdens de zit ting voegen, zonder van te voren een voegingsformulier te hebben ingediend. Als de rechter vindt dat u recht heeft op schadevergoeding en de 'schadevergoedingsmaatregel' op legt, dan hoeft u daar niet zelf achteraan; dat doet de offi cier van justitie voor u. De rechter kan ook de schadever goeding 'toewijzen', zonder daarbij een schadevergoe dingsmaatregel op te leggen. In dat geval moet u er wel zelf achteraan. Op welk bedrag u mag rekenen hangt er een beetje vanaf. Voor een computer die nieuw tweedui zend euro heeft gekost en nu nog maar tweehonderd euro waard is kunt u niet meer dan tweehonderd euro claimen. Er wordt dus altijd uitgegaan van de dagwaarde. Immate riële schade of smartengeld is vaak moeilijker vast te stel len. Zowel een advocaat als het Buro Rechtshulp kunnen daar in algemene zin meer informatie over geven. Is de beslissing echter dat uw verzoek tot schadevergoe ding te ingewikkeld is, dan zult u - om uw schade vergoed te krijgen - een aparte procedure, een zogeheten civiele procedure tegen de dader moeten beginnen. En dan blijkt soms dat van een kale kip weinig valt te plukken. bed. "En die mensen hebben nog een bed, want de meesten slapen op de grond." De huisjes hebben veelal geen stenen vloeren. De kinderen spelen bijna elke dag in de modder. De Zeeuwse jongeren vertrek ken 30 juli voor drie weken naar het land. Daar zwoegen ze en le ven ze in de meest eenvoudige omstandigheden. Maar daar doen ze het ook voor. "Uit nieuwsgierigheid", zegt Arnold Filius. "Ik wilde altijd al naar een ver land. En je weet datje er mensen mee helpt." De jongeren moesten flink in de buidel tasten. Immers de vlieg reis betalen ze zelf. Verder heb ben ze met verschillende acties geld opgehaald. Veel geld. Op de begroting staat 44.000 euro, no dig voor bouwmaterialen. De De spullen komen uit de verza meling van de heer Verniel die dertig jaar postbode in Bergen op Zoom is geweest. Hij heeft een collectie aangelegd met spullen die al dateren van 1865. Het gaat om stempels, modellen van auto's, een postkoets, petten, insignes en beeldjes. Op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zijn er rond leidingen. Verder kan dat ook op afspraak. Het museum is te vin den aan de Prinses Julianastraat 1 in Wemeldinge. Voor meer in formatie: 0113-622042. bijzondere verrassingen." Een volgeschreven gastenboek be helst tal van spontane reac ties. Veel mensen hebben er van genoten en deden inspira tie op voor hun eigen tuin. 'Waarlijk de geest van een kunstenaar huist hier en toont een ongebreidelde ideeën- en levenslust. Wat een lef. In drukwekkend', staat er bij voorbeeld te lezen. De Koe- ijer's Tuin Fair aan de Kanaal- weg 79 in Vlake is van 10.00 tot 17.00 uur. Entree kost 3,50 euro, kinderen vier tot en met twaalf jaar betalen twee euro. vangst te nemen." Haar impulsieve oproep aan alle Vips om op te staan, elkaar een hand te geven en een dansje te maken voor de kinderen, oogst te veel bijval. Burgemeester S. Kramer be dankt de Fransen voor hun inzet en hoogste offer die ze daar voor hebben gebracht. Ook de Franse ambassadeur spreekt in haar beste Nederlands een woordje, gevolgd door de con- sul-generaal van Marokko. Dan ren in Borsele. Tijdens verschil lende bijeenkomsten zijn er sprekers die wat meer over het ontstaan van Borsele vertellen. Ook zijn er lezingen over boer derijen en dijken, natuur tegen over industrie en het geloof. Ver der staan erexcursies op het pro- is slechts een greep uit het geen er dan te zien is. Op het terrein van de Sequoiahof ko men kraampjes en muzikan ten brengen live muziek ten gehore. Het Boeren Tuin café is geopend voor hapjes, drankjes en vissnacks en bar becue. "De tuin staat in bloei, het is net de mooiste tijd van het jaar zodat de bezoekers het bijzondere assortiment van bomen en planten kunnen bewonderen. De zuilengalerij, de Chinese tuin, de nieuwe vleermuizentoren en de Se quoiahof biedt altijd vele en worden de kransen gelegd bij het monument. En schoolkinde ren leggen op elk graf een rode roos. De zwijgende eerbied wordt al leen even verstoord wanneer de Marokkaanse consul-generaal en vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschappen in Amsterdam en Bergen op Zoóm hun bloemenkransen brengen. Fotografen snellen toe, blikken over de schouders van Moeilijk Gedurende de twee uur durende plechtigheid waren ook een paar kinderen in het publiek te vin den. De oudste, een meisje van een jaar of tien, gaf aan het niet helemaall te volgen: "Het was allemaal Engels en dat vond ik wel moeilijk. Alleen dat van die bruine vrouw (Barankitse, red.), begreep ik wel een beetje. Maar ik vond het niet echt saai hoor. Mijn opa Max Konhstamm kreeg ook een prijs." achtige wereld van Jos en Matty de Koeijer. Het is niet alleen Jos die in de familie de Koeijer creatief bezig is. "Al GOES - Nog steeds zijn de ge-- gezinnen. Met zijn drieën in een volgen van de verwoestende orkaan zichtbaar. In 1998 liet Mitch weinig heel van het Mid- den-Amerikaanse land Nicara gua. Geen brug stond na de ergste storm in de geschiedenis van het land nog overeind. Maar het is niet alleen het na tuurgeweld, ook door de ar moede verkeren heel wat huis jes in erbarmelijke toestand. Zeventien jongeren en drie be geleiders uit Goes en omgeving vertrekken deze zomer naar Nicaragua om er huizen op te knappen én nieuwe te bouwen. de veel oester- en mosselbo- ten en in glas graveren was hij een kei. Vonden mensen een schilderijtje van hem mooi pratende in familiekring werd dan schilderde hij tijdens hun toch wel duidelijk dat er meer mensen met kunstuitingen be zig zijn", vertelt Jos. "Onze zoon Edwin zit in de kunst, schilderijen. Zussen, neven en nichten, ooms en tantes doen ook aan kunst en zo kwamen we al snel aan twintig deelne- Pottenbakken, beeldjes, schil- mers in de omvangrijke fami- derijen, etsen, bloemschik- lie de Koeijer. Het zit vast in de genen om creatief bezig te zijn. Mijn vader Jan schilder- WEEGSCHAAL Privé: je wilt best hulp bie den, maar dat heeft nu niet zoveel zin. Liefde: gesprekken niet me teen afkappen. Geld: bepaalde wensen even uitstellen. Topdag: vrijdag. Een week lang zijn er rond een bepaald thema educatieve en ontspannende activiteiten. De gramma, raad organiseert de zomerweek omdat in de vakantieperiode cur sussen en andere activiteiten een tijdje stilliggen. Het thema in Borsele is (On)ge- kend Borsele. De zomerschool is opgebouwd uit de onderwerpen wonen, werken, leven en recreë- MELISKERKE - Het Zijdemu seum bestaat vrijdag (14 mei) tien jaar. Het is de hele dag feest in het museum, de Silkshop en Grand Café La Soie in Melis kerke.Huispianist Joop Kort en pianist Paul Ingen Housz zijn te horen in het grand café. Verder krijgen klanten bij een aankop van minimaal vijfentwintig euro een geschenk.Elk heel uur zijn er rondleidingen met verhalen over de vaste collectie, de rup sen en vlinders en de huidige tentoonstelling From Russia bezoek een nieuwe en dat ging soms nog nat mee naar huis. Daar heeft hij veel men sen blij mee gemaakt." Het idee ontstond om een dag te organiseren en dat werd zater dag 15 mei op de Sequoiahof. MAAGD Privé: je leeft op een vul kaan, maar wel een leuke. Liefde: kan het zijn dat ie mand je een beetje be driegt? Geld: een goksuccesje kan fataal worden. Topdag: zaterdag Hoeve. Bij het verlaten van het Hollandse Hoevegebied gaat de route door de Langemeet, Kortemeet, Kromme Meet en vervolgens over het voetpad langs de Noordhoeklaan, terug over het voetpad langs de ring baan naar Sportpunt Zeeland. Inschrijven voor deze loop is mogelijk vanaf 18.30 uur in Sportpunt Zeeland. Daar zijn ook kleedruimten. De start is om 19.30 uur. Inschrijven kost 1,75 euro voor de twee kortere afstanden en 3,50 voor de 7,5 en tien kilometer. Meer infor matie is te vinden op www.av56.nl. boeken en op internet. Ze heb ben video’s gezien en Spaanse lessen gevolgd. "Ik denk dat als we terug in Nederland zijn het besef alleen maar groter is ge worden dat we hier leven als ko- ningen", zegt Laurine de Schip per. Meer informatie over het project is te vinden op www.goes4nicaragua.tk. Door Ad Roos en Esther Boot Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsiuittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) V www.reddealbatros.nl Jaarlijks vetdrinken ruim 100 000 albatrossen door longline visserij. Ze happen naar aas, worden aan de haak geslagen en komen op dramatische wijze aan hun einde Steun de octie voor een vogelveilige vismethode. Giro 656500 Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 i ■‘v F I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11