DE BEL de Bevelander Regen, sterren en strepen in Kapelle ERA Optiek Tennisclub LTV vijfentwintig jaar Luctor '88 houdt rommelmarkt Babbelaars en Gastgezinnen voor Oekraïners Paul Elstak en Dark Raver naar Fietstocht door Heinkenszand Zuid-Beveland Tuinkussens VERVROEGDE AFSLUITING dans in trek op festival Estland Opbrengst Fonds Kinderhulp Lezing over de Fransen in WO II OPEN HUIZEN ROUTE EEN BROMMOBIEL NIEUW Sauna’s 1 O<54> korting Eijserhi^W www.eijsermans-optiek.nl Stichting zamelt kraamspuilen in Woensdag 12 mei 2004 WK 20 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Asiel voelt de School omarmt economisch nieuwe methode magere jaren sterk programma voor onderwijs De laureaten poseren rondom Koningin Beatrix, (foto: Peter Verdurmen) kransen kapot te trappen. Nu advertenties I advertenties Achtergrond 19 Regio BreedUit Klomppop in Ovezande heeft Ik ben Fabia. tuin- serremeubelen Een decennium geleden was de Glorification het eerste dancefeest dat in Zeeland een vergunning had om tot acht uur 's morgens door te mogen feesten. Het feest in De Stenge deed veel stof op waaien in de regio, maar mondde toch uit in een succesvolle reeks. In de Zeeuwse dance-scene is Glorification een begrip. De afgelopen vijf jaar was het vaste prik in discotheek EL- Toro in Goes. Veel sterren en strepen deze dag. De Nederlandse militaire top heeft de medailles op het uni form geprikt en is naar Kapelle getogen. Maar het Zeeuwse plaatsje vormt ook het decor voor andere sterren: hoge diplomaten. De ambassadeurs van Frankrijk, Duitsland, Canada, Oostenrijk, Australië, de consul-generaal van Marokko en militaire attachés van Rusland en Roemenië prij ken op de imposante gastenlijst. De gemeente Kapelle besloot de herdenking van de Franse solda ten die in de Tweede Wereldoor log bij de verdediging en bevrij- ding van Nederland sneuvelden, dit jaar op 7 mei te houden. Het is de dag waarop ze dat ook in Frankrijk doen. De Last Post schalt over de be graafplaats. Het is muisstil. Al wat klinkt is hier en daar een kuch en de neerkletterende regen op de zee van druipende para plu's. De belangstelling voor de herdenking is groot. Oud-strij- ders, Kapellenaren maar ook de pers die zich de afgelopen twee ting. Sari Nusseibeh, pleitbe zorger voor vrede tussen Israël en Palestijenen, ontving de Award voor vrijheid van ge loof. Vrijwaring van gebrek was voor Magguie Barankitse, een strijdster voor vrede en GOES - Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Benin en Tanzania. De rommelmarkt van de voetbal club is een van de grootste in de omgeving. Ook dit jaar is er weer een omvangrijke collectie bijeen gebracht. Behalve de markt zijn er ook allerlei activiteiten als ver koop bij opbod en de verkoop van wafels en andere versnaperingen. De rommelmarkt begint om 9.00 uur en duurt tot 13.00 uur KAPELLE - Militair-historicus J. Schuiten houdt maandag 17 mei om 20.00 uur in het gemeen tehuis van Kapelle een lezing over de rol van de Franse militai ren in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zijn voordracht gaat Schuiten in op het Franse militaire optreden in mei 1940 en het Franse aandeel bij de bevrijding van Nederland in Drenthe in april 1945. Doel is meer inzicht te geven in de ge schiedenis van de Franse militai ren die op het Franse oorlogskerk- hof in Kapelle hun laatste rust plaats hebben gevonden. De lezing is gratis bij te wonen. Bij grote belangstelling wordt eventu eel uitgeweken naar De Vroone. Tel.: 0164-265 000 www.miyako.nl 45 km per uur b» zonder rijbewijs koop je bij: AUTO VERMEULEN PEARYWEG 6 GOES Tel: 0113 - 561812 rrf Fleurige Fuchsia F 0 20 cm. HEINKENSZAND - Voetbal vereniging Luctor '88 houdt op zaterdag 15 mei de jaarlijkse rommelmarkt op het sportpark aan de Dorpsstraat in Hein kenszand. TALLINN/GOES - De Goese volksdansgroep Vodago en de Stichting Zeeuwse Klederdracht en de babbelaarbakkers Ria en Bram Katsman hebben zich tij dens de Eurodagen in Estland van hun beste kant laten zien. HEINKENSZAND - De jaar lijkse collecte voor het Natio naal Fonds Kinderhulp van 25 april tot en met 1 mei, heeft in Heinkenszand een bedrag van 1065,46 euro opgebracht. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg. Jubileum Het jubileum wordt op 22 mei gevierd met een dancefestival op de plek waar het allemaal begon: De Stenge. Vanaf 14.00 uur zijn er tot 02.00 uur in twee verschillende za len dj's en act's te zien. Bekende namen als Luna ('s lands bekendste hard- style dj), Paul Elstak, Dark Raver, Cor Fijne- man en Vince komen dan naar Heinkenszand. EU ropaJuin Japans Restaurant in Bergen op Zoom hulp aan de Hutu's en de Tut- si's. Vrijwaring van vrees was voor Max Kohnstamm. De laatste kreeg zijn Award uitge reikt door zijn petekind, prins Constantijn. (Lees verder op pagina 11) KEUKENS BADKAMERS MEI - AKTIE Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) Op het tweedaagse festival presen teerden alle vijfentwintig Eurolan den zich. "Het was een enorm groot succes", zegt Goesenaar Gerard van Damme, die samen met vijf andere dansers van Voda go op 8 en 9 mei optrad in de Estse hoofdstad Tallinn. Dat succes kwam omdat de inwoners van Est land vooral Oost-Europese folko- regroepen kennen en geen Wester se. Ook de Zeeuwse klederdracht 'scoorde' goed op de Eurodagen, zegt Van Damme. "De Esten ken nen Nederland absoluut niet van die oude kledingsvorm." De dansen werden in samenwer king met een lokale folkloregroep opgevoerd en duurden steeds een halfuurtje. Op de eerste dag was er veel belangstelling. De drukte nam de volgende dag erg toe toen de Estse tv de avond ervoor beelden had laten zien, vertelt Van Damme. Net als Vodago hadden Bram en Ria Katsman - ook van hen waren tv-opnamen gemaakt - over be langstelling niet te klagen. "Ze hebben het nog nooit zo druk ge had", vertelt Van Damme. "Soms moesten ze oppassen dat ze de mensen niet in de vingers sneden omdat ze nog bezig waren met bakken van de babbelaars." deo-opname verontschuldigde Annan zich voor zijn afwezig heid. Van de andere vier Awards ging er een naar Lennart Meri, oud-president van Estland, voor vrijheid van meningsui- Japans Restaurant ftfiyafa O weken gretig op het onderwerp stoorden vorig jaar de dodenher- heeft gestort. Immers in Kapelle denking in Amsterdam door liggen ook twintig gevallen Ma rokkaanse soldaten. Decennia blijkt dat ook Marokkanen in de hebben ze vrij anoniem hun laat ste rustplaats in Zeeland maar dr eigen nu de helden van jonge Marokkanen te worden. Die ver- Veel materialen uit een kraam pakket worden vaak ongebruikt weggegooid, terwijl Stichting LTV organiseert dan een sportmiddag met aansluitend een maaltijd voor alle deelne mers. De verenigingen kunnen zich inschrijven met ploegjes van minimaal acht personen. Inmiddels hebben twintig teams zich al aangemeld. Die gaan strijden op de onder delen voetbal, tennis, handbal, korfbal, volleybal en trefbal. Bovendien worden LTV-leden van het eerste uur tijdens een feestavond in het zonnetje ge zet. De jubileumdag op het terrein van de club begint om 14.00 uur, de prijsuitreiking is om 18.00 uur. Aansluitend is er de maaltijd en de feest avond. Tijdens hun tournee doen de Oekraïners ook Kam perland, Zierikzee en Burgh Haamstede aan. De twee stichtingen zoeken gezinnen in Goes en omge ving die elk twee leden tien dagen lang willen op nemen in hun gezin. Het ensemble bestaat uit zes endertig leden in de leef tijd van achttien tot zestig jaar. Het zijn studenten, ambtenaren en arbeiders uit de stad Zaporozhye. Tijdens hun optredens la ten ze muziek horen en dansen zien uit de streken van de Karpaten tot de Zwarte Zee. Volgens Gerard van Dam me van Vodago is het in huis nemen van de Oekraï ners een uitgelezen kans om kennis te maken met hun cultuur. Wie belang stelling heeft kan bellen met 0113-231755 of 0113- 216606. HEINKENSZAND Het oudste dancefeest van Zeeland bestaat tien jaar. Voor de orga nisatie van Glorifica tion reden om dat uit bundig en in stijlte vie ren met een party op zaterdag 22 mei in De Stenge in Heinkens zand. MIDDELBURG - "Hare Ma jesteit de Koningin!" De roep schalt door de ruimte en doet alle hoofden een zelfde kant opkijken. Alle lichamen rich ten zich op, uit respect voor de binnentredende koningin. Hiermee keert ook de rust in de zaal van de Nieuwe Kerk in Middelburg, waar zaterdag (8 mei) de Four Freedoms Awards uitgereikt werden. oorlog hebben gevochten is er wel eerbied. De pers smult van deze herontdekking. (Lees verder op pagina 11) Baby Hope deze naar ontwikke lingslanden stuurt. De Stichting is aangesloten bij kraamprojec ten van kleine, onafhankelijke or ganisaties. Voor meer informatie of materiaal voor de inzame lingsactie, Rosalie Rutten, 0113- 232615. GOES - Stichting Buurtwerk Goes-Zuid heeft zaterdag 15 mei een fietstocht van dertig kilometer door Zuid-Beveland. Deelname kost drie euro, en de start is vanaf 13.00 uur vanuit buurthuis De Pit aan de Appelstraat 2a in Goes. 4 voor €39,- Camera's zoemen rusteloos door de zaal, elk detail in zich opzuigend. Enorme lenzen fo cussen zich op het podium, waar het belangrijkste deel van de dag zich afspeelt. Radio- microfoons naast de boxen om toch maar geen zucht te mis sen. De belangstelling van de pers was, ondanks de afwezig heid van de belangrijkste lau reaat Kofi Annan, groot. De prestigieuze prijsuitreiking is gebaseerd op een toespraak van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, waarin hij pleitte voor vrijheid van meningsuiting en geloof en vrijwaring van gebrek en vrees. Awards toegekend. Ondanks het feit dat er een Award voor hem was, was se- cretaris-generaal van de Ver enigde Naties Kofi Annan niet aanwezig tijdens de uitreiking. In totaal worden vijf De huidige internationale ont wikkelingen vereisten zijn aanwezigheid in New York, zo liet een woordvoerder van de VN weten. Zijn vrouw Nane Annan nam de prijs in zijn naam in ontvangst. In een vi- Franse soldaten vormen in de stromende regen de erewacht bij hun gesneuvelde landgenoten, (foto: Dennis Rijsbergen) LEWEDORP - De Lewe- dorpse tennisvereniging viert op zaterdag 29 mei het vijfentwintigjarig bestaan. - KAPELLE - De hemel treurt mee. In de regen die onophou delijk naar beneden dreunt, staan scouts die de erehaag vormen te vernikkelen van de kou. Nederlandse en Franse soldaten laten zich gelaten doorweken. Perfect weer, alsof de zon ongepast zou zijn op de herdenking voor Franse en Marokkaanse soldaten afgelo pen vrijdag in Kapelle. t GOES - De Stichting Zeeuwse Klederdracht en Dansvereniging Vodago zoeken gastgezinnen in Zeeland die dansers uit Oekraïne willen opvan gen. Die treden met het ensemble Zaporozhye Cossacks van woensdag 21 juli tot en met vrijdag 30 juli in Nederland op. XJew. EXj>xj M^ODELBpg^ "W Weekkrant voor de Bevelanden Luegener huts-aan-huiskranten De nieuwe Skoda Pabia klasse van Skoda. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 EUROCAR GOESB.V. Middelburg eert de vier vrijheden Door Jacomijn Hoekman Door Dennis Rijsbergen MAKELAAR unshine www.europatuin.nl 'l 15 mei 2004 www.era.nl In verband met Hemelvaart dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 19 mei uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie: donderdag 13 mei 13.00 uur advertenties: vrijdag 14 mei 09.30 uur v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND Moeregrebstraat 8 fe In grote hangpot en in verschillende soorten. f 1 «lle seizoenen groen Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 Het eten wordt bij u aan tafel klaargemaakt met een oog- en tongstrelende show. I.n” Tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... de Bevelander Q cd. O O 's s z E i— O q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1