gemeente O6S venementen t Binnenstad vernieuwt^*^^ Leed t Openbare kennisgevingen ’s-Gravenpolderseweg veiliger voor fietsers en voetgangers Vergaderingen raadsfracties Steunpunt Vrijwilligerswerk Koninklijke Onderscheidingen Koninginnedag 2004 Aanbesteding reïntegratietrajecten Vergadering Cliëntenraad Bijstand en Minima Goes Reiniging riolering Wolphaartsdijk 5 mei 2004 f I ^1 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. EVENEMENTEN IN GOES VAN 6 t/m 12 MEI 2004 6 en 7 mei 6 t/m 9 mei Molenplein Holiday Staatscircus Moscow 7 mei 3de bloemen- en tuinmarkc PC Discount 8 mei 12 mei 12 mei 28-04-2004 27-04 Evertsenstraat 100 23-04 Zomerweg 44 26-04 Stephensonweg 9 7 juni 27-04 Westhavendijk 36 8 mei 8 mei 9 mei Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Vrijstellingsprocedure te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de woning Beethovenlaan 57 te Goes aan de achterzijde. Omdat er voor Overzuid geen toepasbaar bestemmingsplan is zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening. Daartoe ligt het verzoek vanaf 6 mei 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie.Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. GroenLinks Op donderdag 13 mei vergadert de fractie Groen Links om 20.00 uur in het huis van het Groen Links raadslid Floor Köhlen.Wagnerlaan 8 in Goes, tel.: 372788. De vergade ring is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Op de ’s-Gravenpolderseweg wordt binnenkort de veiligheid voor fiet sers en voetgangers op twee punten aanzienlijk verbeterd door het aan leggen of verbreden van verkeersge leiders op de hoofdrijbaan. Voor meer informatie of meer vacatures kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen kunt elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur bij ons terecht of anders op afspraak. Zaagmolenstraat 3,4461 BK Goes.Telefoon 253171 253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende meldingen zijn ontvangen: Zeer stil asfalt op de ’s-Gravenpolderseweg Tegelijkertijd met de uitvoering van bovengenoemde verbeterpunten wordt een nieuwe asfaltlaag op de 's-Gravenpoldersewg aangebracht. 26-04 Buys Ballotstraat 27 26-04 Meestoofweg 6 Via een aanbestedingsprocedure wil de gemeente Goes diverse reïnte- gratietrajecten inkopen. De advertentie, waarin geïnteres seerde bedrijven worden opgeroe pen zich te melden als gegadigde, is op zaterdag I mei 2004 in de PZC gepubliceerd. De advertentie is ook te vinden op de website van de gemeente www.goes.nl/actueel. 26-04 Fluitekruidstraat 31 26- 04 John Denverlaan 5 t/m 59 27- 04 Agnietenhof 0 27-04 Oesterbank 6 27-04 Oude Kraaijertsedijk 2 27-04 Beethovenlaan 57 27- 04 Lindenberghstraat 16 28- 04 Lange Kerkstraat 16 De plantekeningen van de aanpassing liggen vanaf heden tot en met eind mei ter inzage bij de publieksbalie. het bouwen van een carport en wijz. westgevel het uitbreiden van de woning het bouwen van een bedrijfsloods het plaatsen van een PZEM-huisje het uitbreiden van de woning het bouwen van 28 woningen het plaatsen van een transformatorstation het bouwen van een steiger het slopen van de woning en schuur het uitbreiden van de bovenverdieping het uitbreiden van de woning het bouwen van een tuinkamer het vernieuwen van de winkelpui het aanbouwen van een garage het wijzigen van de voorgevel het bouwen van een steunpunt 23-04-2004 27-04-2004 Vergaderdata welstands/monumentencommissie gemeente Goes Welstandscommissie Monumentencommissie 24 mei 7 juni 21 juni De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Robesin, Daan Jaco; van Hekken, Lars; Rosenfelder, Sofie; de Bree, Irene; Aarabe, Mohcine; Lemmers, Nathan. Podium ’t Beest 20.30 uur Grote Markt 10.00-17.00 uur Zeelandhallen 10.00-16.00 uur Podium 't Beest 21.00 uur Sportpunt Zeeland 9.30 uur de Jongh, Krijn; Sandee, Jan; van de Guchte, Sia; Houterman, Cornelia Adriana; de Putter, Jacobus Jan; Hulsing, Grietje; Meulpolder,Adriana Cornelia; Simonse.Tannetje Cornelia; de Lange, Maria Flora. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Seniorenkalender: wandelmorgen voor senioren Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Optreden van'Deltaband Ons Genoegen’ uitVlissingen Filmvoorstelling: Elephant het uitbreiden van school “de Tweern” het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het uitbreiden van de woning Zoekt voor de volgende vacatures vrijwilligers: Notulist voor een platform (02) Trainingscoördinator bij een sportvereniging (14) Begeleid(st)er bij rolstoeldansen (21) Gymleraar(es) (37) Diverse Activiteitenmedewerker(s) 600 jaar Goes: Tijd voor feest (144) Uitvaartbegeleid(st)er (44) Regisseur voor een toneeluitvoering van basisschoolkinderen (136) Vice Voorzitter bij het Nederlandse Rode Kruis (48) Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 28- 04 Oostkerkestraat 28 29- 04 Oostwal 36 29-04 Smithweg 3 Gehuwd: 23-04-2004 27- 04 Kureweg 8 28- 04 Jan Willem Frisostraat 3 28-04 Martinus Nijhofflaan 9 28-04 Oosthavendijk 47 Overleden: 21- 04-2004 22- 04-2004 22-04-2004 24- 04-2004 25- 04-2004 26- 04-2004 26-04-2004 26- 04-2004 27- 04-2004 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekend making. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer: - Keurslagerij Mol Oostwal 36 te Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij. - Tegelhandel Weezepoel Albert Joachimikade 48-1 te Goes, voor het van toepassing worden van het Besluit op een reeds aanwezige inrichting. Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: - Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, Oostmolen- weg 101 te Kloetinge voor diverse uitbreidingen (nieuwbouw) en veranderingen (renovatie) van gebouwen die na 1999 binnen de inrichting hebben plaatsgevonden. Besluit Horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer: - Zeeuwse Windhonden Renvereniging Geldeloozepad 15 te Goes voor het van toepassing worden van het Besluit op een reeds bestaande inrichting. - Café 't Boeike Koningsstraat 3 te Goes, voor het veranderen van de inrichting. - Clubgebouw voetbal vereniging SSV ’65 Geldeloozepad I te Goes, voor het plaatsen van 2 of 3 tappunten buiten het club gebouw i.v.m. de wedstrijd SW-Feyenoord. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu, tel. 0113-249718. Deel toegangsweg recreatiegebied Goese Meer gesloten Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 27 april 2004, besloten de toegangsweg tot het recreatiegebied Goese Meer aan de zijde van het meest noordelijke, in oost-west richting lopende gedeelte van de Houtkade en het pad vanaf de Goese Meerlaan naar het recreatiegebied gesloten te verklaren voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken Vrijstellingsprocedure voor tijdelijk baggerdepot aan Schottersweg ten zuiden van Goes Gemeente Goes is van plan een tijdelijk (max. 5 jaar) baggerdepot aan te leggen aan de Schottersweg ten zuiden van het uitbreidings gebied van bedrijventerrein De Poel-ll. Aangezien dit depot niet past binnen de geldende agrarische bestem ming uit bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen via toepassing van de tijdelijke vrijstellingsprocedure uit artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe ligt het bouwvoornemen vanaf 6 mei 2004 twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Verkeersmaatregelen en planning Tijdens de uitvoering van de werk zaamheden zijn verkeersmaatrege len noodzakelijk. Daarom worden tijdens de uitvoering bij beide kruis punten tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Tijdens het aanbrengen van de nieu we toplaag op de ’s-Gravenpolder- seweg wordt de rijbaan voor het doorgaande autoverkeer afgesloten Met ingang van donderdag 6 mei 2004 ligt de tekening met de herinrichting gedurende vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Zienswijzen over het plan kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. van 21-04-2004 t/m 28-04-2004 Dit betreft het gedeelte vanaf 100 meter ten zuiden van het Albertina- plein rotonde Oostmolenweg) tot aan het Rotatieplein rotonde Buys Ballotstraat). Nadat de oude toplaag is weggefreesd wordt een laag zogenaamd "Zeer Stil Asfalt" aangebracht. Voor de omgeving betekent dat een reductie van het verkeerslawaai met minstens 3 deci bel, hetgeen ongeveer een halvering van de huidige geluidsbelasting op de voorgevels van de woningen betekent. Bijstand. De plichten liggen vast; de rechten zijn vaag geformuleerd. U kunt meedenken en/of praten tij dens de spreekuren op elke 2e, 3e en 4e woensdag van de maand van 9.30 uur tot I 1.30 uur. De spreek uren worden gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, ingang Westwal. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is: 27 07 23. (m.u.v. hulpdiensten) en wordt een omleidingroute ingesteld via de Oostmolenweg, de Provincialeweg N 289 en de Buys Ballotstraat. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden voor het aanbren gen van de nieuwe toplaag op de 's-Gravenpolderseweg in de avond en nachturen uitgevoerd. Dit houdt in dat het verwijderen van de oude toplaag plaatsvindt in de avond en nacht van maandag 24 op dinsdag 25 mei 2004. Het aanbrengen van de nieuwe toplaag en de markerin gen zijn gepland in de twee opeen volgende avonden en nachten van donderdag 24 en vrijdag 25 juni 2004. Met de werkzaamheden wordt begonnen in de week van 17 mei 2004. Het ligt in de bedoeling om de werkzaamheden te voltooien omstreeks eind juni 2004. Woensdag 13 mei 2004 komt de Cliëntenraad bijeen. Een van de agendapunten is de ruimte die de nieuwe Wet Werk en Bijstand geeft voor de invulling van de nieuwe ver ordeningen. Deze verordeningen moet de gemeente voor I januari 2005 vaststellen. Een ander agenda punt is de onbalans tussen de rech ten en plichten in de Wet Werk en Het eerste verbeterpunt is de aan sluiting van de Beukenstraat op de ’s-Gravenpolderseweg. De belang rijkste verbeteringen die voor fiet sers en voetgangers worden gemaakt zijn het aanbrengen van verkeersgeleiders op de rijbaan, waardoor zij in twee fasen de rij baan voor het autoverkeer kunnen oversteken. Fietsers en voetgangers krijgen een betere geleiding naar de voor hen aangebrachte oversteek plaatsen. Het kruispunt wordt voor de verschillende groepen verkeers deelnemers overzichtelijker en veili ger. Tevens zullen als gevolg van de nieuwe vormgeving van het kruis punt de rijsnelheden van het auto verkeer afnemen. PvdA.WD en D66 Op woensdag 12 mei vergaderen de fracties van de PvdA.WD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burge meesterskamer. De vergadering is openbaar. De fractie van de WD vergadert in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl voor uitbreiding woning Beethovenlaan S7 na deze publicatie ter inzage. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aan kaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week. De gedecoreerden zijn mevrouw L. Elenbaas-Tolhoek, mevrouw E. van Driel-Blomaard, de heer J.A. Huissen en mevrouw M.E.J.de Jonge-Depondt. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geboren: 22-04-2004 26-04-2004 26- 04-2004 27- 04-2004 28- 04-2004 28-04-2004 Echte start herinrichting winkelstraten Maandag 10 mei begint de gemeente met de echte start van de herinrichtingswerkzaamheden in de winkelstraten. De afgelopen weken werd er al volop gewerkt in de binnenstad. Vooruitlopend op het aanbrengen van de nieuwe bestrating voor de eerste fase van de herinrichting werden sinds begin februari voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste fase worden de Lange Kerkstraat, de Lange Vorststraat, het Kattenstraatje, de Witte Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 26-04 t/m 30-04-2004 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) het soms dat uw binnenriolering wordt leeggezogen of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eer ste veroorzaakt een rioollucht in huis. Dat is eenvoudig te verhelpen door alle kranen even te laten lopen (waterslot herstellen). In het andere geval kan het water omhoog komen en of gaan borrelen in het toilet of gootsteen. Door een handdoek te leggen onder het deksel (bril) van het toilet, voor komt men eventuele wateroverlast op de vloer. Voor verdere informatie over de planning en uitvoering kunt u contact opnemen met de Gemeente Goes - afdeling Stadsbeheer: de heer P.L. Schipper tel.: 249840 en voor vragen over de uitvoering de heer J. op ’t Hof, tel.: 06-20132397. Doel van de aanbesteding is het selecteren van dienstverleners voor de uitvoering en begeleiding van reïntegratietrajecten voor de gemeentelijke doelgroepen (met een gemeentelijke uitkering of werkzoekenden zonder uitkering). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de hierboven genoemde website. Vanaf maandag 10 mei wordt de hele riolering in het dorp Wolp haartsdijk gereinigd. De werkzaam heden duren ongeveer vier weken. De Fa. van der Valk de Groot voert dit werk voor de gemeente uit. Het kan gebeuren dat u daar last van ondervindt. Daar waar nodig wor den ook de in het riool ingegroeide boomwortels verwijderd. Doordat men met grote wagens het riool schoonmaakt leidt dit tot enige ver keershinder. Wanneer een put van de riolering voor uw inrit ligt kan deze gedurende kort tijd geblokkeerd zijn. Wij gaan er van uit dat in overleg met de medewerkers van de aanne mer, de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Aangezien de riolering met hoge waterdruk wordt gereinigd, gebeurt CDA en SGPIChristenUnie Op dinsdag I I mei vergaderen de fracties van het CDA en de SGP/ChristenUnie het stadhuis aan de Grote Markt. Het CDA verga dert in de burgemeesterskamer. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractievergade ring bijwonen.Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. Het tweede verbeterpunt is de oversteekplaats tussen de woonwij ken Oostmolenpark en Overzuid ter hoogte van het Rossinipad. Op deze plaats is in het verleden al een rijbaansplitsing met verkeersgelei ders aangebracht. Deze oversteek plaats wordt door de verschillende verkeersdeelnemers als "te krap" ervaren. In de nieuwe situatie wordt hierin verbetering gebracht. Over stekende voetgangers en fietsers krijgen meer opstelruimte. Het snelheidsremmende effect voor het autoverkeer op de ’s-Gravenpolder seweg wordt nog enigszins ver sterkt door een uitbuiging van de oostelijke rijstrook en een vergro ting van de reeds aanwezige uitbui ging van de westelijke rijstrook. Herstructurering Schumanstede Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de herstructu rering van de Schumanstede en de daarmee samenhangende wijziging van het stratenpatroon. Het wijzigingsplan voldoet niet helemaal aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Goese Polder”, maar is wel in overeenstemming met het in procedure zijnde bestemmings plan “Goese Polder, gedeelte Schumanstede”.Vooruitlopend op de vaststelling en goedkeuring van laatstgenoemd bestemmingsplan kunnen de planologische belemmeringen worden opgeheven met een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 WRO. Concert: Club Alibi Showcase Landelijke Fietsdag, met\ demonstraties van Be-One-trial- team en mountainbike- trainingeri door Adri v.d. Poel. Informatie en aanmelding voor deze mountain-bike- J training bij Ad Speller, tel. 250139 rfi50737. Grote Markt 8.30-17.00 Paardstraat, de Papegaaistraat, de Ganzepoortstraat, de Klokstraat, de Gasthuisstraat, de Lombard- straat en de Oude Vismarkt van nieuwe bestrating en straatmeu- bilair voorzien. De aannemer begint met de werkzaamheden in de Lange Kerkstraat, aan de kant van de Grote Markt. Vragen over de herinrichting van de binnenstad kunnen gesteld worden via telefoonnummer 249952 of het e-mailadres: binnenstadvernieuwt@goes.nl. Ter gelegenheid van Koninginnedag 2004 heeft burgemeester drs. D.J. van der Zaag op donderdag 29 april 2004 aan vier inwoners van de gemeente Goes een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: Simone Veilhof 37 te Goes: I Berk Ravensteinlaan 63 te Kloetinge: I Berk En voor de volgende gemeentelijke bomen: Adenauerstede 42-01 te Goes: I Els (boom wordt vervangen) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 4mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (01 13-249700). II mei II en 12 mei Podium ’t Beest 20.30 uur Manhuistuin, Zusterstraat 12.30-13.30 uur jSg# Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl Carillonbespel^ig door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Filmvoorstelling: In this world Kooijman, Gerrit Hendrikus Marinus en Molenaar, Katharina Guda Maria; de Jong, Sybren Johannes Tjeerd en Windsma, Kim; Openshaw, Christopher Roscow en van de Pol, Elisabeth Geertruida Maria; Paardekooper, Alexander Frederik en Schouten, Jozina Levina. f 6

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23