Regels fnuiken groei van Zeeuws toerisme Strand, gebakken vis, bier en klederdracht rovincie Toeristische toekomst van Zeeland in kaart is óók met benzine de goedkoopste! 1137 1242 1187 73 Dirk van den Broek Super plus I o Zeeuwse wegen kunnen Toerisme voorbeeld voor p meer toeristen aan Euro loodvrij Landelijk Meer wensen voor minder Diesel LU Geen plaats voor attractiepark ‘Gemeentelijke jachthavens verpesten markt’ o [Landelijk j [Landelijk [Landelijk "v Woensdag 5 mei 2004 de Bevelander Pagina 19 t Gijs van Zonneveld (foto: Frank Husslage) O “We lopen achter de feiten aan”, stelt Northolt. De toerist heeft meer ruimte nodig voor de steeds groter wordende caravan en de uitdijende slaaptentjes. De campinghouder kan echter niet mee groeien. “Uitbreiding is noodzakelijk om de huidige kwaliteit te kunnen waarborgen, maar de overheid werkt niet mee. Zes jaar wachten op de be nodigde vergunningen is niet uitzonderlijk”, aldus Northolt. Dat wekt niet alleen frustratie Het Middelburgse Hotel du Commerce merkt dat zijn gasten meer com fort wensen dan vroeger. “Dit hotel heeft geen centrale verwarming op de badkamer en dat eisen mensen wel tegenwoordig”, zegt Ijsbrand McNel- ly, momenteel een van de vijf bedrijfsleiders van het oudste hotel - 140 jaar - van Middelburg. “De klant is koning, dus zit er niets anders op dan draagkacheltjes van kamer naar kamer te verslepen.” Zeeuwse hotels zetten steeds vaker stuntprijzen in als concurrentiemiddel in de strijd tegen accommodaties in mediterrane landen. Tegelijkertijd stellen toeristen hogere eisen aan kwaliteit en luxe, meldt de Kamer van Koophandel in haar rapport. Hotels moeten dus meer bieden tegen lagere prijzen. Hoe gaan hoteliers hiermee om? Toch stijgt de gemiddelde bezettingsgraad nog altijd, vertelt McNelly: “Zeeuwse hotels doen het nog beter dan in de rest van ons land.” Ook Cees Dogger, directeur van hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse, is te vreden over zijn bezettingsgraad, hoewel hij zijn hotel buiten de zomer alleen tegen lagere prijzen vol krijgt. “Zo werkt het ook in andere delen van Nederland. Dat ligt niet aan Zeeland.” Niet dat hij wil dat alles blijft zoals het is - innovatie met respect voor tradities en cultuur is uitstekend - maar Zeeland moet zich hoeden voor een te commerciële uitbating van haar rijkdommen. “Hoe kun nen we het Zeeuws meisje moder niseren? Dat is de vraag waarop we een antwoord moeten formule ren”, aldus Van Keeken. Als voor beeld noemt hij ringrijden: “Het is prachtig om te zien, maar velen snappen er geen snars van. Je kan bijvoorbeeld de spelregels van het ringrijden in het Nederlands en het Duits kunnen uitleggen. Dan wordt ringrijden, zonder dat het spel wordt aangetast, een stuk toegan kelijker.” Bovendien moet Zeeland ‘groen’ blijven. Van Keeken: “Mensen uit de Randstad hebben grote behoefte aan rust en ruimte. Immense va kantieparken uit de grond stampen is dus een verkeerde insteek.” De ze provincie moet zich met haar fysieke kenmerken en haar eigen cultuur blijven onderscheiden van andere delen in Nederland, bepleit Van Keeken: “De wereld is ten slotte al zo eenvormig.” In Zeeland is geen plaats voor grote attractieparken of grote house-evenementen om jongeren te trekken. Deze provincie is niet aangetast door de tand des tijds en dat moeten we verkopen aan de toerist, meent Gerard van Keeken van het Bureau voor Toerisme Zeeland die onderzoek doet naar het imago van Zee land. Daar kunnen we nog veel meer verkeersbewegingen verwer ken zonder dat er files ontstaan, zo luidt zijn oordeel. Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat, de beheerder van de snelweg, be vestigt het verhaal van de pro vincie. “De capaciteit is over de hele snelweg ruim 64.000 bewegingen per etmaal.” Ook provinciale wegen kunnen de zomerdrukte ‘prima’ aan, In principe levert een groter aantal toeristen geen verkeers problemen op, laat Dieder van Essen van provinciale afdeling Verkeer en Vervoer weten. Als voorbeeld geeft hij de A58, de snelweg waarover de meeste toeristen Zeeland binnenko men. “Gemiddeld maken onge veer 35.000 motorvoertuigen per dag gebruik van de A58 ter hoogte van Rilland. In de zo mer zijn er dat zevenduizend meer.” ‘s Zomers lijken de toegangs wegen naar de steden de drukte niet aan te kunnen. Maar de Zeeuwse infrastruc tuur kan de stroom bad gasten toch redelijk goed ver werken en zou zelfs een groei van het aantal toeristen, zoals bepleit door de Kamer van Koophandel, aankunnen. Dat blijkt uit een rondgang langs de verantwoordelijke instan ties. weet Van Essen. Of hij ooit ge probeerd heeft ‘s zomers met de auto een stad als Middelburg binnen te komen? “Ja, op piek momenten kan het af en toe best druk zijn, maar dat is al leen in een zomers weekend wanneer het kwik dertig graden aangeeft.” Het aantal filemel dingen bewijst zijn verhaal meent Van Essen. In 2002 stonden er in Zeeland 48 files, waarvan veertig in de zomer. “Daar lacht de rest van Neder land om”, aldus Van Essen. “En op incidenten, de zoge noemde piekmomenten, kun je geen beleid maken.” De groei van het toerisme in Zeeland stagneert al enkele jaren. In het recent gepubli ceerde rapport ‘Economi sche ontwikkelingskansen toerisme Zeeland' stelt de Kamer van Koophandel tientallen maatregelen voor om de voor Zeeland zo be langrijke toeristische sector een impuls te geven. Campings mogen uitbrei den, bijzondere locaties moeten ruimte bieden aan chique hotels, attracties moeten bereikbaar worden thuis missen. Een vakantie in Zeeland doorbrengen is gewoon compleet. Als het weer tenminste meewerkt. Alleen is er een na deel aan Zeeland: het is overal zo duur!” Tanja Koch en Sylvia Wirthmüller, Aken (Did.) “Bij Zeeland denk ik aan strand, ja dat is logisch. Het is toch ten slotte de scheiding tussen de zee en de vaste wal. Het heet zelfs zo. Alle gekheid op een stokje: bij Zeeland denk ik aan vakanties, er op uit gaan, genieten van het weer. Gezelligheid, ouderwets met de kinderen op vakantie, de uitgestrektheid van de polders. Het onein dige zicht. O ja, en die plaatselijke klederdrachten zijn ook zo mooi!” Derkje van Veen, Ommen “Zeeland is vakantieland. Heerlijk als ik er aan denk. Alles is mooi hier. Als ik wat jonger was, wilde ik hier misschien wel wonen. Helaas, ik ben er te oud voor. Dan moet je alles zo maar achterla ten. Het heerlijke klimaat, dat is het toch wat mensen hier zoeken? Ik in ieder geval wel.” Sien Koremans, Alkmaar “Ik wil lekker kunnen uitwaaien aan zee. Dat is de totale vrijheid, maar de lucht is hier ook zo zuiver. Veel gezonder dan in Duits land. En voor de kinderen is het natuurlijk leuk. Ze kunnen altijd en overal spelen. En dan is de vakantie goed, althans dat vind ik.” Otto Schmadtke, Euskirchen (Did.) risme en de recreatie oogst meer lof van Van Zonneveld: “Ze zijn zich volledig bewust van hun waardevolle omge ving.” Het bewijs voor dit be wustzijn is volgens Van Zon neveld het in 1996 door onder andere Horeca Nederland, Re- cron en Vekabo ondertekende convenant. “Toen hebben we met zijn allen gezegd dat een mooi landschap en een schoon milieu waardevol en belangrijk voor het toerisme zijn,” aldus Van Zonneveld. Kritiek vanuit Ook moeten er ‘watersportbe drijventerreinen’ komen en moet de samenhang tussen jachthavens en dorpskernen en stadscentra versterkt worden. Want met de Randstad, weste lijk Noord-Brabant, Vlaande ren en Duitsland als achterland en de unieke kwaliteiten van Zeeland voor sportvissers en duikers, is de potentiële markt enorm groot, zo valt in het rap port te lezen. Tot grote spijt van De Witte zijn bezienswaardigheden en attracties slecht bereikbaar per boot: “De watersporter kan geen gebruik maken van recre atiemogelijkheden aan wal. Al leen in Middelburg is relatief gemakkelijk aan te meren om de stad te bezoeken.” Het zijn de eenvoudige dingen die aller eerst verbeterd moeten wor den. “Zeeland kent geen enkele supermarkt aan de waterkant, terwijl varende toeristen toch ook boodschappen doen”, al dus De Witte. De Kamer van Koophandel wil dat de overheid blijft investe ren in openbare voorzieningen als trailerhellingen, want dat is bepalend voor de aantrekkings kracht op watersporters. Watersport vormt in dezé toch waterrijke provincie slechts een klein deel van dé totale toeristische omzet in Zeeland. Dat kan en moet an ders, vindt de Kamer van Koophandel. Het provinciebestuur moet duidelijker keuzes maken voor de toekomst van Zee land. En het liefst beslissin gen die in het voordeel van de natuur, het landschap en het milieu uitvallen. Daar profi teert ook het toerisme van zegt Gijs van Zonneveld van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF). de Recron (zie elders op deze pagina, red.) dat de vele mi lieuregels de concurrentieposi tie van het Zeeuwse toerisme verslechteren, begrijpt hij dan ook niet: “Natuurcompensatie kost inderdaad geld, maar le vert erg veel op. Ook voor het toerisme.” Zijn vrouw ving laatst een oranjetipje. Van Zon neveld: “De aanwezigheid van die vlinders, daar kan ik echt blij van worden. Ook dat is van grote waarde voor het toe risme.” “Wat Zeeland voor ons betekent? Zeeland is de caravan achter de auto hangen en weg zijn uit de dagelijkse sleur. Gewoon even rust aan het hoofd en ontspannen. En als het kan, hebben we het liefst een zonnetje aan de hemel, lekker fietsweer en af en toe een terras je met een lekker potje bier of een gebakken visje. We zoeken het Bourgondische leven van Limburg, zonder echt thuis te zijn.” Frits en Maritha de Bruin, Simpelveld “Het water, de zee, het sfeertje hier in Zeeland. De kinderen kun nen lekker op het strand spelen. Zeeland biedt ons de ruimte die wij Echte problemen ontstaan aan de kust, zegt Slabbekoom: “Op Walcheren en op de kop van Schouwen-Duiveland is het veel drukker en moeten we extra investeren in bijvoor beeld nieuwe fietspaden.” Maar hoeveel toeristen de we gen in totaal kunnen verwer ken, durft Slabbekoorn niet te zeggen: “Dat is koffiedik kij ken.” Juist vanwege het geringe aan tal ligplaatsen pleit de Kamer van Koophandel voor uitbrei ding van bestaande jachtha vens. Oude vissers- en werk^ havens die hun functie hebben verloren kunnen omgebouwd worden tot havens voor de ple ziervaart. Een andere maatre gel om de watersport een im puls te geven, is het stimuleren van watersport onder de eigen bevolking. De Witte: “Zeeuwen leven te veel met hun rug naar het water.” Een grotere lokale markt zal vol gens De Witte een zuigende werking op toeristen hebben. Cimpv met lood’ Ull|lvl vervanger Het aantal ligplaatsen en com merciële jachthavens moet groeien, attracties moeten beter bereikbaar worden per boot eh er moet meer geïnvesteerd worden in de promotie van Zeeland als watersportbestem- ming. Het beleid kenmerkt zich nu nogal eens door twee slachtigheid, meent Van Zon neveld: “Een provincie die de Westefschelde Container Ter minal (WCT) wil ontwikkelen is niet geloofwaardig als groen blauwe oase.” Het stukje na tuur dat moet wijken voor de WCT is wellicht niet zo om vangrijk, maar gevolgen zijn niet te overzien, denkt Van Zonneveld: “Wat te denken van al dat bijkomende goede rentransport over de weg en het spoor.” Fouten die in het verle den zijn gemaakt, zoals in na tuurgebieden aangelegde bun galowparken, komen tegen woordig veel minder voor. “Ie dereen begrijpt dat we geen speedbootbaan in de Ooster- schelde moeten creëren, maar rondom het Veerse Meer gaat het dan weer niet goed.” Wo ningbouw en verkeer krijgen voorrang ten opzichte van de natuur, of zoals Van Zonneveld het omschrijft: “Er zijn te veel rode plekken en te weinig groen. Dat leidt tot een oneven wichtig beeld.” De opstelling van ondernemers in het toe- op. Zeeland zou zich ook uit de markt prijzen. Northolt: “Ver plichte randbeplanting en na tuurcompensatie, de Vogel- en Habitatrichtlijn en het voorge schreven archeologisch bodem onderzoek: stuk voor stuk dure grappen die de toerist uiteinde lijk betaalt.” Volgens hem is een caravan-vakantie aan de Oost zee nu al vijftien euro per dag goedkoper dan in Zeeland. Het wordt tijd, zo vindt hij, dat de provincie haar verantwoordelijk neemt voor de regionale econo mie: “Want minder toeristen in Zeeland betekent ook dat de bakker minder brood verkoopt en de horeca minder bier afzet. Heus, het raakt ons allemaal.” Ook minicampings moeten uit kunnen breiden, zegt secretaris Jopie Dingemanse van Vereni ging Kampeerboeren (Vekabo) Zeeland. Het maximale aantal van vijftien staanplaatsen in het hoogseizoen is te laag: “Met vijfentwintig plaatsen in de zo mer blijven we klein, maar De grote hoeveelheid wetten, bepalingen en richtlijnen frustreert de groei van cam pings en daarmee de ontwik keling van de recreatie en het toerisme in Zeeland. Dat stelt Philip Northolt, eigenaar van camping Scheldeoord in Baar land en voorzitter van de Ver eniging van Recreatieonder- nemers (Recron) Zuid-Beve- land. naar hun visie op de toe komst van het toerisme in Zeeland. Op deze pagina de meningen van de Kamer van Koophandel, onderne mers, imlieubeschermers, toeristen en andere deskun digen. “We hebben een areaal aan we gen waar je je vingers bij af likt,” zegt Cornells Slabbe koorn van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. “Met hier en daar natuurlijk problemen. Daar ontkomen we niet aan, zoals in De Poel bij Goes. Maar dat gaat voornamelijk om woon-werkverkeer”. wordt het een stuk rendabeler voor onze leden.” Door tal van overheidsvoorschriften - denk aan preventie van brand of legi- onellabesmetting - staat de winstmarge van de kampeerboe ren volgens Dingemanse ernstig onder druk. “We worden ge dwongen klein te blijven, maar het houdt een keer op. Als mini- campings geen geld meer ople veren, zullen boeren voor ande re, minder fijne activiteiten kie zen om extra inkomen te verga ren. Intensieve veehouderij bij voorbeeld.” per boot en ook ‘s winters moet Zeeland een vakantie oord worden. De makers benadrukken dat de aanbevelingen uit het rapport discussie moe ten losmaken. Hoog tijd om de vele partijen te vragen 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS *■5^ - M Vaak wordt bij een Zeeuw gedacht aan, zo blijkt uit onderzoek van de provincie, een oudere man die werkzaam is geweest in de landbouw, het toerisme of de recreatie die weinig van cul tuur begrijpt. Dat imago van Zeeland en zijn inwoners zit het provinciebestuur dwars. Tot en met 2007 wordt jaarlijks bijna een miljoen euro vrijgemaakt voor de campagne ‘Welkom in Zeeland’. Het doel is om Zeeland neer te zetten als een groene regio om te wonen en te werken. De provincie spreekt al van een succesvolle campagne, maar bij toeristen is de boodschap nog niet overgekomen. Zij komen vooral om genieten van zon, zee en strand. Gemeentelijke jachthavens, vaak in beheer van watersport verenigingen zoals in Brou wershaven en in Sint-Anna- land, zouden zo snel mogelijk geprivatiseerd worden. De goedkope ligplaatsen in die havens drukken, zo vermeldt het rapport ‘Economische ont wikkelingskansen toerisme Zeeland’, de prijzen en dus de rendementen van commerciële jachthavens. Gemeentelijke jachthavens verpesten de markt, volgens de vice-voorzit- ter van de Kamer van Koop handel Zeeland, Joke de Witte: “Ze beperken het draagvlak voor de promotie van de Zeeuwse watersport en bieden vaak geen ligplaatsen voor pas santen.” F Door Jacco van Maldegem rn 3 RINGBAAN OOST 2 •w; IAAT .o’ jwswÈGTsg I T .1 r NS STATION ’IN -ongelood MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM ANTHONY FOKKERSTRAAT ^(GOESZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 CENTRUM GOES WEST Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur I openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur I ra6"’? -’j-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19