Provincie Zeeland West Zeeuwsch- Vlaanderen gaat vaak niet meer als je reuma hebt Ontwikkelingssamenwerking Geef tegen reuma. Giro 324 [Rèumofonds In beroep Met reuma willen je gewrichten vaak niet wat jij wilt. 1 op de 10 mensen heeft daar last van, van kleuter tot oudere. Voor hen is er het Reumafonds. Vrije dagen Provinciale Staten ■■■■■■■■■Zeeland ■■■■■^■■■b WCT-vergadering ■■■Officiële Mededelingen mbm het besluit behorende kaart aan gegeven, gelegen in de gemeen te Noord-Beveland. r Diversen Vergadering van Provinciale Staten Commissies- vergadering op locatie succes Statenvergadering via de radio te beluisteren Ontheffing Flora- en faunawet Ontwerp-vergunningen Flushing Marine Ter minal Stevedoring B.V. Het uitvoerend beleid voor 2004 op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Samenwerking is vastgesteld. Bodemverontreiniging Eerste Deltaweg 11 (v.m. bouwput Zand- kreeksluis) te Kats Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 19/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Milieu ■■■■■MHMHMMK mei tot en met 8 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Noord- Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Woensdag 5 mei 2004 de Bevelander Pagina 11 Nieuws Voor het inzien buiten kan- De ontwerp-beschikking ligt van 6 Lekker kokkerell De streekplanherziening West Zeeuwsch-Vlaanderen is op 16 april vastgesteld door Provinciale Staten. De herziening moet uit voering van het Gebiedsplan “Na tuurlijk Vitaal" mogelijk maken. Na behandeling van de binnen gekomen reacties op de ontwerp- streekplanherziening ligt nu de definitieve herziening op een aan tal locaties ter inzage. Bij de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie, Het Groenewoud 1 in Middelburg ligt de herziening ter inzage op werk dagen van 8.00 tot 17.00 uur en bij het provinciaal informatiecen trum, Nieuwe Burg 42 in Middelburg van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De streekplanherziening kan ook ingezien worden bij het gemeen tehuis van Oostburg, Raadhuis plein 1, het Belfort Sluis, Groote Markt 1 en het stadskantoor Aardenburg, Markt 7 op werk dagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur of vol gens afspraak (0117-457000). Gezien de vele vrije dagen (al dan Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend aan J.C. Schot te Zierikzee voor het doden van zilvermeeuw met gebruik van het geweer. De ont heffing wordt verleend voor de periode van 1 mei tot 1 juli en van 1 september tot 1 december gedurende 3 jaar en heeft betrek king op de mosselzaadpercelen gelegen in de Zandkreek in de Oosterschelde, zoals op de bij Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de niet verplicht) is het raadzaam van tevoren na te gaan op welke dagen de stukken ingezien kun nen worden. Een mondelinge toelichting op de streekplanherziening kan gege ven worden door de heer C.J. van der Does (0118-631931) van de afdeling Ruimtelijke Ontwikke ling van de provincie. Voor inzage buiten kantooruren kan op het zelfde nummer een afspraak ge maakt worden. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van Flushing Marine Terminal Om 14.30 uur de Stichting Welzijn ouderen Sluiskil tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over de afwijzing van een subsi dieverzoek voor de herdenking van de vliegenier Lt. E. Boudry Om 15.00 uur de ZLTO Goes namens Haak, Haak en de dames Haak-de Mul en De Mul uit Hoek tegen het besluit van GS over het onderzoek Nazorg voormalige stortplaatsen (NAVOS). Om 15.30 uur tenslotte DAS Rechtsbijstand uit Amsterdam Zuidoost namens IJ. en S.J.M. de Hullu-Palmen uit Groede tegen het besluit van GS over de ont trekking aan het openbaar ver keer van aansluitingen van diver se wegen op de wegggedeelten van de N675 (Groede-Nieuwvliet en Nieuwvliet-Potjes) in de ge meente Sluis. Dinsdag 11 mei is de eerstvol gende vergadering van de advies commissie bezwaarschriften in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. De volgende drie bezwaarschrif ten worden behandeld: Stevedoring B.V. voor het uitbrei den van de inrichting aan de Frankrijkweg 6 te Vlissingen-Oost. De uitbreiding betreft het aanleg gen van een afmeerponton, dat via een laad- en losbrug en land tong is verbonden aan de loswal. Het ponton is bestemd voor de overslag van stukgoederen, con tainers en personenauto's vanaf schepen naar weg-, water- en/of railtransport en omgekeerd. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Rijks waterstaat, directie Zeeland, namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, willen de vergunningen verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 6 mei 2004 tot en met 2 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren; Categorieën De subsidiemogelijkheden zijn onderverdeeld in vier catego rieën. A: Een bijdrage in de activiteiten die fondswerving als doel hebben; Provinciale Staten hebben in 1994 het beleid voor ontwikke lingssamenwerking vastgesteld. Voor 2004 resulteert dat in een bedrag van €86.570,-. Meer dan de helft hiervan is voor het Centrum Internationale Samen werking Zeeland (COS-Zeeland). De rest komt ten goede aan twee Novib-projecten in Bangladesh en als subsidie voor organisaties in Zeeland, die voldoen aan de ge stelde criteria. Alle groepen, organisaties en instanties die zich toeleggen op ontwikkelingssamenwerking/inter- nationale samenwerking zijn door Gedeputeerde Staten in de ge legenheid gesteld een bijdrage te vragen voor 2004. De activiteiten die zij daarmee op touw willen zetten, moesten voor 1 februari binnen zijn. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. in het gemeentehuis van Bor- sele, Stenevate 10 te Heinkens- zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17.00-20.00 uur; bij de afdeling publieksza- ken van de gemeente Vlis- singen aan de Coosje Busken- straat 200 te Vlissingen, op werkdagen van 9.00-16.00 en op donderdag van 9.00-19.00 uur en bij Rijkswaterstaat directie Zeeland (kamer 305), Koe straat 30 te Middelburg, op werk dagen van 9-12 en 13-16 uur. Een ieder kan tot en met 3 juni 2004 schriftelijke bedenkin gen tegen de ontwerp-vergun- ning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver- Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later be roep instellen. ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan Rijkswaterstaat, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 26 mei 2004 kan een ieder verzoeken om een ge dachtenwisseling over de ont- werp-vergunning(en) (tel: 0118- 631071). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de ge legenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Bedragen De afzonderlijke bedragen die voor 2004 zijn vastgesteld zijn vermeld in de nota met een om schrijving van de instantie en het doel van de ingediende aanvra gen. Op 28 mei staat de behandeling van de nota en de bijbehorende brief van Gedeputeerde Staten op de agenda van de Staten commissie Sociale en Bestuur lijke Zaken. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een onderzoeksrap port ontvangen van de Dienst- kring Deltakust van Rijkswater staat te Burgh-Haamstede met betrekking tot bodemverontreini ging op de locatie Eerste Delta weg 11 (voormalige bouwput Zandkreeksluis) te Kats. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen (artikel 29 Wet bodembescherming). De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Belangstel lenden zijn van harte welkom om op de publieke tribune de debat ten bij te wonen. Ruim veertig belangstellenden en zes insprekers waren in de raads zaal van het gemeentehuis aan wezig en vergezelden de com missieleden en wethouder Pau- wels op hun tocht door het te renoveren centrum. Op de provinciale website staat een beknopt verslag voorzien van foto’s. Agendapunten: - Burgerinitiatiefvoorstel inzake kwaliteit en vitaliteit van Walche ren in relatie tot de plannen over de nieuwe Rijksweg N57 en rondweg Serooskerke Noord - Overwegingen t.a.v. Concept Gebiedsvisie Rondom het Veer- se Meer - Verstrekken achtergestelde lening aan Emergya Wind tech nologies BV - Tijdelijke huisvesting in het Bureau voor Toerisme Zeeland - 2e en 3e wijziging begroting provincie 2004 - Intrekken provinciale subsidie regeling i.v.m. het afschaffen reserves en het beleidskader sociale zorg 2004 Sinds kort kunt u via de radio fre quentie 91..0 fm op de kabel sta tenvergaderingen van de Pro vincie Zeeland beluisteren. De statenvergaderingen vinden maandelijks plaats. De eerstvol gende vergaderingen worden gehouden op vrijdag 14 mei en 18 juni en worden vanaf 10.00 uur uitgezonden. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of staten commissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. De streekplanherziening kan opgevraagd worden bij het infor matiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. In de maand mei is het provinciehuis op de volgende dagen geslo ten: woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 20 mei (Hemel vaartsdag), met aansluitend daarop vrijdag 21 mei en maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag). betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. De nota is op te vragen bij het informatiecentrum van de provin cie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001,4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Hulst had 23 april de primeur toen de leden van de statencom missie Ruimte deze historische vestingstad bezochten voor-de eerste vergadering op locatie. De gemeente Hulst werd gekozen omdat er op deze wijze actief ingesprongen kon worden op de lokale problematiek. De mogelijk heden van archeologische opgra vingen in het gebied 'achter de Basiliek', vormden de directe aan leiding. Bezwaar De ontheffing ligt van 7 mei 2004 tot en met 17 juni 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1Middelburg, werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118- 631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 17 juni 2004 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Criteria De ingediende subsidieaanvragen moeten aan een achttal criteria voldoen: - De aanvragende instantie moet zich toeleggen op ontwikke lingssamenwerking en het adres moet opgenomen zijn in het adressenbestand van het COS; - De activiteit moet als doel heb ben: fondsvorming ten behoeve van projecten in de Derde Wereld en Oost-Europa, dan wel het geven van voorlichting over de situatie in de Derde Wereld en Oost-Europa, of de activiteit moet gericht zijn op gedrags verandering van consumenten en producenten met betrekking Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Heeft u interesse in de Zeeuwse politiek en bent u niet in de gele genheid deze openbare bijeen komsten bij te wonen dan bieden wij u een alternatief: radio 91.0 fm. ^bf? VOOR aotof ooeiEN Abdij Het Statenvoorstel over de Westerschelde Container Ter minal (WCT) zal in een extra Statenvergadering op donderdag 7 oktober worden behandeld. Voorafgaand aan de statenverga dering zal het WCT-voorstel be handeld worden in de commissie Ecologie en Water van 8 septem ber. Tijd, locatie en inspreekmogelijk heden zullen te zijner tijd vermeld worden in de rubriek “Provinciale Staten”. tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). B: Ondersteuning van in Zeeland te verrichten werk op het ge bied van ontwikkelingssamenwer king; C: Een bijdrage in activiteiten met een grensverleggend of vernieu wend karakter; D: Verzoeken die niet voldoen aan de subsidie-criteria. Datum: vr 16 mei Aanvang: 10.00 uur Locatie:Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg Voorz.: drs. W.T. van Gelder Griffier: drs. B.L. Allewijn Statengriffier@zeeland.nl Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ■■l^■■■■■■llll^^^^■■■■■■■llll^^^■■■i tot producten van de Derde Wereld; - Het project voor genoemde ge bieden moet de directe nood van kansarmen verlichten of de levensomstandigheden structu reel verbeteren; - Het project moet plaatsvinden in de Derde Wereld of in een door Nederland erkend ontwik- kelngsland; - Voor een project met een hoge re bijdrage dan €1.815,- moet de voorlichting vernieuwend zijn; - Er moet voldoende informatie gegeven worden bij het verzoek om het op alle criteria te kun nen beoordelen; - Alleen regionale en provinciale initiatieven worden gehono reerd; - Verzoeken zullen niet alleen naar de letter van de criteria getoetst worden, maar ook naar de geest. 1 J u

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11