Rijksdienst Landelijke fietsdag door het decor van Zeeland speelboerderij moet schoner Annan komt niet naar uitreiking van Four Freedoms Awards ’We laten hem niet verpieteren! ..Verleden 4 ..Heden uns Optiek Eijseiwms www.eijsermans-optiek.nl s Première voor personeel SVRZ Activiteiten HCC Zeeland in mei Week van het Huisdier in dierenkliniek Monuta Uitvaart houdt Open Dag Meidoorntochten Ypsilon houdt ledenavond Deltaband opent concertenreeks Nieuw punt voor whiplashpatiënt Definitieve plek voor feestbomen SVRZ krijgt 2,3 miljoen subsidie In verwachting? met toerclub Rommelmarkt bij kerk Baarland Weekkrant voor de Bevelanden De Bel, altijd prijs! DE BEL Luegener huls-aan-hulskranten Woensdag 5 mei 2004 wk 19 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Bluesfestival maakte in Kortgene Kwadendamme Zeeland de oorlog mee met Magic Frankie de startplaats worden gereden. "Goes richt tijdens de landelijke fietsdag advertenties 0909-1 718 advertenties Charles Verbeek (links) en Piet Boonman, (foto: Jacomijn Hoekman) ..dees verder op pagina 3... advertenties 4 BreedUit 33 Regio 5 Toerisme 19 XXL Jansje van de Linde Een hele pagina over toerisme in zie pag 27 GOES - Dit jaar wil de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op nieuw de naleving van de hygië- necode bij kinderboerderijen controleren. In 2001 stelde de VWA een code op om bacteriële infecties bij kin deren tegen te gaan. Volgens deze code moeten de kinderboerderijen zorgen voor een waarschuwings bord bij de ingang, gelegenheid om handen te wassen, aanwezig heid van een schoenenborstel en een aparte, schone eetgelegenheid voor bezoekers. Annan krijgt de hoge onderscheiding van het Roos evelt Instituut omdat de VN onder zijn leiding nieuw elan heeft gekregen. Zijn vrouw Nane An nan komt de prijs in de Nieuwe Kerk in Middel burg in ontvangst nemen. De vier essentiële vrijhe den, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees zijn in 1941 geformuleerd door president Roosevelt in zijn toespraak tot het Amerikaanse congres, de 'State of the Union'. Die vrijheden zijn vandaag de dag nog zo belangrijk dat ze zijn opge- MIDDELBURG - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, komt komende zaterdag toch niet naar Middelburg om de aan hem toegekende Four Freedoms Award in ont vangst te nemen. Annan liet weten dat door in ternationale ontwikkelingen de uitreiking niet in zijn drukbezette agenda past. Over het algemeen is de hygiëne op Nederlandse kinderboerderijen goed. Bij ongeveer tien procent van de Nederlandse kinderboer derijen werd bij eerdere controle een besmettelijke bacterie aange- troffen. Als de naleving van de co de dit jaar tegenvalt, wil de VWA zonodig adviseren de Code, die nu op vrijwillige basis wordt na geleefd, een wettelijk karakter te geven. Het grootste gevaar vormt de colibacterie. Besmetting van deze bacterie kan volgens het VWA onder andere ontstaan door contact met dieren. Volgens eige naar van de kinderboerderij De Hollandsche Hoeve in Goes is nooit bewezen dat de infectie via de dieren op de kinderen over springt. “Je kunt de bacterie over al oplopen. We hebben nog nooit problemen gehad en ik schat de kans 0,0001 procent dat iemand op mijn kinderboerderij een infec tie oploopt. Opvoedkundig gezien is de code denk ik juist, maar kin deren bouwen nooit een goede weerstand op als ze niet in aanra king mogen komen met dieren.” nomen in het Handvest van de Verenigde Naties. De Awards worden jaarlijks gegeven aan personen of organisaties, die zich hebben ingezet voor het beschermen of verwerven van de vrijheid van de mens. Naast Annan krijgen ook Lennart Meri, schrijver, filmer en ex-president van Estland, die talrijke gevaarlijke expedities ondernam in de moeilijk bereikbare regio's van de voormalige Sov jetunie en de Palestijn dr. Sari Nusseibeh, professor in de filosofie en rector van de Al-Quds universiteit in Jeruzalem onderscheidingen. Verder ontvangt ook de Afrikaanse Magguie Barankitse een onder scheiding voor haar meer dan tien jaar durende in zet om kinderen van alle etnische groepen in het door oorlog verscheurde Burundi te helpen. De Ne derlander Max Kohnstamm krijgt een onderschei ding omdat hij aan de wieg stond van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. staan wel garant als we een le ning willen bij de bank of de rente moeten regelen. Verder willen we onze stichting uit breiden met meer vrienden van de molen, zoeken we sponsors en werven we fondsen, zodat we uiteindelijk genoeg draag kracht hebben voor het kopen en onderhouden van de molen", aldus Boonman. GOES - Op elke donderdag van de maand, eerstvolgend 20 mei, houdt het Whiplash Informatie centrum Europa een inloop spreekuur voor en door whi- plashpatiënten. Het spreekuur duurt van 10.00 tot 12.00 uur in het Oosterschelde Ziekenhuis in Goes en is gratis. Daarnaast is er op dinsdag- en donderdagoch tend van 10.00 tot 12.00 uur een telefonisch spreekuur. Twee weken terug reageerden de scholen verbaasd op een be richt in de krant, waarin stond dat de bomen verdwenen waren. De gemeente geeft aan altijd al van plan te zijn geweest de bo men na de boomfeestdag een andere plaats te geven, op een plek waar de bomen hun hele le ven kunnen staan. De plantloca- tie van de Boomfeestdag was namelijk lastig gekozen vanwe ge de hoogspanningsmasten die erboven hingen. BORSELE - De op de Natio nale Viering van de Boom feestdag, 7 april, geplante bo men, staan nu op hun defini tieve plaats. GOES - De computervereni- ging HCC Zeeland is zaterdag 8 mei aanwezig tijdens de PC- Discount beurs in Goes. 7 en 8 mei aan de loskade in Middelburg Perkplantenactie o.a. Af r i kaantj eVI i jtig liesje, Petunia, Lobelia COLIJNSPLAAT - Monuta Uit vaartzorg en -Verzekeringen houdt zaterdag 15 mei een open dag in het Stiltecentrum voor Noord-Beveland. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het centrum aan de Dr. Maasstraat 4a in Colijns- plaat geopend. Het thema van deze dag is Uitvaart door de ja- ren heen. Er wordt informatie gegeven over financieringsmo- gelijkheden, testament, gedenk tekens en uitvaart. KAPELLE - Toer- en Trimclub Kapelle '79 heeft zondag 16 mei haar jaarlijkse meidoorntochten. Deze fietstochten voeren door Zuid-Beveland in afstanden van veertig tot honderd kilometer. De routes zijn aangegeven met pijlen en iedereen krijgt een routebe schrijving mee. Inschrijven hier voor is mogelijk in Hotel De Zwaan in Kapelle, tussen 9.00 en 10.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0113-342250. BAARLAND - Rond de Neder lands Hervormde Kerk in Baar land is zaterdag 8 mei van 10.00 tot 13.00 uur een rommelmarkt. Daarnaast is er ook de mogelijk heid de kerk te bezichtigen en de toren te beklimmen. De op brengst is bestemd voor onder houd en restauratie van de kerk. 'S-HEER HENDRIKSKINDE- REN - Werkgroep Ypsilon heeft dinsdag 11 mei vanaf 19.30 uur een ledenavond in het 's- Heer Hendrikskinderenhuis in 's-Heer Hendrikskinderen. Ypsilon is een vereniging voor familieleden, partners en vrienden van mensen met schizofrenie. De avond heeft als thema financiën, uitkeringen, verzekeringen, wonen, werken en onder bewindstelling. Jody Sluij- ter. Consulent Maatschappelijke Dienstverlening van Ypsilon, pre senteert de avond. ZEELANDHALLEN-GOES ZATERDAGS MEI 10-16 UUR Gesprekken "Twee jaar geleden begonnen de eerste gesprekken met hui dig moleneigenaar De Baar. Deze gesprekken ontstonden min of meer toevallig. Daarbij dachten we er ook niet direct aan om ons voor deze molen in te gaan zetten. Pas later, toen we er nog eens over nadachten, zijn we verder gaan praten", al dus Verbeek. Met als resultaat een Stichting voor vrienden van De Blaze- kop, zoals de molen heet. De stichting heeft een vijfkoppig bestuur, waarvan Boonman en Verbeek respectievelijk voor zitter en secretaris zijn. Financiering De plannen voor de molen, die uit 1791 stamt, zijn nu zo ver de schijnwerpers op fietsvriendelijke attracties", vertelt Nadine Rijk van het VW in Goes. Er rijdt een muziekfiets door Goes waarop een fietser met armen, benen, handen en voeten twintig instrumenten tegelijk be speelt. Verder wordt een bloemenfee met een riksjafiets rondgereden om het winkelend publiek te verrassen. Het ATB-team X-treme verzorgt op de Grote Markt, op een speciaal aangelegd mountainbikeparcours, een spetterende show. Ook is er een parcours met 'rare' fietsen. De attracties in Goes zijn er van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags. GOES - De Stichting Voor Re gionale Zorgverlening (SVRZ) heeft woensdag 12 mei voor haar medewerkers de landelijke première van de muziektheater- voorstelling 'Zullen we dansen?' in de Mythe in Goes. De voor stelling gaat over verpleging in de ouderenzorg en wil de kijker beroeren en laten stilstaan bij de vraag: Hoe gaan we met cliënten om? Woensdag 12 mei is even eens de dag van de verpleging. GOES - Staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken heeft maandag 26 april aan de Stich ting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland .(SVRZ) een subsidie uitgereikt van 2,3 miljoen euro. SVRZ zal een belangrijk deel van de inkomsten investeren in de verdere ontwikkeling van haar personeels- en scholingsbe leid. A Hierbij is ze vooral aanwezig om informatie te verstrekken over de vereniging. Op zaterdag 22 mei heeft HCC Zeeland een gro te open dag in de Zeelandzaal van Hotel Goes in Goes. Het thema van deze dag is Compu ters en Techniek en er zullen di verse demonstraties en presenta ties gegeven worden. Reguliere bijeenkomsten van HCC Zeeland zijn op dinsdag 4 mei in Hotel Goes, waar Bartjan Wattel een presentatie geeft over Computervirussen en Compu- terveiligheid. In wijkcentrum Open Hof in Vlissingen presen teert Roel Wolf maandag 17 mei het Microsoft programma Flight Simulatie 2004. Diezèlfde pre sentatie geeft hij 25 mei nog maals in het Multi Functioneel Centrum in Zierikzee. Alle regu liere avonden beginnen om 20.00 uur. De zalen zijn open vanaf 19.30 uur. JxfBEW EX /sj "Molens horen hier thuis", is de stellige uitspraak van Boon man. "Het is oud erfgoed dat in stand gehouden moet worden", vult Verbeek aan. Beide heren, afkomstig uit Ovezande, open den hun ogen voor de toestand waarin 'hun' molen verkeerde en besloten er iets aan te doen. GOES - Deltaband Ons Ge noegen uit Vlissingen opent zondag 9 mei in de Manhuis tuin in Goes de eerste van een reeks Manhuistuinconcerten. Het optreden duurt van 12.30 tot 13.30 uur. Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalena- kerk. Sport prijzen^'^'r Per half uur start er een rondleiding en is er tijd voor vragen. Woensdag 12 mei heeft de kliniek van 14.30 tot 16.00 uur kinder- activiteiten op het pro gramma. Dit houdt in dat er een spannende speur tocht is in de kliniek. Die renkliniek Yerseke houdt deze activiteiten in het ka der van De Week van het Huisdier, van 8 tot en met 15 mei. Het thema van de landelijke week is 'Huis dier Erbij?!', met als doel huisdierbezitters te infor meren over het verant woord houden van huisdie ren. DISCOUNT DÉ COMPUTER KOOPJES BEURS te gevorderd dat het eigenlijk al leen nog wachten is op de de finitieve aankoop. Verbeek: "We zijn aan het onderhande len met De Baar. We verwach ten dat de aankoop op korte termijn plaats zal vinden." Aar zelend: "Dat is denk ik binnen enkele maanden." De gemeente ondersteunt de plannen. Financiële ondersteu ning geven ze niet, dat doet de monumentenzorg. "Maar ze YERSEKE - Dierenkli niek Yerseke heeft zater dag 8 mei van 9.30 tot 15.00 uur de mogelijkheid tot het bezichtigen van de praktijk. GOES - Op de landelijke fietsdag (zaterdag 8 mei) kunnen in Zee land verschillende routes worden gereden. In de provincie zijn ze ventien opstapplaatsen. De 31e landelijke fietsdag heeft het thema 'het decor van Nederland' en wordt tegelijk gehouden met de Natio nale Molendag. Dit jaar is Goes uitgekozen als provinciaal startpunt voor de landelijke fietsdag. Daar wordt om negen uur 's morgens het officiële startsein ge geven door burgemeester D. van der Zaag. Terwijl er ballonnen opstij gen uit een champagnefles, kunnen de eerste fietsers met een riksja naar OVEZANDE - Enigszins uit zijn wiek geschoten staat hij daar, de molen van Ovezan de. Figuurlijk gesproken dan, hoewel hij er letterlijk ook niet ver naast zit. Volgens be langenbehartigers Piet Boon man en Charles Verbeek is er alle reden om verontwaar digd te zijn over het lot van de vervallen molen. "We la ten hem niet verpieteren!" Veel actie op de LOSKADE. Oude voertuigen, schepen en ambachten. Marine, Land- en Luchtmacht met modern materieel. Optredens van koren, bands en straatartiesten. Kinderkennis en -spelen. Demonstraties (o.a, brandweer, reddingshonden) Afsluiting op 8 mei op de MARKT met muzikaal spektakel: 19.30 Zeeuwse formatie Sc war 21.00 VAN DIK HOUT s s Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 door Jacomijn Hoekman www.europatuin.nl WWW.pcdlSCOUnt. E U R O PA U I N HARD- SOFTWARE DIGITALE FOTO 4 VIDEO PC-EN VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN 31 BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... deBevelander bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND o D oC IZ> Q, O' Z'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1