Provincie Zeeland Open dag fiets/voetveer Inrichting landelijk gebied 1 mei GLASHANDEL MOERSTEE Kop van Schouwen Aan alle bewoners van Heinkenszand Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! Vrije dagen Provinciale Staten ■■■Officiële Mededelingen mbmh gestaan om twee borden te plaat sen bij het verkooppunt of op het agrarisch bouwblok en een derde bord elders te plaatsen binnen een straal van 1 km gemeten vanaf het bedrijf waar de verkoop plaatsvindt. Via deze borden mogen uitsluitend agrarische streekproducten te koop aange boden worden. Er mag derhalve dan ook geen bedrijfsreclame op staan. Ook het derde bord moet voldoen aan de eisen uit artikel 4 Landschapsverordening Zeeland 2001, te weten: Quads atv Nieuws uit de Staten Burgerinitiatiefvoorstel Milieu 4K Kawasaki van maandag 26 april tot en met vrijdag 29 april 2004 en van maandag 3 mei tot en met dinsdag 4 mei 2004 Streekplanherziening West Zeeuwsch- Vlaanderen Initiatiefvoorstel Onderzoek Zeeuwse Waterschappen Motie belangen schelpdiervisserij Saneringsplan Anjelierstraat 5-7 (noordelijk gedeelte) te Goes De commissie Ruimte behandelt op 28 mei het provinciaal uitvoeringsprogramma inrichting landelijk gebied 2004. Gedoogbeschikking Scheepswerf Reimers- waal BV Saneringsplan Schoorkenszandweg ong. te ‘s-Graven- polder Besluit accepteren melding Coroos Conserven B.V. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 18/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Nalevingsstrategie m.b.t. het 3e bord voor de verkoop van agrarische streekpro ducten Landschaps verordening Zeeland 2001 Diversen Nieuws i DELTA N V. Levering en plaatsing van: Alle soorten glas Glazen meubelen Eigen glasslijperij Spiegels (vele kleuren) Zaterdagmiddag gesloten Zandstralen van glas Rolluiken en zonwering Timmerwerkplaats Douche/glas deuren Opdat u niet struikelt over ons werk. In de vergadering van 20 april 2004 hebben gedeputeerde sta ten besloten overeenkomstig de nota Handhaving Omgevings beleid, dat het plaatsen van een derde bord voor de verkoop van agrarische streekproducten wordt gedoogd onder voorwaar den. Dit besluit is genomen ten einde het plaatsen van een derde bord voor de verkoop van agrari sche streekproducten nog dit sei zoen mogelijk te maken. Daar mee wordt vooruit gelopen op de inwerkingtreding van de gewijzig de Landschapsverordening Zee land 2001 op 1 januari 2005. De voorwaarden waaronder ge doogd wordt zijn de volgende: Tot 1 januari 2005 of evenzoveel later als de wijziging van de Landschapsverordening Zeeland 2001 in werking treedt is het toe- In een tent op het veerplein in Vlissingen presenteren zich de beide organisatoren en er zijn informatiestands van enkele andere organisaties, zoals de bouwer van de afmeerinrichtin- gen: Hakkers Werkendam. Ook de catering is er ondergebracht. Gratis overtocht De voormalige PSD-schepen Koningin Beatrix en Prins Johan Friso, die de reguliere dienst van het fiets/voetveer onderhouden, zetten iedereen vanaf tien uur die dag gratis over. Het is meteen hun laatste dag als veerboot op de Westerschelde, want zondags gaan de Prins Willem-Alexander en de Prinses Maxima de dienst onderhouden. Ballonnen Kinderen kunnen in de tent klaar hangende ballonnen voorzien van een kaartje met hun naam en Op bovenstaande dagen gaat DELTA N.V. spuiwerkzaamheden verrichten in Heinkenszand aan het waterleidingnet. Tijdens de spuiwerkzaamheden kan mogelijk bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. De bewoners ontvangen een brief over de exacte datum van de werkzaamheden. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het gratis nummer: 0800-5150 of op internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Voldoet het derde bord niet aan die eisen dan zal er wel degelijk handhavend worden opgetreden. Mocht de nieuwe regeling voor het derde bord in de loop van de procedure gewijzigd worden als gevolg van nieuwe inzichten of inspraak dan zal opnieuw over de handhaving worden besloten. Parkeren Het feestterrein in Vlissingen is per auto alleen te bereiken via de Westerhavenweg. De route is met borden aangegeven: Open dag Fast Ferries. Fietsers, wandelaars en veerge- bruikers kunnen via het veerplein terecht. In de regio’s Vlissingen en Bres- kens wordt huis-aan-huis een fol der met kleurplaat bezorgd. Wie verder weg woont en aan de wedstrijd wil meedoen, kan de kleurplaat tot 29 april ophalen bij de kaartverkoop in Vlissingen en Breskens. Kleurplaten kunnen niet worden thuisgestuurd. In de tent in Vlissingen zijn drie optredens van het Schelde- loodsenkoor: 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Bovendien zijn er twee BBA-dweilorkesten, die zowel op de wal in Vlissingen als op de PSD-schepen van zich laten horen. adres. Om half vier 's middags gaan alle ballonnen tegelijk de lucht in. Het kind van wie de bal lon het verst weg wordt gevon den, wint een Fast Ferries Arse- naalarrangement voor vier perso nen. De gevonden kaartjes aan de ballonnen moeten worden op gestuurd aan de BBA. De beschikking met bijbehorende stukken ligt van 29 april tot en met 16 juni 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. De eerder in de publicatie van 15 april 2004 ge- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Anjelierstraat 5-7 te Goes ern stig is en hebben met het sane ringsplan van Automobielbedrijf De Groene te Goes ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodem bescherming). Gedeputeerde Staten hebben bij de totstandkoming van dit besluit geen toepassing gegeven aan een openbare voorbereidingspro cedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 16 juni 2004 een bezwaar schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 17 juni 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Minder In 2003 is er minder grond ver worven dan in de jaren daarvoor. Dat komt vooral door de bezuini gingen van het kabinet, waardoor noemde termijn van terinzageleg- ging van de beschikking is niet correct en komt hiermee te ver vallen. Het gedoogverzoek en de ge doogbeschikking liggen van 29 april 2004 tot en met 10 juni 2004 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. voor grondaankopen. Door de bezuinigingen kan het aanvankelijk gestelde doel van 2015 voor verwerving van alle gronden uit het Natuurgebieds- plan die met de Ecologische Hoofd Structuur te maken heb ben niet gerealiseerd worden en is de termijn verlengd tot 2018. Of die termijn wel haalbaar is, kan niet met zekerheid gezegd worden. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Schoorkenszandweg ong. te ‘s-Gravenpolder twee gevallen van verontreiniging betreft, waar van één ernstig en één niet-ern- stig, en hebben met het sane ringsplan van de gemeente Borsele ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 29 abril tot en met 16 juni 2004 ter in zage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Bor sele, Stenevate 10 te Heinkens zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17-20 uur. De nota Soortenbeleid, die de provincie in 2001 heeft vast gesteld, dient als basis om te bepalen aan welke soorten aan dacht besteed moet worden en hoe het beschikbare geld ingezet moet worden. Dit jaar zal er vooral aandacht zijn voor vleermuizen, vlinders, steenuil, kleine hagedis, Noordse woelmuis en nestbescherming van met name grutto, kluut en andere kwetsbare soorten. Belanghebbenden kunnen tot en met 16 juni 2004 een bezwaar schrift tegen de beschikking in dienen bij Gedeputeerde Staten Beheer De Kop van Schouwen, de Oosterschelde en de Manteling van Walcheren vallen onder de Natuurbeschermingswet. De be- heersvisies voor deze gebieden vormen tevens de basis voor beheersplannen ten behoeve van grondeigenaren en -gebruikers. Aangezien de beschikbare finan ciële middelen beperkt zijn, zal er een verdeling plaats moeten vin den. Met een nieuwe opzet van bud getfinanciering voor de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), hoopt de provincie te bereiken dat mogelijkheden maxi maal benut worden om vrijwilli gers in te schakelen en boeren tegen vergoeding te laten mee werken aan het beheer van natuur en landschap. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling vari het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 17 juni 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Het burgerinitiatiefvoorstel inzake kwaliteit en vitaliteit van Walche ren in relatie tot de plannen over de nieuwe Rijksweg N57 en rond weg Serooskerke, is ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat het voorstel aan alle voorwaarden voldoet. In de statencommissie Economie en Mobiliteit van 19 april is het burgerinitiatief inmiddels ook be handeld. Voor inhoudelijke discus sie wordt dit eerste Zeeuwse bur gerinitiatief op de agenda voor de statenvergadering van 14 mei geplaatst. Tijdens de vergadering van Pro vinciale Staten van 16 april is onder andere gesproken over: Meer informatie over actuele zaken én bijeenkomsten van Provinciale Staten of staten commissies kunt u bekijken op de website: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Coroos Conserven B.V. te Ka pelle. De melding heeft betrek king op het bouwen van een nieuw magazijn bij de inrichting aan de Middenweg 1 te Kapelle. Door de PvdA is een initiatiefvoor stel inzake Onderzoek naar brede belangenafweging Zeeuwse Waterschappen ingediend. Het doel van dit voorstel is het instel len van een onderzoek naar het wegbeheer door de Waterschap pen. Aanleiding is het door het Waterschap gevoerde berm- beleid. Provinciale Staten stemmen niet in met het voorgestelde en er wordt geen onderzoek ingesteld. 'Natuurlijk vitaal’ randvoorwaar den aangegeven te worden. Provinciale Staten stemmen una niem in met de voorgestelde standpuntbepaling van Gedepu teerde Staten en hebben de Streekplanherziening vastgesteld. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Elk jaar stelt de provincie samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een provinciaal uitvoerings programma (PUP) vast. Het PUP bestaat uit vijf onder delen: de realisatie 2003, grond verwerving, (land)inrichting, ge biedsgericht-beleid via de rege ling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB) en overige catego rieën en beheer. In dit PUP wordt aangegeven welke lopende verplichtingen af gerond moeten worden en welke nieuwe verplichtingen aangegaan kunnen worden. Het totale plan kan opgevraagd worden bij het provinciaal infor matiecentrum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001,4330 LA Middel burg, telefoon 0118-631400, e-maiiadres infocentrum@zee- land.nl. DELTA] 1111— Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Beilo (0118-631981). Belanghebbenden kunnen tot en met 10 juni 2004 tegen de ged oogbeschikking een bezwaar schrift indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middel burg. Alleen zij die een bezwaar schrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuurs- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een gedoogbe schikking aan Scheepswerf Reimerswaal te Hansweert ver leend om - vooruitlopend op het van kracht worden van de milieu vergunning - het veranderen en in werking houden van de inrichting Kaai 1/Kaai 85 te Hansweert toe te staan in de periode 1 mei 2004 tot 1 oktober 2004. rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P.M. Witkam (tel. 0118-631749). Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 27 mei 2004 bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende ope ningstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grond gebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). Belanghebbenden kunnen tot en met 27 mei 2004 tegen dit be sluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). w Zeeland Op 20 april hebben geïnteres seerden tijdens een informatie avond in Renesse tekst en uitleg gekregen over de ontwerp- beheersvisie voor het natuur monument Kop van Schouwen. Het ontwerp is door Gedepu teerde Staten op 6 april vastge steld en schriftelijke reacties kun nen nog tot en met vrijdag 28 mei ingediend worden bij de Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg of per e-mail pvr@zeeland.nl. De visie ligt tot die datum ter inzage bij het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St Hilaire 2 in Zierikzee tijdens de gebruikelijke openingstijden en bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Nieuwe Burg 42 in Middelburg. Het informatiecentrum is ge opend op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op 30 april koningin nedag en 5 mei is het provincie huis gesloten. Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer P.J. van der Reest van de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Zeeland, telefoon 0118-631730. minder geld beschikbaar* was Nw. Kerkstraat 10a - Kapelle-Biezelinge rr 0113 - 34 16 88 Fax 0113 - 34 40 62 www.moerstee.nl het bord wordt op een bepaal de wijze gemeten (onderdeel a) het bord mag niet verlicht zijn de oppervlakte bedraagt maxi maal 1,5 m2 de hoogte bedraagt maximaal 2,50 m boven het maaiveld het bord verkeert in goede staat van onderhoud. Abdij In de komende periode is het provinciehuis gesloten op vrijdag 30 april in verband met de vie ring van Koninginnedag. Op woensdag 5 mei zijn de medewerkers van de provincie ook niet bereikbaar vanwege een verplichte roostervrije dag. Met vragen kunt u wel terecht op het e-mailadres van het informa tiecentrum van de provincie via infocentrum@zeeland.nl. Zaterdag 1 mei houden de pro vincie Zeeland en BBA Fast Ferries open dag voor het fiets/ voetveer Vlissingen-Breskens. Iedereen is tussen tien uur 's morgens en vijf uur 's middags welkom op de nieuwe veersche pen Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander. Aan beide zij den van de Westerschelde ligt een schip. De provincies wordt gevraagd het accent te leggen op het ge bied van milieu en verdroging. De keuzes voor 2004 hebben betrekking op de Zuidkust van Schouwen, West-Zeeuwsch- Vlaanderen, Rondom Het Veerse Meer en Schouwer? Oost. De streekplanherziening voorziet in enige aanpassingen en aanvul lingen in het Streekplan Zeeland 1997. Hiervoor dienen voor enke le van de beoogde ontwikkelin gen in het ontwerp gebiedsplan Doelstellingen Halverwege dit jaar worden de beleidsplannen en uitvoerings- programma’s voor de gebieden Rondom Het Veerse Meer en West-Zeeuwsch-Vlaanderen defini tief vastgesteld. Op deze gebieden in Zeeland wordt de SGB-regeling van kracht, voor zover het om con crete uitvoeringsprojecten gaat. Met ingang van dit jaar heeft het rijk vijf nieuwe doelstellingen ge formuleerd: milieu, verdroging, natuurvriendelijke oevers, toe gankelijkheid landelijk gebied en proceskosten. Statenleden hebben de mogelijk heid om buiten de agenda om moties in te dienen. Door de WD, Zeeuws Belang!, SGP, PvZ, CU en CDA is naar aanleiding van het advies van de commissie Meijer inzake het Waddenzee beleid een motie ingediend. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om bij de minister van LNV en de Tweede Kamer de economische belangen van de schelpdiersector in het algemeen en de werkgele genheid in het bijzonder onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil men de minister wijzen op de elementen die het advies van de commissie Meijer bevat over het indienen van alternatieve visme- thoden. Alle invloed dient door de provincie aangewend te worden om optimale kansen te creëren voor een duurzaam beleid. De motie is aanvaard. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg ■■■■■■■■■■■MB j --4 - MA --* - -TT van den Berg machines b.v. Albert Plesmanweg 5 4462 GC Goes Tel.: (0113) 21 28 20

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7