te J ...een Feestdag voor het hele gezin! Hans' irkt van roeg, om DIJK af.3° /e J barbecue. Een feést met de \-£ ner Care duuw van 19.00/^t 21.00 uur. ZAND f eerste feestelijkheden in h Pagina 15 Woensdag 28 april 2004 HEER WISSEN KERKE WOLPHAARTS- HEINKENS- ZAND KRABBEN- DAMME RILLAND SCHORE WEMELDINGE 'S-HEER BAARLAND NISSE toe PELLE WAARDE KLOETINGE DIJKE KERKE YERSEKE GOES KORTGENE ARENDSKERKE OOSTDIJK COLIJNSPLAAT GEERSDIJK KWADEN- BORSSELE HOEDEKENS- KERKE HOEK de Bevelander i oninginnedag 'iXLuz' lan ma i 8.05 t A et t om 10.30 uur. straat een voor kinderen tot en' met groep 8. Om 20.00 uur is het de beurt aan de oudere jeugd met een feest met DJ Erik in Vijver- zicht. volksspelen staan voor 13.00 uur op het programma. Om 16.30 uur begint het gekostu meerd bal en om 21.00 uur wordt de dag afgesloten met een oranjebal. De toegang voor dat feest is 2,50 euro voor vol wassenen en voor kinderen eu ro 1,75 euro. uur beginnen ook de bingo voor senioren en het biljarttoernooi. Wie zestien jaar of ouder is kan aan dat toernooi meedoen. Op geven kan bij J.Mak, 381931 of W.de Vries, 383419. Ook voor de jeugd is er een bingo, die be lting. In e Grote bal ice muzikale rondgang met dweil band Tezot is op 29 april om 19.00 uur en start bij het Heer Hehdrikhuis. De volgende dag begint het feest om 9.30 uur dart. Om kinderbal ar is een Tw< shoV Deelrn hiervoor opt dag met een reveille vanaf de kerktoren. Van 9.15 tot 12.00 uur is de Actie Bamboes, dat is de grootste gesorteerde rom melmarkt van Zeeland. De fiet- JU' Ie Be iet senoptocht begint om 10.00 uur en vertrekt vanaf het parkeer terrein voor de Golff super markt. De drie mooist versierde rijwielen krijgen een prijs. Jeugdcircus Hogerop uit Goes geeft een voorstelling in Hotel de Zwaan voor kinderen van de peuterspeelzalen en de kinde ren uit de groepen 1, 2, 3 en 4 te doen. Zo is een traktatie v om 12.00 een en om 14.30 i Wat Show. Teams nemen het te gen elkaar op tijdens de straten zeskamp die om 16.00 uur start. Het traditionele stokvis knuppe len ontbreekt ook niet op het pro gramma en begint om 17.30 uur. In d'n Oostpit is om 20.30 uur het afsluitende Koninginnebal. met het oplaten van de ballon nen. Voor de kleintjes is er van 10.00 tot 11.00 uur een optre den van Clown Dubois. De ou deren hebben dan een gezellig samenzijn in het Heer Hend- rikhuis, met een bakje koffie, een bittertje en een bingo. Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 is er van 10.00 tot 12.00 isé wei Spektakel in Kwadendamme met het Zeeuws kampioenschap so- lexrace, motorenrace 50 cc klasse en een demonstratie van minimo- toren. Dit alles begint om 16.00 uur. Inschrijven kan vanaf 15.00 uur in 's Lands Welvaren. Het Ko- ninginnedagprogramma begint om 9.00 uur met het luiden van de klok, het zingen van het Wil helmus en het hijsen van de vlag. Verder is er een gekostumeerde stratentocht met muziekvereni ging Con Affezzione. Vanaf 9.30 Een voorschot op Koninginnedag is de kinderdisco op 29 april in de oude brandweerkazerne. Die is van 18.30 tot 20.00 uur voor kin deren van groep 1 tot en met 6 en van 20.30 uur tot 22.30 uur voor jeugd tot en met veertien jaar. De volgende dag vertrekt de gekos tumeerde optocht om 9.30 uur bij de Vliedberg. Om 10.45 uur is de aubade en het oplaten van ballon nen. De vrijmarkt aan de Hoofd straat begint om 12.00 uur. Vanaf 12.30 uur zijn er de kinderspelen. De fietspuzzeltocht vertrekt om 16.00 uur bij het dorpshuis. Het playback popconcert begint om 19.30 uur. Het feest begint om 9.00 uur op het nieuwe schoolplein. De kin deren van openbare basisschool de Tunnel houden aansluitend kinderspelen. Om 13.30 uur ver trekt de kinderoptocht met ver sierde fietsen bij het Dorpshuis. Daar is een uur later een play backshow met verloting. Niet-le- den betalen 3,50 entree. Het Bij Dorpscentrum De Wemel is om 10.00 uur de aubade met Mu ziekvereniging OKK. Om 11.00 van Wen fto- 'aan inaf :nd is eV het atersgXelde !n Jacobse. Vroeg uit de veren in Baarland want om 9.00 uur is er een Oran je voorleesontbijt voor de kinde ren in de Cameronian. Een half uur later beginnen daar ook ver schillende spelletjes. De kinder optocht door het dorp vertrekt om 13.00 uur bij het dorpshuis. Inschrijven vanaf 12.45 uur. Om 14.30 uur begint de fietstocht door de Zak van Zuid-Beveland. De prijsuitreiking van die tocht plus de verkiezing van het mooist versierde huis is om 17.00 uur. Een kwartier later verschijnen klassieke trekkers aan de start voor de Trekker Trek Race. Het Oranjebal is op 1 mei en wel om 21.30 uur. Toegang is gratis. keert uur en k|2.00 uur. Vanaf de mu^iektum vertrekt om 9.15 uur «e rondgang van Schelde- galm. Wie een versierde fiets, kar of wandelwagen heeft, kan aansluiten. Knutselen en spel letjes, van 10.00 tot 12.00 uur is Kaj Munk de locatie voor Voor kinderen tot tien jaar is van 10.00 tot 12.00 uur in het dorps huis het quizspektakel Leo's Kin- Zeeuws Mannenkoor. Toegang is dersjoo. Om 14.00 uur is de ver- gratis. Als afsluiting is om 21.00 uur in Hotel de Zwaan een Oran jefeest met Gino and The Bulldo ze Band. uur vertrekt de optocht met ver sierde fietsen vanaf het dorps plein. Op het voetbalveld is om 13.00 uur de vrijmarkt. Een half uur later is het vier tegen vier voetbaltoernooi. In de tent wordt; om 14.00 uur de winnaar van de versierde fietsen bekend ge maakt. Om 16.00 uur is de prijs uitreiking van het voetbaltoer nooi. In de tent barst om 21.00 uur het Oranjebal los. Entree kost vijf euro. uur met ee uui talehti oor het publiek. gint om 15.15 uur. Van 19.00 tot 21.00 uur is er de Playback show voor alle leeftijdsgroe pen. Inschrijven kan bij R.Eijke, 381811. De Sky-Ry- ders sluiten op het Oranjebal de dag feestelijk af. Dat feest be gint om 21.00 uur. 'nen. De \0.30\ur mans: 639281. O familiefïetstocht sportpark De Kouter 13|3O uur een sprin; eer vri egint Koninginne tje e live trras- .00 uur. Het thema met Koninginnedag in Wolphaartsdijk is dit jaar Ty pisch Oranje. De dag begint met de lawaaioptocht die om 7.00 uur vertrekt vanaf de Griffioen. De reveille is om 8.00 uur. Vanaf 9.15 uur kunnen de kinderen een ballon oplaten. Op het pleintje voor De Meulenweie vindt de au bade plaats onder begeleiding van muziekvereniging Advendo. Vanaf de Griffioen vertrekt om 10.00 uur de grote optocht. Bij de Brug is om 13.00 uur de rommel markt. Het Paleizenspel, een puz- zeltocht voor het hele gezin start om 13.30 uur. De kinderspelen beginnen om 14.00 uur. Verder is er een podium uitgestald waar men een act kan presenteren. Het afsluitende Oranjebal is om 21.00 uur. meer over de historie van het ge bouw. |)m 11.00 uur gaan de bal lonnen de lucht ra. 2. V tjes stajt van 12.00 tot 17.00 een drA.ii spelen beginton om 13.00 duurt t|t Excelsior Weft om 16.00 uur een van de basisscholen. Het optre-1 den is van 11.00 tot 12.15 uur. Ook de middag staat bol van de activiteiten. Zo is er om 12.30 uur zijn er voor de kleintjes spel- een Dikkebanderace, dj^'Tetjes, een luchtkussen en een ganzenbordspel. Ook is er een fietsroute uitgezet. De playback show begint om 19.30 uur. Het Oranjebal begint om 22.00 uur en duurt tot in de late uurtjes. Een stoet van kinderen trekt om 9.30 uur van het Dorpshuis via de Groene Kruisstraat naar Vredelust is een kwartiei Parkzicht om daar ballonnen op ..trefffep^n^^OmJ0.00 te laten, In de Raadhuisstraat het kihderprograi zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur Robbekops Zeepbellens verschillende spelletjes te doen. Het spijkerbroek hangen begint om 11.00 uur en ee» half uur la ter de zeepkistenrace in Park zicht. De optocht begint om 13.15 uur voor het dorpshuis. De vrijmarkt start om 15.00 uur. T' Van 15.30 tot 16.00 uur is de fi nale van het spijkerbroekhan- De Koninginnenacht op 29 april is de start van de feestelijkheden in Kloetinge. Van 22.00 tot 02.00 uur kunnen 25-plussers dansen op muziek uit de jaren zeventig, tacntig en negentig. De kinder- rommclmarkt de volgende dag jbegtpt al om 9.00 uur. Het koffi- ïeuurtje in Amicitia met een de- Prinsen en prinsessen, dat is het thema in Krabbendij ke. De dag begint om 9.15 uur met een auba de bij huize Nieulande/Zorgcen- trum Ter Weel. Versierde fietsen, voertuigen, verklede groepen en muziekvereniging Concordia uur start bij drogisterijGooijen. Verder zijn er om 13.45 uur wielerwedstrijden voor de jeugd van de KNWU, van 14.00 tot 16.00 uur kinderspe len op het parkeerterrein voor de Golff supermarkt en van 16.00 tot 17.30 uur touwtrekwedstrijden. In de Nederlands Hervormde Kerk in Kapelle begint om 19.30 uur het oranjeconcert van Het teken. De prijsuitreiking van dé kinderspelen is om 17.30 uur bij Apeldoorn. De puzzeltocht be gint om 19.00 uur. X De optocht door het dorp, onder begeleiding van Muziekvereni ging Apollo, begint om 10.30 uur. Om 13.00 uur is de verkie zing van de mooist versierde straat. In de Ooststraat kunnen kinderen vanaf 14.00 uur naar hartelust meedoen aan de kin derspelen. Om 16.00 uur strijden teams om de eer in de Grote Voorstraat-estafette. Afsluiter is de Oranjebingo in Zaal Onder de Toren. Die begint om 19.00 uur. De gekostumeerde optocht met muziekvereniging Mozart begint om 9.30 uur. Dje start op de Paar- denmarkfc^Op nat grasveld bij Vredelua is een kwartier later een uur start kinderprogramma met Robbekops Zeepbellenshow. Ook begint dan de vrijmarkt op het Kerkplein. Om 10.30 uur start de vossenjacht. Om 11.00 uur is weer een sessie van Rbbekops Zeepbellenshow. Kinderen tot twaalf jaar kunnen om 13.30 uur meedoen aan de touwtrekwed strijden in de Oude Torenstraat. Verder zijn er activiteiten als de jeugdspelen (14.00 uur), de strijd om sterkste man en vrouw 16.00 uur), de rodeostier en een spring kussen. KC de Haven houdt om 20.00 uur een Oranje Bingo in het verenigingsgebouw De Haven. vertrekken daar om 10.00 uur voor de optocht. Van 11.00 tot 13.00 uur is het koopjes jagen om de vrijmarkt op het Dorpsplein. Om 11.45 uur is er een poppen kastvoorstelling in de peuter speelzaal. Om 13.00 uur zijn er kinderspelen op het sportterrein. Een half uur later vertrekt de Ge- zelligheidsrit voor senioren vanaf Nieulande/Zorgcentrum Ter Weel. De sportieve krachten me ten kan vanaf 14.30 uur tijdens de zeskamp op het sportterrein en om 14.45 uur start de Playback- show.Ltve show in De Meiboom. De puzzelrit begint om 18.00 uur, een uur eerder begint de inschrij ving al in De Meiboom. Daar is om 20.00 uur ook de Zeeuws avond met troubadour Peter Die- leman, Rachel van de Vrede van de vertaalkring Midden Zeeland en een populaire Zeeuwse accor deonist. De toegang is gratis. Een uur later begint in het Stations- koffiehuis een rockavond met Defender. Ook hier is de entree vrij. l-\ nen de festiviteiten om 8.30 uur met de versierde optocht met Euphonia. De start is bij de Bredeschool. Na het hijsen van de vlag om 9.30 uur laat clown NoNo de kleinsten lachen. Bij De Pit is om 10.00 uur de vnj^ markt. Vanaf 11.00 uur zijyfer ■ook allerlei spelletjes te d^en. De zeskamp begint om 13.00 uur, een uur later de fietspuz zeltocht. Meedoen aan deze it kost drie euro. Om 15.30 het de beurt aan allerlei die hun kunsten op liet podhim.vertonep-; disco barst om oen half uur latei top veor jeugc ..iet zestien jaar. Het in De Pit is om 20.00 iSt dan op. I De activiteiten in de Goese Polder zijn bij wijkgebouw De Spinne naast basisschool Het Noorderlicht. Om 10.30 uur vertrekt op het schoolplein de fietsoptocht onder begeleiding het dorp. Om 9.00 van het Jeugdkorps Confetti. Vanaf 10.30 uur is er een rom melmarkt, kinderkennis, vrij markt en Rad van Fortuin. Idols begint om 13.00 uur. De lam- pionoptocht start om 19.00 uur en wordt begéleid do'&r Te Zot. Vanaf 20.00 uur is.er een feest met muziek eiTepjj.yé^ het centrum van Goes of Maria Magdalenakerk is om 19.30 uur het Oranjezang- en orgelconcert. Entree kost niets): Het feest bij de Stenen Brug heeft als thema Van Kitsch van Kunst Rondom de Stenen Brug. Daar is de vrijmarkt met gezel lige theetuin, een koffieconcert bij café Baarends, eenfexposi- tiS ‘Wn jon; optreden jeugdige plein. Verder i< er het plein voor Vijverzicht. Om voor kinderen vai 19.00 uur begint de kinderdisco tien jaar. In Goes-1 iak. Ven )m 14.01 Hen en t is er ners 1 ■ven 1 ferkk'i onder begeleidln; re vertrekken de de eptocht om J De Griend. Aani Oranjebal in can met muziek van> kindtr- 8.30 uur los. begint de in- r©or je\gd van,.tien tot en HENDRI •ranj lur. 1 balleribi narkt. O spijkerbroekhangen en djembee hetVolleybal spelen. Om 14.15 uur start het Twee uur lat< volleybaltoernooi en om 16.15 uur is het touwtrekken. Van Jff30 tot 20.00 uur is er de kinderdisco Erk:l639345. met DJ Quinten in De B‘ Reiger. Het Oranjebal met e band Take Five en een/y singsact is van 21.00 tot 0 UC De blazers van EMM spelen om 8.00 uur de aubade. Om 9.15 uur laten kinderen op het Kerkplein ballonnen op. Een kwartier later gaat de optocht van start. De kin derspelen beginnen om 10.30 uur. De rommelmarkt voor kin deren is om 13.00 uur. Een uurtje later zijn de volksspelen in de Hoofdstraat. Het Oranjebal barst los mDe Pompweie om 20.30 uur. DaSfTspm 21.30 uur ook de prijsuitreiking van de Volksspe len. Veel rumoer en kabaal, daar be gint het feest mee. Want om 8.15 is de Lawaaioptocht door iLur is de lu- bade en het oplaten van de bal lonnen bij Poelwijck. Rond de Torenring zijn een half uur later de kinderspelen. In Poelwijck is om 10.30 uur een koffiecon cert. De Torenring staat om 11.30 uur in het teken van de Klompenrace. Op het voetbal veld is om 13.00 uur de vrij markt. Een uur later gaat daar ook de zeskamp van s 19.00 uur begint het K in het Arendshuis. Da: uur later ook het spijkerbroek hangen. Als afsluiting is er om 21.30 uurhet Oranjebal in het Arendshuis. in 's-Heeren- en dag eerder aaSükse Koninginnen je tertnwookDe Jeugd- -feofdacTis éten forma- leden vaAde band terood. Devolgen- >,30 uur is de stoet versierde rij- uur een zeskamp op het speel veldje bij de kerk. Om 14.00 uur gaat de speurwandeltocht voor het hele gezin van start. Het vertrek is bij het Heer Hendrikhuis. De traditionele barbecue staat ook op het pro gramma en wel van 16.00 18.00 uur. Deelnemers kunnen dan allerlei soorten vleesjj#* pen bij Ko van deKteék'e. De barbecue is bij het Heer Hend rikhuis. Om 21.00 uur is de af sluiting met het Oranjebal. Dit jaar speelt de band Apple Gr een. schillende spelletjes. Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ou ders genieten van een koningih- neborrel. Ook is er een verloting. De hele middag is er een gezellig lenzijn op het Dorpsplein. e aubade met daarna de ballon- nénwedstrijd begint om 9.45 uur. Om 11.00 uur is er de wedstrijd op hobbelfietsen op het terrein bij Jonika. Leden van dertien jaar en ouder kunnen meedóen. Op het sportveld aan De Ommegank zijn vanaf‘13.30 uur allerlei spel letjes te doen. Om 15.15 uur is in de Vreijenpoldcrstfaat het rings-J gen en van 16.00 tot 16.45 uur de finale van de zeepkistenrace. De Kinderbingo is als afslui ting en die is om 19.30 uur. Het thema dit jaar is Sprookjes^ Om 10.00 uur vertrekt de op tocht in de Voorstraat. De aan komst bij Cleijenborch is een uur later. Daar is dan meteen de aubadé. Aansluitend laten de kjnde^n ballonnen op. In de Voorstraat is om 13.00 uur een spelletjesmiddag voor kinde ren. Vanaf die tijd kan bij de ju- ee rywagen ook ingeschreven loi worden voor ae srormbaah. fn< Deelnemers vanaf, twhalf jaar in De l’lt is kunnen vanaf 15.15 uur probe- Try treedt d ren de baan met supees af te leggen. Van 19.00 tot 20.00 uqr WcLZv X is in de Patrijs een kinderdisco V Hl voor leerlingen van groep 1 tot Y De vrijmai en met 3. De dansvloer iC van begint ai W 20.00 tot 22.00 uur voor kilde- chiurt toK j ren vanaf groep 4. Ook in Geersdijk staat Koning innedag in het teken van sprookjes. De vroege vogels beginnen om 7.45 uur met een kinderen. Bovendien is er een reveille. Om 9.00 uur opent de i springkussen. De puzzeltocht burgemeester het feest met het begint om 13.00 uur. Om 13.00 hijsen van de vlag. Aansluitend trekt een bonte muzikale stoet door het dorp. Om 09.30 zijn er kinderspelen voor de onder bouw. Om 10.00 uur begint de vrijmarkt en om 11.00 uur wor den ballonnen opgelaten. De verschillende optredens^ scMlderswedstrijd voor iten en^wplwassenen en van velschillende »^ds op bef Dam de Kids Icjols ^vijf tot zeS^ id begin- de 10.00 uur. Dan gaat ook de Geer- j teskerk open voor her puDitex, :aan vanaf Tot 16.00 uur vertellen gidsen sierde optocht. Het meest bont Oranjebal met Duo Heartbeat be- pissen enf r is er de tur begint Mrekken. playback- kunnen zifln bij j ied ei ig van C< Jeelner sluit! opgedirkte rijwiel wint een prijs, gint om 20.30 uur. Aansluitend,oml5.00uur,be- Voor de klein- ginnen op het Dorpsplein ver- 4 uur limolen klaar. Dé volks- uur en j ot 10.00 uur. Brassband t concert. De prijsuitreiking is om satn< 17.00 uur aansluitend is er Een voorproefje nemen op Ko ninginnedag kan op donderdag 29 april op het Oranjebal in Vij verzicht. Dat feest begint om 20.00 uur en is bedoeld voor 25- plussers. De volgende dag be ginnen de feestelijkheden om 9.00 uur in en om Vijverzicht met een spelcircuit voor kinde ren tot en met twaalf jaar. De stoet van versiéfdënetsen en skelters vertrekt onder begelei ding van St. Caecilia oBi.lT.T5 uur. Om 11.30 utir worden bal lonnen opgelaten bij de bejaar denwoningen van locatie Bors- zeestraat. Kinderen vanaf der tien jaar kunnen om 13.30 uur meedoen aan de zeskamp op Donderdag 29 april zijn al Muziek, dat is het thana in Hein- dorp. Om 21.00 uur is er a kenszand. Om 9.00 uur vertrekt de dropping voor jeugd vanaf twaa optocht. Margot van Baaien, co- jaar. De start is bij café Wester- lumniste van De Bevelander, leestY, schelde, inschrijven kan bij Jan n a ct ..1,ra Koüihginneda] hoek begint al met de sach in ho^e. tie ni'H ou«L van Herman' de dag om 1 ^zan de fanfare5 wfelen. Na de optocht is de prijsuitreiking. Aansluitend be ginne^ de spelletjes voor de kinderen. Om 14.00 uur binden verschilllcnde ploegen de strijd met elkaa'i aan op de storm baan. Dan is er ook het tradi tionele touwtrekken voor een krat bier. HetYeest wordt om 20.00 uur afgesloten meteen bingo-dansant met muziek van Alwin Rennen. om 9.45 uur een Zeeuws verhaal Lukasse: 639579. De volgende voor aan de ouderen van het dorp dag is op De Griend om 9.45 uur Om 10.00 uur beginnen de activi- dé aubade, de prijsuitreiking van teiten op het sportveld. De vrij- de ballonnenwedstrijd van vorig markt gaat om 13.00 uur open, jaar en het oplaten van ballon- Daar staan ook minibikes tentoon- nen. De seniorenrit start om gesteld. Om 13.00 uur start ook de 1.0.30 uur. Opgave bij Leo Koe- monitratie van koersbal start om fietstocht door de Zak van Zuid- mans: 639281Ook gaat - M Beveland. Een half uur later gaan de ballonnen de lucht in. Dat is ook het startschot voor de talen tenjacht. Verder zijn er activiteiten als het langste koord vingerhaken, art. Op J teskerk open k I om

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15