gemeente O 6 S V i Leed C Openbare kennisgevingen ZJ LEvenementen ik -jf 28 april 2004 Verkiezingen Europees Parlement Nationale Herdenking Gemeentelijke diensten op 30 april en 5 mei gesloten Wijzigingen ophalen huisvuil Gezocht vrijwilligers X - 9. 16- 04-2004 17- 04-2004 18- 04-2004 18-04-2004 21-04-2004 •J- Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 29 april Koninginnedagactiviteiten s 22-04-2004 22-04-2004 t/m 2 mei Bibliotheek Goes Gesloten vanaf 18.00 uur 4 mei 5 mei Bibliotheek Goes Gesloten 23-04 Albert Plesmanweg 6 19-04 Wijngaardstraat S3 22-04 Tervatenseweg 7 26-04 26-04 23-04 Schalklaan 22 KAPPEN VAN BOMEN de verordening tot wijziging van de "Legesverordening 2004". BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER 07-04 Villa-Novastraat I 07-04 Vogelzangsweg 84 15-04 De Spinne I 145-1 149 INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Goes 5* X I 30 april 30 april I mei I en 2 mei Snuffelmarkt De Nationale Herdenking wordt gehouden op dinsdag 4 mei 2004. Tijdens deze herdenking zullen allen, zowel burgers als militairen, die sinds mei 1940 wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen worden her dacht. Ook wordt stilgestaan bij degenen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen, terreur en racisme. Leerlingen van het Noorderlicht hebben het oorlogsmonument voor het stadhuis geadopteerd. De leer lingen van deze school zullen daar om bloemen leggen. Ook voor het publiek bestaat er gelegenheid bloe men te leggen. Aan de herdenking op de Grote Markt wordt mede werking verleend door de muziek vereniging "Euphonia" en de "Natio nale Reserve". Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Dit besluit is onder het volgnummer 344 opgenomen in het "Regis ter van algemeen verbindende voorschriften", dat ter inzage ligt. Tegen betaling van de verschuldigde leges kan een kopie van het besluit verkregen worden. Intrekken vergunning (art. 8.26 Wm) Burgemeester en wethouders hebben de onderstaande milieuvergun ning ingetrokken: - de vergunning van 27-09-1991, met registratuurnummer 26995 betrekking hebbende op De Keuringsdienst Van Waren, gelegen Evertsenstraat 17,4461 XN Goes. Er worden ter plaatse geen activiteiten meer verricht. Ter inzage Het besluit met alle van belangzijnde stukken ligt van 27-4-2004 tot en met 8-6-2004 ter inzage. Beroep Tot 8-6-2004 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 0113-249718. Vanaf 18.00 uur tot 20.02 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag eveneens halfstok te hangen. Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 20.00 uur tot 20.02 uur stilte wordt gehouden. Op woensdag 5 mei 2004, BEVRIJDINGSDAG, wordt geen huisvuil (GFT in de groene bak) opgehaald in Overzuid en Oost- molenpark. De gewijzigde ophaaldag is MAANDAG 3 mei vanaf 07.00 uur. MILIEUVERGUNNING PERCEEL COLUMBUSWEG 14 TE GOES Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). 05-04 Koningstraat 5 14- 04 Beukenstraat 65 15- 04 De Steeg I 15-04 Oudelandsedijk 3 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERIODE VAN 07-04 T/M 23-04-2004 07-04 Willemsstraat 42 13-04 Lewestraat 55 15-04 Albert Plesmanweg 6 22-04 22-04 22-04 Westerweele, Ronald Abraham Antonie en Kuijer, Judith Vlieland, Sander en Meerhof, Esther Anna Louise Maria Marinissen, Janis en Jagesar, Sroedjwatie het wijzigen van de voorgevel het bouwen van 2 dakkapellen het bouwen van een schuur het bouwen van een schuur met stal het dichtmaken van de carport het plaatsen van een schuurdeur het uitbreiden van de berging het uitbreiden van de keuken het uitbreiden van de woning het wijzigen van de kleuren van het bedrijfspand het slopen van een koelcel het uitbreiden en verplaatsen v d fietsenstalling het verwijderen van asbesthouden de beplating het verwijderen van asbesthouden de vloerbedekking het vervangen van de kozijnen het uitbreiden van de bakkerij het verwijderen van asbest houdende dakplaten het plaatsen van een reclame bouwbord het vervangen van de garagedeur het intern slopen van het kantoorpand het verbouwen van de woning het bouwen van een carport het verwijderen van asbest houdende dakbedekking het bouwen van een schuur het wijzigen van de dakkapel de bouw van een woning het plaatsen van een dakkapel het plaatsen van een overkapping het uibreiden van de woning het gedeeltelijk dichtmaken van de «S s 23-04 23-04 23-04 Muidenweg 85 23-04 Nieuwe Diep 54 23-04 Noordoordplaat 44 23-04 Oudelandsedijk 3 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: - Kattendijksedijk te Goes: I Populier, 2 Eiken, I Knotwilg en I Es t.b.v aanleg fietspad - Ter Doestwei I te Goes: I Berk en I Prunus Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 27 april kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Theater de Mythe 20.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur In wijken en dorpen Theater de Mythe 20.00 uur Zeelandhallen za. 9.00 - 17.00 uur zo. 10.00-17.00 uur Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur Theater de Mythe 20.00 uur x maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Monumentencommissie 10 mei Concert:. Dutch Air Guitar Championship Filmvoorstelling: En un momento dado (Johan Cruijff) Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Hazelhorst, Aaltje de Leeuw, Santina Marijke Pauwlina Kribbe, Mette van den Dongen, Johanna Elisabeth Lokers, Duncan Lokers, Renate op 't Hof.Yoeri Johannes Gijsbertus Barten, Mees 2 mei Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 LEGESVERORDENING 2004 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in de ver gadering van 15 april 2004, onder agendapunt 13, heeft besloten tot vaststelling van: Gehuwd: 20-04-2004 Overleden: 15- 04-2004 16- 04-2004 16-04-2004 16-04-2004 Bechstede 2123,2124, 2129 en 2222 t/m 2226 Bechstede 2101 t/m 2129, 2140 t/m 2144 en 2201 t/m 2246 voering van basisschoolkinderen (136) Medewerker Verkeersveiligheid (122) TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Jules Deelder Kamagurka met "KAMADEELDRA" In 's-Heer Hendrikskinderen heeft "De Poeljeugd" een gedenksteen bij de SOW-kerk geadopteerd. Alle belangstellenden zijn om 19.30 uur welkom in "De Poeljeugd" voor een korte bijeenkomst. Om 19.55 uur worden kransen gelegd bij de gedenksteen. Om 20.02 speelt een cornetblazer van "Excelsior" 's-Heer Arendskerke "The Last Post". Willemsen, Willepien Neele, Jacob Marinus van de Velde, Gerardus Marinus de Jong, Bart Govers, Catharina Ceulemans.Anthonia van Laere, Beatrix Louise Maria van Sluijs, Jannetje Honkoop, Pieter In Goes wordt iedereen uitgeno digd zich om 19.15 uur in de Wan- delkerk van de Grote of Maria Mag- dalenakerk aan de Singelstraat te verzamelen voor een korte bijeen komst. De heer K. van Eersel bespeelt het orgel. Na een korte toespraak door burgemeester drs. D.J.van der Zaag, wordt te 19.45 uur naar het monument voor het Stad huis aan de Grote Markt gewandeld. Hier vindt de herdenkingsplechtig heid plaats. Om 19.52 uur worden kransen gelegd. De "Stille Tocht" vertrekt om 19.45 uur vanaf "Amacitia" De kransleg- ging vindt om 19.55 uur plaats ter wijl direct daarna bloemen gelegd kunnen worden op het graf van J.P. Dicaire. Dit monument is geadop teerd door leerlingen van de Kloe- tingseschool. De brassband "Excelsi or" Kloetinge zal voor een passende muzikale omlijsting zorgdragen. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Perfecta Chemie B.V., h.o. Bison International, Dr.A.F. Philipsstraat 9 te Goes. Betreft: een distributiecentrum op het adres Columbusweg 14, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie K, nummer 348 (ged). Aangevraagde vergunning: voor het oprichten en in werking hebben. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep Tot en met 8 juni 2004 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door: - wie bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling bestuursrechtspraak. Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 01 13-249718. Voor meer informatie of meer vaca tures kunt u bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen, kunt u elke dinsdag tus sen 09.30 tot 12.00 uur bij ons terecht of anders op afspraak, Zaag molenstraat 3 in Goes, telefoon 253171/253157, e-mail vrijwilli- gers@smwo.nl. Indien u als organi satie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het SteunpuntVrijwilligerswerk Goes (gratis) een vacature plaatsen. Stemmen bij volmacht Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement is het een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gel den de volgende bepalingen. A. machtiging op schriftelijke aanvraag Bij de afdeling Burgerzaken zijn kosteloos verkrijgbaar de formulie ren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 27 mei 2004, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (28 april 2004) als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toege staan in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (28 april 2004) als kiezer zijn gere gistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ont vangt de gemachtigde een vol- machtbewijs. Hij dient de vol- machtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. B. machtiging door overdracht van de oproepingskaart De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ont vangst van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproe pingskaart aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (28 april 2004) in hetzelfde stemdistrict staan inge schreven als de kiezer die de vol macht geeft. De aldus gemachtigde kan de vol- machtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbren gen. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aan nemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Geboren: 14-04-2004 16-04-2004 16-04-2004 18-04-2004 18-04-2004 18-04-2004 21-04-2004 21-04-2004 Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer Iedereen k^n bij burgemeester en wethouders de inlichting verkrijgen of hij als kiezer is geregistreerd. Op de grond dat hij niet of niet behoorlijk als kiezer is gere gistreerd kan hij schriftelijk om her ziening van de registratie verzoe ken. Uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbe trekking zijn De burgemeester van Goes herin nert in verband met de op 10 juni 2004 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet. 1Volgens artikel J 10 van de Kies wet is iedere werkgever ver plicht te zorgen, dat iedere stem gerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gele genheid krijgt om aan de verkie zing deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten de vast gestelde werkuren kan doen. 2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever, die de hierboven vermelde hem opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie. 07-04 Jenny Weijermanweg 15 07-04 Verrijn Stuartweg 5 VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie 10 mei 24 mei 7 juni 7 juni De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. .Filmvoorstelling: Ep un momento dado (Johan Cruijff) 29 april Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes zoekt voor de volgende vacatures vrijwilligers: - Gastvrouw/gastheer voor een inloophuis (148) - Medewerker Ouderen voor Ouderen Vraagbaak (147) - Coördinator en begeleiders voor kindervakantieweek 146) - Klusjesman/vrouw bij de opvang en huisvesting van mensen met een verstandelijk handicap(l45) - Diverse activiteitenmede- werker(s) 600 jaar Goes 144) - Receptioniste/telefoniste bij een belangenbehartigingsorganisatie voor patiënt en consument (140) - Regisseur voor een toneeluit- Overzicht Burgerlijke stand van 14-04-2004 t/m 22-04-2004 30 april Dr.WDreeslaan I I Indira Gandhilaan 34 23-04 Jacob Klaaijsenstraat I t/m 33 23-04 J.D.van Mellestraat I t/m 32A 23-04 Klein Frankrijk 19 23-04 Lange Vorststraat 65 23-04 Marijkestraat I t/m 36 Feniksproject: Werken aan de Feniksvogel en projecten op het Feniksplein Spoed of noodgevallen Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodge vallen kunt bellen met 06-53298141. Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook con tact opnemen met dit nummer. Voor verstoppingen in uw riole ring kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. Op vrijdag 30 april (Koninginne dag) en woensdag 5 mei (Natio nale Bevrijdingsdag) zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Wijzigingen ophalen huisvuil Op vrijdag 30 april 2004, KONINGINNEDAG, wordt geen huisvuil (REST in de grijze In 's-Heer Arendskerke heeft o.b.s "Schengehof" een gedenksteen geadopteerd bij de S.O.W-kerk. Belangstellenden zijn om 19.30 uur van harte welkom in zorgcentrum "Poelwijck" voor een korte bijeen komst. Om 19.55 uur worden er kransen gelegd bij de gedenksteen. Om 20.02 speelt een cornetblazer van "Excelsior" 's-Heer Arendskerke "The Last Post". Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen Podium 't Beest 21.00 uur Bibliotheek Goes oproepingskaart vervoegen bij de afdeling Burgerzaken in het stads kantoor van de gemeente Goes, waar hij op de dag van de kandi daatstelling (28 april 2004) als kie zer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 4 juni 2004. In Kloetinge wordt iedereen uitge nodigd deel te nemen aan de "Stille Tocht" naar de begraafplaats. Om 19.30 bent u welkom in Amicitia" voor een korte bijeenkomst. De route van woensdag 5 mei, BEVRIJDINGSDAG (GFT in de groene bak) van 's-Heer Arends kerke e.o. wordt gereden op donderdag 6 mei vanaf 07.00 uur. Podium 't 20.30 uur Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement is het een kiezer toegestaan zijn stem uit te brengen in een stembu reau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. schriftelijk verzoek Bij de afdeling Burgerzaken in het stadskantoor zijn kosteloos ver krijgbaar formulieren voor verzoek schriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 27 mei 2004, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (28 april 2004) als kiezer is gere gistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toege staan bij volmacht te stemmen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproe pingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. mondeling verzoek Na ontvangst van zijn oproepings kaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn 19-04 A.van Saksenlaan 13 19-04 Trumanstede 9106 I9-04 Verrijn Stuartweg I en 3 het verbouwen van de bedrijfspanden het plaatsen van een kozijn in de zijgevel het verbouwen van de woning het wijzigen van de gevel het bouwen van een serre het uitbr. woning en bouwen carport en berging het renoveren van het dak van de landbouwschuur het slopen van eind en tussenwoningen en bergingen het gedeeltelijk vernieuwen van de woningen 15-04 Veerweg 37 15-04 Zuidvlietstraat 65 15-04 Bereklauwerf I 22-04 Burgemeester Hackstraat 20 het uitbreiden van de woning H Roland Holstlaan 53 Hoofdstraat 26 Kapelseweg 57 en 59 22-04 Lange Vorststraat 6 vide het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning het gedeeltelijk slopen van de woning/schuur het vervangen van de dakbedekking het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het verwijderen van asbest houdende dakplaten het verwijderen van asbest houdende dakplaten het plaatsen van een magazijn het verbouwen van de winkelpui het verwijderen van asbesthouden de dakplaten het herbouwen van een berging het bouwen van carport en aanbouw het uitbreiden van de aanlegsteiger het bouwen van een schuur met stal 23-04 P.C.Quantstraat I t/m 37 het verwijderen van asbesthouden de dakplaten het uitbreiden van de woning De Spinne, Goese Polder do. vr. za. 14.00-17.00 uur en zo. hele dag za. 20.00-21.30 uur: Vuur-vogelpercussie in de Ronde Witte Tent (iedereen welkom) 15-04 Nazareth 17 15-04 Oosthavendijk 19 15-04 Sint Adriaanstraat 17 Kommil Foo. Cabaret/ kleinkunst in "Wolfijzers en Schietgeweren" Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl 5 mei 22-04 Merellaan 5 22-04 Veerweg 38 22-04 Veerweg 38 20-04 Dr.WDreeslaan 2 20-04 Nieuwe Rijksweg 2D 20- 04 Simon Carmiggeltlaan 4 21- 04 Blokjesplaat 3 4 mei Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) 07-04 Goese Meerlaan 44 07-04 Indira Gandhilaan 12 07-04 Indira Gandhilaan 14 07-04 Industriestraat 17 bak) opgehaald in Goes -Zuid. De gewijzigde ophaaldag is WOENSDAG 28 april vanaf 07.00 uur. 15-04 Dr.WDreeslaan 28 15-04 Grote Markt i-3 Gesloten Increpacion Danza, moderne flamencodaris 04 EVENEMENTEN IN GOES VAN 28 APRIL t/m 5 MEI 2004

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13