Provincie Zeeland Maand van de Vrijheid GLAZEN MEUBELEN Help Charlotte Geef wat van uw tijd Jaarverslag Commissaris van de Koningin dfeh (fHu£igKt ZONWERING/ROLLUIKEN/GARAGEDEUREN De vlag uit voor Europa Bevrijding Walcheren Geef kinderen met astma meer lucht 0 SHOWROOM: Astma Fonds Provinciale Staten ■■■Officiële Mededelingen ^■■■h schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Website www.zeeland.nl Economie en Mobiliteit Milieu Verkeer en Vervoer Vergunning Intree B.V Saneringsplan Anjelierstraat 5-7 (noordelijk gedeelte) te Goes Bodemverontreiniging Doelstraat 11/1 la te Oudelande MER-beoordeling ver betering glooiing Willem-Annapolder Commissaris van de Koningin drs. W.T. van Gelder noemt in zijn jaarverslag 2003 een bewogen jaar. Verkeersbesluit kruis punt Velluweweg - Nieuwe Rijksweg (N254) bij ’s-Heer Hendrikskinderen Commissie Ruimte vergadert voor het eerst op locatie Op maat gemaakt Ecologie en Water tel.: 0118-631437 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 16/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl GLASHANDEL MOERSTEE Nw. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge 0113-341688 Fax 0113-344062 www.moerstee.nl WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL. 0113-220173 Exclusieve modellen Bezoek onze showroom! Zaterdagmiddag gesloten Pagina 9 de Bevelander Woensdag 14 april 2004 Nieuws Foto: Anda van Riet. -'W Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Donderdag 15 april is het offi ciële begin van de Maand van de Vrijheid met de première van de voorstelling OverHit van de Zeeuwse theatergroep Kwark. Behalve theatervoorstellingen zijn er projecten voor het basisonder wijs onder de naam Tkanook- anders. Studenten van het ROC Zeeland kunnen meedoen met een fotowedstrijd over een vijftal thema’s. De Hogeschool Zeeland houdt een Hindoestaanse dag, die 's avonds voor de studenten van HZ-Cult een vervolg krijgt in de Cinema Middelburg. De schrijfster Veronica Touma- nova houdt lezingen op zeven Zeeuwse scholen en woensdag 5 mei vindt in Vlissingen de veer tiende editie van Bevrijdings festival Zeeland plaats met als thema ‘Vrijheid is kiezen én delen'. In de Straat van de Vrij heid, op het Arsenaalplein en de Zeilmarkt, zijn dan tal van activi teiten georganiseerd, zoals een discussieprogramma van Om- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Anjelierstraat 5-7 te Goes ern stig is en hebben met het sane ringsplan van Automobielbedrijf De Groene te Goes ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembe scherming). De beschikking ligt van 15 april tot en met 3 juni 2004 ter inza ge bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten hebben be sloten geen toepassing te geven aan een openbare voorberei dingsprocedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 juni 2004 een bezwaar- van 17 april tot eind mei een col lectie ‘Mail art’ te bewonderen. Alle activiteit staan in het teken van de vier vrijheden (Four Free doms) zoals die in 1941 zijn ge formuleerd door de Amerikaanse president Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van ge brek en de vrijwaring van vrees. Op 8 mei krijgt Kofi Annan de Four Freedoms Award in Middel burg. De Maand van de Vrijheid is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zeeland, het festival Cultureel Gekleurd (COS Zee land), het bevrijdingsfestival Zee land, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), Scoop, De Zeeuwse Bibliotheek en de Four Freedoms Awards. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben nader onderzoek In november 2004 zal het zestig jaar geleden zijn dat Walcheren is bevrijd. Van 30 oktober tot en met 6 no vember worden herdenkings bijeenkomsten georganiseerd voor veteranen die in 1944 mee gestreden hebben. De herdenking heeft dit jaar een bijzonder karakter. Niet alleen omdat het 60 jaar geleden is. Ook gezien de leeftijd van de veteranen mag worden aangeno men dat het de laatste keer is dat de bevrijding op zo’n uitge breide schaal wordt herdacht. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten akkoord te gaan met een subsi die van maximaal 17.125 in de organisatiekosten van de herden king. Gedeputeerde staten zijn van mening dat de uitbreiding op 3 mei door middel van het uitste ken van de vlag gevierd mag worden, maar het ziet geen reden permanent te vlaggen. Pas als Nederland het voorzitter schap van de Europese Unie op zich neemt - in de tweede helft van 2004 - zal de Europese vlag Als buiten die periode Europese vertegenwoordigers een officieel bezoek bréngen aan de provincie zal de vlag ook uitgehangen wor den. laten uitvoeren naar de verontrei niging van de bodem op de loca tie Doelstraat 11/1 la te Oude lande. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als een ernstig geval van bodemveront reiniging te beschouwen (artikel 29 Wet bodembescherming). De ontwerp-beschikking ligt van 15 april tot en met 14 mei 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borse- le, Stenevate 10 te Heinkens- zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17-20 uur. In de eerste plaats grijpt hij terug naar de nationale herdenking van de watersnoodramp van 1953 in Oude Tonge en in Ouwerkerk - het begin van het herdenkings jaar met als thema ‘herdenken, leren en vooruitzien'. Hij noemt ook de dag in september van afgelopen jaar voor de mensen die tijdens en na de ramp in 1953 hulp verleenden in zuidwest Nederland. Een gebeurtenis van een heel andere orde is de opening van de Westerscheldetunnel 14 maart door koningin Beatrix. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een verzoek ontvan gen inzake beoordeling van de MER-plicht ingevolge de Wet Milieubeheer van het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden voor het verbe teren van de gezette steenbekle ding van de Willem-Annapolder in de gemeente Kapelle. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben, afwegende dat de voorgenomen werken geen be langrijke milieugevolgen teweeg brengen en het gegeven dat voor de uitvoering van de werken een plan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering dient te worden opgesteld en goedgekeurd, be sloten dat voor uitvoering van de werken geen MER behoeft te worden opgesteid. Het betreffende besluit ligt van 19 april 2004 tot en met 14 mei 2004 ter inzage bij de de pro vincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het gemeentehuis van Kapelle op werkdagen van 9-12 uur en 14-16 uur. Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open, behalve indien u rechtst reeks in uw belang wordt getrof- Dualisme Het jaarverslag van de commis saris is tegelijkertijd het burger- jaarverslag. Deze verandering is het gevolg van het duale tijdperk dat na de verkiezingen van 2003 is aange broken. In het jaarverslag wordt voortaan aan de staten gerapporteerd over de kwaliteit van de dienst verlening en van de procedures op het terrein van burgerpartici patie. Belanghebbenden die van mening zijn rechtstreeks in hun belangen te zijn getroffen door het MER- beoordelingsbesluit kunnen tot en met 28 mei 2004 een bezwaar schrift tegen dit besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie Ruimte, Milieu en Water, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voor ziening vragen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. fen. Is dit niet het geval, dan kunt u uw bezwaren over dit beoorde- lingsbesluit kenbaar maken bij het uiteindelijke besluit, te weten de goedkeuring van het plan voor uitvoering van de werken o.g.v. artikel 7 van de Wet op de water kering. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Intree B.V. een vergunning Wet milieubeheer met voorschriften ter bescher- Veiligheid Ruime aandacht is er voor open bare orde en veiligheid. Dat geldt voor grensoverschrij dende projecten maatregelen te nemen om overstromingen te voorkomen (ESCAPE) en voor samenwerking op het terrein van openbare orde en rampenbestrij ding in de Euregio Scheldemond. In Zeeland zelf is er aandacht voor de veiligheid in de Wester scheldetunnel en op de Wester- schelde. Het jaarverslag is in te zien en te downloaden via www.zeeland.nl, klikken op Commissaris van de Koningin en vervolgens jaarver slag. Het is ook te bestellen bij het provinciaal informatiecen trum, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tele foon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. Het centrum is op werkdagen geopend van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. aanvragen voor en, in sommige gevallen, uitreiken van koninklijke onderscheidingen. De commissaris heeft ook wette lijke verantwoordelijkheid voor het toetsen van gemeentelijke ram penplannen en rampbestrijdings- plannen. Er waren in 2003 twee provin ciale rampenoefeningen en er is begonnen met een Zeeuwse risi cokaart, die uitgewerkt zal wor den tot een actuele provinciale kaart, die via het internet beke ken kan worden. ming van het milieu verleend voor het uitbreiden van een metaal/ kunststof recycling bedrijf aan de Haven 5 te Kamperland. De vergunning ligt van 15 april 2004 tot en met 26 mei 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voor straat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13- 15 uur en (na telefonische af spraak 0113-377362) in de avonduren. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen tot en met 27 mei 2004 tegen de vergunning be roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 28 mei 2004 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor- Commissievergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom voor het bijwonen van de vergadering. Indien u wenst in te spreken ver zoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de betreffende vergadering te mel den bij de commissiegriffier. Agenda: - Presentatie milieuhandhaving en professionalisering. - Presentatie over Deelstroom- gebiedsvisie. - Stand van zaken ProSes. - Rapport grensoverschrijdende luchtverontreiniging Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. In verband met de werkconferen tie ‘openbaar vervoer', onderdeel van de commissievergadering, zijn aanvangstijdstip en locatie gewijzigd. Gedeputeerde Staten van Zee land zijn van plan om verkeers maatregelen te treffen ter plaat se van het kruispunt Velluweweg - Nieuwe Rijksweg (N254) bij 's-Heer Hendrikskinderen. Het betreft: Het instellen van een rechts en links afslagverbod van de provinciale weg Nieuwe Rijksweg (N254) naar de Velluweweg, door plaatsing van de borden D6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersre- Agenda: - Burgerinitiatiefvoorstel inzake kwaliteit en vitaliteit van Walche ren in relatie tot de plannen over de nieuwe Rijksweg N57 en Rondweg Serooskerke Noord. - Enquête door Dorpsraad Schoondijke over Rondweg. - Voorstel inzake deelname in Stichting Grootschalige Basis- kaart Nederland-Zeeland. - Statenvoorstel Nota Ruimte voor vernieuwing verblijfsrecre- atie. - Werkconferentie ‘openbaar ver voer’. Sprekers uit België en Drenthe zullen hun visie toelichten op het openbaar vervoer. Aansluitend discussie. De provinciale website biedt u informatie over nieuws, bestuur en organisatie, Zeeland, digitaal loket etc. Maar ook informatie betreffende Provinciale Staten kunt u op deze site bekijken. Activiteiten van de door u geko zen leden, werkbezoeken en andere informatieve bijeenkom sten, samenstelling van commis sies, vergaderoverzichten en bij behorende documenten, pers berichten en nog veel meer is sinds kort opnieuw gerangschikt en onder Provinciale Staten een voudig terug te vinden. De leden van de commissie Ruimte komen op vrijdag 23 april om 09.00 uur in het gemeente huis van Hulst bijeen. Het thema archeologie staat deze vergadering centraal. Voor het eerst, sinds het dualis me op provinciaal niveau zijn intrede heeft gedaan,.vergadert een statencommissie in Zeeland op locatie. gels en verkeerstekens 1990. Afslaan van de Nieuwe Rijksweg (N254) naar de Westeweg en oversteken van de Westeweg naar de Velluweweg en vice versa blijft mogelijk. Het aanbrengen van een doorgetrokken dubbele streep, als bedoeld in artikel 76 van het RW 1990, in de as van de hoofdrijbaan van de Nieuwe Rijksweg (N254), van km. 10,530 t/m km. 10,740 en van km 10,750 t/m km. 10,850. Hiermee het verkeer verbieden elkaar onderling in te halen. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 mei 2004 schriftelijk of mondeling (na telefonische af spraak) hun zienswijzen ken baar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Infra structuur Vervoer, Postbus 524, 4330 AM Middelburg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). De Europese Unie wordt 3 mei uitgebreid met tien nieuwe landen. Europarlementariër M. Martens vindt dat een goede reden om vanaf die datum de Europese vlag permanent uit te hangen bij alle provinieehuizen Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. ir. S. Korman (tel. 0118-631158). Datum: wo 21 april 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: Margreeth Trimpe statencommissie@zeeland.nl Datum: ma 19 april 2004 Aanvang: 13.00 uur Locatie: Statenzaal, Pro vinciehuis Voorzitter: A.A.D. Saman Commissiegriffier: Annemieke Lobik statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631888 Het ontwerp verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt van 16 april 2004 tot en met 13 mei 2004 ter visie bij de direc tie Infrastructuur en Vervoer, Abdij 6, kamer B 3.06 te Middel burg en op het regiokantoor te Goes, Kloetingseweg 46, op werkdagen van 9-16 uur. Voor het inzien buiten kantooruren, het verkrijgen van een mondelinge toelichting en/of kopieën van ter visie gelegde stukken, kunt u contact opnemen met de heer J.A.A. Melaard, tel. 0118- 631038. Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze op de ontwerp-beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). w Zeeland Het aantal kinderen met astma is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Eén op de tien kinderen heeft astma. Charlotte is zo'n kind. Geef 90 minuten van uw tijd. Collecteer in de week van 10-15 mei. Geef lucht, geef leven. Bel (033) 434 12 95 of mail naar ikcollecteer(ó)astmafonds.nl Het totale overzicht van alle acti viteiten rond de Maand van de Vrijheid is te lezen op de website www.maandvandevrijheid.nl. roep Zeeland in de Spiegeltent en het maken van een reusachtig Schilderij van de Vrijheid. In de Drvkkery in Middelburg is Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet wordén gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 4 juni 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Abdij k k adviescentrum zonwering, rolluiken Glazen tafels, stoelen, vitrinekasten, spiegels Sinds het aftreden van Commis saris van de Koningin mr. F.J.M. Houben van de provincie Noord- permanent uitgaan. Brabant is de Zeeuwse commis saris de langst zittende in Neder land. Dit brengt de titel ‘doyen’ met zich: het voorzitterschap van de Kring van Commissarissen van de Koningin. Gemeenten Bij de burgemeestersaangelegen- heden is er vooral aandacht voor de gekozen burgemeester en bij de gemeentebezoeken voor zijn werkbezoeken aan de gemeenten Kapelle en Veere. Onderscheidingen De taken met betrekking tot het Koninklijk Huis bestonden voor namelijk uit het beoordelen van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9