Ai Live Copycat, Beef Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsielijn! 0900-821 24 11 (10 cent per minuut) &1 en Bief gemeente O 6 S venementen 30 april, markt Middelburg Koninginnedag concert Leed w A Openbare kennisgevingen I Beleidsplan Sociale Zaken 2004 Actie ’Een Ton voor Water' de Bevelander Pagina 15 Woensdag 14 april 2004 a I4 april 2004 Nationaal Epilepsie Fonds •advies en voorlichting •een informatief gesprek •brochures en boekjes Voor verdere informatie www.blof.nl of www.seventy-seven.nl Actie ‘Een Ton voor water’ 2004 Bestelbon regenton Kaarten a 5 verkrijgbaar bij de volgende verkoopadressen Afscheidsreceptie voor raadslid S. de Putter Drukkerij Middelburg, café Seventy Seven Middelburg, Maritiem Muzeeum Vlissingen, café Pubbles Goes (kaarten zijn niet telefonisch of via internet te bestellen) I 20 en 21 april 04 1 y Aanvang concert: 18.45 uur k I Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. z 9 EVENEMENTEN IN GOES VAN IS tlm 21 APRIL 2004 j Ondergetekende: Naam: I Adres: Postcode: Woonplaats: Bestelt: (aantal) Kunststof luxe Regenton 168 liter a 39,50 (aantal) Kunststof Regenton 220 liter a 26,50 (aantal) Kunststof Regenton 100 liter “Balkonton” a 37,50 (aantal) Regenton Vulautomaat a 9,- (aantal) Regenton Standaard a 15,- (aantal) Regenton raintainer balkonton 10 liter a 30,- I Aankruisen waar u voor kiest I Plaats: Datum: Handtekening: (Het inleveren van deze bestelbon verplicht tot afname) 18 april 10 mei KAPPEN VAN BOMEN INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN TER INZAGE ACCEPTATIE MELDING VERANDERING INRICHTING Monumentencommissie Op 6 april 2004 ontvingen wij van ■MM 16 april 17 april 9 9 OPSTUREN VOOR 19 MEI A.S. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 januari 2004 besloten het beleidsplan Sociale Zaken 2004 vast te stellen. In het beleidsplan worden de doelstellingen van het beleid op het terrein van de Wet werk en bij stand (WWB), de Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werk nemers (loaw) en de Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan digen (loaz) geformuleerd. Het beleidsplan omvat drie hoofd- Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING WONING DORPSSTRAAT 52 TE KATTENDIJKE. Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de woning Dorpsstraat 52 te Kattendijke. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmings plan Kattendijke, maar wel met een aanstaande herziening van dat plan. Burgemeester en wethouders zijn daarom van plan medewer king te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit arti kel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe ligt het verzoek vanaf 15 april 2004 vier weken ter inzage bij de publieksba- lie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 'een kapvergunning heeft verleend voor: Donkerstraat 42 te Goes: I Berk Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 13 april kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. Op donderdag 15 april a.s. neemt de heer S. de Putter, lid van de fractie van de SGP/ChristenUnie, afscheid als raadslid van de gemeente Goes. De heer De Putter was veertien jaar raadslid, waarvan de laatste twee jaar fractievoorzitter en voorzitter van de commissie Grondgebied. Om u in de gelegenheid te stellen om op informele wijze afscheid te nemen van de heer De Putter nodig ik u van harte uit voor een receptie op vrijdag 16 april 2004 vanaf 16.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. stukken: Preventie en bestrijding van misbruik, Armoedebeleid en Reïnte- gratiebeleid. De eerste twee hoofd stukken zijn qua tekst tot een mini mum beperkt, aangezien op deze onderdelen nog nieuw beleid ont wikkeld moet worden vanwege de invoering van de WWB (die met ingang van I januari 2004 is inge voerd). Zodra er in de loop van 2004 nieuw beleid wordt geformuleerd, zal het beleidsplan zonodig worden herzien. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Het bouwen van een serre Het samenvoegen van 2 woningen Het verbouwen van de woning I O Ik haal de ton(nen) zelf op tegen contante betaling op 12 juni 2004, bij het gemeentelijke terrein, Geldeloozepad I. I j U Ik wil de ton(nen) thuisbezorgd ad 7,50 voorrijkosten VERGADERDATA WELSTANDSIMONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie 26 april .(aantal) Houten regenton plm. 200 liter a 68,- (inclusief voorgeboord gat en los geleverd houten kraantje ter waarde van 12,50) Bal, Zoë Drost, Jerome Marco van der Scheer, Eva Elizabeth An Raas, Cornelis Lambertus en Voet, Monique Stephanie Slosse, Janice Imilia Spruit, Severina Hoogerland, Mina I 17 en 18 I opril 15 en 16 april 16 en 17 april 10 mei 24 mei 7 juni 7 juni De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Ter valcke 10.00 uur dorpshuis Wilhelmina-dorp (start) 13.30 uur Theater de Mythe 20.00 uur Theater de Mythe 19.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Zeelandhallen za. 12.00-18.00 uur zo. 11.00-18.00 uur Theater de Mythe 12.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Grote Markt (start) Auto Adria (finish) Podium 't Beest 20.30 uur Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur Ambachtscentrum Hollandse Hoeve maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Concert: Daryll-Ann Moss Seniorenkalender: Reisverslag over Vietnam van dhr. Marinussen Theatervoorstelling: Customized door Zusje Voogd Filmvoorstelling: Shouf Shouf Habibi Seniorenkalender: Fietstocht voor senioren Hassan's Angels cabaretprogramma 'Het gaat om het innerlijk' Koffieconcert Brassband Excelsior, Kloetinge Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling. Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 jaar). Reserveren gewenst Tel. 212031 Paranormaal- en SieradenBeurs Informatie: paraview.nl Filmvoorstelling: Ballo a tre Passi Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Vermeer International B.V. Nijverheidsstraat 20,4458 AV 's-Heer Arendskerke een melding voor het veranderen van het reparatie- en assemblagebedrijf van grondverzetmachines: De verandering houdt in dat: I loods buiten gebruik wordt gesteld (verhuurd aan derden); de opslag van olieproducten wordt verplaatst de dieselolietank naar binnen is verplaatst; de werkplaats is verplaatst; het (vm) kantoor in gebruik is als lesruimte; er een spuitcabine (in een loods) is verplaatst er een (open) gasflessenópslag is gerealiseerd; de (vergunde) metaalreinigingslijn niet in gebruik wordt genomen. Deze veranderingen leiden niet tot een andere inrichting of tot ande re of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen voldoen aan de voorschriften verbonden aan de verleende milieuvergunningen d.d. 26-08-1999 en 21-02-2001. De ver gunningen hoeven naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. Inzage Tijdens de bezwaar/beroepstermijn liggen de stukken ter inzage/ Bezwaarlberoep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes onder vermelding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 21 18,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Gehuwd: 06-04-2004 Overleden: 30-03-2004 01-04-2004 02-04-2004 Overzicht Burgerlijke stand van 30-03-2004 t/m 06-04-2004 VOOR GOEDE DOELEN Goes doet weer mee met de actie ‘Een Ton voor Water’. De actie, een initiatief van het centrum voor internationale samenwerking COS Zeeland, wil het bewuster en zuini ger omgaan met (leiding)water sti muleren. 20 april Geboren: 03-04-2004 04-04-2004 06-04-2004 enorm terwijl in de 21 april Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). Goed voor u en voor het goede doel Inwoners van onze gemeente kun nen voor een aantrekkelijke prijs een kunststof of houten regenton aanschaffen. Water is de bron waarop we zuinig moe ten zijn. Nu al gebruiken we per persoon 130 liter lei dingwater per dag. Het waterverbruik neemt wereld wijd toe water toekomst steeds schaar ser zal worden. Wie via deze actie een waterton aanschaft, krijgt daarbij een brochure die verschil lende aspecten van het gebruik van water belicht. Van elke ton gaat, via de ontwikke lingsorganisaties Novib, vijf euro naar een drinkwaterproject in Ban gladesh. Dus: door het besparen van kostbaar drinkwater hier in Goes helpen we samen mensen in Bangla desh aan schoon en veilig drinkwa- 15 april Podium 't Beest 21.00 uur fc Theater de Mythe Teatro Flamenco de la Tati gratis inleiding: 19.00 uur met de Flamenco-opera 'Madre' Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 k k (5 april 21 april 05-04 Ravensteinlaan 65 05-04 Oudelandseweg 8 05-04 Willemsstraat 37 Frank en Rene.Groothof en Erna Sassen met 'Dé broertjes en de strijd om de ring! (leeftijd vanaf 7 jaar) Toneelvereniging 'Heer Hendrik' speelt de voorstelling: 'Bedden' •'K Heer Hen3rikhuis, 's Heer Hendrikskinderen 20.00 uur ZLM tour/ Arjaan de Schipper troffee wielerwedstrijden. Informatie: www.zlmtour.nl Bestellen vóór 19 mei Er is keuze uit 4 typen kunststof regentonnen en I houten ton. In de hal van het Stadskantoor, het Land bouwcentrum en de bibliotheek staan de tonnen opgesteld. Tijdens openingstijden kunt u ze bekijken. Tot 19 mei kan de ton besteld wor den met de bon hiernaast. De bestelbon vindt u ook op de site van de gemeente. Op 12 juni kunnen de tonnen tegen contante betaling afge haald worden. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij mevrouw H. Lous van de afdeling Milieu, telefoon 249716 en op de site van de gemeente www.goes.nl onder het kopje Actueel. De actie wordt ook in andere provincies gevoerd. Er is een landelijke actie- website: www.eentonvoorwater.nl. Op de Zeeland-Bangladesh site (www.zeeba.nl/tonwater.html) vindt u ook informatie over het doel van het Zeeuwse project. ter. De gemeente Goes verloot bovendien per 50 stuks bestelde tonnen I ton. Als u de gelukkige bent, ontvangt u de bestelde ton gratis. De burgemeester van Goes, drs. D.J. van der Zaag ■••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Bibliotheek Goes 14.00 - 15.00 uur 9 9 9 9 9-9 9 9 9 9 9 ^'^9'9^9 9 9--> Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl 17 april 17 april k 15 april k 15 april 05-04 A. van Saksenlaan 13 05-04 Villa Novastraat I Het dichtmaken van de carport Het verwijderen van asbesthoudende beplating 05-04 H. Roland Holstlaan 53 Het plaatsen van een dakkapel 05-04 Kievitlaan 64 Het tijdelijk plaatsen van een bouwbord 05-04 J. Willem Frisostraat 3 Het uitbreiden van de woning 06-04 Albert Plesmanweg 6 Het verwijderen van asbesthoudende dakbeplating 06-04 Albert Plesmanweg 6 Het vervangen van de dakbedekking 06-04 Grote Markt 5 Het vervangen van de voorgevelkozijnen aanvang: 20.00 uur O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15