Provincie Zeeland Milieutijdingen Euregio Tuinen Éi J Klachten vliegveld Schermen knikarmschermen compleet gemonteerd B.v. 400x250 cm vanaf 595,- zelf doen: 420,- In Goes zijn geen verkeersproblemen Ruimte Commissie van Onderzoek Sociale en bestuur lijke zaken Provinciale Staten ■■■Officiële Mededelingen kiptóvqSL Milieu ESPPJT Timberland REPLAY qattino X öj DA S Partij van de Arbeid Wat doe je op de poli in het ziekenhuis? Saneringsplan Van Tilburghstraat 8 te Driewegen 38,68 46,25 54,42 71,98 91,05 122,22 153,40 184,57 215,74 246,92 278,09 309,27 31,18 16,31 1,51 1,80 2,12 2,81 4,77 5,98 8,41 9,63 10,85 12,06 1,22 0,64 40,19 48,05 56,54 74,79 94,60 126,99 159,38 191,77 224,15 256,55 288,94 321,33 32,40 16,95 Agenda: Agenda: 12.30 uur en van 13.30 tot Tel. 0118-631265 Tel. 0118-631265 Verhoging provinciale opcenten op de Motor rijtuigenbelasting 2004 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 12/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl DVZ Zonwering Tel. 0113-23 30 87 Mexx Binnenkort stelt de gemeenteraad van Goes het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vast. Sommigen vinden de verkeersafwikkeling rondom het cen trum van Goes een ramp. Anderen zeggen dat er - in vergelijking met overig Nederland - nauwelijks een probleem is. Noem de knelpunten en wij zullen hier rekening mee houden. Wat is uw mening? Reageer op deze stelling via onze forumpagina www.goes.pvda.nl. Ook kunt u over deze stelling stem men op onze webpoll. Geen internnet? Stuur dan uw reac- tie naar PvdA-Goes, B Antwoordnummer 717, 4460 B WB Goes (postzegel niet H nodig). 0- 550 kg 551- 651 kg 651- 751 kg 751- 851 kg 851- 951 kg 951-1051 kg 1051-1151 kg 1151-1251 kg 1251-1351 kg 1351-1451 kg 1451-1551 kg 1551-1651 kg 1651 kg en meer per 100 kg Idem motcren In milieutijdingen aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimte, natuur, milieu en water. BHMI i ve r s e n KIR ROYALE VLAAI VAN 9.9$ VOOR HiUILiri-VILAAIi MO Woensdag 17 maart 2004 de Bevelander Pagina 9 Nieuws Euregio Tuinen Oostburg Volgende vergadering 23 april. Volgende vergadering 26 april. (bedragen in euro's per jaar tenzij anders vermeld) BEVELANDEN COnvERSE Hupsakee www.omoda.nl ICHOIN l»ll AOCMT De Staten der Provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedepu teerde Staten van 8 juli 2003, gelet op de artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet, besluiten het aantal ten behoeve van de provincie Zeeland te hef fen opcenten op de Motor- Gedeputeerde Staten van Zee land maken gelet op artikel 136 van de Provinciewet bekend dat de Staten van deze provincie in hun vergadering van 11 novem ber 2003 het aantal opcenten op de hoofdsom van de Motor rijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2004 hebben vastgesteld op 69,3 opcenten. Een speciale werkgroep van de Commissie van Onderzoek heeft in haar eindverslag geconclu deerd dat aan een aantal zaken van het project is voldaan. Er is sprake van een concrete en meetbare doelstelling en ook de regelgeving voor de Europese subsidie is nagekomen. Andere zaken vragen nog om een oplos sing. Door de te late oplevering, die mede veroorzaakt is door de slechte weersomstandigheden in 2002, zijn subsidiebedragen mis gelopen en de financieringspro blemen zijn pas in de eindfase duidelijk geworden. De verweven heid van toenmalige bestuurs leden van de stichting en de be trokken bedrijven lijkt groot. Uit de reactie van het huidige col lege van Gedeputeerde Staten (GS) blijkt dat het de bevindingen van de werkgroep onderschrijft en een aantal acties wil onder nemen. Volgens GS kan pas na het toe ristenseizoen 2004 goed geme ten worden of het project aan de doelstelling voldoet. Financieel beheer Op basis van de bevindingen wordt voor het provinciaal finan- Toelichting: De provincie Zeeland heeft het tarief van de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2004 vastge steld op 69,3. Het nieuwe tarief is aangepast aan de geraamde inflatie met 3,9%. In de bijlage zijn voor de verschillende ge- wichtsklassen van auto’s en voor motoren de nieuwe provinciale tarieven opgenomen. Een voor lichtingsbrochure van de belas tingdienst met betrekking tot de tarieven is verkrijgbaar bij post kantoren en bibliotheken etc. Op de website van de belasting dienst (www.belastingdienst.nl) is cieel beheer in het algemeeen voorgesteld de afdeling Finan cieel Economische Zaken (FEZ) voortaan vroegtijdig te betrekken bij gecompliceerde voorstellen en ontwikkelingen met grote finan ciële consequenties. Om een mogelijke belangenver strengeling te voorkomen is bij de wijziging van de Algemene Subsidie Verordening Zeeland opgenomen dat het college kan bepalen of aanbesteed moet wor den. Om te voorkomen dat verorde ningen niet goed worden nage leefd, moet in een dossier wor den vastgelegd wat de taken van de provincie zijn en welke conse quenties verbonden worden aan het niet goed naleven van vastge legde bepalingen. Bovendien moet bij subsidies van meer dan €250.000 een project opzet ingediend worden en eens per half jaar moet een voort gangsrapportage aan het college van GS gestuurd worden. Het college hoopt dat de Com missie van Onderzoek in haar vergadering van 22 maart kan instemmen met hun reacties op het eindverslag. Gegeven te Middelburg, 24 febru ari 2004. Gedeputeerde Staten voor- noemd, drs. W.T. Van Geldervoorzitter. mr. L.J.M. Verdult, griffier. Dit besluit treedt per 1 april 2004 in werking. eveneens de nodige informatie te vinden. Op deze website is ook een model te vinden om te bepa len welk bedrag men in totaliteit aan Motorrijtuigenbelasting is ver schuldigd. Telefonische klachten over het vliegverkeer kunnen doorgege ven worden op nummer 0113- 670018. Schriftelijke klachten kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de com missie, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Verhoging motorrijtuigenbelasting voor de verschillende gewichtsklassen van auto’s per 1 april 2004 Gewichtsklasse- in kg Tarief provincie tot 1 april 2004 3,55 7,20 teelten, maar er worden relatief veel gewasbeschermingsmidde len gebruikt. De provincie wil via de stichting Mineralen en Middelen Meester een project beginnen dat gericht is op duur zame teelt van biologische bloembollen. Om het gebruik van biologische bollen te bevorderen geeft de provincie aan drie gemeenten die een Bollenbandcontract aangaan een aankoopsubsidie van maximaal 250 euro. Als eerste heeft de gemeente Goes hiervan gebruik gemaakt. In de Kanaalzone ondervinden de bewoners nog altijd hinder door de industrie. De provincie blijft het als een uitdaging zien de communicatie van industrie en provincie richting bewoners zo helder en open mogelijk te laten verlopen, zodat door wederzijds begrip de hinder zoveel mogelijk beperkt kan worden. De ontheffing voor de jacht op smienten, kolganzen en grauwe ganzen die door Gedeputeerde Staten is verleend wordt nader toegelicht. Verder is er aandacht Het februarinummer van Milieu tijdingen kan worden besteld bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Post bus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail- adres infocentrum@zeeland.nl. Wie een abonnement wil kan dat daar ook opgeven. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben de ernst van de bodemverontreiniging en het saneringsplan vastgesteld inzake de locatie Van Tilburghstraat 8 te Driewegen. De commissievergaderingen zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom voor het bijwo nen van de bijeenkomst. Indien u wenst in te spreken ver zoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering aan de commissie griffier door te geven. Datum: vr 19 maart 2004 Aanvang: 09.00 uur - Gedachtewisseling inzake wen selijkheid onderzoek naar aspecten waar initiatief- en startvoorstellen aan moeten vol doen. - GS Reactie op rapport Commis sie van Onderzoek inzake Eu regio Tuinen. De commissie van Onderzoek onderscheidt zich van de vier commissies. De specifieke taakopdracht is het toetsen van uitvoering van provinciaal beleid. - Statenvoorstel startnotitie Jeugdbeleid. - Statenvoorstel incidentele subsi die ICT Zeeuwse Bibliotheek. - Statenvoorstel representativi- teits- en bekostigingsverklaring Omroep Zeeland. - Initiatiefvoorstel van de leden Timmermans en Wiersma inza ke bestuurlijke inrichting van het Waterbeheer. - Initiatiefvoorstel van de leden De Koster en Luijendijk-Berg- werf: Onderzoek naar brede belangenafweging Zeeuwse Waterschappen betreffende het wegenbeheer. Ontdek het tijdens de landelijke open dag van de zorg. Voor deelnemende instellingen bij u in de buurt, kijk op de website. U bent van harte welkom! Zaterdag 20 maart, www.opendagzorg.nl Bij het overzicht behoort nog de volgende toelichting: - Alle bedragen voor auto’s zijn op jaarbasis exclusief betalings- korting. Bij betaling per jaar wordt door de belastingdienst een korting toegepast van €12,00. - Het tarief voor motoren is onaf hankelijk van het gewicht. De belastingdienst komt tegemoet aan het feit dat veel motorrij ders seizoen-weggebruikers zijn. Indien voor een heel jaar vooruit wordt betaald, is slechts het tarief voor een half jaar ver schuldigd. Het bedrag ad 16,95 is het bedrag voor een half jaar. - De belastingdienst rondt het tarief af op gehele euros. - Voor overige categorieën als bestelauto’s, bussen en vracht auto’s worden geen provinciale opcenten geheven. Wie klachten heeft over het vliegverkeer van vliegveld Midden-Zeeland kan hiervoor terecht bij de havendienst van het vliegveld. Deze dienst zorgt voor registratie en beant woording van de klachten. Het is van belang dat bij de klacht een aantal specifieke zaken gemeld worden. Het gaat daarbij om het registratie nummer van het vliegtuig, de kleuren en het exacte tijdstip. Zonder deze gegevens is het nagenoeg onmogelijk te ach terhalen welk vliegtuig de klachten veroorzaakt heeft. Hierdoor kan ook geen actie worden ondernomen. De inge diende klachten worden door gegeven aan de “Commissie 28 luchtvaartwet”. De procedure voor het afhan delen van de klachten en de werkzaamheden van de com missie staan beschreven in een folder. Deze folder kan worden aange vraagd bij de betrokken ge meenten: Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere en het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118- 631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is nu nog geopend van 9.30 tot 16.30 uur, maar zal binnen kort ook tussen de middag be reikbaar zijn. De ingangsdatum zal in deze rubriek bekend gemaakt wor den. GOES: Gasthuisstraat 6, 0113-250139 VLISSINGEN: Aagje Dekenstraat 12c, 0118-430155 MIDDELBURG: Lange Viele 14, 0118616566 ZIERIKZEE Havenplein 13 GOES, Lange Vorststraat 70 VLISSINGEN Walstraat 102 HELLEVOETSLUIS Struytsehoeck 44 Datum: ma 22 maart 2004 Aanvang: 18.00 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: T. van Oosten- brugge Commissiegriffier: Alma van Wallenburg statencommissie@zeeland.nl Datum: vr 19 maart 2004 Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. NI. Ie Roy Commissiegriffier: Margreeth Trimpe statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631437 Agenda: - Statenvoorstel procedurevoor- stel streekplanherziening West Zeeuwsch-Vlaanderen. - Statenvoorstel vaststellen hoofdlijnen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. - Notitie inzake stand van zaken huisvesting statushouders. - Nota voorontwerp wijziging Landschapsverordening Zeeland 2001. - Statenvoorstel Impuls herstruc turering en transformatie van bedrijfsterreinen. Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: mw. H.A. Polder- man-Martin Commissiegriffier: Alma van Wallenburg statencommissie@zeeland.nl voor nieuwe reinigingstechnieken van bodem en grondwater van de voormalige vuilstortplaats in de kleine Huissenspolder bij Ter- neuzen. De stichting Mineralen en Midde len Meester heeft een stoplicht- kaart voor gewasbeschermings middelen uitgereikt aan akkerbou wers. Hiermee wordt het voor de akker bouwers mogelijk een keuze te maken uit verschillende middelen, zodat de schade aan het milieu beperkt kan worden. Het laatste artikel gaat over toe zicht bij bodemsaneringen. Aan vankelijk was de bedoeling de bodemsaneringen zo snel moge lijk af te ronden, maar door het grotere aantal verontreinigde locaties en bezuinigingen van het Rijk is de afronding van de opera tie opgeschoven van 2023 naar 2030. Aangezien de provincie belast is met het toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen zijn de controles geïntensiveerd. Als onderdeel van de handhaving- strategie heeft de provincie een nota vastgesteld: Bodemsanering en Grondstromen, Nalevingplan en Toezichtplan 2003-2007. De komende tijd zal veel energie gestoken worden in het verbete ren van de communicatie met de Zeeuwse handhavingspartners. Zo kan de pakkans van fraudeurs worden vergroot en gaat van het toezicht een betere preventieve werking uit. Hoofdstraat 51 Kruiningen www.zeepoort.nl SHOES w Zeeland Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer J. Olijslager (tel. 0118-631790). Volgende vergadering 23 april. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg RIDDERKERK, St. Jorisplein 41 MIDDELBURG, Lange Delft 68 MIDDELHARNIS, Westdijk 62 De PvdA-raadsleden in Goes, van links naar rechts: Judy Hooymeyer, Henk Hoogerland, Marian van Heugten, Frits de Kaart en Bram van Overbeeke. De dienst Landelijk Gebied begon in januari met de aanpak van wateroverlast op de Kop van Schouwen. Een moeilijk karwei omdat met veel belangen rekening gehouden moet worden. De bewoners wil len droge voeten houden, er moet voldoende drinkwater zijn voor bewoners en recreanten en er moet voorkomen worden dat het zoute water te ver opdringt. Bovendien moet vedroging van de natuur worden tegengegaan. Een artikel is gewijd aan de aan koop van het KSG-terrein door de gemeente Vlissingen. De provin cie heeft een belangrijke rol gespeeld om het lange en inge wikkelde proces tot een goed einde te brengen. Hoe de provincie, samen met de gemeente en het rijk, dit terrein wil veranderen in een goede woonlocatie, waarin ook het mari tieme verleden een rol blijft spe len is te lezen in een uitgebreid artikel. In Zeeland komt steeds meer bol lenteelt. Dat betekent een welko me aanvulling op de traditionele Verhoging Tarief provincie per 1 april 2004 vanaf 1 april 2004 rijtuigenbelasting per 1 april 2004 vast te stellen op 69,3. De beschikking ligt van 18 maart tot en met 29 april 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borse- le, Stenevate 10 te Heinkens- zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17.00-20.00 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 april 2004 een bezwaar schrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking wordt 30 april 2004 van kracht, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat ver zoek is beslist. Abdij - ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIEREN. -j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9