w gemeente^jOGS venementen Leed ^Openbare kennisgevingen f 14 Steunpunt Vrijwilligerswerk Wat doet de gemeente dit jaar bij u in de buurt? Schoolkinderen planten bosplantsoen op speeleiland dorp de Knelpunten Top 4 is. Wer- Ouverture ken met zo'n Top 4 is voor de gemeente een vorm van prioritei ten stellen, waar u rechtstreeks invloed op hebt. Die Top 4 wordt Het leven van een jampotje Vergadering raadscommissies 17 maart 2004 I A t Mr I 1 Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. EVENEMENTEN IN GOES VAN I8TIM 24 MAART 2004 18 maart glas- 19 maart Stoffenbeurs 9 maart Bibliotheek Goes Herstraten van de omgeving hoort bij het verbeteren van de leefbaarheid 20 maart 23 maart 24 maart 24 maart 23 maart 24 maart INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN 12-03 Bachlaan 15 GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 12-03 Mondriaanstraat 4 en 6 12 DAGEN REGELING HORECA 2004 Monumentencommissie KAPPEN VAN BOMEN 13 april 12-03 het vervangen van de garagedeur TER INZAGE Burgemeester en wethouders van Goes 4 20 maart 20 maart 21 maart a van Hemert, Rachel Paulina Poot, Jacob Franke, Cornells Jan de Molenaar, Geertruida Zuurveld, Pieternella Hendrika Duinkerke, Pieternella Jonker, Jannetje Neeltje Schoffelmeijer, Euphemia Paulina Antonia Hijmans, Roelof van Capelle, Petrus Johannes de Voogt, Johannes Sinke, Jannetje Cathalina Fortrei, Maria Elizabeth Kleinepier, Leijn Jan Sturm, Adriaan Lindhout, Maatje Jacoba Christina van Rooijen, Mees Corné Blok.Yordi de Winter, Kris van Overbeeke, Milan 21 en 24 maart 18 en 21 maart ROC Zeeland, Goes Theater de Mythe 20.00 uur Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Ter valcke, 10.00 uur Zeelandhallen 9.30-16.30 uur Grote Kerk 20.00 uur Theater de Mythe 12.00 uur Podium 't Beest 14.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Sportpunt Zeeland 9.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 21.00 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Filmvoorstelling: Japón Seniorenkalender: Cursus gezond ouder worden Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling, Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 jaar). Reserveren gewenst: tel. 212031 Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Filmvoorstelling: White Oleander Seniorenkalender: mevrouw Minnaard vertelt over Zeeuwsche Allerlei Boekenweek. Thema: Frankrijk Lenteconcert van Het Zeeuws Orkest, met werken van Weber, Brahms en Schumann Kinderfilm: Pietje Bell 2 Guus Meeuwis. Theaterconcert Seniorenkalender: Wandelmorgen voor senioren Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Concert: Mimirock Bambix Onbekende talenten, tijd over, zin in iets anders, ervaring opdoen, de sleur doorbreken? Zet u dan in als vrijwilliger.Wij beschikken over een vacaturebank met een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk. Maar ook wanneer u op zoek bent naar vrijwilligers kunt u bij ons terecht. Wij bemiddelen zoveel mogelijk op maat. Voor de volgende vacature’s zoeken wij geschikte kandidaten: - Voor een school die een musical op wil voeren zijn wij op zoek naar een regisseur. Met een kleine groep kinderen, de scènes/ teksten en de liedjes oefenen. - De scouting is op zoek naar een jeugdbegeleider. Taken zijn bedenken, leiden en begeleiden van jeugdactiviteiten. - Radio-omroep assistent gezocht om in teamverband een radio programma samen te stellen. - Voor een beschermde Woon- Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in overleg met de Kon. Horeca Nederland, afd. Goes hebben besloten de vol gende collectieve festiviteiten in 2004 aan te wijzen: horecabeurs 2 dagen), 29 april (Koninginnenacht), Dancetour, Bluesroute en 24 december. Op deze 6 dagen gelden de (geluids)voorschriften l.l.l, 11.5, 11.7 en 1.1.8 van de Bijlage van het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet. De exploitant is overigens wel gehouden om overmatige hinder te voorkomen, zoals is vastgelegd in door burgemeester en wethou ders vastgestelde beleidsregels. Verder is het de exploitant van een horeca-inrichting toegestaan om maximaal acht incidentele festiviteiten in de inrichting per kalenderjaar te houden, waarbij genoemde geluidsvoorschriften eveneens niet gelden en overmatige hinder dient te worden voor komen De exploitant die een incidentele festiviteit wil houden moet ten minste twee weken voor de aanvang burgemeester en wethouders daarvan in kennis stellen met een daarvoor beschik baar te stellen meldingsformulier. Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenpar keerplaats te hebben aangewezen aan het Colijnhof te Goes. Het scheidingsproces Als de glasbakken vol zijn, worden ze geleegd door speciale vrachtwa gens. In die vrachtwagens zitten ook vakken, net als in de glasbak, zodat het groene glas gescheiden blijft van het witte en bruine glas. Het glas gaat naar de glasverwerkingsinstalla tie. Daar wordt het glas schoonge maakt. Doppen, dekseltjes, papier en plastic worden verwijderd. Speci- Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij bij besluit van 9 maart 2004, op grond van de Marktverordening Goes, de Branche- indeling en de Regels voor standwerkers op de weekmarkten in Goes hebben gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het opheffen van de standwerkersplaats op de Goese zaterdagmarkt. Het besluit treedt in werking op I april 2004. Het besluit is opgenomen in het Register van algemeen verbindende voorschriften onder volgnummer 342. Dit register ligt ter inzage bij de publieksbalie. Informatie over de weekmarkten kan worden ver kregen op de afdeling bestuurszaken, telefoon 0113 249612. OPHEFFING STANDWERKERSPLAATS ZATERDAGMARKT GOES Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: - Kloetingseweg 7 te Goes: I Spar - Evertsenstraat 100 te Goes: 35 bomen i.v.m. uitbreiding school - 's Gravenpolderseweg 54 te Goes: I Spar En voor de volgende gemeentelijke bomen: - Schumanstede te Goes: 3 stuks Acacia, I Esdoorn en I Es i.v.m. herinrichting Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 16 maart kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. 't Hart plaatst eerst de 'laatste' boom en daarna gaan de ongeveer zestig kinderen de toekomstige speelbosjes plaatsen, tweehonderd stuks zogenaamd 'bosplantsoen'. Na afloop krijgen de kinderen warme chocolademelk en een aan denken. “Afval, haal eruit wat erin zit!" is een project van provincie Zeeland, O.LA.Z. en alle Zeeuwse gemeenten. Het doel is dat Zeeuwen over twee jaar 20% meer van het huishoudelijk afval scheiden. VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERIODE VAN 08-03 TIM 12-03-2004. het uitbreiden van de woning het bouwen van een schuur het plaatsen van een reclame bouwbord het bouwen van een berging/garage en bijkeuken het verhogen van de aanbouw het wijzigen van de garagedeur het plaatsen van een kunstwerk het uitbreiden van de woning het slopen van het pand t/m 20 maart 09-03 11-03 11-03 11-03 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur: dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het uitbreiden van de woning het intern verbouwen van de winkel het wijzigen van de garage in bijkeuken het uitbreiden van de woning Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 21 18,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 vorm zijn we op zoek naar een begeleid(st)er computeren. Taken zijn: de bewoners op weg helpen bij het computeren, zoals Internet en het “optuigen” van 2e hands computers. - Binnenkort is er een medewerker voor het museum winkeltje in Hoedekenskerke “Winkeltje van Wullempje” nodig. Wilt u nostalgie niet verloren laten gaan? Stelt u zich dan zo snel mogelijk beschikbaar. Voor meer informatie of meer vaca ture’s kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen kunt elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur bij ons terecht of anders op afspraak. Zaagmolen straat 3, 4461 BK Goes. Telefoon 253171/253157, e-mail n.elkhattabi@smwo.nl of t.dekoning@smwo.nl Overleden: 28-02-2004 05-03-2004 05-03-2004 05-03-2004 06-03-2004 06-03-2004 07-03-2004 07-03-2004 08-03-2004 08-03-2004 08-03-2004 09-03-2004 10-03-2004 10-03-2004 10-03-2004 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 voorstelling: 'Hoezo Bang!' Koffieconcertdo< Ons Genoegen' uit Kapelle (toegang gratis) somstandigheden. Vandaar dat de gemeente er graag aan meewerkt om in de wijk- en dorpsbladen gere geld wat uitgebreider en actueler in te gaan op de plannen in uw woon omgeving. Het jaar 2004 is nog pril, maar toch kijkt de gemeente al naar 2005. Ook in dat jaar zal de leefbaarheid van uw woonomgeving verbeterd wor den. Om in ieder geval de meest urgente zaken aan te pakken, hoort de gemeente graag wat per wijk of Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Op 24 maart is het Nationale Boomfeestdag. Dit keer gaan kinde ren van groep acht van de basis- 24 maart De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergade ringen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpak ket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en op dinsdag- en woens dagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de publieksbalie in het stads kantoor. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. Ambachtscentrum I Höllandschë Hoeve (achterkant) 13.30-20.00 uur satie, die uiteraard gevoed moet worden door de bewoners. Heeft u knelpunten of suggesties, zoek dan contact met het bestuur van uw bewonersorganisatie of ga naar de ledenvergadering en laat daar uw stem horen. Jeugdtheaterhujs speelt de lor 'Harmonie Dinsdag 23 maart om 19.30 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuille wethouder Linssen Mededelingen en informatie: a. vergaderstukken Culturele Raad Goes van 17 februari 2004; b. collegebesluit m.b.t. kunstwerk in Wolphaartsdijk. Voorstel tot het vernieuwen van de huisstijl (onder voorbehoud). Portefeuille wethouder Van Ewijk Mededelingen en informatie: a. vergaderstukken algemeen bestuur Samenwerkings verband 18 februari 2004; b. nieuwsbrief pilot afstemming jeugdbeleid-jeugdzorg Ooster- schelde februari 2004; c. brief Goese Mixed Hockey Club aan gemeenteraad over aanleg 2e kunstgrasveld; d. collegebesluit m.b.t. veiligheids Geboren: 04-03-2004 05-03-2004 05-03-2004 06-03-2004 07-03-2004 Zuidweg 9A het plaatsen van een Meeting Point Abbekindersezandweg 2 het plaatsen van een berging Adenauerstede 4331 Sint Adriaanstraat 17 Veel mensen scheiden hun glas al van het restafval en gooien het net jes in de glasbak. Toch verdwijnt er jaarlijks nog vijf kilogram glas per Zeeuw in de grijze container. Zonde! Die vijf kilo bestaat met name uit de kleinere glazen verpak kingen, zoals parfumflesjes, glazen kruidenpotjes en glazen potjes waar medicijnen in hebben gezeten. Die mogen dus gewoon in de glasbak! onderzoek Goese Polder; e. rapport Stichting Blijf van m'n Lijf Zeeland. f. beantwoording vragen van raadslid A.J. de Kok over buitensportaccommodaties. Beschikbaarstelling van een krediet voor de inrichting van een skatevoorziening in Goes-Zuid. Portefeuille wethouder ’t Hart Mededelingen en informatie: a. nieuwsbrieven van SZW en DIVOSA van februari 2004; b. collegestandpunt over inkoop reintegratietrajecten en onder steuning ESF 2004. Bespreking beleidskeuzes over de Wet Werk en Bijstand. Beschikbaarstelling van een krediet voor de eerste inrichting van de school voor speciaal basis onderwijs de Tweern. Welstandscommissie 29 maart 13 april 26 april De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Waarom glas scheiden? Door gebruik te maken van scherven uit de glasbak, zijn bij de productie van nieuw glas minder natuurlijke grondstoffen nodig. Elke kilo scherven bespaart ongeveer 1,2 kilo natuurlijke grondstoffen, die bestaan uit zand, kalk en natrium of kalium, uit. Een lege glazen verpak king is dus geen afval, maar een grondstof! Daarom is het belangrijk dat glas in de glasbak verdwijnt. De glasbak, haal eruit wat erin zit! gemaakt door de bewonersorgani- scholen pcbs 't Noorderlicht en de prof. dr. Kohnstammschool op het speeleiland in de wijk Ouverture aan de slag. Eerder zijn hier al vijfen twintig bomen geplant. Wethouder ale machines breken het glas in klei ne stukjes. De scherven worden vervolgens op het terrein gestort. Daar doet de natuur haar werk: bacteriën breken de organische resten van voedsel en drank af. Na dit proces gaan de zuivere glas scherven naar de glasfabriek. Daar worden de scherven versmolten en maken ze er nieuwe potten en fles sen van. Zo is de cirkel weer rond. Theater de Mythe 20.00 uur i j Podium 't Beest 15.00 uur 08-03 Dorpsstraat 52 08-03 Veerweg 37 09-03 De Spinne 1145 t/m 1149 09-03 Nieuwe Rijksweg 47 23 en 24 maart Donderdag 25 maart om 19.30 uur: Commissie Middelen: Portefeuille burgemeester Mededelingen en informatie: a. stukken over vergaderingen de Brandweer Goes en de politie b. brandweerstatistiek 2002; c. stand van zaken gebruiks vergunningen; d. stand van zaken bluswater- voorziening; e. stukken Bestuurlijk Platform de Bevelanden; f. collegebesluit m.b.t. aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer; g. collegebesluit m.b.t. jaarverslag VEVO-project 2002-2003; h. collegebesluit m.b.t. evaluatie Project (brand)veiligheid 2003. Rapportage en collegebesluit over "Brandpreventiebeleid 2004 en verder". Bespreking invoering rechtstreeks gekozen burgemeester. Beschikbaarstelling van een voor- bereidingskrediet voor de viering van 600 jaar stadsrechten Goes. Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde Mededelingen en informatie: a. info Provincie Zeeland over lokale belastingen 2004; b. collegebesluit m.b.t. jaarrekeningcijfers 2002. Bespreken collegestandpunt over aandelen Delta NV. Overzicht jaarrekeningcijfers 2002 van Goes in vergelijking met cijfers van andere gemeenten. 09-03 IGJ van den Boschstraat 14 09-03 Van Doornestraat 8 Al het heldere verpakkingsglas zoals flessen en potten waar levens middelen, dranken, medicijnen en cosmetica in heeft gezeten, mag in de glasbak. Haal de deksels, kurken en doppen er wel zoveel mogelijk af. Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsverga deringen van 15 april aan de orde komen. Overzicht Burgerlijke stand van 28-02-2004 t/m 10-03-2004. 1 Nilgün Yerli met het nieuwe programma 'Held op^Wote voeten' r I Elk jaar maakt de gemeente per wijk en dorp een planning van de klussen die uitgevoerd gaan worden om de leefbaarheid verder te verbe teren. Denk bijvoorbeeld aan het herstraten van straten en voetpa den, het baggeren van waterpartij en, het plaatsen of vervangen van lantaarnpalen en nieuwbouw. Vaak zijn het werkzaamheden waar de bewoners - bijvoorbeeld via de bewonersorganisatie - om hebben gevraagd of een poosje op hebben gewacht. Dat jaarprogramma is dan ook een openbaar stuk, zodat alle betrokkenen kunnen bekijken in welk kwartaal met welk werk begonnen gaat worden. Het com plete overzicht is te vinden op de website van de gemeente: www.goes.nl/leefbaarheid. Het is een heel beknopt en globaal over zicht, opgesteld in februari. Er kan uiteraard wel eens van de planning afgeweken moeten worden, bijvoor beeld onder invloed van de weer- 21 maart Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (01 13-249700). 09-03 Zuidvlietstraat 18 11- 03 John Lennonlaan 6 12- 03 De Spinne 1301, 1401, 1402 Dr.W. Dreeslaan 28 Delta Bier Festival met folklore veg muziek W 3 Maandag 22 maart om 19.30 uur Commissie Grondgebied: Portefeuille wethouder Linssen Mededelingen en informatie: - collegebesluit m.b.t. sloop pand Zaagmolenstraat I. Portefeuille wethouder ‘t Hart Toelichting DHV op en bespre king plan Buijs Ballotstraat in het kader van de simulatiestudie spoorwegkruisend verkeer. Mededelingen en informatie: a. delegatiebesluiten grondver- kopen; b. collegebesluit over veiligheids onderzoek Goese Polder; c. nieuwsbrief Fietsverkeer februari 2004; d. publicatie Raad Landelijk Gebied "Ontspannen in het groen" van januari 2004; e. informatie over vervolgbespre- king sociale woningbouw. Aanpassen van de verkoopprijzen bouwgrond. Vaststellen van het Groenstruc- tuurplan Goes (met uitzondering van het aspect Hogepad/Lange- weide te Kloetinge). Vaststellen van gemeentelijke reactie inzake concept-gebieds- visieVeerse Meer (onder voorbehoud). Bespreking collegestandpunt over tracébesluit Sloelijn. Vervolg bespreking woningbouw te 's Heer Arendskerke. Bespreking brief Actiegroep Knip N254 Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde Mededelingen en informatie: a. collegebesluit m.b.t. verbeter plan professionele milieuhand having; b. brief Milieudefensie over gentechnologievrije gemeente; c. informatie over krekenproject. Besloten gedeelte Informatie over ontwikkelingen DABC in Overzuid. o «J JSJF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7