'Voorlichting Wintersporten in het buitengebied van Nisse loverboys is ’Elk uur betekent een mensenleven’ Werkers ontsnappen aan explosie bij Total Toekomst Mezzo op Zeeuwse kabel staat weer ter discussie Weekaanbieding noodzakelijk' 24 Optiek Kinderen leren over techniek in theaterstuk Informatiemarkt in De Stenge Koorschool bijeenkomst Cursus tai chi 95 DUT7/LER Voorjaarsbazaar bij Maria-Oord zingt jubileum concert Speelgoedbeurs 't Arendsnest Opbrengst van collecte Amnesty Cerebaal houdt Infobijeenkomst FNV Horeca DE BEL EijserHions Weekkrant voor de Bevelander ujegener huls-aan-hutskranten verhalen op Van Gelder komt zijn belofte na Loverboys azen op jonge meisjes advertentie ■M BreedUit 21 Regio Achtergrond 19 7 Goes e» i Gipsyswing van Rosenberg Trio in De Mythe Gratis taxatie levert boeiende Hele pagina over plannen met Veerse Meer GOES - Cerebaal, de vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, houdt op woensdag 10 maart om 14.00 uur een bijeen komst voor lotgenoten in Hotel Terminus in Goes. Niet-aangebo- ren hersenletsel is vaak het gevolg van een ongeval, een hersentumor, beroerte of een coma. Voor meer informatie: 076-5657645. MIDDELBURG - Ook Zeeuw se meiden lopen kans in handen te vallen van loverboys. De Raad voor de Kinderbescher ming in Middelburg heeft nog geen directe bewijzen voor aan wezigheid van de pooier-vriend- jes, maar medewerker K. Toore- naar spreekt wel van 'ernstige vermoedens'. HANSWEERT - Bij Maria-Oord in Hansweert is zaterdag 6 maart een voorjaarsbazaar. Op de markt zijn kunst, kitsch, antiek boeken en andere gebruiksvoor werpen te koop. Ook is er een verkoop van poppenkleertjes. Verder staat er een grabbelton en kunnen bezoekers enveloppen trekken. De opbrengst is voor een vakantie voor de bewoners van Maria-Oord. De bazaar is van 9.30 tot 11.30 uut. GOES - Zeeuwse kijkers van de cultuurzender Mezzo hebben verontrust gereageerd op het ad vies van de programmaraad van Delta om de zender van de kabel te halen. Vier jaar geleden was er ook al sprake van dat de zender zou verdwijnen. Toen werden tweeduizend handtekeningen opgehaald voor behoud van Mez zo. Frits Tavenier uit Middelburg was één van de initiatiefnemers van deze handtekeningenactie. De grote meerwaarde van Mezzo zit volgens hem voornamelijk in het afwisselende cultuuraanbod op de zender dat varieert van opera tot jazz. Tavenier zou het betreuren als Mezzo van de kabel ver dween. "We hebben al zo weinig op het gebied van klassieke muziek of ballet in deze provincie. Als het nodig is, voeren we zo weer actie voor Mezzo, maar we wachten het even af. Delta heeft nog geen beslissing genomen." Kabelexploitant Delta zegt De druk in het apparaat nam te veel toe. Ze zochten snel dekking en wa ren net op tijd want het appa raat ontplofte. Hoe de druk zich zo kon op bouwen is nog niet bekend. To tal onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Ook de Arbeidsin spectie is in kennis gesteld. Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke stoffen vrij geko men. GOES - De Tai Chi Qigong- school Midden Zeeland in Goes begint morgen met een ochtend cursus tai chi. Deze oude Chine se bewegingsleer staat bekend om zijn vloeiende, langzame be wegingen. De lessen in De Le- gerdiek aan de Westwal 8 begin nen om 9.30 uur. Voor meer in formatie: 0118 636054 of re- plentze@zeelandnet.nl. 's-Heer Arendskerke - Peuter speelzaal 't Arendsnest houdt op zaterdag 6 maart in het Heer Arendhuis in 's-Heer Arendskerke een beurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed. Op de markt zijn verder kinder- stoeltjes voor op de fiets en in de auto te koop en babyspullen. De opbrengst is voor de aanschaf van een nieuw speelhuis dat drin gend aan vervanging toe is. De beurs is van 10.00 tot 11.30 uur. GOES - De collecte die Amne sty International van 15 tot en met 21 februari in de gemeente Goes hield, heeft 5161,24 euro opgeleverd. Aan de collecte de den 64 vrijwilligers mee. GOES - De Zeeuwse com missaris van de koningin, Wim van Gelder, houdt zich aan zijn woord. In een inter view met deze krant bood hij zich als hoofdprijs voor het goede doel aan. Binnen kort kiezen twee kinderen van de kindervakantieweek samen met de commissaris het luchtruim. De fervent piloot toont men sen graag vanaf grote hoogte hoe mooi Zeeland is en ver bindt zijn hobby met plezier aan het goede doel, zo liet hij De Bevelander weten. De or ganisatie van de Kindervakan tieweek Goes Oost las het arti kel en greep het aanbod van Van Gelder gretig aan. De vliegtocht is de hoofdprijs van een wedstrijd die de orga nisatie van de vakantieweek heeft uitgeschreven. De va kantieweek in Goes Oost is voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar en is van 31 augustus tot en met 3 septem ber. De jeugd bouwt dan een kinderstad. De twee kinderen die de leukste naam voor de stad verzinnen of het mooiste droomhuis tekenen, mogen met Van Gelder de lucht in. De werkgroep is nog op zoek naar vrijwilligers die groepen willen begeleiden, een works hop over hun hobby willen ge ven, het eten en drinken ver zorgen of helpen met oprui men. Ook vrijwilligers met een EHBO-diploma zijn wel kom. Opgeven kan via 0113- 216747 of kindervakantie- week@yahoogroups.com NIEUWDORP - Bij de Total raffinaderij in Nieuwdorp zijn afgelopen zaterdag drie werknemers aan de dood ont snapt. Ze wisten nog net op tijd een veilig heenkomen te zoeken voordat een stoomtur bine explodeerde. OUDELANDE - Weten- schapstheater Klap Klap speelt op woensdag 10 maart in dorpshuis d'n Ostpit in Oudelande de voorstelling Expeditie Kaat Karaat. Op een ludieke en interactieve manier brengt het gezelschap eenvoudige wetenschappelij ke thema's voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. HEINKENSZAND - In De Sten ge in Heinkenszand is dinsdag 9 maart een informatiemarkt over kleinschalig wonen en dagbeste ding voor verstandelijk gehandi capten. Op de markt staan stands van het Gors, Arduin, Philadelp hia, Tragel, Zuidwester, KLL, Thomashuizen Nederland, het KIO, FvO Zeeland, MEE Zee land, de provincie en verschillen de zorgboerderijen. Verder staat er een lezing op het programma waarin een ouder vertelt over zijn ervaringen. De informatiemarkt begint om 19.30 uur. GOES - De FNV Horecabond houdt op maandag 8 maart in Hotel Terminus aan het Sta tionsplein in Goes een infor matiebijeenkomst voor alle werknemers in de horeca. On derwerp is de functiewaarde ring en beoordeling. De Bel, altijd prijs! De drie mannen waren in de buurt van de turbine aan het werk toen ze in de gaten kregen dat er iets mis was. Sportprijzen Het verhaal gaat over Piet en Kaat die samen met een groep expeditieleden op een eiland naar een schat zoeken. Wan neer de twee op een dag wak ker worden zijn ze in de steek gelaten door de andere expedi tieleden. In een achtergelaten brief lezen Piet en Kaat dat ze een blok aan het been zijn. Eerst is er paniek. Maar wan neer er geen reactie komt op de noodsignalen besluiten ze de expeditie als een welverdiende vakantie te beschouwen. Toe vallig stuiten ze op een koffer tje dat hen aanwijzingen geeft om de schat te vinden. Met be hulp van de kinderen uit het publiek begint de jacht naar de schat. Technika 10 heeft de voorstel ling naar Oudelande gehaald. Die begint op 10 maart om 13.30 uur. Kaarten kosten drie euro en zijn tot 9 maart te reserveren bij VrijwillHuis@zeelandnet.nl of 0113-311999, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. •B WILHELMINADORP - Ze voelen de frustratie van de reddingswerkers in Marokko als geen ander. Machteloos moeten toezien hoe cruciale uren en levensbelangrijke dagen voorbij vliegen, zonder ook maar een vinger te kun nen uitsteken. Arunja Heij en Olga Franse van de Red dingshondenwerkgroep Zee land (RHWZ) kijken met kromme tenen naar de jour naalbeelden van de aardbe ving in Marokko. In de cao van de horeca staat dat werkgevers de mogelijkheid hebben een beoordelingssys teem in te voeren. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, de FNV geeft daar uitleg over. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Deelnemers krijgen een gra tis toegangskaart voor de Hore cavakbeurs in de Zeelandhallen in Goes die op dezelfde dag 's middags van start gaat. Opgeven kan via 010-481477^ Tji I w den de leden van de RHWZ. "De frustratie kwam uit elke porie", herinnert Franse zich. "Want elk uur dat hulp uit blijft, gaan mensenlevens ver- n En toch leren de autoriteiten GOES - Steeds vaker komen loverboys in het nieuws. Ook in Zeeland schijnen ze actief te zijn. Ze hebben het gemunt op jonge meisjes. Maar wat zijn loverboys precies en hoe gaan ze te werk? Loverboys zijn knappe jongens die meestal een paar jaar ouder zijn dan hun slachtoffers. Ze zijn rela tief vaak van Marokkaanse of Antilliaanse afkomst, maar ze kunnen ook Nederlands of Turks zijn. Ze dragen mooie kleren en sieraden en hebben een dure auto of een scooter. Daarmee maken ze indruk op jonge meisjes. Loverboys han gen rond bij scholen, disco's, opvangtehuizen en andere plekken waar veel meisjes zijn. Ze kiezen een kwetsbaar meis je uit en versieren haar met veel aandacht, lieve woorden en ca deautjes. Zodra het meisje ver liefd is, vertrouwt ze de lover boy en heeft ze alles voor hem over. Ze gaat met hem naar bed en uiteindelijk belandt ze in de prostitutie, zodat de loverboy veel geld aan haar verdient. Het meisje durft er niet over te pra ten omdat ze bang is, zich schaamt of omdat de loverboy haar bedreigt. oog te hebben voor het unieke karakter van de zen der. Hans Burgs, Contactpersoon Kabeltelevisie van Delta, vertelt dat de zender een kleine doel groep aanspreekt die 95 procent van de tijd dat ze tv kijken, naar Mezzo kijkt. Hoe klein de doel groep is, speelt voor Delta echter niet mee, aldus Burgs. "We willen het aanbod divers houden. We zijn op dit moment in onderhandeling met Mezzo. Zij willen voor iedere abonnee geld ontvangen. In principe betalen wij alleen als er een Nederlands tintje aan het aanbod zit. Dan moeten zij bijvoor beeld Nederlandse concerten uitzenden of pro gramma's ondertitelen." Volgens Burgs is er op dit moment nog niks aan de hand. "De programma raad heeft ons een advies gegeven en dat nemen we mee in onze beslissing, maar we zijn gewoon nog in onderhandeling. Volgens mij zijn we nu de enige kabelexploitant in Nederland die Mezzo gratis mag verspreiden en dat willen we graag zo houden." niet van hun fouten. "In Ma rokko zitten veertig Nederlan ders met vier honden toe te kij ken hoe vrachtwagens leegge plunderd worden. De machte loosheid omdat je je taak niet kunt verrichten. Al red je maar één mens, als je wacht is die kans voorbij." In 1985 ontstond de RHWZ. De Zeeuwse groep, met 25 be geleiders en zes honden, is daarmee een van de oudste Vorige week werden drie lover boys in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen tussen de ander half en tweeëneenhalf jaar. De Tweede Kamer wil naar aanlei ding hiervan dat scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen gaan voorlichten. De Raad voor de Kinderbescherming in Mid delburg zette in Terneuzen al een dergelijk voorlichtingspro ject op poten. Toorenaar: "Onge veer een jaar geleden kregen we signalen dat er in Terneuzen meisjes in de leeftijd van dertien tot en met vijftien jaar gevaarlijk gedrag vertoonden." De meiden leken opvallend veel seksueel contact te hebben. "Na tuurlijk gaan meisjes op die leeftijd experimenteren met ver kering, dat is heel normaal. Al leen gedragen meisjes die in aanraking komen met loverboys zich na verloop van tijd ver dacht." (Lees verder op pagina 5) Dames Bodywarmer van 34,95 voor "De situatie doet me sterk den ken aan de aardbeving in Tur kije een aantal jaren geleden", zegt Heij. "Ook toen kwam de hulp moeizaam op gang en was er een bevolkingsgroep die zich in de steek gelaten voel de." In Turkije waren het de Koerden, in Marokko zijn het de Berbers die het gevoel heb ben van hulp verstoken te blij ven. Heij en Franse voelen de wanhoop weer opkomen als ze onbegrijpelijke beslissing vin- aan hun reddingsmissie naar Turkije denken. Die strandde al op Schiphol. "De honden zaten al in het vliegtuig toen we van de Turk se overheid te horen kregen dat loren. we niet welkom waren." Een Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ BAARLAND - De Zeeuwse Koorschool geeft vrijdag 5 maart om 19.30 uur een jubi leumconcert in de Hervormde Kerk van Baarland. De befaamde school uit Goes bestaat dit jaar een halve eeuw. Het koor staat onder leiding van oprichter en directeur Evert He- ijblok. Hij neemt binnenkort af scheid. Het concert in Baarland is gratis te bezoeken. reddingshondenwerkgroepen in Nederland. "Wij zijn alle maal vrijwilligers", legt Heij uit. En dat is een schril con trast met landen als Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. In Frankrijk zijn de reddingshon den zelfs onderdeel van de brandweer. Desondanks staan de Nederlanders bekend om hun discipline, kennis en vaar digheid. (Lees verder op pagina 9) aabie3^ Woensdag 3 maart 2004 wk 10 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 z-<Tbew.Èx^^ NISSE - Langlaufers ergens ver in Zweden? Op de besneeuwde se landschap en zorgde naast velé slippartijen ook voor winterse Alpenweiden van Oostenrijk dan? Dan toch zeker in de Belgische pret. Zeeland als wintersportbestemming is echter van korte duur. Ardennen? Niets van dit alles. De fotograaf van De Bevelander trof Weervoorspellers voorzien voor de komende dagen iets warmere dit wintersportende paar net buiten het Zuid-Bevelandse Nisse aan. temperaturen. De langlauflatten kunnen dan ook weer terug in de Een buitensporig pak sneeuw bedekte afgelopen week het Zeeuw- kast. (foto: Jaap Wolterbeek) 1 I 4 A 4 MBMMNMMI Duthler Goes mode voor dames, heren en kids teens en baby’s Lange Vorststraat 6-8 Tel. 0113-217269 donderdag koopavond - www.duthler.com REVOLUTION suals bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! «V Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 270 695 I www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE DE VELANDER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1