Sloelijn vanaf Ikols op d'n koude diek 2007 niet door Heinkenszand Hulpdiensten sneller bij scheepsramp Campings krijgen prestigieus predikaat Tio Loiro/Borsele helpt jeugd in Braziliaanse sloppenwijken Letselschade? 4 PALS GROEP f ry IE h Last minute of wereldreis Breakaway Koninginnedag Goes Zuid krijgt nieuwe kans Voorjaarsconcert in Goese kerk Vier illegalen bij tuindersbedrijf Meepraten over 600 jaar Goes Nog plaats voor gratis taxatie Eijsemons Optiek Nieuwe site voor milieubewuste inwoner Zeeland Oplichter vlucht In verwachting? voor justitie aarends goes s^9s2c^Poelll) Tel: 0113-215567 Fax: 0113 - 250251 ■- r c Weekkrant voor de Bevelander Luegener huts-aan-huiskranten Woensdag 25 februari 2004 wk 09 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Overstrain kan advertentie 's advertentie s zie elders in dit blad www.europatuin.nl Kennismaken Problemen w 9 BreedUit 31 Regio 9 Nieuws EU ROPA JUIN Kousemaker stopt na dertig jaar schoolvoetbal Project voor verstandelijk gehandicapte schoolverlaters eindelijk aan de slag worden we al bij een verhoogd ri sico op de hoogte gebracht." Zo De locatie van het feest is niet lan ger meer bij winkelcentrum de Bussel maar in en rond buurthuis de Pit. Voor de kinderen is er een rondrit met versierde fietsen achter de muziek van Euphonia. Daarna komt een clown de kinderen ver maken. Verder is er een rommel markt en vrijmarkt voor de kinde ren. De hele dag zijn er spelletjes te doen en 's middags is er een zes kamp. De traditionele playback show heeft de organisatie vervan gen door een talentenjacht. Kinde ren kunnen met allerlei acts het po dium betreden. De organisatie denkt daarbij aan playback, karao ke, maar ook aan kinderen die zelf een instrument bespelen, goed kunnen dansen of goochelen. De hele dag kunnen ook de krachten worden gemeten op een rodeostier. De avondfestiviteiten beginnen met een kinderdisco, gevold door een oranjebal met live muziek. Ook wil het oranjecomité een in loop voor jongeren houden. Die kunnen onder begeleiding spelen op computer en play-stations. Het Comité is nog op zoek naar vrijwilligers. Die kunnen zich mel den bij Ronny en Anneke Menhee- re, 0113-211572. GOES - Het bloedde de laatste ja- ren zo goed als dood. Ooit was het feest op Koninginnedag in Goes Zuid een levendig evenement, maar de laatste tijd wil het niet meer zo lukken. Het oranjecomité gaat dit jaar echter de strijd aan om de glorietijden weer te laten herleven en ze doet dat samen met het recreatieteam van Stichting Buurtwerk Goes Zuid. De gemeente Borsele, waar Heinkenszand onder valt, is op getogen met het nieuws. "Het Op vrijdag 27 februari houden ze in De Stenge in Heinkenszand de presentatie van een ontwikke lingsproject De stichting laat kinderen in de sloppenwijken op een leerzame manier kennismaken met sport en spel. Sport is volgens de stichting een doeltreffen- HEINKENSZAND - De leefomstandigheden in de sloppenwijken van de Braziliaanse stad For- taleze zijn erbarmelijk. Enkele 's-Heerenhoe- kenaren hebben dat met eigen ogen aan schouwd. Zo onder de indruk waren ze, dat ze besloten de stichting Tio Loiro/Borsele op te richten. college is blij dat het veelvuldig aandringen bij het ministerie om de plannen vast te stellen nu vruchten afwerpt", stelt de ge meente. De huidige Sloelijn buigt na 's- Heer Arendskerke af naar Hein kenszand en via het buitenge bied van 's-Heerenhoek naar het havengebied. De nieuwe lijn gaat over de bestaande spoorrou- te naar Lewedorp, alwaar een nieuw aftakking naar het Sloege- bied komt. De gemeente Goes beraadt zich nog of ze in beroep gaat tegen de beslissing van de minister. Het Goese college vindt namelijk dat een definitief besluit pas moge lijk is als duidelijk is welke maatregelen worden genomen om tril- en geluidshinder te voorkomen. De Sloelijn gaat im- mérs ook dwars door Goes. Ka- pelle en Reimerswaal, waar de goederentreinen ook doorheen komen, staan wel achter het be sluit van de minister. GOES - De Zeeuwse politie is op zoek naar een 28-jarige op lichter uit 's-Heer Arendsker ke. De man heeft een bouwbe drijf in Goes maar kwam af spraken om kozijnen, serres en goten te plaatsen niet na. In plaats daarvan streek hij het geld op en vertrok met de noorderzon. De slachtoffers van de man zitten soms voor tienduizenden euro's in het schip. Het tv-programma Opgelicht besteedde aandacht aan de zaak. Ook justitie ging op onderzoek uit en heeft de opspo ring en aanhouding gelast van de voortvluchtige man. Het bouwbedrijf deed veel wo- ningrenovaties. Na het uitbren gen en aanvaarden van een offer te, betaalden de opdrachtgevers een gedeelte van de afgesproken aanneemsom. Daarna gebeurde er niets meer. Wanneer gedu peerden contact met de eigenaar zochten, had die altijd smoezen klaar. De politie heeft inmiddels twaalf aangiftes binnen. Daar naast wordt de man verdacht van het doen van een valse aangifte van diefstal uit zijn bedrijf, van valsheid in geschrifte en verduis tering van bouwmateriaal. De stichting Tio Loiro/Borsele helpt niet alleen de kinderen in Brazilië, ze laat de Nederlandse jeugd ook kennismaken met de Braziliaanse cultuur. Tij dens de presentatie van het sportproject in De Stenge kunnen bezoekers meedoen aan workshops djembé, Braziliaans koken en capoeira, een dans en vechtsport ineen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie over de stichting Tio Loiro is te vinden op www.tioloiro.nl. de manier gebleken om problemen te signaleren en nieuwe initiatieven te ontplooien. Sport is goed voor lichaam en geest, bovendien leren de jonge ren met elkaar te communiceren en door te zetten. De recente botsingen op de Wes- terschelde toonden volgens S. de Jonge, adviseur gevaarlijke stof fen van de Regionale Brandweer Zeeland, aan dat hulpverlening beter kon. "Pas als het fout gaat, weten we wat er aan de hand is. En dus lopen hulpdiensten ach ter de feiten aan." Dat kan gevaarlijke situaties op leveren. Vooral omdat de Wester- schelde een moeilijke en drukke vaarroute is, waarop schepen tjokvol ammoniak richting Ant werpen en Sluiskil varen en tan kers met gas naar het Sloege- bied. Het nieuwe protocol betekent een flinke mentaliteitsverande ring, meent De Jonge. "Voortaan GOES - Bij ernstige calamitei ten op de Westerschelde wor den hulpdiensten niet op tijd gewaarschuwd. Daardoor kan het gebeuren dat de evacuatie van omwonenden te laat op gang komt. Om rampen met gastankers beter het hoofd te kunnen bieden, hebben de Scheepvaartdienst van Rijks waterstaat en de Regionale Brandweer Zeeland een proto col getekend om de hulpdien sten al veel eerder in te lichten. GOES/ 'S-HEERENHOEK - 'Me komme d'r mie op d'n diek'. En het was bitterkoud op die diek. Toch lieten de honderden bezoekers en de vele deelnemers aan de optocht in 's-Heerenhoek zich dit weekend niet kisten. Leut hield de carnavalsvierders blijkbaar warm genoeg om compleet uit de bol te gaan. De optochtgangers in zowel Goes als 's-Heerenhoek hadden dit jaar genoeg materiaal Bij rampen als die met de Pelican I afgelopen zomer bij Bath, zijn de hulpdiensten voortaan beter voorbereid. (foto: Peter Buteijn) GOES - De Christelijke Orato- riumvereniging Goes geeft op zaterdag 6 maart een voorjaars concert in de Grote of Maria Magdalenakerk. Dit jaar staat de Cantata Misericordium van de Engelse componist Benjamin Britten centraal. aan het koningshuis. Mabelgate, de perikelen rond prinses Marga- ritha en echtgenoot Edwin en de geboorte van prinses Amalia vormden dankbare inspiratiebronnen. In 's-Heerenhoek kregen de Ikols de meeste lachers op hun handen. Hoe minder zangtalent en uitstraling des te meer kans op de hoofdprijs, lieten ze weten. (foto's: Dennis Rijsbergen) heid wanneer een schip motori sche problemen heeft. "Dat bete kent niet meteen dat zo'n schip stuurloos is, maar we hebben dan wel de tijd om zaken voor te be reiden." Mocht de boel dan echt uit de hand lopen, dan kunnen omwonenden volgens De Jonge sneller geëvacueerd worden. Michelinster.voor de restau rants betekent. Scheldeoord krijgt het predikaat al voor de negende keer. De kindvriendelijke camping ontving ook de 'ADAC Junior Award 2004'. In Europa zijn maar zestien van dergelijke prijzen toegekend. Ook de Roompot mocht al meerdere malen de titel Superplatz ont vangen. Ze zijn aangehouden en voor verder onderzoek naar het po litiebureau in Goes overge bracht. KAPELLE - De politie en de arbeidsinspectie hebben vori ge week donderdagochtend bij een tuindersbedrijf in Kapelle vier illegalen aangetroffen. Het viertal was in bezit van valse documenten. Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant GOES - Voor de gratis taxa tiedag van oude munten, die De Bevelander houdt, zijn nog enkele plaatsen beschik baar. Wil van Moll, beëdigd registertaxateur, neemt op donderdag 26 februari in het kantoor van deze krant aan de Fruitlaan 4c in Goes de door lezers meegebrachte waar onder de loep. HEINKENSZAND - De om wonenden van het spoor bij Heinkenszand kunnen opge lucht ademhalen. Als het aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ligt, denderen van af 2007 geen goederentreinen meer langs hun huizen. De nieuwe Sloelijn loopt dan door de Quarlespolder naar het Sloegebied, zo heeft de minis ter afgelopen week besloten. Heel veel violen Grootbloemige violen in clayette van 10 stuks. Het predikaat Superplatz is voor de campingwereld wat de Kosteloos juridisch advies 0900-8998533 (0,01/min) of www.palsgroep.nl mM' dat ons ioe>i£ onzicdidaas us/ Zorgt voor een rechtvaardige schadevergoeding Van Moll maakte afgelopen zomer al enkele lezers blij. Oude munten, penningen en oud papiergeld kunnen name lijk veel waard zijn.. De taxatiedag op 26 februari is van 10.30 tot 16.00 uur. Aanmelden kan bij Willem van Moll, van maandag tot en met zaterdag, liefst tussen 18.00 en 21.00 uur, 0118- 612443. Mailen kan ook: wmoll@mail.hzeeland.nl. Volgend jaar is het zeshonderd jaar geleden dat Goes stads rechten kreeg. 2005 moet dan ook een feestjaar worden met een programma door en voor de inwoners van de Ganzestad. Bestaande activiteiten wil de gemeente koppelen aan de verjaardag. In de eerste week van juli wil de gemeente ook speciale eve nementen organiseren. Ge dacht wordt aan een taptoe op de Grote Markt, een historisch feest, een concert op het wa ter, de uitvoering van een his torisch toneelstuk, een spekta kel in het theater en een vijf tiende eeuws sporttoernooi voor de basisschooljeugd. Maar de gemeente is ook nog op zoek naar andere leuke ideeën op het gebied van acti viteiten. Muziek, toneel, caba ret, sport en spel: alle sugges ties zijn welkom. De aangedragen en bestaande ideeën worden besproken tij dens de ideeënavond die om 19.30 uur begint. GOES - Ideeën suggesties, plannen. De gemeente Goese doet een beroep op haar bur gers om creatief mee te den ken over het feest volgend jaar voor de zeshonderdste verjaardag van Goes. De ge meente houdt dan ook op woensdag 3 maart een ideeënavond in theater De Mythe. Aan het concert doen het Dordts Kamerorkest, sopraan Hieke Meppelink, alt Joke de Vin, tenor Bart de Kegel en bas Hans de Vries mee. Janny Dieleman bege leidt het geheel, Bemhard Touwen is de dirigent. Naast het stuk van Britten brengt het koor ook werk van F. Mendelssohn en J. Haydn. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten achttien euro en zijn te koop bij boekhandel de Koperen Tuin in Goes en Den Dekker Muziek in Kapelle. is bijvoorbeeld afgesproken dat de Scheepvaartdienst Wester schelde een seintje geeft wanneer een gastanker in dichte mist te recht is gekomen. "Dan kunnen we alvast anticiperen op wat eventueel fout kan gaan." De brandweer is voortaan ook in zo'n verhoogde staat van paraat- Deze consumentengids is een uitgave van Zeeuws Platform Duurzame Ontwik keling en bedoeld voor Zeeuwen die milieu hoog in het vaandel hebben. De gids gaat in op thema’s als voe ding, energie, water, bouwen en huishouden en geeft de lezer praktische tips voor een milieuvriendelijke en wereldbewuste leefstijl. In de rubriek Duurzaam Le ven zijn adressen te vinden van onder andere wereldwin kels, natuurvoedingswin kels, leveranciers van duur zame energie en installateurs van bijvoorbeeld zonnepane len. Op de site zijn ook links naar andere milieubewuste organisaties te vinden. GOES - De gids Duur zaam Consumeren In Zee land is voortaan ook te vin den op internet. Op de website www.duurzaam- zeeland.nl is een actuele versie te vinden van de gids in de rubriek Duurzaam Leven. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214^ Autoschade? Baarends helpt u weer op weg. BAARLAND - De Duitse ADAC, de grootste toeristen club van Europa, heeft dit jaar elf Nederlandse cam pings onderscheiden met de titel Superplatz, waaronder Comfortcamping Schel deoord in Baarland en De Roompot in Kamperland. luiii éi 8 s' s Kijk ook op www.autoschadeteam.nl WMF AUTOSCHADETEAM GOES. NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE de Bevelander E I— 0 O O at O z E

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1