gemeente venementen Leed L Openbare kennisgevingen j Vergadering raadscommissies Nieuw nummer Samenspel Vergadering gemeenteraad Rectificatie langdurigheids- toesfag voor Goese minima Kom naar de Ideeënavond 600 jaar Goes YOUNG GOES ACTIVE: een hoop te zien en te doen! Vergadering Raadspresidium Steunpunt Vrijwilligers I I februari 2004 «B J 12 en 13 I y c Openingstijden Gemeente Goes Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 12 februari 13 februari 8 14 februari 14 februari Bibliotheek Goes 17 februari 18 februari 18 februari 05-02 Slotstraat 15 06-02 Monumentencommissie 15 maart 13 april het vernieuwen van de winkelpui ju»» 15 februari 16 februari 16 februari Bibliotheek Goes w Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl - 2e Paasdag, 12 april - Hemelvaartsdag, 20 mei - 2e Pinksterdag, 31 mei - zondag 19 december Inleverdata: Maandag 16 februari 2004 van 09.00 - 11.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en dinsdag 17 en woens dag 18 februari van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Alle Goese verenigingen hebben afgelopen weekend een aparte uit nodiging ontvangen. BEGROTING BEZUINIGINGEN 2004 PLANNEN BTNNENSTAD ROND BEGIN TAXATIES ONROERENDE ZAKEN YOU WG GOES AC T»VE-MIOOAG WELSTANOSNOTA eEMAGEREEf’ WTPftATFN ovra "M JAAR Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers voor de volgende functies: - Jeugdbegeleider voor de scouting - Pianist(e)voor de zangbrigade van het Leger des Heils. - Overblijfassistent voor op een basisschool (met vergoeding) - Persoonlijk begeleid(st)er voor cliënten met een verstandelijke beperking om leuke dingen te doen. Kriekaart,Wilhelmina Martina; Moutahhir, Mohammed; van Kaam, Jessica Eva; Goosen, Demi; Brakeboer, Jennifer Geertruida Johannes; Landouw, Raoul Roeland; Kot.Adriaan Dingenus; Huisson, Ivo; de Rijke, Gio; Bouman, Sem. Tilroe, Elizabeth Pieternella; van der Peijl, Johanna Cornelia; van Riet, Lena Cornelia; Kloet, Mathijs; Visser, Jannis Hubregt; de Jonge, Pieternella Maatje; Lindhout, Cornelia Maria; Hakken,Arie; Bustraan.Adriana Marina. Dinsdag 17 februari om 19.00 uur Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling - Mededelingen en informatie wethouder Linssen a. collegebesluit over jaarpro gramma 2004 knelpunten leef baarheid bewonersorganisaties. - Voorstel naar aanleiding van evaluatie Kijk-in-de-Wijk. - Mededelingen en informatie wethouder Van Ewijk a. over de collegebesluiten over: de evaluatie 10 voor toekomst, het spreidingsplan zorg- woningen, de Wet Maatschap pelijke Zorg, robuuste RIO's en aanscherping Tabakswet. b. brief HTA Systems over efficiëntere processen in sport accommodaties. - Mededelingen en informatie wet Op de agenda staat onder andere: - Vaststellen verslag raads- presidium van 12 januari. - Instellen van een auditcommissie. - Vaststellen agenda voor de raads vergadering van 18 maart 2004. - BehandelingVoorjaarsnota 2004 en algemene beschouwingen. 05-02 05-02 05-02 06-02 02-02 03-02 03-02 05-02 19- 01 20- 01 20-01 31-01 31-01 Marktveld 9 Marktveld 15 Walstraat 20 v.d.Spiegelstraat 4 Oosthavendijk 95 Vlijekreek 14 Lange Vorst- straat 72 het bouwen van een garage het veranderen van de achtergevel het plaatsen van een schutting het vernieuwen van de brandtrap het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het aanbouwen van kantoorruimte het bouwen van een schuur het plaatsen van een dakkapel het plaatsen van een buitenstalling het uibreiden van de woning - Gedragscode voorbespreken en terugkoppelen door vertegen woordigers gemeenteraad in instellingen. - Conceptverordening recht van onderzoek. - Actieve informatieplicht van college. - Invulling agendapunt "Informatie en mededelingen" raadscommissies. - Openstaande ingekomen stukken gemeenteraad. De vergadering is openbaar. Woensdag 18 februari om 19.30 uur Commissie Middelen: - Mededelingen en informatie wethouder Linssen: a. brief Werkgroep Bewoners belangen Goes-West over klanttevredenheid burgers. - Aanvullend voorstel tot het wijzigen van de besteding van het krediet voor de bouw van het nieuwe stadskantoor. - Mededelingen en informatie burgemeester Van der Zaag: a. collegebesluit over vorming regionale hulpverlenings organisatie; - Mededelingen en informatie wethouder Van 'tWesteinde a. brief over betalingsregeling ozb 2004; b. brief van CNV over stijging gemeentelijke lasten 2005. - Voorstel tot het vaststellen van de nota reserves en voorzienin gen. houder 't Hart a. beleidsplan sociale zaken 2004; b. collegebesluiten over: eerste projectjaar Oosterscheldewerf, nieuwbouw van de Vliedberg- school, consultatieteams basis onderwijs en "Kansen voor kinderen". c. brief ministerie SZW over ontwikkelingen op gebied werk en inkomen; d. SZW gids januari 2004. februari 17 en 18 februari Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Theater de Mythe 12.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur Geerteskerk, Kloetinge 20.15 uur Podium 't Beest 21.00 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling, Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 jaar). Reserveren gewenst: tel. 212031 Filmvoorstelling: Alexandra's Project Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Theatervoorstelling: De martelgang van.... door de Piranha's Sluiting i.v.m. aanpassing aan computersysteem Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Filmvoorstelling: Grimm Drie Koren Concert door Zeeuws Vocaal Ensemble, Roeselaars Kamerkoor en Capella Vocale Concert: UK Subs KonthaarHaneKam Maandag 16 februari om 19.30 uur Commissie Grondgebied: - Mededelingen en informatie wethouder 't Hart: a. brief bewoners Langeweide te Kloetinge over Groen- structuurplan. - Bespreking collegestandpunt over de simulatiestudie spoorweg- kruisend verkeer Goes. - Bespreking GebiedsvisieVeerse Meer. - Mededelingen en informatie wethouder Van 'tWesteinde a. collegebesluiten over: uitgifte extra rolcontainers en aanleg slibdepot in de Poel; c. publicatie "Op weg naar Groen; energie-inkoop van gemeenten" van Milieu Defensie. - Bespreking fusie waterbedrijf Delta NV en WBE (onder voorbehoud) Portefeuille wethouders 't Hart en Van ’t Westeinde - Voorstel voor vervolgaanpak her -ontwikkeling havengebied Goes. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Afgelopen weekend is het winter nummer van Samenspel huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Goes. In dit nummer aandacht voor de volgende onderwerpen: - begroting en bezuinigingen 2004 - plannen binnenstad rond - begin taxaties onroerende zaken - young goes active -middag - welstandsnota bijna gereed - meepraten over 600 jaar Goes Netto maandinkomen inclusief vakantiegeld: - Gehuwden/samenwonenden (één partner is minimaal 21 jaar) €1.139,64 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'HOLLANDIAPLEIN' (nieuwbouw stadskantoor) Burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 12 februari 2004 voor de periode van vier weken het ontwerpbestemmingsplan 'Hollandiaplein' ter inzage ligt bij de publieksbalie. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van het stadskantoor en twee andere kantoorpanden.Via een planologische vrijstellingsprocedure is er reeds een bouwvergunning verleend voor Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118, 4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 - Alleenstaande ouder €1.025,68 - Alleenstaande 797,75 Bij verblijf in inrichting: - Gehuwden/samenwonenden 383,86 - Alleenstaande of alleenstaande ouder 246,77 de nieuwbouw van het stadskantoor. Met dit bestemmingsplan wordt die nieuwbouw definitief vastgelegd. Het plan voorziet tevens de aan grenzende gronden van een bestemming die recht doet aan de bestaande situatie. Het plangebied wordt begrensd door de Piet Heinstraat, de M.A. de Ruyterlaan, de Willem Barentszstraat.de Naer- eboutstraat en de Westsingel. Iedereen kan gedurende de periode van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Goes, Postbus 21 18,4460 MC Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR VERBOUWING GARAGE WONING BACHLAAN 15 TE GOES. Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing van de garage bij de woning Bachlaan 15 te Goes tot bijkeuken.Vanwege het ontbreken van een toepasbaar bestemmingsplan kan er niet zondermeer een vergunning worden verleend. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen via toepassing van de vrijstellingspro cedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Het bouwplan ligt vanaf 12 februa ri 2004 vier weken ter inzage.Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burge meester en wethouders. het ged. verwijd, van vloer en binnnenwanden het uitbreiden van de woning 06-02 I "ITO" 0tWH TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Burgemeester en wethouders van Goes s. .JWWI? De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Heeft u Samenspel niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie. Het telefoonnummer is 249870 of u stuurt een e- mail naar communicatie@goes.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een exem plaar thuis gestuurd. WINKELOPENSTELLING EN MARKTHANDEL OP ZON- EN FEESTDAGEN 2004 Burgemeester en wethouders hebben voor 2004 voor de openstel ling van winkels en de uitoefening van de markthandel de volgende zon- en feestdagen aangewezen: Voor de binnenstad van Goes Voor het overige deel van Goes - zondag 7 maart - 2e Pinksterdag, 3 I mei - zondag 14 november - zondag 19 december Op donderdag 19 februari verga dert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. De gemeenteraad bespreekt volgende week de volgende onder werpen. - Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onder werpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. - Vragenuur voor leden gemeenteraad Aan het begin van de vergadering om 19.30 uur is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden. - Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers geza menlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dege ne die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de verga dering te melden aan de griffier (tel. 249730) onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maxi- INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). 14-11-03 Grote Markt 21 10-12-03 Grote Markt 8 Oostmolenweg 79 Statenhof 5 Zomerweg 7 VERGADERDATA WELSTANDSIMONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie I maart 15 maart 29 maart 13 april 26 april De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Sluiting i.v.m. aanpassingen aan computersysteem maal vijf minuten het woord. - Afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Overzuid. - Vaststellen van het bestem mingsplan Stationspark 2003. - Aanpassen van de Bouw verordening gemeente Goes 1993. - Voorstel over de bouwgrond exploitatie en bouwgrond- reserve. - Wijziging van de Verordening Goese Sportraad en de Verordening Culturele Raad Goes. - Beschikbaarstellen van een krediet voor het onderzoek naar doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. - Wijzigen van de beleidsregels voor de subsidiëring van ID-banen. - Wijzigen van de Inspraak verordening Goes. - Uitbreiden van de trouwlocaties. - Diverse begrotingswijzigingen. Geïnteresseerden kunnen de agen da en de vergaderstukken inzien bij de publieksbalie in het stadskan toor. Op de avond van de vergade ring liggen agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘GOESE POLDER, GEDEELTE SCHUMANSTEDE' Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 12 februari 2004 het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Goese Pol der, gedeelte Schumanstede’ voor de periode van vier weken ter inzage ligt bij de publieksbalie. Tevens ligt het voorontwerpplan gedu rende de openingstijden ter inzage bij het Wijkcentrum De Spinne, Cereshof 8. Dit bestemmingsplan betreft de bevestiging van de herstructurering van de Schumanstede bestaande uit een renovatie van de woningen en een wijziging van, met name, de verkeersstructuur. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Troelstralaan, de Europalaan, de Schumanstede en het verlengde van de Cornelisweg en het Geld- eloozepad (vanaf de kruising met de Cornelisweg tot de Troelstra laan). Gedurende de periode van terinzageligging kunnen schriftelijke of mondelinge reacties op het voorontwerp bestemmingsplan kenbaar worden gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer A. Markusse van de publieksbalie. Zijn telefoonnummer is: 01 13 - 249879. Een e-mail reactie kunt u stu ren naar a.markusse@goes.nl. KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: - Noordhoeklaan 18 te Goes: I Berk - Koninginneweg te Goes: 12 stuks Linde (slechte kwaliteit, veel overlast wortels) - Zuidvlietstraat I t/m 19 te Goes: 4 stuks Linde (veel overlast en wortelopdruk) Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 10 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'TER VALCKE' Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 12 februari 2004 voor de periode van vier weken het ontwerpbestem mingsplan 'TerValcke' ter inzage ligt bij de publieksbalie.Tevens ligt het bestemmingsplan tijdens openingstijden ter inzage in het wijkcen trum Jan Ligthart. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van verpleeghuis/zorgcentrum 'TerValcke'.Tevens voor ziet het plan in aanleunende woningen/appartementen.Via een plano logische vrijstellingsprocedure is er reeds een bouwvergunning ver leend voor de nieuwbouw van het verpleeghuis. Met dit bestemmingsplan wordt die nieuwbouw definitief vastgelegd. Het plangebied wordt begrensd door de Valckeslotlaan, Beatrixlaan, Louise de Colignylaan en de achtererven van percelen aan de Anna van Saksenlaan. Iedereen kan gedurende de periode van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Goes, Postbus 21 18,4460 MC Goes. Op dinsdag 17 februari a.s. verga dert het raadspresidium (fractie voorzitters met de burgemeester) om 16.30 uur in het stadskantoor. - Barmedewerk(st)er bij een voet balkantine. Voor meer informatie kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacature bank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur bij ons terecht of anders op afspraak. Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes. Telefoon 253171, e-mail n.elkhattabi@smwo.nl. Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl of www.theatergoes.nl Aanvraagformulier inleveren Heeft u een aanvraagformulier inge vuld, dan kunt u dit op onderstaan de data inleveren bij het bureau Bij zondere Voorzieningen in het Landbouwcentrum,Westsingel 58 in Goes. De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergade ringen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpak ket van de commissie behoren, het zogenaamde spreekrecht. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag inzien tussen 09.00 en J 12.30 uur en op dinsdag- en woens- dagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de publieksbalie in het stads- kantoor. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. 17 februari Heeft u een idee voor een acti viteit of over de invulling van 600 jaar Goes en wilt u meedoen? Kom dan woensdag 3 maart om 19.30 uur naar Theater de Mythe. We willen wel graag weten hoe veel bezoekers we ongeveer kun nen verwachten. U kunt zich vóór 20 februari voor deze avond opgeven via de ant woordbon in Samenspel die onlangs is verspreid of door een e- mail te sturen naar Goes600@goes.ni. Overzicht Burgerlijke stand van 27-01-2004 t/m 04-02-2004. J Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsverga deringen van 18 maart aan de orde komen. Op donderdag 26 februari organi seert de gemeente in Theater de Mythe een middag voor jongeren: YOUNG GOES ACTIVE. Een mid dag om mee te praten, mee te den ken en mee te beslissen over aller lei zaken die je in je omgeving tegenkomt. Maar ook een middag waar een hoop te zien en te doen is! Op het programma staan naast twee workshops ook een optreden van Roel Felius, een voorstelling van theatergroep ImproVisie uit Amsterdam en een breakdanceop- treden door Janvier Dance Masters. Jongeren uit Goes tussen 12 en 17 zijn welkom in de Mythe vanaf 13.00 uur. Zij krijgen een uitnodiging voor YOUNG GOES ACTIVE thuisge stuurd. De toegang is gratis. IN^ORHATItScAP VAN Db CtRttN t S COU l' Geboren: 28- 01-2004 29- 01-2004 29-01-2004 31-01-2004 01-02-2004 01-02-2004 02-02-2004 03-02-2004 03-02-2004 04-02-2004 Overleden: 27-01-2004 29- 01-2004 30- 01-2004 30-01-2004 01-02-2004 01-02-2004 02-02-2004 03-02-2004 04-02-2004 Koffieconcert door Brassband Excelsior uit 's Heer Arendskerke Pleintjesactiviteiten het verbouwen en uitbreiden van het gebouw Oude Kraaijertse- dijk 4 het vervangen van de woning het verbouwen van het pand het vervangen van twee kozijnen het uitbreiden van Ithaka het uitbreiden van de woning het plaatsen van een schutting aan de voorzijde het uitbreiden van de woning Basisscholen Kattenschulp (Kattendijke) en Stamperius (Wilhelminadorp) 15.30-17.00 uur Vorige week meldden wij u in deze rubriek dat wanneer u in de perio de van I januari 2001 tot I januari 2004 heeft moeten rond komen van een uitkering op bij standsniveau u voor 2003 een beroep kunt doen op de langdurig- heidstoeslag. Als u geen bijstandsuitkering ont vangt, maar wel een ander laag inko men heeft, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen.Vorige week stond er een verkeerde tabel in deze rubriek. Uw inkomen dient u dus met onder staande bedragen te vergelijken. Heernisseweg 37 Mondriaanstraat 4 en 6 Papeweg 36 Oostsingel 86 Villa-Novastraat 27 Abbekinderse- zandweg 2 Kapelseweg 59 Kastanjestraat 283 het uitbreiden van de woning Oostmolenweg I04 het uitbreiden van de woning Grote Markt 40 Kureweg 8 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERI ODE VAN 02-02 TIM 06-02-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13- 249709) 02-02 02-02 02-02 02-02 04-02 04-02 05-02 Pleintjesactiviteiten Volgend jaar is het precies 600 jaar geleden dat Goes stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal in de geschiedenis van Goes laten we als stad niet ongemerkt voorbijgaan. 2005 moet dan ook een feestjaar wor den om nooit te vergeten. Omdat het een feest moet worden voor alle Goesenaren, willen wij u graag laten meedenken over de plannen. Er moet een feestpro gramma komen waarin de inwo ners van Goes zich kunnen vinden en waarbij iedereen betrokken wordt. Daarom bent u van harte welkom op de Ideeënavond 600 jaar Goes. Basisscholen Bisschop Ernst (Goes-Oost) en De Wingerd (Noordhoek) 15.30-17.00 uur p EVENEMENTEN IN GOES VAN 12 TIM 18 FEBRUARI 2003 C Q X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19