Provinciale Staten FAMILIE BERICHTEN BKR-LAST? GLAZENME ÜBELÉN Bussen, bruggen en boten Provincie Zeeland Fietspad Noordgouwe- Zonnemaire laat je- - stromen Glastuinbouw Oplage De Bevelander: 42.200 Wapen Donorassistenten Component enafname m/v Economie en mobiliteit Ecologie en water ■■■Officiële Mededelingen I® dfScheidingsMakelaar Diversen Familieberichten bevatten mededelingen van: De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 78 mm breed. AFSLUITINGSTIJDEN: opgave van familieberichten kan tot maandag 12.00 uur overlijdingsberichten kunnen tot dinsdag 09.00 uur worden doorgegeven Sanquin Ontheffingen Flora- en faunawet Er zijn nieuwe tarieven voor de interliner Zierikzee-Rotterdam, de scheepvaart moet rekening houden met oponthoud op het Kanaal door Walcheren en de sluitingsdatum voor restitutie waardekaarten komt in zicht. Op maat gemaakt Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 7/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl 10.40, 12.40, 14.40, 16.40, GLASHANDEL MOERSTEE Exclusieve modellen Zaterdagmiddag gesloten Telefoon: 0113- 274 OOO Fax: 0113- 274 O1O fvlbev@whk.wegener.nl IP'I - Pagina 11 de Bevelander Woensdag 11 februari 2004 10 Nieuws Abdij Volgende vergadering 17 maart. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. I Werkend binnen de divisie Donorzaken vormt het verrichten van keuringen, bloed- en componentenafnames de kern van je dagtaak. Je zorgt voor de verwerking van bloed- en donorgegevens in het informatiesysteem, en ook lichte schoonmaak- werkzaamheden behoren tot je takenpakket. Vanzelfsprekend is een optimale hygiëne bij alles wat je doet van cruciaal belang. Dat geldt ook voor het onderhouden van goede relaties met de donors. We bieden een vacature voor 5 uur per week; de werktijden en -dagen worden in overleg met de teamleidster bepaald. Bloed maakt dat je adrenaline overal kan stromen. Bij Sanquin is bloed ons werk. Als not-for-profitorganisatie verzorgen wij de bloedvoorziening van Nederland. Van afname bij donors tot het testen, verwerken en verspreiden onder de zieken huizen. Ook doen we hoogwaardig onderzoek en ontwikkelen levensbelangrijke medicijnen. Bloed is leven, en werken met leven vraagt om alertheid en doorzettingsvermogen. Dus laat je adrenaline stromen, bij Sanquin. Een diploma Doktersassistente of ander relevant paramedisch diploma is je basis, met daarbij kennis van bloed- en/of componentenafnametechnieken. Klantvriendelijk, flexibel en accuraat... dat zijn jouw beste karaktereigenschappen. Heb je bovendien ervaring met venapuncties? Dan zien wij dat als pluspunt. Reageren Mevrouw M. van Dixhoorn, teamleider Inzameling/Aferese, 0113-217207geeft je graag meer informatie. Je sollicitatie met c.v. en vermelding van vacaturenummer 03.030 zien we graag binnen twee weken tegemoet: Sanquin Bloedbank Regio Zuidwest, t.a.v. de heer Van der Plas, Postbus 23370, 3001 KJ Rotterdam, e-mail arnoud.vanderplas@bloodrtd.nl. Bezoek ook onze website www.sanquin.nl. werk met leven De provincie Zeeland streeft er naar alle provinciale 80-km-wegen te voorzien van een apart fiets pad. Op termijn zullen er zelfs geen fietsers meer op de hoofd rijbaan mogen rijden. Voor fietsers tussen Noordgouwe en Zonnemaire zijn er plannen gemaakt voor een nieuw fietspad langs de Zuidweg. In het schetsplan wordt het fiets pad doorgetrokken vanaf het bestaande pad dat nu bij de Weeldijk stopt. Het laatste gedeelte wordt een (brom)fiets- pad, waardoor er geen aan sluiting meer nodig is voor het overige verkeer op de hoofd rijbaan. Om de verkeersveiligheid te ver groten komen er 60-km-plateaus op het kruispunt Kruisweg/ Stapelsweg en de aansluiting bij de Brouwerijstraat. Informatieavond Donderdag 12 februari wordt in het dorpshuis in Zonnemaire, aan de LM. van de Bijlstraat 10, een informatieavond gehouden. Het schetsplan kan tussen 19.00 Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. 1. In het belang van de volksge zondheid en openbare veilig heid is ontheffing verleend aan Railinfrabeheer B.V. te Eindhoven voor het opzettelijk verontrusten en doden van konijn met behulp van fret en en 21.00 uur ingezien worden. Gedeputeerde mr.drs. A.J.G. Poppe- laars zal om 19.30 uur een toelich ting geven op het plan en ambtena ren van de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Inspraaktermijn Van 9 februari tot 8 maart kan een reactie op het plan gestuurd worden aan de Provincie Zeeland, Directie Infrastructuur en Ver voer, Postbus 524, 4330 AM Middelburg. Het schetsplan ligt ter inzage bij het informatiecentrum provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, en in de leesruimte Gemeente huis Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2, 4301 SH Zie- rikzee op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis. Het plan is ook te vinden op de website van de provincie: www.zeeland.nl\nieuws\overig. Mede op basis van de reacties zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen. Op 3 oktober 2003 hebben Provinciale Staten de partiële her ziening glastuinbouw van het Steekplan Zeeland definitief vast gesteld. De conceptversie heeft diverse reacties opgeleverd. Met de indieners ervan en een aantal leden van de commissie Ruimte heeft in juni 2003 een gedachte wisseling plaatsgevonden in het gemeentehuis van Terneuzen, die tot een paar aanpassingen heeft geleid. Het definitieve voorstel dat, na behandeling in de commissie Ruimte naar Provinciale Staten is gestuurd, is in de vergadering van 3 oktober goedgekeurd. De partiële herziening glastuin bouw inclusief de antwoordnota is te bestellen bij het informatie centrum van de provincie Zee land, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mailadres infocentrum@zeeland.nl. de van heden tot uiterlijk 10 maart 2004 en heeft betrek king op de gronden gelegen aan de Vroondijk te Vrouwen polder, zoals op de bij het besluit behorende kaart aan gegeven, gelegen in de ge meente Veere. Per 15 februari gelden voor de Interliner 395 tussen Zierikzee en Rotterdam nieuwe tarieven en een nieuw tarief systeem. Vanaf die dag is er een voordeel- urenkaart van 30 euro, die de NS-voordeelurenkaart vervangt. De NS-kaart is dan niet meer gel dig op de Interliner. De nieuwe kaart is geldig op vastgestelde ritten, die in de dienstregeling zijn af te lezen. De samenreiskor- ting vervalt. Daar tegenover staat dat houders van een 65-plus- kaart met korting kunnen reizen. Ook de (OV)dagkaart kan op de Interliner worden gebruikt; wel moet dan een toeslag worden betaald. In een folder zijn alle veranderin gen nader toegelicht. De folder kan worden aange vraagd bij de klantenservice van connexxion, tel. 0900-2666399 en op connexxion.nl, en bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. PSD-kaarten Wie nog een waardekaart van de Aanvraagformulieren met een (gratis) antwoordenveloppe voor retourzending zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefooon 0118-631400, e-mail infocen- trum@zeeland.nl. De formulieren kunnen ook wor den aangevraagd via www.zee- land.nl, knop digitaal loket en ver volgens veel gestelde vragen. Wie meer dan één kaart in zijn bezit heeft, moet per kaart een aanvraagformulier indienen. Van het uit te betalen tegoed wordt steeds €5.00 afgehouden voor administratieve kosten. In maart 2003 is het dualisme, nadat het een jaar eerder bij de gemeenten werd geïntrodu ceerd, op provinciaal niveau ingevoerd. Provinciale Staten zijn nu ver antwoordelijk voor het uitzetten van beleidslijnen en voor het controleren van de uitvoerende taak van Gedeputeerde Staten. Om de gevolgen van de schei ding tussen de rollen van Pro vinciale Staten en Gedeputeer de Staten duidelijk te maken, verschijnt vanaf nu een Staten rubriek in AbdijNieuws. Onder de kop Provinciale Staten wordt gemeld wat er op de agenda van de Staten en de verschillende statencommissies staat. Informatie wordt verschaft over de politieke zienswijze of de stand van zaken in actuele pro jecten. Spreekrecht De vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies zijn in principe maandelijks. De agenda van de vergaderingen worden tijdig gepubliceerd in AbdijNieuws. Het is mogelijk agenda’s en bijbehorende stuk ken in te zien via de provinciale website www.zeeland.nl, onder de knop Provinciale Staten - ver gaderschema, of in het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. Wie belangstelling heeft zijn of haar mening over de geagen deerde onderwerpen te laten horen, heeft daartoe gelegenheid tijdens de commissievergaderin gen. Insprekers dienen minimaal een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier te melden over welke punten zij het woord willen voeren. Aanmelding kan ook tele fonisch. De telefoonnummers staan in de publicatie van de agenda. Agenda: - Eindrapportage arbeidsmarkt Zeeuwse havens. - Statenvoorstel bijdrage onder wijs huisvesting Roosevelt Academy. - Discussie over de rol van de commissie bij het opstellen van de Startnotitie openbaar ver voer. - Brief GS over westelijke ontslui- tingsroute Kanaalzone. Volgende vergadering 15 maart. Datum: wo 18 februari Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: G.K.T. van der Giessen Commissiegriffier: Margreeth Trimpe, tel.: 0118-631437 Bezwaar De ontheffingen liggen van 13 fe bruari 2004 tot en met 25 maart 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Luctor et emergo - Ik worstel en kom boven. Die spreuk siert het wapen van Zeeland. "Van goud beladen met een ten halve uit de baren naar boven komende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur” zo wordt de bovenste helft van het wapen officieel met de heraldieke kleuren beschreven; en voor het onderste deel “golvend ge- dwarsbalkt van zes stukken azuur en zilver”. Een sticker van het wapen en een aparte beschrijving van zowel het wapen als de vlag is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 25 maart 2004 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de be trokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Uw scheiding praktisch geregeld Uw relatie beëindigen is al moeilijk genoeg. Wij denken met u mee en zorgen ervoor dat alles geregeld is voor een nieuwe start. Bel Peter de Nijs: 06-45572917 of Jan Willem Groos: 06-40333804 of klik oo www.scheidinasmakelaar.nl Datum: ma 16 februari Aanvang: 13.30 uur Locatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: A.A.D. Saman Commissiegriffier: Annemieke Lobik, tel.: 0118-631888 Agenda: - Discussie Zeeuws Actie programma Diffuse Bronnen 2003-2004. - Advies vergunning aanvraag Natuurbeschermingswet voor gebruik assimilatiebelichting tuinbedrijf. - Discussie versnelling; ruilverka- velingsproject Walcheren. - Concept deelstroomgebieds- visie Zeeland. - Betrokkenheid PS bij de Ont- wikkelingsschets 2010 Schelde- estuarium. Kanaal Walcheren De Sationsbrug in Middelburg over het Kanaal door Walcheren is voor de scheepvaart gestremd van dinsdag 9 maart, 7.00 uur, tot woensdag 10 maart 22.00 uur, en van maandag 22 maart 19.00 uur tot woensdag 24 maart, 24.00 uur. In de tussenliggende periode is er beperkte bediening. De ope ningstijden zijn 6.00, 7.40, 8.40, 18.40, 20.40 en 21.40 uur. Bij harde wind, meer dan zes Beaufort, blijft de bediening ach terwege. De reguliere nachtelijke bediening vervalt. De afwijkingen houden verband met revisie van één van de aandrijfmotoren van de brug. Provinciale Stoombootdiensten in zijn bezit heeft kan het tegoed nog verzilveren tot 15 maart 2004. Aanvragers die hun formulier na die datum inleveren, vissen ach ter het net. voor Sanquin Bloedbank Regio Zuidwest, locatie Goes Ook voor herschikken van nieuwe leningen/hypotheken. Lening-op-maat-lijn 0900-5005007 (80cpm.) ma t/m/ vr 09.00 - 21.00 uur. Nw. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge 0113 - 341688 Fax 0113 - 344062 buidel en geweer. De ont heffing wordt verleend voor de periode van 5 jaar, te weten van 1 februari tot en met 14 augustus daaropvol gend en heeft betrekking op de gronden op of nabij de spoorwegen in beheer bij Railinfrabeheer, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven, gelegen in de provincie Zeeland. 2. Ter voorkoming van belang rijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ont heffing verleend aan W. den Hollander te Oostkapelle voor het doden van één ree en daarbij gebruik te maken van het geweer tot een uur na zonsondergang. De ontheffing wordt verleend voor de perio- Glazen tafels, stoelen, vitrinekasten, spiegels Bezoek onze showroom! geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging overlijden, dankbetuiging en In Memoriam adrenaline

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11