Statenvergadering Westerschelde containerterminal Provincie Zeeland 1 F VERSRUNDVLEES rechtstreeks van onze boerderij in Baarland Bij u thuis bezorgd in pakketten van 20 kilo voor €8 •- per kilo ///A Zuiver water Commissies Stooktabel Week 5 J l BELL F «■■Officiële Mededelingen het gemeentehuis van Noord- Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. F/ DOLMAR i it Pagina 9 De Bevelander Woensdag 4 februari 2004 9 9 i Milieu Ontwerp-vergunningen Van Gansewinkel Zuid west Nederland B.V. U zaagt altijd met plezier met een Bodemverontreiniging openbare weg nabij Voorstraat 11 te Colijnsplaat Saneringsplan Van Tilburghstraat 8 te Driewegen Provinciale staten vergaderen vrijdag 13 februari, 10.00 uur, in de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. De publieke tribune is vrij toegankelijk. 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 4500 5000 6000 30 37 44 52 59 67 74 81 89 96 104 111 122 133 144 155 166 185 222 351 434 523 612 699 787 875 960 1048 1133 1222 1308 1442 1571 1702 1833 1964 2183 2621 Voor slechts 2 euro op de foto! JUMBO MARCONISTRAAT GOES Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 6/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl VLEESVEEBEDRIJF J. GOUD Telefoon: 0113-639644 ■ff.. 19 ff xre w f~~ 1 Nieuws Abdij L Voor informatie en/of bestellingen w- t en zie hoe snel uw baby groeit! made in Germany bon voor een superaanbieding 'MBO' Tegenstanders van de Westerschelde containerterminal op de publieke tribune tijdens het statendebat oktober 2002 Belangrijke elementen voor ver volgonderzoek zijn de regels van de vogel- en habitatrichtlijn van de Europese commissie die voor de Westerschelde gelden. Aan getoond moet worden welke wezenlijke of significante ver- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging in de open bare weg nabij Voorstraat 11 te Colijnsplaat een ernstig geval van bodemverontreiniging betreft. anderingen er voor de natuur op treden. Vervolgens moet duidelijk worden of die ingrepen in verhou ding staan tot de baten van een containerterminal. Zo moet onom stotelijk vast komen te staan dat de terminal aan de Kaloot in Vlis- singen-Oost de versterking van de Zeeuwse economie tot doel heeft en dat die versterking op een andere locatie niet tot dezelf de resultaten leidt. Het onder zoek mag zich niet beperken tot de plaats van vestiging zelf; ook de routes die de containers vanaf de terminal gaan volgen moeten onder de loep worden genomen. Dat houdt onder meer in dat het achterland, met de ‘spoorge- meenten’ Goes, Kapelle en Reimerswaal, zoveel mogelijk gevrijwaard wordt van geluids- en trillingsoverlast. Belangrijk is ook Belanghebbenden kunnen tot en met 18 maart 2004 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 19 maart 2004 in werking, tenzij binnen die Het streefverbruik deze week (m3) Het streefverbruik vanaf 26/10/2003 (m3) Gezamenlijk De staten wordt aanbevolen het vervolgonderzoek samen met allerlei partners en instanties uit te voeren. Het gaat dan niet alleen om de overheidsinstituten als ministeries en gemeenten. Ook instanties als Redt de Kaloot en de milieubeweging zouden waardevolle bijdragen aan het geheel kunnen bieden. dat de externe veiligheid van alle natransport, dus zowel per spoor, schip als auto, goed in kaart wordt gebracht en waar nodig in maatregelen wordt om gezet. Voortgang De resultaten van het vervolgon derzoek, dat onder de leiding van een projectteam gestalte zou moeten krijgen, moeten eind juni beschikbaar zijn. De kosten die ermee zijn gemoeid, bedragen 250.000 euro. Aan de hand van de uitkomsten kunnen provinciale staten dan uiterlijk in oktober beslissen of zij de procedure voor een streek- planherziening voor de Wester schelde containerterminal op nieuw willen beginnen. Debat Het debat over de terminal vrij dag 13 februari is te volgen vanaf de publieke tribune in de statenzaal, Abdij 10, Middelburg. termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Op de locatie Van Tilburghstraat 8 te Driewegen is in opdracht van Gedeputeerde Staten van Zeeland nader onderzoek uitge voerd naar bodemverontreiniging. Inmiddels is ook een sanerings- De vergadering begint met de vragensessie: statenleden kunnen tot uiterlijk een uur voor de ver gadering kenbaar maken welke vragen zij aan het dagelijks be stuur willen voorleggen. Economie en ruimte Aan de hand van een analyse en een advies wordt de staten ge vraagd nader onderzoek te doen naar de inrichting van een contai nerterminal in Vlissingen-Oost. Onder Westerschelde containter- terminal, hiernaast, wordt daarop nader ingegaan. Beleid per gebied De laatste jaren is het gebruik beleid voor delen van de provin cie integraal aan te pakken. Voorbeelden zijn Schouwen-West, Walcheren en West Zeeuwsch- Vlaanderen. Om hiermee door te kunnen gaan, wordt de staten 8 ton gevraagd. Cultuur De uitgangspunten voor het cul tuurbeleid zijn neergelegd in Cultuur continu. Daaraan toege voegd zijn het advies van de raad voor cultuur en een nadere notitie van cultuurgedeputeerde drs. H. van Waveren. Als de staten er mee instemmen, kan het college de uitgangspunten verder uitwer ken voor de jaren 2005-2008. Natuur en milieu Geld is nodig voor natuur en land- schap en voor water. Daarvoor zijn de kwaliteitsimpuls Groen en Blauw ontwikkeld. Projecten in beide beleidsterreinen kunnen worden gesubsidieerd; voor plan opgesteld. Gedeputeerde Staten zijn van plan te bepalen dat het hier een ernstig geval van bodemveront reiniging betreft en het sanerings plan vast te stellen. De ontwerp-beschikking ligt van 5 februari tot en met 4 maart 2004 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur. Groen wordt 7 ton gevraagd; voor Blauw 4,4 ton. Staatsbosbeheer wil voormalige waterwingebieden als natuurge bieden overnemen van Delta NV; de provincie betaalt mee in de kosten. Voor de uitvoering van het milieu beleidsplan in de komende jaren wordt de staten 205.000 euro op jaarbasis gevraagd. Voor de verplaatsing van De Koninklijke Schelde Groep van de binnenstad van Vlissingen naar Vlissingen-Oost kan - door aan passing van de regeling sanering industrielawaai - aanspraak wor den gemaakt op Europese subsi die. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van Van Gansewinkel Zuid west Nederland B.V. te Roosen daal voor het doorvoeren van een aantal wijzigingen in de activitei ten. Concreet gaat het om het realiseren van een buitenopslag In plaats van jaarlijks, zou de Zeeuwse milieuprijs tweejaarlijks moeten worden uitgereikt. Dat schrijven gedeputeerde staten aan provinciale staten. Doordat een subsidieregeling is vervallen, komen er namelijk minder inzen dingen binnen. De prijs bestaat Water en wegen De Groen-Links-statenleden Timmerman en Wiersma doen in een initiatiefvoorstel aanbevelin gen voor de bestuurlijke inrich ting van het waterbeheer. Het voorstel van de indieners en het Presidium - voorzitter en fractie voorzitters - is dit stuk eerst in de commissie ecologie en water te behandelen. De PvdA-statenleden De Koster en Luijendijk-Bergwerf vinden dat gedeputeerde staten moeten onderzoeken of de waterschap pen hun wegbeheer goed uitvoe ren. In hun initiatiefvoorstel vra gen zij hoeveel geld de schappen uitgeven en of de provincie de zelfde taken mogelijk beter zou kunnen doen. uit een geldbedrag en een speci aal gemaakt kunstwerk. Inzage De agenda en stukken van de Statenvergadering kunnen op voor losgestorte afvalstoffen en het sorteren van bouw- en sloop afval. De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en Rijks waterstaat Directie Zeeland willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 5 februari 2004 tot en met 3 maart 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en bij Rijkswater staat directie Zeeland (kamer 312), Koestraat 30 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur, en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, werkdagen worden ingezien bij het informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg, van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De infor matie kan ook worden verkregen via www.zeeland.nl. Vrijdag 6 februari, 9.45 uur, ver gadert de commissie 28 Lucht vaartwet. Op de agenda staan voorstellen om de kostenverantwoording en het jaarverslag van 2003 goed te keuren. Andere punten zijn wijziging regelgeving voor de regionale en kleine luchtvaart, discussie over ultralight vliegtuigen, ingekomen en uitgaande brieven, waaronder het rapport paraspringen en tot slot mededelingen van het vlieg- veldbestuur. Woensdag 11 februari, 14.00 uur, vergadert de Provinciale Onderwijsraad (POR), afdeling Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs (BOSO). Beleidsmedewerker J.A.J.A. van Aspert houdt een inleiding over School en Cultuur. Andere onder werpen zijn het herziene vakan- tierooster 2004-2005, jeugd- monitor themarapport 4 en de verkiezing van een voorzitter en vice-voorzitter. Verder is er een verzoek van het Landelijk Steun punt Educatie Molukkers. op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 4 maart 2004 schriftelijke bedenkin gen tegen de ontwerp-vergun- ning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan Rijkswaterstaat Directie Zeeland, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zee land. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 25 februari 2004 kan een ieder verzoeken om een Vanaf dinsdag 27 januari tot en met vrijdag 30 januari in uw Donderdag 12 februari buigen bestuurders en ambtenaren van de provincie en de gemeenten en waterschappen in Zeeland zich over watervervuiling als gevolg van diffuse bronnen. Ook ambte naren van rijkswaterstaat Zeeland zijn voor de bijeenkomst uitgeno digd. Organisator is het regio- team Zuiver Zeeuws water. Onder vervuiling vanuit diffuse bronnen wordt onder meer ver staan het uitspoelen van mest stoffen in het grond- en opper vlaktewater. Ook andere, niet direct herleidbare vervuiling valt eronder. Inleiders tijdens de themadag zijn gedeputeerde M. Kramer van water en beleidsmedewerkers W. van Zeventer van de hoofddirec tie rijkswaterstaat en A. van Bremen van de Unie van water schappen. Dagvoorzitter is radio- en tv-pre- sentatrice Helge Prinse. De deelnemers wordt in de och tend gevraagd via stemkastjes hun standpunten kenbaar te maken over diverse stellingen, 's Middags wordt in groepsver band gesproken over diffuse bronnen in relatie tot duurzaam beheer, duurzaam bouwen en afkoppelen. gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning(en) (tel: 0118-631749). Bij de gedachten wisseling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingé bracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later be roep instellen. Het rapport, waarop de staten zich baseren, is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400, e-mail infocentrum@zee- land.nl. Lezen en downloaden kan ook: www.zeeland.nl. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze op de ontwerp-beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631790/631778. Beide vergaderingen zijn in het provinciehuis, Abdij 6, Middel burg. De agenda’s en de bijbeho rende stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118- 631400. Wie belangstelling heeft voor de themadag in de Stadsschouw burg van Middelburg, Molenwater 99, kan zich aanmelden via www.zuiverzeeuwswater.nl of bij provinciaal medewerkster water en bodem A.E. Korteweg, post bus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631110. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P.M. Witkam (tel. 0118-631749). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer J. Olijslager/ mevrouw M. Hordijk (tel. 0118- 631790/631778). Zaterdags geopend Nieuwe Rijksweg 2A, 4472 AB 's-Heer Hendrikskinderen (bij Goes), Tel. 0113-215351/223531 Uw jaarverbruik (m3) Burgemeester Vogelaarstraat 17 4435 AR Baarland Speciaal voor onze klanten die tijdens het stookseizoen hun gasverbruik willen bijhouden, plaatsen wij wekelijks de streefverbruiken. A.D. van Gilst reparatie-inruil-verkoop van motormaaiers kettingzagen-bosmaaiers-aggregaten waterpompen tuinbouwtrekkers-tuinfrezen-tuinnetten in alle afmetingen Van het door ons gefokte "Blonde d' Aquitaine" vleesvee, laten wij regelmatig een vrouwelijk dier slachten door een ambachtelijke slager. Het gehele rund wordt gelijk verdeeld over alle pakketten, zodat u van elke vleessoort een deel krijgt in de verhouding zoals die aan het rund gezeten heeft. Het pakket bestaat uit Gehakt, Soepvlees, Schenkels, Tartaar, Sucade-lappen, Lende-lappen/Entre Cóte, Kogelbiefstuk, Bieflappen, Rosbief, Soepbeentjes, Haasbiefstuk, Magere lappen, Biefstuk, Lever, Riblap en Hamburgers. De beschikking ligt van 5 februari tot en met 18 maart 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in Al spelend maakt onze fotograaf prachtige opnamen van uw kinderen. Eigen knuffel mag mee op de foto. Leuke kleertjes maken de foto’s nog mooier. i Bon geldig voor kinderen t/m 5 jaar i vergezeld van de ouders 'MM '/W van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Profiteer ervan om uw kindjes nu te laten oJ Eén bon geldig per familie, broertjes en zusjes kunnen samen op de foto. Geen koopverplichting vakfotografen die van uw kinderen houden Uw streefverbruik is afhankelijk van uw jaarlijkse gasverbruik (zie kolom 1). In de tweede kolom staat het bijbehorende gemiddelde streefverbruik van de afgelopen week. Deze kunt u vergelijken met uw daadwerkelijke verbruik, om te bekijken of u bespaart. Voor meer informatie over de stooktabel en besparingstips kunt u terecht op www.delta.nl of contact opnemen met onze afdeling Klantenservice, 0800 - 5150. DELTAl ///Ld DflTA Comfort B.V. Volgende week vrijdag, 13 febru ari, praten provinciale staten over vervolgonderzoek voor de Westerschelde containerterminal in Vlissingen-Oost. Zij doen dat aan de hand van het rapport Analyse van en advies over het dossier Westerschelde Containerterminal van directeur A.C. ten Thij van FTT Proces ontwikkeling BV in Delft. Gedepu teerde staten gaven opdracht tot het rapport nadat de Raad van State de streekplanherziening voor de terminal had vernietigd. B b II

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9