gemeente O 6 S venementen Leed ÏWijkelijkse Berichten r Openbare^ kennisgevingen F e Vergaderingen raadsfracties Technika 10 voor meiden Steunpunt vrijwilligerswerk Definitieve start herinrichting binnenstad Zwemmen voor vrouwen Gemeentelijke belastingen Automatische inning k a. fl 4 februari 2004 Langdurigheidstoeslag voor minima 5 4 i tb O D *0* o c c X' EL ■K F I Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. EVENEMENTEN IN GOES VAN 5 TIM 11 FEBRUARI 2003 5 februari 5 februari 7 februari 11 februari Wandelmorgen voor senioren 11 februari I1 februari 29-01-2004 ling Stadsontwikkeling. Dit besluit ligt ter inzage. 15 maart Burgemeester en wethouders van Goes l I l 4 4 7 februari V 8 februari 10 februari i. I Linde I Wilg I Conifeer Bent u op zoek naar vrijwilligers werk of zoekt u vrijwilligers dan moet u beslist eens contact mee ons opnemen of langskomen tijdens ons spreekuur. Momenteel zoeken wij voor verschillende vacatures geschikte kandidaten, o.a. voor ver schillende seizoensactiviteiten, als begeleid(st)er bij groepsreizen van de SPD Zeeland, als trainer bij Atle tiekvereniging AV56, als begeleidster rolstoelendans bij Sportclub Gehan- ling bestuursrechtspraak, Postbus20019,2500EAs-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0113-249718. de Bue,Adriana; van Weele,Adriana Kornelia; Lokerse, Cornelia Adriana; Jansen, Jannetje; van Trigt, Magdalena; Proost,Wilhelmus Laurentius Antonius. de Smit, Kenan; Rijn, Malissa; Ruijten, Zoë; Karremanjesic; Kü mesögüt, Tolga; Traas, Ilse; Heijstek, Dina Maria; Warmenhoven, Aïsha; Aertssen, Cathelijne Jeanne Elisabeth. Beeke, Leendert Willem en Kraak, Cathalina Lena Machalina; Muller, Adrianus Willem en van Zunderd, Sandra. dicapten Beveland en als kostuum- naafcter voor Stichting Dansz. Voor meer informatie of meer vaca tures kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in onze vacaturebank een kijkje te nemen kunt elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur bij ons terecht of anders op afspraak. Zaagmolen straat 3, 4461 BK Goes. Telefoon nummer 253171, e-mail n.elkhatta- bi@smwo.nl Start cursus fietsreparatie <fi elektriciteit Technika 10 Goes gaat op donder dagavond 5 februari a.s. opnieuw van 5 en 6 J februari 6 en 7 februari 8 0 7 en 8 februari 26-01 26-01 26- 01 27- 01 27-01 29-01 29-01 29-01 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Noordhoeklaan 88 Fruitlaan 3 Oostmolenweg 79 Sluisplaat 29 Elvis Presleylaan 115 Columbusweg 3 Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur Theater de Mythe 15.00 uur Podium 't Beest 13.30 uur Molenplein (gedeelte) 10.00-17.00 uur Podium 't Béést 21.00 uur Sportpunt Zeeland 9.30 uur ROC Zeeland 9.30 uur Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur Openbare Bibliotheek Goes Monumentencommissie 16 februari het bouwen van een serre het slopen van binnenmuren, plafonds en kozijnen het bouwen van een tuinhuis het vernieuwen van de brandtrap het uitbreiden van de garage start met een cursus fietsreparatie elektriciteit. De overige cursusda ta zijn: 12, 19 februari, 4, II, 18, 25 maart en I april. Iedere cursusavond begint om 19.00 uur in wijkgebouw “Jan Ligthart”, Bergweg 12 te Goes. De kosten zijn 1,40 per keer (je betaalt voor de gehele cursus ook al ben je een keer ziek). Voor nadere informatie of om aan te melden kunt u terecht bij: SMWO Welzijn, Hetty Scheiuit (coördinatie Technika 10 Goes) tel. 237087 of e- mail h.scheiuit@smwo.nl Filmmiddag voor senioren: Als twee druppels water Theatervoorstelling: Laten wij aanbidden door Bonheur Filmvoorstelling: Als twee druppels water De Ramayana Spannend avontuur door Jeugd- theaterschool Zuid-Holland Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling, Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 (aar). Reserveren gewenst: tel. 212031. Kentekengraveeractie door Expert Auto Care Carillonbespelirtg'doór stadsbei aardier Sjoerd Tamminga Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Seniorenkalender: start Cursus 'Autobiografisch schrijven' Sluiting i.v.m. aanpassing aan computersysteem Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl MILIEUVERGUNNING PERCEEL HOUTKADE 7BTE GOES Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Stichting Oosterscheldewerf Goes, p/a Postbus 2118 te Goes. Betreft: een (restauratie) werf voor historische schepen op het adres Houtkade 7b te Goes. Aangevraagde vergunning: voor het oprichten en in werking hebben. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt niet af van het ont werp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep Tot en met 16 maart 2004 kan tegen deze beschikking beroep wor den ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker wijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde- I I Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 en nader toegelicht. Ook zal tij dens deze bijeenkomst worden ingegaan op de stand van zaken rondom de JOP. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur in het Heer Hen- drikshuis.Te Werfstraat 18 te 's- Heer Hendrikskinderen. Het definitieve ontwerp hangt ter inzage vanaf 6 februari a.s. tot 20 februari in het Heer Hen- drikshuis en bij de publieksbalie. Heeft u vragen of opmerkingen over het plan, dan kunt u contact opnemen met mw. J. van der Kaaij van het Ingenieursbureau, tel 249761 of bij mevr. D. Osté, bij de afdeling Welzijn, tel. 249746. MILIEUVERGUNNING PERCEEL STALSTRAAT 23 TE GOES Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Brammetje Dump B.V., Grote Markt 15,4461 AH Goes. Betreft: een vuurwerkopslagplaats- en verkooppunt op het adres Stalstraat 23,4461 JD Goes. Aangevraagde vergunning: in verband met het veranderen van de opslag- en verkooppplaats: een zgn. veranderingsvergunning (art. 8.1 .b Wm). De verandering houdt in dat de vuurwerkopslag- en verkoopplaats aangepast wordt aan de veranderde wetgeving (Vuurwerkbesluit). Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt niet af van het ont werp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep Tot en met 16 maart 2004 kan tegen deze beschikking beroep wor den ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker wijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 01 13-249718. INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan Gehuwd: 29-01-2004 Overleden: 22-01-2004 22- 01-2004 23- 01-2004 24- 01-2004 25- 01-2004 27-01-2004 Grote Kerk 13.30-14 30 uur M». - - w gevoegd. Deze machtigingskaart moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 19 februari 2004, aan de gemeente worden teruggestuurd. Als u al eerder gekozen hebt voor automatische incasso hoeft u niet opnieuw een machtiging in te dienen. De gemeente is dan al gemachtigd voor de inning van de gemeentelijke belastingen. U ontvangt dan alleen een aanslagbiljet met daarop vermeld de 8 betaaltermijnen. Er is dan geen acceptgirokaart bijgevoegd. Tip: Gebruik deze vorm van betalen vooral als u in het laatste kwartaal van 2003 ook een belastingaanslag van andere belastingjaren hebt ontvangen. maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. 9 U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aan kaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week. SGP/ChristenUnie en CDA Op dinsdag 10 februari vergaderen de fracties van de SGP/Christen Unie en het CDA in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractiever gadering bijwonen. Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. De frac tie van het CDA vergadert om 19.30 uur in de burgemeesterska mer. De vergadering is openbaar. PvdA.WD en D66 Op woensdag I I februari vergade- Aanpassing speelplek Plein te 's Heer Hendrikskinderen Na overleg met kin deren en bewoners is een plan gemaakt voor de verdere inrichting van het Plein te 's Heer Hendrikskinde ren. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met opmerkingen en suggesties die zijn aangedragen door kinderen, omwonenden en medegebrui kers van het veldje. Het plan is ontwikkeld met gebruikmaking van het dorpen budget en wordt op donderdag 5 februari 2004 tijdens een infor matiebijeenkomst gepresenteerd WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer - t Klok uus Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke voor het uitbreiden van het akkerbouwbedrijf met een kinderspeelboerderij; - Landbouwbedrijf Domeinplaat, Domeinplaatweg 2 te 's-Heer Arendskerke voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: - Transnational Agri Products Houtkade 60 te Goes voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag en demontage van vleesverwerkingsmachines. Besluit Woon-en verblijfsgebouwen milieubeheer: - Rabobank Beveland, Dam 9-11 te Goes voor het oprichten en in werking hebben van een bankgebouw. - Proverko Ontwikkeling B.V.,Amundsenweg 27-29 te Goes voor het van toepassing worden van het Besluit voor een reeds aanwezige inrichting. Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer: - El-Charro Magdalenastraat 5 te Goes voor het oprichten en in werking hebben van een Mexicaans-Argentijns restaurant. Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer: - Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Houtkade 60 te Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het verbeteren, modificeren en bewerken van porto-cabins. Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer: - Prografici V.O.F.Westhavendijk 152A te Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor print-en prepress activiteiten; - Gamma Goes B.V. Marconistraat 11 te Goes, voor het veranderen/uitbreiden van een bestaande inrichting voor doe het zelf producten; - Europatuin Nieuwe Rijksweg 2 C-D, te Goes voor het van toepassing worden van het Besluit op een reeds aanwezige inrichting. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu, tel. 0113-249718. 11 februari i Rioleringswerkzaamheden De aannemer is begonnen met de rioleringswerkzaamheden in de Grote Kerkstraat, vanaf de Grote Marktzijde. De planning van de werkzaamheden is zo opgezet, dat de aannemer zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt voor de ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Er wordt telkens maar een gedeelte van de straat openge broken. Ook is het de bedoeling dat in het weekend de straten weer dichtge maakt zijn. Op dinsdag 17 februari a.s. start er een nieuwe activiteit:zwemmen voor vrouwen. Iedere dinsdag van 21.30 tot 22.30 uur is het zwembad in sportpunt Zeeland speciaal afge huurd voor vrouwen. Mannen zijn dan niet welkom. Een gediplomeerd zwemlerares en twee vrouwelijke assistentes zijn aanwezig om les te geven. Het maakt niet uit of u al een diploma heeft of nog niet kunt zwem men.Alle vrouwen zijn welkom. Als u wilt deelnemen, geeft u zich dan op vóór 12 februari a.s. De kosten zijn 40,00 voor 20 lessen. Een vergoe ding van de kosten is mogelijk via het declaratiefonds van de gemeente Goes. Aanmelden of meer informa tie: Wijkinfowinkel Goese Polder, Kuyperlaan 17, tel. 251254. Geboren: 21-01-2004 23-01-2004 23-01-2004 25- 01-2004 26- 01-2004 26- 01-2004 27- 01-2004 27-01-2004 27-01-2004 Overzicht Burgerlijke stand I van 21-01-2004 t/m 29-01-2004. J Nadat eind vorig jaar de gemeente raad heeft ingestemd met het Masterplan Binnenstad Goes, is de gemeente deze week gestart met de herinrichting van het winkelge bied. In de eerste fase worden de Lange Kerkstraat, de Lange Vorst- straat, het Kattenstraatje, de Witte Paardstraat, de Papegaaistraat, de Gasthuisstraat, de Lombardstraat en de Oude Vismarkt van nieuwe bestrating voorzien en heringericht. Vooruitlopend op het aanbrengen van de nieuwe bestra ting, vinden er voor bereidende werk zaamheden plaats. Alle huisaansluitin- gen van de riolering worden gecontro leerd en zo nodig vernieuwd. Op som mige plaatsen moet ook de hoofdriole ring worden vervan gen. Bijna gelijktijdig gaat Delta Nuts gas-, water- en elektriciteitsleidin- gen aanpassen en vernieuwen. Ook worden er waar nodig loze leidin gen aangebracht om in de toekomst het onderhoud in de binnenstad zo veel mogelijk te beperken. Als deze fase is afgerond, wordt er twee maanden niet gewerkt in de straten om verzakkingen van de nieuw aan te brengen bestrating te voorko men. ren de fracties van de PvdA, WD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De verga dering is openbaar. De fractie van de WD vergadert in de secretaris kamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractieleden. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is openbaar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl GroenLinks Op donderdag 12 februari verga dert de fractie van GroenLinks om 20.00 uur in het huis van het Groen Links-raadslid Floor Köhlen, Wag- nerlaan 8 in Goes, tel.: 372788. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de kof fie klaar. Zeelandhallén 10.00-18.00 uur Theater de Mythe 20.00 uur Concert: /jS Stuurbaard 'Baltkebaard ModelbouwshoW Der Zigeunerbaron opera van Strauss door de Roemeense SHHftpera Timisoara 10 februari 10 en I1 februari Nieuwe bestrating Na intensief overleg met betrokkenen werkt de gemeente momenteel aan het definitieve plan voor de inrichting van de winkelstraten en het nieuwe meubilair. Het definitieve ontwerp wordt individu eel per straat besproken met de winkeliers. In april wordt gestart met de aanleg van de nieuwe bestrating en herinrichting. Dit is één van de eerste projecten die uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Binnenstad voor een vernieuwde binnenstad. De totale inrichting van het winkelge bied neemt ongeveer drie jaar in beslag. Over leefbaarheid in wijken en dorpen ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN OOST Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 5 februari tot en met 3 maart 2004 het ontwerp van bestemmingsplan 's-Heer Hendrikskinderen Oost ter inzage ligt bij de publieksbalie. De belangrijkste bestemming in dit plan is Woondoeleinden. In totaal zullen in het gebied 29 (grondgebonden) woningen gebouwd kunnen worden in de periode 2003 tot en met 2009. Het plangebied wordt begrensd door de Jacoba van Beierenstraat, de kavel “Van Riesen" aan de Jacoba van Beierenstraat 16a, Zwanenburg en een aan de Delta weg gelegen fruitboomgaard. Bestemmingsplan 's-Heer Hendrikskin deren Oost betreft een partiële herziening van bestemmingsplan Lan delijk Gebied. Iedereen kan binnen de termijn van terinzagelegging zijn schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Zij die tijdig een zienswijze inbrengen, worden in de gelegenheid gesteld om daarop een nadere mondelinge toelichting te geven. KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende bomen: - Raadhuisstraat I te 's Heer Arendskerke: - Hornikswei 65 te Goes: - Schipperswegeling I te Goes: En voor de volgende gemeentelijke bomen: - Calsstraat te Goes: 3 Essen, 2 Sierappels en I Haze laar i.v.m. herinrichting straat Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 3 februari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. EERSTE WIJZIGING MANDAATBESLUIT 2003 Burgemeester en wethouders maken bekend op 22 januari 2004 te hebben besloten de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van een geldend bestemmingsplan ex artikel 17 van de Wet op de Ruim telijke Ordening ten behoeve van het verlenen van een bouwvergun ning met een instandhoudingstermijn, door tussenkomst van het hoofd van de sector Grondgebied, op te dragen aan het hoofd van de afdeling Bouwen en Wonen in plaats van aan het hoofd van de afde- De gemeenteraad heeft in zijn verga dering van 18 december 2003 beslo ten om over het jaar 2003 nog een langdurigheidstoeslag uit te betalen aan personen of gezinnen in de leef tijd van 21 tot 65 jaar die drie jaar (van I januari 2001 tot I januari 2004) onafgebroken hebben moeten rondkomen van een bijstandsuitke ring of een daarmee vergelijkbaar ander inkomen. Als u in deze periode hogere inkom sten heeft genoten, al was het maar gedurende één maand, dan komt u voor deze tegemoetkoming niet in aanmerking. Ontvangt u een bij standsuitkering van de gemeente, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen omdat de gemeente het recht op de toeslag al heeft beoordeeld. De uit betaling vindt binnen enkele weken plaats. Degenen die geen bijstandsuitkering ontvangen én van mening zijn dat ze recht hebben op de langdurig heidstoeslag kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Een aanvraagfor mulier kunt u opvragen bij Sandra Sonke van het bureau Bijzondere Voorzieningen, tel. 249805. In onder staande inkomenstabel kunt u zien of u voor de toeslag in aanmerking komt. U kunt uw inkomen van december 2003 vergelijken met de onderstaande netto maandbedragen (incl. vakantiegeld) die voor de bij- Wat is Technika 107 Technika 10 is een technische club voor meisjes van 10 t/m 12 jaar (basisschool). Meisjes leren bij deze club dat techniek heel leuk kan zijn voor meisjes. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag met elektriciteit, metaal, houtbewerking, constructie en beweging. Theater de Mythe 20.00 uur i Podium 't Beest 20.30 uur stand gelden. Is uw inkomen hoger, dan heeft het geen zin om een aan vraag in te dienen. Uw leeftijd moet minimaal 21 jaar zijn en u mag niet ouder zijn dan 64 jaar. Ook als u jon ger bent dan 65 jaar en u heeft een partner van 65 jaar of ouder, dan komt u niet voor deze toeslag in aan merking. Inkomenstabel Netto maandinkomen inclusief vakantiegeld: - Gehuwden/samenwonenden (één partner is minimaal 21 jaar) 1.321,98 Alleenstaande ouder €1.189,79 - Alleenstaande 925,39 Bij verblijf in inrichting: - Gehuwden/samenwonenden 445,28 - Alleenstaande of alleenstaande ouder 286,25 Aanvraagformulier inleveren Heeft u een aanvraagformulier inge vuld, dan kunt u dit op onderstaande data inleveren bij het bureau Bijzon dere Voorzieningen in het Landbouw centrum,Westsingel 58 in Goes. Inleverdata: Maandag 9/2 van 09.00 - I 1.00 uur. Maandag 16/2 van 09.00 - 11.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 10/2 en 17/2 van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Woensdag I I /2 en 18/2 van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. 14 en 16 Jj februari i'iAi Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl het uitbreiden van de school het plaatsen van een overkapping het slopen van binnenmuren, plafonds en kozijnen het uitbreiden van de woning het bouwen van een tuinhuis het bouwen van een bedrijfsloods en woning VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE Welstandscommissie 16 februari I maart 15 maart 29 maart De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. Hf Hf Hf Hf Hl Hl H Hf >!f Hf Hf kg Hf Hk Hf rff 4f Hf <0 Hf Hf Hf Hf H Hf Hf TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Elvis Presleylaan 115 v.d.Spiegelstraat 4 Johnsonlaan 46 VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERIODE VAN 26-OI-TIM 30-01-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti- veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) 26-0/ 29-0/ 29-0/ Ook dit jaar is het mogelijk om de gemeentelijke belastingen in acht ter mijnen te betalen. Dit kan als u de gemeente machtigt om het te betalen belastingbedrag in acht termijnen af te boeken van uw bank- of girorekening. U hoeft dan niet te denken aan nog te betalen rekeningen en u spreidt het totaalbedrag over acht maanden (van februari t/m september). Voor wie de gemeente alsnog wil machtigen, dit is als het totaalbedrag van de aanslagen ligt tussen 100,00 en 2.500,00, is een machtigingskaart bij het vorige week door u ontvangen aanslagbiljet pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (01 13-249700). Indira Gandhilaan 70 Oostmolenweg 79 ...j Frank Boeijen Theatertour 2004 Filmvoorstelling: Kill Bill 9 9

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19