'Een Nepalees meisje van zeven is in India vierhonderd euro waard' G-force bouwt een feestje met God on ivant Boerenavond in De Vroone Israël centraal 5000 bezoekers De Linden viert verjaardagsfeest Automobilist rijdt door na ongeluk Twee wagens Restitutie van PSD-kaarten HET WETEN WAARD HROOS OP ZEÊUWS op bijeenkomst in Kamperland Schaapskooi trekt meer dan rijden van de dijk Pagina 11 de Bevelander Woensdag 4 februari 2004 SOS TELEFONISCHE HULPDIENST (foto: Titus Tiel Groenestege) ExpresZó (dirrom zó) Reagere? Schrief naè red.bevelander@whk.wegener.nl Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door:M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Julder me een stuitje motte misse, mè ier bin'k wee, mie bie- zondere diengen uüt de taele waèr a me oallemille zo hroós op bin: 't Zeeuws! De kommende tied duüke me d'r een bitje die per in, mè me komme natuurlijk oaltied wee boven: Luctor et Emergo! Op de laegere schole è'k vroeger een liedje eleerd: "er kwam ene boer van Zwitserland, kadee kadulleka keda en die had ene ezel aan zijn hand, labberdie, labberda, labberdonia en die had een ezel aan zijn hand, Cecilia" Ik d'r nooit zó bie stille estae, want d'r zitte nog a wat woorden in die a nergest op slae, mè sint a'k meer mie 't Zeêuws bezig bin, bin ik m'n eigen óf gae vraege wie a die kadee noe is, en of a ze gemêênschap 'oudt mie oanze kedee: een vrouwe mie 'aer op d’r tan'n. Moshe Abrahams Cohen woont in het dorp Emanuel in Israël. Hij vertelt de aanwezigen over het leven in het dorp. Dat is de afgelopen j aren meerdere malen aangevallen. Daarbij zijn enkele dorpsbewoners omgekomen. Verder is er een presentatie over een groep mensen die meerdere keren per jaar een tocht naar Oekraïne afleggen om kleding en levensmiddelen naar straat arme joodse bewoners te bren gen. De Zeeuwse stichting Steun aan Israël staat op de bijeenkomst met een verkooptafel met Israë lische producten als wijn, cos metica, sieraden en speelgoed. De opbrengst gaat naar het pro ject in Oekraïne. De bijeen komst in het Casembroothuis in de Nieuwstraat 46 in Kamper land begint om 19.45 uur. Toe gang is gratis. GOES - De taal van de jonge ren is muziek zoals rock en dance. En als je dan het Woord van God wilt verkon digen aan de hedendaagse jeugd, dan lijkt het logisch om die taal van muziek te ge bruiken. En dus bouwden de jongeren van G-force de afge lopen maanden verschillende feesten met God als thema. kinderen zitten helemaal in de kreukels", stelt Verdegem. In India bezoeken medewer- ke doel wat we hebben te berei ken, namelijk dat jongeren het Evangelie horen", zegt Verstra- eten. G-force begon in september met het eerste feest. De zesde en laatste in de serie is op 13 fe bruari. "De eerste keer hadden we een band uitgenodigd. Een andere keer gaven twee dj's een andere sfeer weer met hun dan ce. Op deze manier hopen we jongeren aan te spreken die wel iets met God willen, maar niet weten hoe, en die ook niet direct een zondagse kerkdienst bin- delen en traceren zo de slacht offertjes. Dankzij deze acties konden al elfhonderd meisjes worden bevrijd en tweeëntach tig pooiers en ontvoerders ge arresteerd. Verdegem is al KAPELLE - De Boerderijen stichting Zeeland houdt op vrijdag 13 februari een Boe renavond in De Vroone in Ka pelle. GOES - Wie nog een abonne ment of een waardekaart van de Provinciale Stoombootdien- sten (PSD) in Zeeland heeft, kan die nog tot 15 maart verzil veren. 'S-GRAVENPOLDER - Wel een beetje raar om het dertigjarig be staan te vieren ook al houdt de school zoals die nu is op te bestaan. Toch maakten de kinderen van de openbare basisschool De Linden in 's-Gravenpolder er afgelopen week een groot feest van.Drie decennia geleden werd de school opgericht, toen kreeg die de naam Andendiek. In de jaren negentig werd de naam veranderd in De Linden na een fu sie met de scholen in Ellewouts- dijk, 's-Heer Abtskerke en Nisse. De Linden werd de hoofdvestiging. Over twee jaar staan er heel wat veranderingen op stapel. De Lin den gaat dan op in de nieuw te bou wen Brede School 's-Gravenpolder. Op een andere locatie dus en weer onder een andere naam. Maar de kinderen stonden daar afgelopen week niet al te veel bij stil. Ze vie ren feest tot de voorjaarsvakantie. In de week voor de meivakantie is er een grote feestdag. En in juni is er een 'bijzonder buitengebeuren' als afsluiting. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. OVEZANDE - Op de 's-Heeren- hoeksedijk in Ovezande zijn vrijdag twee auto's van de dijk gereden. Een 24-jarige automobilist uit de ge meente Borsele kwam uit de richting van 's Heerenhoek en een 35-jarige automobilist uit diezelfde gemeente kwam uit de richting van het Sloege- bied. De 24-jarige man schrok, week uit en botste tegen de andere auto. Daardoor reden beide mannen van de dijk. De wagen van de 35-jarige bestuurder kwam op zijn kop te recht. De blikschade was groot maar beide mannen bleven ongedeerd. De stichting hield vorig jaar de Boerenavonden om het Jaar van de Boerderij extra aandacht te geven. De avonden bleken echter zo'n succes dat de stichting be sloten heeft nog twee bijeen komsten te organiseren, waaron der in Kapelle. Goede vertellers uit alle winds treken van Zeeland komen naar De Vroone. Ook troubadours en zangers maken hun opwachting. Op de boerenavond zijn vrijwel alle dialecten van het Zeeuwse land te beluisteren. De vertellers zijn Kees de Kub- ber (Oost Zeeuws Vlaanderen), Gerard Smallegange (Bevelan- den) en Wim de Vrieze (Schou wen Duiveland). Zangers Engel Reinhoudt (Zuid-Beveland) en Anja Kopmels (Noord Beve- land) zorgen voor een Zeeuwse muzikale noot. De Boerenavond begint om 19.30 uur. Kaarten zijn aan de zaal te krijgen en kosten vijf euro. Voor meer in formatie: G.Smallegange, 0113 649780. HEINKENSZAND - De Lam- metjesweekenden in de Schaap kooi te Heinkenszand waren dit jaar een heel groot succes. Meer dan vijfduizend mensen wisten de weg naar de Schaapskooi en het bezoekerscentrum te vin den. Dam 2, 4461 HV Goes Tel/Fax 0113-230066 www.bonvivantgoes.nl E-mail: m.snijders@hetnet.nl TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: B. Groot Laustraat 1's-Heerenhoek, 06-53257131 Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur. Anja de Putter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door A.C. Mosselman, 0113-381233. Op 15 maart zijn de autoveerdien- sten precies een jaar geleden uit de vaart genomen. Heel wat Zeeuwen blijken echter nog een abonnement, een waardekaarten normaal (WKN) of een waarde kaarten inwoners Zeeuwsch- Vlaanderen (WKZ) te hebben. Die kunnen restitutie aanvragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum in Middelburg. Pc-bezitters kunnen de formulie ren ook downloaden op www.zee- land.nl. Van het uit te betalen te goed wordt wel vijf euro afgehou- den voor administratieve kosten. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. ZEELAND Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. zie en moraal. Ik noem het zelf ook liever cabaroneel." Op de vraag wat Nilgün Yerli wil bereiken met haar voor stellingen heeft ze gauw een antwoord: "Als ik zelf uitga, naar een film of zoiets, moet het me raken. Brullend lachen is leuk, maar als je je dan na afloop afvraagt waar het over ging, weetje alleen datje ver schrikkelijk gelachen heb. Maar je weet niet meer waar om. Mijn avond is pas ge slaagd als ik ben geraakt, in mijn lach, in mijn diepste emotie. Als ik na afloop nog kan napraten over de inhoud. Dat wil ik ook met mijn voor stellingen. Ik moet het voelen in mijn ziel en daarmee de zaal ook." Loopt ze dan niet het ri sico dat de zaal niet geraakt wordt door dat wat Yerli zelf 9 nenstappen, omdat de drempel daarvoor te hoog is." Gemid deld kwamen er zo'n zeventig jongeren naar de feesten, zegt Verstraeten. Hoe het na februari verder gaat, weten de initiatiefnemers van G-force nog niet. "We hebben een uitdagende doelstelling voor de kerken in Goes maar ze willen op dit moment nog niet zo over de brug komen. Mijn boodschap aan de kerken is: meedoen, want we hebben het plan om dit uit te laten groeien tot een interkerkelijk initiatief." "We willen een plek willen creëren waar God centraal staat, op zo'n manier dat het jongeren aanspreekt", legt Ju dith Verstraeten van G-force uit. In Nederland schieten jon gerenkerken als paddestoelen uit de grond. "Blijkbaar vullen zij een bepaalde behoefte bij jongeren om 'kerkelijk zijn' op hun eigen manier te beleven." Samen met de Evangelische Gemeenschap Rafael Goes be kijkt G-foree of er ook een der gelijke behoefte is onder jonge ren in Goes. G-force hoopt ook andere kerken bij het project te betrekken. "Het lijkt me super gaaf als deze kerken gaan sa menwerken om het gezamenlij- Een kedee uüt Zwitserland? Vee woorden uüt de Nederlandse en Vlaamse dialecten lieke op mekoare en worre in dezelfde context gebruükt. Zo ók mie 't woord kedee of kadee. Volgens 't Woor denboek der Nederlandse Taal komt 't van 't franse woord "ca det" dat a neffen de militaire betekenisse, ók nog "kérel" of "jongere broer of zuster" betekent. Een kadee is dan iemand die a uütblienkt in 't goeie of in 't slechte, mè wor ók gebruükt om an te geven da iets of iemand uüt de kluüten ewasse is. In 't Zeêuws en in 't Limburgs gaèt 't dan oaltied om een vrouws persoon en dan mêêstal in de slechte betekenisse van 't woord; een kreng of een vrouwe van lichte zeden. A je dan 't Nederlands woordenboek d'r wee bie 'aelt zou kadee een saemenvoeging van "ka"* en "deerne"** kunne weze. Daè is allenig gin wetenschap pelijk bewies voe. In Zuüd Nederland (o.a. in Limburg en bie oans) wor't ók wè gebruükt voe iets dat a gróót of flienk is: een kadee van een karre. Toch bin d'r ók aere betekenissen voe 't zelfde woord. 'T is wè bie- zonder da buüten Zeêland en Limburg de term "kadee" meesten- tieds op een manspersoon of kleine huüs slaèt. En dan zowel in de goeie as slechte betekenisse van 't woord. Op 't internet 'è'k be- voorbeeld een jeugdsoos in België evonde mie de naem "kadee" (Wat a'k van de verantwoordelijke van die soos begrepen binne 't oal lieve huüs.) En "een vieze kadee” wor gebruükt om een vuü- le vent an te geven. En d'r bin nog meer betekenissen die a oans in Zeêland nie kenne. Zó kenne ze op sommigte plekken 't uütdruksel: "da's andere ca- deel", waèr a oans "da's aere koek" zegge. In oud Nederlands kwam 't ók voor in de betekenisse van feêst en dan meêstal een feêst wir a flienk egete kon worre. En de leste betekenisse die a'k boven waeter kunnen aele is "drol". Ze kwam dus nie liek as die boer uüt Zwitserland, oanze kedee of kadee, mè ze zou dus wè 's uüt Frankriek kunne komme. Waèr a de kadee uüt 't liedje vandaen komt, bluüft een raedsel. Waar schijnlijk klonk 't wè lekker bie mekoare, mè ei 't vadder gin be tekenisse. Of Cecilia mó een kreng ewist weze.... den ruim vijfduizend meisjes uit bergdorpen in Nepal met valse voorwendsels bij hun ou ders weggelokt en voor onge- recht niet veel groter dan die veer vierhonderd euro ver kocht aan bordeelhouders in India. Handel in minderjarige meisjes uit Nepal is een alar merend probleem. De Kloe- tingse Toos Verdegem zet zich in voor de strijd tegen deze on menselijke handel. KLOETINGE - Jaarlijks wor- Ze worden wekenlang door hun pooiers verkracht en mishan deld. Ze worden in bordelen gestopt, komen in hokjes te- GOES - Nilgün Yerli treedt graag op in Zeeland. De ca baretier speelde al drie try- outs op het Reimerswaal-po- dium en 12 februari staat ze in het Arsenaaltheater in Vlissingen. "Zeeuwen zijn een prettig en beschaafd volk. Mild en beleefd." Voor diegene die een lammetjes- bezoek gemist hebben, is er nog een mogelijkheid. Tot 15 maart is op de woensdagmiddagen en in de weekenden tussen 13.00 en 16.00 uur de Schaapskooi en het bezoekerscentrum geopend. Kooibezoek onder begeleiding van een vrijwilliger is dan moge lijk. Dat kost vijftig cent. Voor meer informatie: 0113-655268, www.zeeuwseschaapskudde.nl of schaapskuddeinfo@borsele.net. Yerli ook de hoofdrolspeelster. Ze speelt dus zichzelf. Het verschil tussen toneel en film is wel heel groot. Daar had ze aanvankelijk ook wat moeite mee. "Op het toneel maak je alles groot, je moet de achter ste rij immers ook bereiken. Voor de camera moet alles klein." Bovendien gaat het boek over haar eigen leven. "En jezelf zijn is makkelijker dan jezelf spelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het mooi wordt." Naast de film blijft Yerli door gaan met theatervoorstellin gen. En misschien krijgt ze haar eigen tv-programma. "Dat is nog allemaal ver weg. Mijn droom is één jaar televi sie, één jaar theater. Wie weet komt die droom volgend jaar wel uit." De jongen reed over het fiets/bromfietspad op de Oude Rijksweg in Rilland. In de buurt van de kruising met de Oesterdam remde hij alvast wat af voor een tegemoetkomende auto. Deze au to remde ook af maar verleende geen voorrang aan de bromfiet ser. De bromfietser remde uit vol le kracht, slipte en kwam tegen de auto aan en ging onderuit. De automobilist en een vrouw stapten uit maar na een woorden wisseling gingen ze ervandoor zonder hun gegevens achter te la ten. De politie zoekt de bestuur der van de donkerblauwe Opel Vectra en getuigen van het onge luk. Die kunnen zich melden bij het politiebureau in Goes of via 0900-8844. meerdere keren in India ge weest en binnenkort gaat ze weer. Voor meer informatie over PTN: Toos Verdegem, 0113-231849 of tverdegem@zeelandnet.nl. KAMPERLAND - Een be schrijving van de situatie in Israël uit de eerste hand. Dat kunnen bezoekers verwachten op de bijeenkomst van de Zeeuwse stichting Steun aan Israël op donderdag 12 febru ari in het Casembroothuis in Kamperland. wel raakt? "Jazeker, dat risico bestaat, maar ik heb het tot nu toe nog niet meegemaakt. Mijn doel is de mensen een leuke avond bezorgen, maar met in houd. Een leuk leeg avondje kunnen ze voor de tv hebben." Nilgün Yerli heeft drukke plannen voor de toekomst. Haar boek, De Garnalenpel ster, wordt verfilmd. "Ik stuur de het boek naar een bevriende regisseur, met de vraag of het misschien iets was voor een verfilming. Nadat hij het had gelezen belde hij een produ cer, met diezelfde vraag. Bleek dat die producer het boek net aan het lezen was. Dat beschouwden we als een voorteken. Na anderhalf jaar worstelen met het script, gaan we binnenkort beginnen met filmen." Naast co-producer is "Volgens mij zit het in de naam. Zeeland, het verlangen naar de zee, de beperkte vrij heid van de zee. Vrijheid wordt bijzonder juist met be perkingen. In de Randstad bij voorbeeld heerst een totale vrijheid, daar mag alles en kan alles. Ik denk dat die beperkte vrijheid de Zeeuwen zo poë tisch maakt. Want dat zijn ze, ik vind het heel prettig om in Zeeland te spelen. Mijn boe ken en voorstellingen worden hier altijd goed ontvangen." "In mijn voorstelling gaat het om emoties, de actualiteit van emoties. Tegenwoordig is alles nieuws. Als Maxima een nieu we bh gaat proberen, is het nieuws. Er bestaat een risico jezelf kwijt te raken. In Zee land gaat het allemaal gemoe delijker." Nilgün Yerli werd geboren in Turkije, maar bracht het grootste gedeelte van haar le ven door in Nederland. Ze schrijft wekelijks een column in het Parool en heeft met Held op Blote Voeten haar derde theatervoorstelling. De twee culturen die leven in Yer li komen altijd terug in haar voorstellingen. Dat zorgt er voor dat Yerli niet een echte cabaretier is. "Ik vind dat ca baret moraal moet hebben, Anders is het leeg. Ik probeer mensen wel te laten lachen maar niet brullend. Meer een glimlach op het gezicht tij dens de voorstelling. Er moet humor inzitten, maar ook poë- van een mestvarken. Er is geen daglicht of goede voeding en geen contact met andere lotge noten. Ze worden nooit met rust gelaten. Ze moeten wer ken, hard werken, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Soms met vijfentwintig klanten per dag. In Nederland is in 1990 Peop le's Trust Nederland (PTN) op gericht om een eind te maken aan de ontvoering van jonge meisjes in Nepal. De 62-jarige Verdegem, docente in de vut, is vrijwilliger bij PTN. Ze zette een leerproject voor Neder landse kinderen op. De inspan ningen van Verdegem voor Pe ople's Trust Nederland hebben geleid tot schoolprojecten op De Vliedberg en op het St. Wil- librordcollege. Die haalden Toos Verdegem heeft zich het lot van Nepalese kinderprostituees aangetrokken. (foto:Tannie de Jonge) geld op voor projecten die Nepalese kinderen terughalen en sociale opvang krijgen. "Die en geld voor een opvanghuis in Bombay. Het opvanghuis is een tussenstation waar de meisjes die vrij komen meteen goed be- kers van de bevrijdingsteams handeld worden en medische met verborgen camera's de bor- De Turks-Nederlandse cabaretier Nilgün Yerli vindt Zeeuwen fijn publiek. "Ze zijn beleefd en erg poëtisch" ka bazige vrouw deerne meisje of ontuchtige vrouw RILLAND - Een 17-jarige bromfietser uit de gemeente Reimerswaal is zaterdag na een aanrijding met een personen auto op de Oude Rijksweg in Rilland licht gewond geraakt. De veroorzaker van het ongeluk reed door. ft f ri k-n Tl Nilgün Yerli wil de ziel raken met cabaroneel Restaurant Door Denise Veldsink '""t 'iL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11