Goese politiek: Honing Winter regeert kortstondig ’Asielbeleid is ’Mensen op straat kennen me’ Vandaalkritisch Dehuus is het Loesje van de gemeente Borsele EROTIEK <1 niet humaan’ 3.99 ERA r wa Seniorenraad is actief in Goes Jan Modaal Slecht weer ROC start cursus autobiografie Drukte Zeeuwse redders door goede zomer Gebroken been bij aanrijding Keukenbrandje in Yerseke brengt schepen in problemen Zeeuwen krijgen minder loon dan l BEURS 2004 I 'EURo r" XT’ aarends goes Ouderen en werk centraal in nieuw Zeeuws project OPEN HUIZEN ROUTE Eijserhums Optiek I «■i Woensdag 4 februari 2004 wk 06 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Autoschade? Baarends helpt u weer op weg. Afrikaanse drums dreunen in De Mythe ®4t. Sleeën in Nisse. (foto: Jaap Wolterbeek) advertentie 's de nieuwe collectie is binnen (foto: Jaap Wolterbeek) (Lees verder op pagina 5.) advertentie 's advertentie 's f 9», BreedUit 15 Regio Achtergrond 11 dat osi ne&tk Qtëic/itèaM d/ www.era.nl Theaterschool Kloetingse strijdt tegen kinderprostitutie speelt de Ramayana YERSEKE - Een keuken aan de Azalealaan in Yerseke is vo rige week gedeeltelijk uitge brand. De bewoner had een pan met vet op het vuur gezet maar was die vervolgens ver geten. De toegesnelde brand weer wist het vuur snel te do ven. De schade aan de keuken is groot, de bewoner bleef on gedeerd. Duizenden asielzoekers wach ten al jaren op de afhandeling van hun procedure. Minister Verdonk wil nu echter 26.000 asielzoekers het land uitzetten. HEINKENSZAND - Dehuus, wie zit daar toch achter? Dehuus, het Loesje van de gemeente Borsele. Met scherpe slogans op opvallende posters steekt Dehuus sinds september de draak met vandalen. 'Natuurlijk kost vandalis me een heleboel geld. Maar dat is toch goed voor de economie?' Voor wie zijn nieuwsgierigheid niet langer kan be dwingen is er goed nieuws. Dehuus ontmaskert zichzelf. Op de laatste poster in de serie onthult Dehuus dat zij in werkelijkheid de werkgroep Vei ligheid van de Jongerenraad Borsele is. Jongeren dus, die hun leeftijdsgenoten aanspreken op hun gedrag. En dat is wel nodig ook. In 2002 verniel den vandalen in Borsele voor meer dan 53.000 eu ro aan gemeentelijke eigendommen. Daarbij zitten Slecht sneeuw twee Slechts 2320 politieke vluchte lingen krijgen een pardon en mogen blijven. Onder de duizenden asielzoe kers die in afwachting van hun uitzetting op straat worden ge zet, leven velen al meer dan vijf jaar in Nederland. Sommi gen zelfs al tien jaar. Onaan vaardbaar, vinden CDA, PvdA, SGP/Christen Unie, Groen- Links en D66. 'Van een huma nitaire aanpak van het asielzoe- kervraagstuk is op die manier geen sprake', vinden de brief schrijvers. 'Vooral voor kinde ren die hier zijn geboren opge groeid en geïntegreerd is dat onrechtvaardig.' De fracties dringen er bij het gemeentebestuur op aan dat die alles in het werk stelt om te voorkomen dat asielzoekers op straat komen te staan. Ook vin den ze dat de het college de mi nister om een ruimere pardon regeling moet vragen. dan nog niet eens de vernielingen aan privé-eigen- dommen. De Jongerenraad vond dat het tijd was om er iets tegen te ondernemen en dus bedacht ze de poster- actie. Er zijn inmiddels negen posters met slogans verschenen. De eerste ramen en aanplakborden werden op 12 september met Dehuus-posters be plakt. En om de twee weken kwam weer een nieu we versie. De achterliggende gedachte van de veelal humoristische en confronterende teksten is dat vandalen zich bewust worden van hun gedrag. En dat omstanders op de een of andere manier ac tie ondernemen als ze vandalen aan het werk zien. De actie is zo'n succes dat er een tweede serie pos ters komt. Dehuus pakt het dan ook grondig aan, net zoals sommige vandalen 'Gewoon de hele ruit eruit! Dan zie je er geen barst van. GOES - Lang duurde het niet, om precies te zijn een dag, maar ko- ning Winter had Zeeland even in zijn macht. Het leverde de nodige slippartijen op en bijna een filerecord op de Nederlandse wegen. Ook de scheepvaart had last van de sneeuw door het slechte zicht. KAPELLE - Bij een aanrijding op de kruising Dijkwelseweg met Rijksweg N289 in Kapelle, heeft een 65-jarige vrouw uit Yerseke haar been op twee plaatsen gebroken. De automo biliste wilde de Oude Rijksweg oprijden en sloeg linksaf, maar zag echter een 28-jarige auto mobiliste uit Kapelle over het hoofd. De Kapelse bleef onge deerd. Twee schepen liepen in de Zeeuwse wateren aan de grond. Doch de winter toonde ook een vriendelijk gezjcht. Zoals op deze foto bij de kerk van Nisse. Sneeuwpret in de sneeuw, onder een stralend blauwe hemel. In oktober vorig jaar is begon nen met werving van leden voor de seniorenraad. Volgens de ge meente Goes was de belangstel ling groot. Zo bezochten meer dan honderd ouderen de infor matiebijeenkomst en gaven zo'n veertig mensen te kennen in de seniorenraad zitting te willen ne men. Het college van burgemeester en wethouders heeft uiteindelijk ze ven leden benoemd. Het gaat om M. de Jonge en B. van der Schel de beiden uit Kloetinge en L. de Leeuw, J. van der Pas, L. de Wit, P. Bouman en A. Weststrate allen uit Goes. De raad gaat zich bezighouden met onderwerpen als wonen, zorg, mobiliteit, welzijn, veilig heid, minima- en ouderenbeleid, sport en cultuur. De adviezen van de seniorenraad zijn niet bindend maar wel belangrijk. De raad vergadert twee keer per jaar met het Goese gemeentebestuur. GOES - Het Centrum voor de Kunsten van het ROC start woensdag 11 februari een cursus met als titel Echt gebeurd. Cursisten leren op een goede en leesbare ma nier hun persoonlijke erva ringen en belevenissen op schrift te stellen. GOES - De Goese wethouder D. van Ewijk heeft gisteren de nieuwe seniorenraad officieel geïnstalleerd De leden van de ze raad geven het gemeentebe stuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die ouderen bezighouden. Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. MIDDELBURG - Drs. W.T. van Gelder is in zijn functie van Commissaris van de Ko ningin een boegbeeld voor de provincie Zeeland. Hij werd geboren en getogen in Noord- Holland, maar noemt zich zelf inmiddels 'echte Zeeuw'. lIJKf ijl 8 I o is dat je hier nog echt aange sproken wordt met je functie. 'Dag Commissaris', klinkt het dan. Ik heb het wel eens nage vraagd bij collega's uit de an dere provincies, maar die her kennen dat niet." GOES - Het Nederlands asiel beleid is onmenselijk. Daar om moet de gemeente Goes er alles aan doen om te voorko men dat asielzoekers op straat belanden. Dat vinden vijf van de zes partijen in de Goese gemeenteraad. Alleen de VVD heeft de gezamenlij ke brief van de fracties aan burgemeester en wethouders niet ondertekend. KAMPERLAND - zicht door hevige bracht donderdag schepen in Zeeuwse wateren in de problemen. ZUID-WEST HALLEN ROOSENDAAL (oost) ZA. 7 FEB. v.14-24 u ZO. 8 FEB. v.14-22 u meeste verschillende stands MIDDELBURG - Staats secretaris Rutte van So ciale Zaken en Werkgele genheid woont vrijdag 6 februari de installatie van de Stuurgroep Ouderen en Arbeid Zeeland bij in het Provinciehuis in Mid delburg. Aanleiding voor het oprichten van de stuurgroep is de groeien de vergrijzing en het ef fect daarvan op de Zeeuwse arbeidsmarkt. van de Zeeuwen spontaan zijn naam te noemen. "Mensen op straat kennen me", is zijn eigen ervaring. Re gelmatig wordt hij aangespro ken als hij een rondje door het centrum van Middelburg maakt. "Gelukkig is iedereen erg vriendelijk. Wat grappig is, De deelnemers‘leren verschil lende stijlen van schrijven te gebruiken. Deelnemers hoe ven niet een bepaalde voorop leiding of schrijfervaring te hebben. Iedere deelnemer be paalt zelf wat hij wel of niet aan het papier toevertrouwt. Medecursisten dienen als klankbord. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 9.30 tot 12.00 uur in het ROC-gebouw aan de Zuster straat 11 in Goes. De cursus kost honderdvijftig euro. Meer inforjnatie is te krijgen via 0113-558128 of cvk@roczee- land.nl. w GOES - De Zeeuwse redders van de Koninklijke Nederland se Reddingsmaatschappij (KNRM) zijn in 2003 veel va ker uitgerukt dan in het jaar er voor. De drukte werd volgens de KNRM veroorzaakt door een uitzonderlijk goede zomer. Daardoor togen meer mensen naar de kust om verkoeling in en op het water te zoeken. Het drukst had het reddingsstation Noordland op Neeltje Jans. Daar rukte de KNRM in 2003 in totaal 112 keer uit. Het jaar ervoor moesten de redders 98 keer hulp bieden. Ook op het Veerse Meer hadden de redders hun handen vol aan verdwaalde of te water geraakte recreanten. De reddingsboot van het station Veere vaarde vorig jaar 34 keer uit. In 2002 was dat 25 maal. Op de Noordzee en de Ooster- schelde raakten ook vissers ve le malen in de problemen. Red dingsboot de Koopmansdank moest vorig jaar 79 keer op de Noordzee in actie komen, de Harder die op de Oosterschelde vaart, schoot 33 keer te hulp. Een gemiddeld Nederlands huishouden had in 2000 een besteedbaar inkomen van 25.900 euro. Zeeuwse huis houdens moesten het met acht honderd euro minder doen. Daarmee is de rijkdom van de Zeeuwen de afgelopen decen nia flink gedaald. In 1950 be hoorden de inwoners van de provincie nog tot de rijkste in Nederland want toen verdien de de Zeeuwse werknemer vier procent meer dan het gemid delde. Op dit moment is het meest te verdienen in Utrecht. Noord en Zuid-Holland staan op nummer twee en drie. Zeeland is in de middenmoot te vinden, op de zesde stek. In de regio Zeeland is deze ontwikkeling sterker dan in andere regio's. De vergrij zing, in combinatie met de ontgroening in Zeeland, zorgt in de toekomst voor problemen op de arbeids markt in Zeeland. Werkge vers, scholingsinstellingen, de dertien gemeenten, het CWI en overige relevante partijen zijn tot de conclu sie gekomen dat slechts een gezamenlijke aanpak tot mogelijke oplossingen kan leiden. Het Regionaal Plat form Arbeidsmarktbeleid Zeeland treedt hierbij op als coördinerend orgaan. Initiatieven in de zorgsec tor, de procesindustrie en de groot- en kleinmetaal zijn inmiddels gestart. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van Euro parlementariër Johanna Boogerd-Quaak. Gedepu teerde Gert de Kok is vice- voorzitter. ,'T n europaRjin alle eeiieeeea 9 1 o Op het Veerse Meer strandde ter hoogte van Kamperland een binnenvaartschip. Door slecht zicht liep het schip uit de koers en op een zandbank. Een sleepboot wist het vaar tuig weer los te trekken. Op de Oosterschelde kwam ook een schip in de proble men. Dat voer over enkele boeien die in de schroef te rechtkwamen. Het schip strandde daardoor. Een sleep boot van Multraship trok het vastgelopen schip vlot. Na een inspectie kon die zijn tocht richting Duitsland weer vervolgen. onderzoek." De PZC schoot Van Gelder te hulp. "Verslaggever René Schrier belde óók twaalf Zeeu wen, en die kenden me alle maal. Zo zie je maar dat cijfers ook niet alles zeggen". Bij een onderzoek van enige maanden geleden wist vijftig procent pAKK$ 'JU 4. J GOES - Zeeuwen hebben minder geld te verteren dan Jan Modaal. De Zeeuw heeft gemiddeld twee procent min der inkomen, blijkt uit cij fers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de loop van zijn twaalf dienstjaren werd Wim van Gel der een bekende persoonlijk heid in onze kustprovincie. Zo af en toe werd er ook wel on derzoek naar zijn naamsbe kendheid gedaan, maar de meeste enquêtes geven geen echt uitsluitsel, is de mening van Van Gelder. "Een paar jaar geleden verscheen er een ver haal in een landelijke krant. De redactie deed een onderzoek naar de naamsbekendheid van Commissarissen in Neder land", herinnert Van Gelder zich. Hij kwam er niet zo gunstig uit: niemand kende de naam van Van Gelder. "Uiteindelijk bleek dat ze een telefonische steekproef hadden gehouden. In totaal waren er Vliegen is een grote passie van Wim van Gelder, twaalf Zeeuwen gebeld. Dat noem ik geen representatief r r Luegener huls-aan-hulskranten tö/fc ook op www.autoichadeteam.nl Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 5. Door Ellen de Dreu www.europatuin.nl 4 4 V AUTOSCHADETEAM 9 oktober 2004 GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND OERSTERK Zamioculcas, sierlijke kamerplant die weinig verzorging vraagt hoogte ca 40 cm, 3-4 veren i Z A. www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE BRABANTSE GEZELLIGHEID VEILIG UITGAAN VANAF 18+ LAAGSTE ENTREE+HORECAPRIJS! GRATIS PARKEREN I OP DE MAKELAAR o meeste. mooiste+ (S.M.)shows, live piercing+tattoo,3prive- stripsters! Amerikaan-lapdans! Gratis Info 0031651896624 VR I V L Scottweg 2 (De Poel II) 4462 GS Goes Tel: 0113-215567 Fax: 0113 - 250251 AL. X WJ' deBeveiandëi. ^4 j «jU ■öta'' .W' .v FM j I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1