Provincie Zeeland Sociale zorg Thuis in Zeeland In verwachting? I 35 I Kraamzorg I Pampers! ft rjj? entadministratiR Rondom het Veerse Meer Restitutie PSD-kaarten 4 w De Teeken Akademie 79 1 45 r Samen maken we er een onvergefelijke tijd van. NIEUW Bel of mail voor inschrijving Tel. 0113-224040 Email: post@spkez.nl Sta dan even stil bij uw kraamtijd en regel het goed. Fructis SCHLECKER HOME SHOPPING www.SCHLECKER.com Pampers Luiers diverse maten 44^3 i^H 79 Officiële Mededelingen ■■■■««ib inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werk dagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. j Senseo Pads Tot 15 maart 2004 ■■MM» Diversen Milieu I Ontwerp-vergunning VDS Staal- en Machinebouw B.V. Vergunning grond wateronttrekking bodemsanering terrein voormalige gas fabriek Goes Zeegroente snijden natuurmonument Oosterschelde Voor nadere informatie: Mevr. G.Ph. Nauta, tel. 0118-410422 werkdagen 12.00-14.00 u. E-mail: Philippa@zeelandnet.nl Cursusplaats: Hogeschool Zeeland Edisonweg 4, Vlissingen. Zoveel mogelijk mensen mee laten doen in het leven van alledag. Dat is het uitgangspunt van het Beleidskader sociale zorg. Shampoo 250 mi diverse soorten Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 5/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 40 00 infocentrum@zeeland.nl IWcife wwd 10 stuks f Biotex 5 Oxi Effect 500 gram ZEEUWSE SENIOREN ACADEMIE HOVO - HOGER ONDERWIJS VOOR OUDEREN De stichting Zeeuwse Senioren Academie stelt zich ten doel: het ontwikkelen, organiseren en geven van onderwijs op academisch niveau in diverse wetenschapsgebieden voor mensen van vijftig jaar en ouder. Voor het volgen van deze cursussen is geen speciale vooropleiding vereist. Best.Nr.: 089816 IIHI^ 'SO 900' fZe voor tie 1 halve prijs Het programma voorjaar 2004 biedt de volgende cursussen: - Psychologie, de diepten van practische mensenkennis - Basiscursus muziek - Grondmotieven van Wetsterse cultuur (thematisch deel) - Geschiedenis: de Verlichting - De Zwarte Nieuwe Wereld - Introductiecursus computergebruik - Surfen op Internet - Computercursus Introductie tekstverwerking met Word 's-Gravenpolder ‘s-Gravenstraat 47 Middelburg, Gortstraat 60-62 Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 vanaf 79 Aopen CD-RW/DVD Combi Abdij Nieuws l De Prins Willem-Alexander vaart inmiddels in Italië. BEVELANDEN Wy PROVINCIALE <1 I Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Delta N.V. te Middelburg, een vergunning Grondwaterwet met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het ont trekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering ter plaatse van het terrein van de voormalige gasfabriek aan de WestHavendijk te Goes. De vergunning ligt van 29 januari tot en met 10 maart 2004 ter Vermeld wordt dat de Ooster- scheldegio een groeiregio is in zowel economisch opzicht (werk gelegenheid) als ten opzichte van het aantal mensen dat zich er vestigt van buiten de provincie. Op Walcheren is de variatie in woningaanbod het grootst en in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de inwoners het minst geneigd te verhuizen. Wat opvalt in de Zeeuwse situatie is dat de woonlasten in vergelij king met de rest van Nederland lager zijn. Er zijn veel meer huis houdens van 55 jaar of ouder en de gezondheidstoestand van de ouderen in Zeeland is beter dan gemiddeld in Nederland. Over het algemeen zijn de in woners van Zeeland tevreden over hun woningen en de woon omgeving. Wel zijn er vrij veel verschillen per regio. Dat blijkt uit Thuis in Zeeland, een nota met kerngegevens over de woningbehoefte in de provincie Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerpvergun ning kunnen tot en met 10 maart 2004 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 11 maart 2004 van kracht, tenzij overeenkomstig ar-tikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Alge mene wet bestuursrecht een ver- Aanbevelingen Aangezien de inwoners van Zee land over het algemeen tevreden zijn, moeten vooral de verbeter- punten aandacht krijgen. Dat betekent een betere afstemming tussen vraag en aanbod en een verbetering van de leefbaarheid in bestaande woonwijken. Er zullen meer niet al te dure gezins-koopwoningen en erg goedkope huurwoningen ge bouwd moeten worden, waarbij in de stadswijken aandacht moet zijn voor veiligheid en beperking van verkeersoverlast. Het aantal allochtone huishou dens is laag, vooral van niet-wes- terse afkomst. De animo een woning te kopen, is in tegenstelling tot het gemid delde in Nederland, niet afgeno men. Geconstateerd wordt dat bewoners van huizen in stadswij ken niet zo tevreden zijn over hun leefomgeving en ze verwachten geen verbetering voor de toe komst. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van VDS Staal- en Machinebouw B.V. voor het plaat sen van een propaaninstallatie en dieselolietank op de inrichting aan de Estandweg ong. te Nieuw- dorp. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor in het Zeeuws Museum in de Abdij Middelburg is tot en met 29 februari een tentoonstelling ingericht met topstukken van de Teeken Akademie. Het 225-jarig jubileum van de oudste onderwijsinstelling van Middelburg wordt gevierd door op vijf locaties werken te laten zien van succesvolle tekenaars en schilders uit de bloeiperiode van de Akademie. Het Zeeuws Museum is één van die loca ties. Elke vrijdag- en zondagmiddag, tussen twee en drie uur, worden gratis demonstraties verzorgd over wat kunstenaars deden met pigmenten, krijt, doek en spie- raam. De toegangsprijs tot de tentoon stelling is €3,- per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis en de museum kaart is geldig. Na reservering via telefoonnum mer 0118-653000 zijn ook (groeps)rondleidingen mogelijk. Doordat Zeeland meer vergrijsd is dan de rest van Nederland kun nen er op termijn problemen onststaan bij de huisvesting van ouderen. Een groot deel van de woning voorraad is nu niet geschikt voor oude mensen. Daarom zou in het bouwprogramma meer ruimte moeten komen voor het bouwen van appartementen die ook ge schikt zijn als seniorenwoningen. Thuis in Zeeland, met cijfers en tabellen, kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail infocen- trum@zeeland.nl. Een ieder kan tot en met 26 fe bruari 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per- De ontwerp-vergunning ligt van 29 januari 2004 tot en met 25 februari 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kan tooruren en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Subsidies Voor 1 april en 1 oktober van elk jaar kan via een speciaal formu lier subsidie worden aangevraagd schriften ter bescherming van het milieu. In de nota Beleidskader sociale zorg, programma’s 2004, wor den elf deelgebieden van zorg en sociaal beleid genoemd, waarbin nen subsidies kunnen worden aangevraagd: gemakkelijk toe gang hebben tot maatschappe lijke voorzieningen, zoals sport en cultuur of het openbaar ver voer; wonen, zorg en welzijn; ver sterking van de in Zeeland wer kende zorginstellingen; samen werking en doorverwijzing binnen die instellingen; familie- en buren hulp of mantelzorg; vrijwilligers werk, sociale veiligheid, welzijn en platteland, integraal jeugdbe leid; iedereen moet kunnen mee doen en vernieuwing. In de nota wordt steeds per deel gebied aangegeven welke doelen de provincie zich stelt en wie als ambtelijk programmaleider werk zaam is. Politiek verantwoordelijk is gedeputeerde G.R.J. van Heukelom van zorg en sociaal beleid. soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 17 februari 2004 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631958). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. voor activiteiten die één of meer doelen van de deelgebieden in de sociale zorg nastreven. Er zijn projectsubsidies, activiteitensub sidies en exploitatiesubsidies. Projectsubsidies zijn bedoeld voor een veelheid van samenhan gende activiteiten, zoals het op zetten en uitvoeren van een pre ventieprogramma in de sociale veiligheid of de bevordering van bereikbaarheid van zorginstellin gen. Activiteitensubsidies zijn er voor incidentele acties, zoals het orga niseren van een congres, het maken van een folder of het hou den van een bliksemactie om één of meer onderdelen uit de zorg te belichten. Aanvragen voor acti viteitensubsidies van 5.000 euro of minder kunnen het hele jaar door worden aangevraagd; de termijnen van 1 april en 1 okto ber gelden daarvoor niet. Exploitatiesubsidies worden alleen verleend aan instanties die de hele provincie als werkterrein hebben. Dit jaar zijn er in dit genre subsidies voor het Anti-dis- crimindtiebureau en het armoede- platform Splinter. Van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 fe bruari 2004 verstrekken gemeen ten, gelegen aan de Ooster schelde, zolang de voorraad strekt, aanvraagformulieren voor een seizoensontheffing voor het snijden van zeegroente in het natuurmonument "Oosterschelde- buitendijks”. Een toelichting en een kaart van de schorgebieden waar, met een ontheffing, zee groente gesneden mag worden zit bij het aanvraagformulier. Er worden maximaal 284 ont heffingen verleend. Informatie kan worden ingewon nen via tel. 0118-631988, dhr. H.S. Zandstra van de directie Ruimte, Milieu en Water. Vanaf half februari is het aan vraagformulier voor de subsidies op www.zeeland.nl beschikbaar. Het kan ook worden aangevraagd bij de afdeling welzijn, mevr. E. van Garsel, tel. 0118-631631. De ontvangers van het provin ciale geld wordt gevraagd hun ervaringen in projecten met ande ren te delen. Dat kan door hier over bij voorbeeld brochures te schrijven, websites te maken of conferenties te houden. Zo doende kunnen anderen met de opgedane kennis ook weer een steentje bijdragen aan de verbe tering van de sociale zorg. Samen Ter versterking van het provincia le beleid wordt instanties als Scoop, Sport Zeeland en Het Klaverblad gevraagd knelpunten in de Zeeuwse samenleving te signaleren en te melden. Boven dien kunnen zij aan de hand van eigen onderzoek de provincie adviseren. Zij kunnen tegelijkertijd als scha kel optreden tussen het provinci aal bestuur en de uitvoerende instanties die met de subsidies aan de slag gaan. Met de invoering van het pro gramma 2004 is een aantal losse subsidiemogelijkheden ver vallen. Alle geld wordt via één of meer van de elf deelgebieden besteed. Wie over meerdere kaarten beschikt, moet per kaart een aanvraag formulier indienen. Van het uit te betalen tegoed wordt steeds 5 euro afgehouden voor administratieve kosten. -Kortgene, 4 februari in Dorps huis de Pompweie, Bernhard- straat 4 -Domburg, 11 februari in de F- zaal van het gemeenthuis Veere, Traverse 1. Tot 15 maart kunnen de abonnementen of waardekaarten van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland nog worden verzilverd. Op die dag zijn de autoveerdiensten precies een jaar uit de vaart. Wie daarna komt, vist achter het net. Aanvragen voor restitutie van de waardekaarten normaal (WKN) en waardekaarten inwoners Zeeuwsch-Vlaanderen (WKZ) zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. De formulieren kunnen ook worden aangevraagd via www.zeeland.nl, knop digitaal loket en vervolgens veel gestelde vragen. In februari worden twee avonden georganiseerd over de ontwerp- gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer: In de concept-gebiedsvisie wor den de mogelijkheden geschetst om te komen tot een uitstekend bereikbaar gebied met gezond water, dat voor de recreant aan trekkelijk is en waar de waterhuis houding voor zowel landbouw als natuur optimaal is. Beide avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. zoek tot het treffen van een voor lopige voor-ziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer (tel. 0118- 631168). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper, (tel. 0118-631958). Nota De nota Beleidskader sociale zorg, programma’s 2004 is ver krijgbaar bij het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mailadres info- centrum@zeeland.nl. De tekst is ook beschikbaar op www.zee- land.nl. ss. Milano, Rio de Janeiro of Vienna Mi per 100g: 0,76 Alleen bij SCHLECKER HOME SHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD SCHLECKER SQpen 18 stuks diverse smaken ZEELANDJ»-* per 100 ml: F-11 vanaf 0,66 48x schrijven 24x herschrijven "48x lezen l6x DVD-ROM lezen 2 MB Buffer, Digital Audio Uitgang, IDE/Atapi ATA-33 (.Buffer underrun prevention Technologie Volume rege ling, kopteletoonaansluiting. Incl. Nero Software en Nero InCD CD-Recording Software - Power DVD Software, Handleiding en Audio-Kabel en schroeven voor de interne inbouw. Bestel nu per telefoon: 0900-7777444 20 ct min. I Advertentie geldig vanaf I 28.01.2004 t/m 10.02.2004 zolang de voorraad strekt j Prijswijzigingen voorbehouden. PRINS WILLEM-ALEXANDER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9