Teelt van zilte gewassen geeft Zeeuwse boeren een alternatief w Sandro Parsowa uit Stichting Dansz zoekt Zeeuws talent Goes wint hoofdprijs Kinderpostzegels Derde Kamer wil betrokken Zeeuwen Dijkrock Rilland geeft feest voor 12,5 jaar bestaan Toneelvereniging Baarland speelt hilarisch blijspel BAARLAND - Het leven van Hein Draaijer krijgt een rare wending als een vroegere vriendin naast hem komt wo nen. Want de nieuwe buur vrouw beweert dat de buur jongen zijn zoon is. -A E Wandelen in omgeving Nisse n Informatieavond over computers Portretten Cor van Gils in Kats Brommend in de lik en Plonie Geerts HET WETEN WAARD MH RECHT www.de-bevelander.nl Tweespraak van Simone Booister Zangavond in Bethelkerk I „4 O AutoTrack.nl Pagina 5 de Bevelander Woensdag 28 januari 2004 (foto: Jaap Wolterbeek) SOS TELEFONISCHE HULPDIENST advertentie Ook voor occasions bij jou in de buurt kijk je op AutoTrack.nl B THUIS IN JE BUURT Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door:P. Stokman, 's-Gravenpolder- seweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Het begint natuurlijk met de aanhouding van een verdachte. Daarbij moet de politie duidelijk maken dat je bent aangehou den. De politie verhoort de verdachte op het politiebureau, waar de beoogde dader zes uur kan worden vastgehouden. Soms is die zes uur niet voldoende. Of de verdachte voor verder onder zoek moet blijven beslist dan de hulpofficier van justitie. Vindt die dat de extra tijd nodig is, dan geeft hij bevel tot inverzeke ringstelling. Voorwaarde is dan wel dat voor het feit een voorlo pige hechtenis is toegestaan, zoals bij een diefstal of opiumwet- delict. De verdachte verdwijnt dan voor maximaal drie keer 24 uur achter de tralies van een politiecel. Deze inverzekeringstelling kan met maximaal drie keer 24 uur worden verlengd, naar in zicht van de officier van justitie. Deze kan echter ook beslissen dat het onderzoek dusdanig ver gevorderd is dat er gelijk beslo ten wordt over de verdere gang van zaken. Die eerste periode wordt door de meeste verdachten, met name jongeren en zij die voor het eerst in aanraking met justitie ko men, als meest indrukwekkend beschouwd. Het mag dan wel stoer lijken, maar een lolletje is het in geen geval. Er gaat een dikke deur achter je dicht. De politie heeft het recht te fouille ren, spullen kunnen in beslag worden genomen je kunt gefoto grafeerd worden en soms worden er ook vingerafdrukken geno men. Je wordt - als het mogelijk is - twee keer een half uur ge lucht en dat is het verder wel. Nog los van de verhoren natuur lijk. De officier kan beslissen of de verdachte nog langer moet wor den vastgehouden of niet. Vindt hij dat niet nodig, dan wordt de verdachte op vrije voeten gesteld. In het geval dat de officier vindt dat de verdachte nog langer moet worden vastgehouden dan vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewa ring af te geven. Daarmee begint de voorlopige hechtenis. Meestal wordt de verdachte dan overgebracht naar een huis van bewaring, maar het kan ook zijn dat de rit weer richting politie cel gaat wegens plaatsgebrek. De bewaring duurt maximaal tien dagen en kan niet worden verlengd. Daarna kan de officier de rechtbank om een bevel tot gevan genhouding vragen. Dat bevel geldt voor maximaal dertig da gen en kan twee keer voor maximaal dertig dagen worden ver lengd. De totale som van verzekering, bewaring en gevangen houding heet voorarrest. De voorlopige hechtenis kan tussentijds ook worden beëindigd of geschorst. Bij schorsing is de verdachte voorlopig weer op vrije voeten, wel kunnen er bepaalde voorwaarden worden op gelegd. Het totale voorarrest kan dus maximaal 103 dagen duren: drie dagen in verzekeringstelling, tien dagen bewaring en drie keer 30 dagen gevangenhouding. Binnen deze tijd moet de verdach te op de terechtzitting verschijnen. De zittingsrechter kan de voorlopige hechtenis laten voortduren indien het politieonder zoek nog niet is afgerond. En als de rechter tot een celstraf be sluit, dan het gewoon gevangenisstraf, zitten, brommen of ach ter het hek. Maar wie zich netjes aan de regels houdt heeft aan dit alles natuurlijk geen boodschap. De terminologie van justitie is voor de meeste mensen niet altijd even duidelijk. Inverzekeringsstelling, voorlopige hechtenis, gevangenhouding, gevangenisstraf. Allemaal ter men voor een verblijf achter tralies. Maar wat zijn de ver schillen? De vaste klanten van Vrouwe Justitia weten het wel. Het gros van de bevolking krijgt er gelukkig nimmer mee te maken, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om eens te weten wat er allemaal gebeurt en welke termen er bij een verblijf achter de tralies worden gehanteerd op het mo ment dat je van een strafbaar feit wordt verdacht. Stichting Dansz zoekt dansers die hun talenten willen benutten en podiumervaring willen op doen. De auditie is bedoeld om de groep dansers van de stichting uit te breiden en te versterken. Wie twaalf jaar of ouder is en graag danst, mag aan de auditie meedoen. Er komen vier onder delen aan bod: klassiek ballet, moderne dans, jazzdans en dan- sexpressie. Een deelnemer hoeft niet perfect te zijn in alle onder delen, stelt de organisatie. Wel is ze op zoek naar mensen met in zet, enthousiasme, motivatie en YERSEKE - Zeeland kan een belangrijke rol spelen in de kweek van zilte gewassen als zeekraal, lamsoor en zilte to maten. Deze nieuwe vorm van landbouw kan boeren in Zeeland, die vaak kampen met een tekort aan zoet wa ter, een alternatieve bron van inkomsten bieden, denken ze bij het Centrum voor Schelp- dieronderzoek in Yerseke. Dat centrum viert vandaag het 25-jarig bestaan en heeft nog vele ambities. Zo komt minis ter Veerman het nieuwe Inno vatieplatform Aquacultuur in- staleren. En de landbouwuni versiteit van Wageningen ziet het centrum in Yerseke als ideale denktank om nieuwe landbouw- en viskweekmoge- lijkheden te bedenken en te on- GOES - Stichting Dansz be staat in 2004 twintig jaar. Dit jubileum wil de stichting met een bijzonder project vieren. Bovendien treedt Dansz dit jaar op met het Zeeuws Man nenkoor en met de Goese Ope rette Vereniging. Voor al deze projecten is Stichting Dansz op zoek naar danstalent uit Zee land. Daarom is er zaterdag 31 januari een auditie. GOES - De Derde Kamer is op zoek naar Zeeuwse leden. Het doel van dit project is meer aandacht krijgen voor onderwerpen als internatio nale samenwerking en duur zame ontwikkeling. De Der de Kamer gaat op 28 januari van start. woordt op een van deze vragen heeft, zou moeten overwegen mee te doen aan De Derde Ka mer. Afgelopen jaar zaten twee Zeeuwen, Ester Spuesens en Frans van Kollem in de Derde Kamer. Ook dit jaar moeten er weer Zeeuwse leden meedoen. In de loop van het jaar zijn er acht bijeenkomsten. Daarnaast krijgen de leden trainingen aangeboden en inhoudelijke ondersteuning. Derde Kamer leden zijn vrijwilligers en krij gen alleen een onkostenver goeding. Inhoudelijk vormen de Millen- een goede uitstraling. Stichting Dansz is een Zeeuws Amateur- dansgezelschap, opgericht in 1984. Al vanaf het begin leidt choreografe/dansdocente Lia Sorber de stichting. Jaarlijks gaat Dansz met een grote theaterproductie op tournee door Zeeland. Iedere zaterdagmiddag werken de dansers aan het instu deren van de choreografieën in RILLAND - De voorberei dingen voor Dijkrock 2004 zijn alweer in volle gang. De organiserende stichting Dijk rock bestaat 12,5 jaar. Reden om zaterdag 14 februari eens extra uit te pakken. Drie bands staan tijdens het ju bileumfeest op het podium van Rillands dorpshuis. De gloed nieuwe rockformatie Strung Out speelt een thuiswedstrijd, gevolgd door Hurricane met covers uit de jaren zeventig en tachtig. Hekkensluiter is de Zeeuwse band Over the Edge. De laatste twee bands stonden al eerder op het Dijkrockpodi- um. De opbrengst van de avond gaat naar de Stichting Kikka (Kinderen Kankervrij). Het festival begint om 20.00 uur, entree kost 7,50 euro. Bands die een gooi willen doen naar de Dijkrock open podium prijs 2004 kunnen zich tot eind februari aanmelden via www.dijkrock.nl of 0113- 552799. Die bands moeten wel regionale beginnende bands zijn die een link hebben met blues of rock. 2004 geboekt wordt. De vader van Sandro gaf aan met het gehele gezin, bestaande uit vijf personen, de reis te willen maken. Om mee te doen aan de jaar lijks terugkerende rebuswed strijd kon men de deelnemers kaart invullen die bij een setje kinderpostzegels zat. De opa van Sandro had drie pakjes postzegels gekocht van Sand ro en zijn broer Rishi. Beide jongens en hun zusje Shudella mochten een rebuskaart instu ren, nadat ze met behulp van hun opa tot de juiste oplossing waren gekomen. GOES - De computerclub HCC afdeling Zeeland houdt op dinsdag 3 februari in Ho tel Goes in Goes een bijeen komst. Wout de Ridder geeft een pre sentatie over videobewerking met het hard- en software sys teem Casablanca. HCC houdt ook in Vlissingen een informatiedag. Die is op maandag 16 februari in wijk centrum Open Hof. Willem Gobel vertelt dan over intelli gentie in natuur en apparaten. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en de toegang is gratis. In de afgelopen vijfjaar maakte Van Gils zo'n vijftienhonderd schetsen. De tekeningen van de tentoonstelling bestaan uit vier categorieën Eerst zijn er portret ten die uit de verbeelding zijn ontstaan. Als tweede komen de portretten die uit de schaduw kant zijn ontstaan, boosaardig, angstig of droevig. Ten derde zijn er de portretten die zijn geïnspireerd door verschillende afbeeldingen uit de kunstge schiedenis. Als laatste zijn er de buitenissige portretten. Voor meer informatie: 0113-601685. Plonie Geerts gebruikt acrylverf om haar leefomgeving en fantasie op doek te zetten. Helder kleurge bruik en beverige penseelstreken zijn kenmerkend voor haar stijl. Simone Booister tekent al jaren. Zij geeft aan dat haar werk raak vlakken heeft met dat van Picasso en Kadinsky. Ondanks de vele verschillende vormen die ze ge bruikt zijn haar tekeningen vaak een harmonieus geheel. Galerie Atelier De Kaai is te vinden aan de J.A. van der Goeskade 65. Voor meer informatie: www.arto- theek.be. GOES - De werkgroep voor zending en diaconaat van de Vrije Evangelische Gemeente Goes houdt zondag 1 februari een zangavond in de Bethel kerk aan de Tulpstraat 2 in Goes. Dit keer is het koor La- misi uit Heinkenszand van de partij. De bijeenkomst begint om 18.30 uur. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. GOES - Simone Booister en Plonie Geerts exposeren samen in de kleurrijke tentoonstelling Tweespraak. De expositie hangt van 29 januari tot 27 maart in Galerie Atelier De Kaai in Goes, onderdeel van Stichting het GORS. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur. Marieke Ver- schelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in ge sprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. ZEELAND Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 0113-313050. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b. Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113- 563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: J. Chilla, Burg. Elenbaasstraat la, Kruiningen, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. "4 niumdoelen van de VN het raamwerk van De Derde Ka mer. Dit zijn concrete doelen op het gebied van onder ande re onderwijs, gezondheidszorg en toegang tot schoon drink water. Aan het eind van het zittings jaar, op 29 oktober 2004, is er een plenaire zitting als afslui ting van het project. Alle ideeën en voorstellen die zijn ontwikkeld door de leden van De Derde Kamer worden dan besproken en in stemming ge bracht. Aanmelden voor De Derde Kamer kan via www.de- derdekamer.org. KATS - Kunstenaar Cor van Gils uit Goes exposeert in Ga lerie Kats. Tijdens de tentoon stelling hangen er ongeveer 750 portretten. Het zijn beel den van een denkbeeldige vriendenkring. De kunstwer ken van Cor van Gils zijn tot 14 maart te zien in de galerie aan de Dorpsstraat 16 in Kats. onder het tapijt te vegen. De complicaties nemen echter al leen maar toe. Want zijn dochter uit het huwelijk met zijn vrouw Dora wordt verliefd op de buur jongen, dus haar broer. De boel escaleert helemaal wanneer Heins schoonmoeder komt loge ren. De voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Entree is vrijdag 3,50 euro en zaterdag vijf euro. Kin deren tot twaalf jaar betalen bei de dagen twee euro. Op zaterdag is er na afloop een dansparty met J&J 2 men company. 3b NISSE - Bakkerij- theetuin Jikkemiene, werk- leerboer- derij De Akkerwinde en kaasboerderij Ter Nisse hou den op zaterdag 14 februari een winterwandeltocht rond Nisse. Stichting Danz is voor heel wat Zeeuwse talenten een spring plank naar een Academische dansopleiding. (foto: pr) De moeder van Sandro kreeg telefonisch bericht van de prijs, maar ze dacht dat het om een grap ging. Pas toen de schriftelijke bevestiging op de deurmat viel, kon de familie Parsowa het geloven en durfde Sandro het goede nieuws in zijn klas te vertellen. "De hele klas wou mee en mijn juf ook." Sandro kreeg ook nog een dagboekje om zijn reis verslag in te maken. "Ik ga er alles in schrijven over de vliegreis naar Amerika." balletschool Studio Free in Goes. De dansers volgen min stens drie lessen per week. Heel wat danstalenten gebruiken Stichting Dansz als springplank om door te stromen naar een bal- letacademie. De auditie van Stichting Dansz is op 31 januari om 15.00 uur in het MIKV-Insti- tuut aan de Kuiperspoort 18 in Middelburg. De taart stond al gereed toen de delegatie Kinderpostzegels arriveerde bij de familie Par sowa. Sandro ontving de prijs van Ad Kuipers van Cendris Document Management, de sponsor die de prijs ter be schikking stelde. Bloemen en felicitaties kwamen van Gem ma Stam en Susanne Schoen- macker van Stichting Kinder postzegels. De cheque ter waarde van 3.400 euro is officieel voor een reis voor twee personen, maar mag naar eigen inzicht besteed worden, als de reis maar naar Amerika gaat en in tor is afhankelijk van natuurlij ke zaken zoals broedval. Door omstandigheden zoals een zachte winter, kan broedval langer uitblijven. We willen met onderzoek de broedval verbeteren", legt Smaal uit. Voor de gecontroleerde voort planting van mossels opent het centrum vandaag een soort mosselkinderkamer. Smaal: "Daar kweken we de kleine mossels op totdat je ze kunt uitzaaien." De voorloper van het huidige Centrum voor Schelpdieron- derzoek was in 1955 de vesti ging van een hulplaboratorium (RIVO) in Wemeldinge. Van wege de uitvoering van de Del tawerken, met een afgesloten Oosterschelde, verhuisde dit instituut naar Texel. Na het be sluit om de Oosterschelde derzoeken. Met de teelt van zilte planten, zeekraal en lamsoor, maar ook zilte tomaten, gaat het centrum binnenkort aan de slag. "De landbouw die vaak een tekort aan zoet water heeft, is gebaat met deze zilte teelt", zegt Aad Smaal, hoofd afdeling Schelp dier Onderzoek van het cen trum. "Zeeland is de beste streek is om dit te doen. Zee land is een proeftuin, heel kans rijk. Hier kan dit uitgeprobeerd worden", zegt Smaal. Een nieuwe ambitie is ook het kweken van andere soorten schelpdieren zoals jakobsschel pen en kokkels. Verder onder zoekt het centrum hoe kwekers controle kunnen hebben op de voortplanting van mossels. "Er is een chronisch tekort aan mosselzaad. De schelpdiersec- Prijswinnaar Sandro met zijn broer en zus. (foto: Tannie de Jonge) open te houden kwam het schelpdieronderzoek terug naar Zeeland. Kwaliteitscon troles vormen een belangrijk deel van het werk. "De consu ment wil kwaliteit, geen bacte riën", stelt Smaal "Algen pro duceren toxinen, de mossel kan er tegen, maar deze zijn wel schadelijk voor mensen. Daar zijn goede testen voor ontwikkeld." GOES - Sandro Parsowa uit Goes heeft de hoofdprijs ge wonnen van de rebuswed strijd van Stichting Kinderpostzegels. Uit meer dan vijftigduizend inzendin gen is hij als winnaar uit de bus gekomen. Sandro, tien jaar oud, kreeg afgelopen vrijdag bij hem thuis een symbolische cheque voor een reis naar Amerika over handigd. "Ik kon het eerst niet geloven", was zijn reac tie. Doet de minister voor Ontwik kelingssamenwerking het goed? Is globalisering positief of negatief? Moet de EU haar landbouwsubsidie beëindigen? Is vrijhandel het antwoord op economische malaise in Afri ka? Iedereen die een ant- Lil» Toneelvereniging Baarland speelt op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari in dorpshuis The Ca meraman in Baarland het blij spel Daar zit mijn schoonmoeder achter. Hein probeert de onthulling van zijn buurvrouw zo veel mogelijk Met onderzoek probeert het Centrum voor Schelpdieronderzoek in Yerseke onder andere de mos- selkweek te verbeteren. Vorig jaar maart 2003 zetten de drie instellingen een wandel route uit, die inmiddels bekend staat als de Knapzaktocht. Wandelaars kunnen die iedere woensdag en vrijdag van maart tot en met oktober lopen. Echter in de winter is een wan deling in de omgeving van Nis se ook de moeite waard vinden de drie initiatiefnemers. En dus houden ze op 14 februari een winterwandeltocht. De route begint bij kaasboerderij Ter Nisse aan de Zuidweg 8 in Nis se. Daar kunnen deelnemers proeven van kaas, karnemelk en ijs dat daar gemaakt wordt. De tocht voert de wandelaars vervolgens langs natuurlijke landschappen naar De Akker winde dat dagbesteding biedt aan verstandelijk gehandicap ten. In De Akkerwinde staat een kop erwtensoep klaar. Over onverharde dijken en weidepaadjes lopen de deelne mers naar bakkerij- theetuin Jikkemiene, een project van stichting het Gors voor mensen met een verstandelijke handi cap. Hier krijgen de wande laars een kop warme choco lademelk. De tocht is tien kilo meter lang en meedoen kost vijf euro. De start is bij de kaasboerderij tussen 11.00 en 14.00 uur. Voor meer informa tie: 0113-231772, 0113- 351144.0113-649797. i k kinder .«zÉlh,. A Door Esther Boot en Ad Roos A c i M**' k' De autosite voor heel Nederland ’WW, z> f Nieuw Moscou

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5